Personalfragebogen Eintritt Arbeitnehmer

ࡱ> bj}~= frm_Beraternummerer( #frm_Vorschau +u +u Microsoft Forms 2.0 FormEmbedded Object9qVERSION 5.00 Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} uf_Export Caption = "Personalfragebogen - Export" ClientHeight = 5760 ClientLeft = 45 ClientTop = 330 ClientWidth = 5985 StartUpPositioni20GTN n``H+uH+ufoMO4CompObjp g2ɀ\pPenning, Moritz Ba= PFB=ixKx<X@"1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1@Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1 Verdana1?Verdana14Verdana1Verdana1>Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1 Verdana1<Verdana1Verdana1h8Cambria1,8Verdana18Verdana18Verdana14Verdana1 Verdana1 Verdana3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q*6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_-"Ja";"Ja";"Nein""Wahr";"Wahr";"Falsch""Ein";"Ein";"Aus"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                                   )   a>   +      P P   ` , *  ff @ H  1 1 (  H `  H ` ` `  h ` ` ` x  x  1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 ||h=9}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef \([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L \([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<}! 00_)23 \([$}<}" 00_)\([$}<}# 00_)\([$}<}$ 00_)\([$}<}% 00_)\([$}<}& 00_)\([$}<}' 00_) \([$}}( ???00_)\([$???#,##???"??\ ???_-@_ ???}}) }00_)\([$#,##"??\ _-@_ }(}* 00_)}}, ??v00_)̙\([$#,##"??\ _-@_ }P}- 00_)\([$#,##}(}. 00_)}<}/ a00_)\([$}(}0 00_)}<}2 e00_)\([$}x}300_)\([$#,## "??\ _-@_}<}5 00_)\([$}-}6 00_)}<}7 00_)\([$}<}8 00_)?\([$}<}9 00_)23\([$}(}: 00_)}<}; }00_)\([$}(}> 00_)}}? 00_)\([$???#,##???"??\ ???_-@_ ???20 % - Akzent1J20 % - Akzent1 ef 20 % - Akzent2J"20 % - Akzent2 ef 20 % - Akzent3J&20 % - Akzent3 ef 20 % - Akzent4J*20 % - Akzent4 ef 20 % - Akzent5J.20 % - Akzent5 ef 20 % - Akzent6J220 % - Akzent6 ef 40 % - Akzent1J40 % - Akzent1 L 40 % - Akzent2J#40 % - Akzent2 L渷 40 % - Akzent3J'40 % - Akzent3 L 40 % - Akzent4J+40 % - Akzent4 L 40 % - Akzent5J/40 % - Akzent5 L 40 % - Akzent6J340 % - Akzent6 Lմ 60 % - Akzent1J 60 % - Akzent1 23 60 % - Akzent2J$60 % - Akzent2 23ږ 60 % - Akzent3J(60 % - Akzent3 23כ 60 % - Akzent4J,60 % - Akzent4 23 60 % - Akzent5J060 % - Akzent5 23 !60 % - Akzent6J460 % - Akzent6 23 "Akzent1<Akzent1 O #Akzent2<!Akzent2 PM $Akzent3<%Akzent3 Y %Akzent4<)Akzent4 d &Akzent5<-Akzent5 K 'Akzent6<1Akzent6 F (AusgabetAusgabe ???????????? ???) Berechnungz Berechnung } * H Besuchter Hyperlink +, Dezimal [0] ,EingabetEingabe ̙ ??v -ErgebnisNErgebnis OO.Erklrender TextB5Erklrender Text /Gut4Gut a04 Hyperlink 1 Komma 2Neutral<Neutral e 3Notizd Notiz 4$Prozent 5Schlecht>Schlecht &Standard6 berschrift= berschrift I}%7 berschrift 1J berschrift 1 I}O8 berschrift 2J berschrift 2 I}?9 berschrift 3J berschrift 3 I}23: berschrift 4< berschrift 4 I};Verknpfte ZellePVerknpfte Zelle }<$Whrung=, Whrung [0]>Warnender Text> Warnender Text ?Zelle berprfenZelle berprfen ????????? ???XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`zPersonalfragebogena AssistentListen3Listen (englisch) k{Logo' Verwaltung11 _KAW999929: _KAW999934:" RP$ !L4R" MDsZ4wٹ7a @=Y MDsZ4wٹ78|aa ' x]=Hޱ tɸN!Ag8a$I:@!,8l"GȡC$Mfnw㿙9)Uիz+0<q0>~iWg5,̿3/όg 0W?Pxi=7xE˫;_6>擫VވҬo?6mxMb+c_{ڣxtk{Z`gi& }ou8nm?{@%, uH#k8س"N? p<7pe%'؞&Vԥ T켸y"T2;Q[ex(Bu~qYH<4)YZdqvx 8"еJl)YEYݍPzqcbw pF"/Uw ܳ뻙c^;9Ϸ 5ێ{X, '\I@~%qq\ﶾ^1MiAK|.$ ?eZq͹g^]l,Wkurj];2,B fk7ju$-Vu,.f.H\r|q ;b1]V \2 ^Wֱr+ِ_ :rbR5enھu7(9Jq@sp^m+pkׅg'=?d)1naG PʳkIpUDY?)g*L`ZzhJsUM+CL !&+ :B_qĸ]ChX%`kI%PKwh NJ dB!_y*ʝWITЂB m߳㒒ՇI$WSXg%D!4aLfXZф‹U`@G(;ܸvn(2,܂cIhKq-Oz 7.A}"\_i!ָp)_X#K!)t{} o3W283>^%=^LsPP~tEКkV!g8.:hgE_P.6DeœkCjʡ䍠¥giI _&0 C> HJbXaoM,~9&orgM$pF% P`i 3l|zӃpa撓rsMRs[-B!LCPG$H⢽kILR}4'd5sK|c Y'!rM4[`;Rm`(;VL7TE=P(giCEUщLPBJXG[YqE `6ixNbtDNd& P :Z"qr OX2WI;(٭"(n`\hBJ(fJ@^w0p(ö[ZO4@cp<8)`7|T*"WCs1p/]pj6& >,1J_E:o%VI$.Zo\a8rצo-kMo(cuU~'F+=E87]s8=Ǫ_pH Nw*oM \3o9w׫wzMU)bu/Ɋ>숫ku\NUeY~7b8 \.ZS{[/Hvdp ĶϯYbf0Ȉ/:ҏ Y/G>7kƑ˅Uµ5NH([{e^bA +00 ][ 2 hNDc.i)ڽ4 pޕ (3L 1W_oo]>ȲLٴ (6gB rQɕX3{ܙsLXJ! fʛDn*|J #ײ+koJV]Y}tVY@;V+PNX= 9[a9!WmKfI\7Q^`-g޳Njaf g,tTB;=bYaO\I{pl2 l0)=\y-S@b6NJ_δ[ZeQE/pM`V]9K];OB1Γz>4r"@y^M6PҠM (VXadT]<50߆ (tFw֞}>hJpS'qmL B9IHHr↞:9O{hJ'uhf}_]1b[G7/b|[Owp}5fީ {T#e=bl{*N\!<|j=OpWwg,Kv?{&lf5Av7sɯc/IH:m+AW"?>co`A91=c[;.:E?1:SױݭbTsuI=%;Ŏ~ӱ_"Cv7Wc=S揗ò&ձPi)Y=V:5/n@ʥ]U)b6cwl9:H#ى4JұGj/{м,b֕Wv=v3Lul7v!.-oo&/ӳ>:t<(|ձA[-zU3JBvVk)uB4ulnc!-Dҝqb>Ƅ/AҠѱݍy8cZ/ ձݝkWұݻ84JӸӱ'{CFvN]UұUW\hBv_(cct̅f e>Yw_sDRE_xVđ>C6Z.R | /yi& 9)!)d#pR΀A/+\vqAjفl82V<BO |N1_LqZeFrxJP/A_le8qksl̒Myyp2U~ygp~8(Mua 4fa5s}QBGa 6K >zܗ AZuy G>~oη|^ImW۠7s|"&]ט{l(h'}eU3zBO )x̙ "Ϫm-] G`[>'Ն,ukkMbt[i<#g m/d՞4:"CdTot}[1UT}i'WʹSzI鞫]QmSWW4te' ;`.d:z ]`= mgY 4UEt÷oȒPw\{{:V?֢al]qP/G~wE)B`^Nз_~#a.g;98P%'2=.3<8 Փ Q"\su -S*#z@=\su -S*#z iR nxVke~fvIĮF m niHvצ]v7[ekbzAhoxQORC*J RrT1>;۝`}3o<oFd&p!W)A8p3 <`si7R`򁯉W^;K)`N+s=R%`R # ,X۴ r̃Ù#ĬjBQ*Rg~R:#.2C 2 Ap>viϷo "S .2م*u~_wW9T;]wM/ym|O!oKB8 ߨuf7_N ry?: [oKL\aƟ 0g[ ۭNZ֮&e%Ni="gpIFU0v'' :''OQZAKFZ]+wj9QYlj1.VpyFyF/ֹ^֚dǼ~_MIdQ"ɓ#*1I#DYW-闈*J㕋Q:C _ޝjՐHk T/{aFG ޾'1\CKVCDUG5{1Uz#D}hVՃQͪ\8(m0~|G95yiv';0# 6˳on\ 'zZ/szŸykBw[w Bcb*].] )fHB su'峻 ݵ=fbՇ+B(qB dOf'9Byf?A=Vl[&d id Fh8[kOz]1[hx㱬|TKjD7)&ٛqs=5hI[Cxu[P ԓjD9A_&DVy0v6Wվ"8r~(ӦL/Zr]-0OqAIDø}_\DGqrk)NE'Sv;XgDL-^&{" c]BWfb.;w=0:{1^z~MN^+'Lg#GD}6oΦJOs w]DO>O~ZGW^Ɯ=+o;@۷cvӾ}5o3GwҹsǨa%ݻ֬!ںmߣ7R}}5mْG_~ky\H|{:th]u E=GX$p}QjlRFEe5 ͎g^V?+G<ԥ#4uXC朶 x}Ft<߰#|yWft<\vCWtiӀg::?oTC$5EJǙf}Fj'4_mJBxsz"1? %X+7#x\R@j(1~dBbt?n}%B=0+ξ{5ۢb'rLgс<_%B專_ U~0C쭤7U~U 4AwNGeoa\ {ÿRR1J,Vvd3|f R* S\Q2cƌ>eH1gx-̏c.b"~{<9Z l_PB˷y|&r~Eƈ3sᒶX|{iТτv{yfQQyzڣ:kJU&"_mM`V/fw,*V=_#|V'J=UG ?GO@o>zzď[%~*#|V'JtG!ϯ4m=̤wC!d9v"gFFZ%o*ZAo1u^wcw5-nLq|?.umNLV&z_cY7Hn'}K&fsbDjǴK~GH`ѥP! nd(Kd(7ts϶S PҌ$C`f fP ʞh6'6ɒç]d(/]Лe>zzď[%~*#|V'J=UG ?GO@o>zzs\RJm-#qD".,=QRPQ<((*Zp:jL;9FeJ{@>(ՑKYQA*d͒0g fb5(uh@U|U9_UW!ҁd/Z'< ]ψ^ΓEb)Urj7qגuGGQɞ>§ z?GO@o>zzď[%~*#|V'J=UG ?GO@omL"̩EZY6lp r&kUt/ɅIw Zh~aHմkWSSWeKIrk~%Zr43cW=I.B# 2G _*BͯɅ\hɅA@ruM%~6Y>zzď[%~*#|V'J=UG ?GO@o>zzď[cY9稲>ZEr䖨F:(ڟ z: KBo`tb)h% bYLqtksG ztf}O;Ty~7 SH"䯚-x;իWE)B_gM", if"N sv @=, if"N sv P ixU;OSa~i)T$`Bp@%ƈ/ !%<d `L5ڃa}{wsKXZn71/\8OӼZ`= ʧ(E\|"+$F: Q :e"ĩ t;`t't1yp8n:XYjFEj~ l7\"=+E mo jk(EFB~&2܅9ܠo O=O0ۉyk?U}Iu9Fr.8pogrsipk0'yvsEM:Z9scOg2lz'q>X D'R"ANSչF'3yGf`r_^ʪ%1G,"qmWe-a֐MQ"[Ku*agoxyV}gzP?ak(Hzf㿓Ye}o߇fz^Y+䴹WkV/"+RUv;jYؽ՘U{v6 Ϥi&^ Qz mMK0>EX" }cCIBϸ9p0u7e 5;%, qidB)ʗ]-lh07>.Ca|y_\xlo3v#D'c'Jk5vk:i܇oJnv@Ct̋OOQyH\\sOHBJaoQVňk!B3LL<سZ|S#1EI1%>,u|b-PV@ge@ ! G ūO+!YnʊSϢ!/TH"}?xnc@=}?xnc< iyxUKKTa~ΙqSjD#MF"2fo"YΦ]@-"(j"h7IP0=w7s W9<~=gsi V!]s$K;{ȯ@ {N|_ pաk#dDŽ Ȥ95ԁ:z6(`i$P)3%Ma:bqiJY,0DFs9S}F*G.LBV[Rd,6.hsl iVQTԬXUvG}hV镚U&Ü6JͪL|=ʳngU- QjfuC}/3)zLTvG>A[%",RH31!3>d8ʺ"*mSl~-q,B)_)){ylhw=%o _on1v?LǑ_ 0~O:V;V?O}}^6Ƕ6yoE||d\yH\\'[Nvػ."A f}<<g!|S#1N chU q t7ݡ\Ϟi{C{=SHOWoVv#vUʊS!/~G"=hmOwdͶA@=hmOwdͶA0 z=|xVkTW̘ĉk[Y5ĝj-h*d$!fC+]HEhA .qFEɪ1(*wgnf2L(prΏ{߹bLdAy`C4xGSxp'2vŇou0Șo>CcZ6O+#nƣ Dr=qX-}F+z*5LvF4z۶3jJm+H-޲$]^;t?gK8w_C Wngfgl.51$3ljɰT,O'ɩJ A1,EL0lD)#ɶ&O:)Sk KѧͫYQSF+4Bzm0HΆuo+y 7gU_ޝ3TNk'!k'T7uR;QEV~ILc ?J.ޅnS^oZzn"clzI_$vHnK3Gl0~w`.o`]\-66^'.(χ*g(vFfV]ٓ~,ID?e|z%N~:~bG:[@鿐O`\(?~>BZDSm^ļ D$¬ e0A{`$knbbw1)O|ίfLqlKW\}sR95\ wc _XsɱW[ Y#&#0H>OvPϖ G7Zľ5h jWܪI)uGKvu=uoK|z,~Sӹ,ʐ"hX og+mD@=<X og+m 6- xnSAg8W'1$(P!:* Dj*PÉr$BRAPSPP";Y,w>\v=`f/mwf٥{`vS$31{?eU19eٻ^U^>̪fo}cȞ(lάzUC5S)Hf-(zcL7oixVI i9i$We!{ەjBRWekYo8wvu05$lI,ˆ3Iޚ*vD-Z33|n Vޘh:oXјhcGj;;2{œu 52*:<1SCONo~ہ¬p*tN!A]6dP\4s'5pG nhjy bpsgшעNY5rbܐZeԀ $'̟mgFCeڋ\Q,^AEĽWR݌{/]Ih?IMq{dj^9}ִ&LAop}v5q!wxz>uU(׽Ip_MIjlh><]z>y+BXl&z|}z>ze>E~틗Q?SByq49 TD+ '6r^f c켾mV(\ -"~YW~g涆1Go~HvC@+uZns'sYq!`JK"(^=n,>$L@=(^=n,>$Lτ iR lxVMhUfĮڸJCWR7&4iw%K/l"fׄ"uz/<g ң[-$'!`foͼx!Z'SFW_<|稧jߊǁY;,"|GEB$)4g"MP,@P0fأX,gN2ƣTF}JI ,H7:=AdǃHߩp>v!毿Df&C:?]?r UN]y{Ac8{xjC7;"7NҬVn^3l{d{YiD`Ti=*fnuJ7@ %N=f"gpHC}G@iJUj47ZfMFe' M*l ҬZW@`L} ~@=W@`L} ~0 z=|xVMhTWdLL֦OEFk&Yu%ddC$B7AAqQPA*bKPpQ(hpQ*Y(-Td hK7{߹1fɎ5;Π>D˃!~bJOv0ʘȟb?CcWGܠōG $Ѓnʍawf1j5jLɭ"it\gcmg<ՔV[x5 b ީ ,r+/#L`jlƫ쌭k,?Fa&ӥ\̖KAgtiE~!|P Q%s~6J07Af[u'[H=Ikw5%SL-^RKB?m0Jo+y o:7gM_=Cgbܝ2H +O<9M Nҩn6vVAuw~\ ;j t4)YoZnϹ?o;\Cu!@0G~ZYMWW5ǚ2!&?}u1Kb~7lwR4<8K.;pG$'l0~bӑ'/8ӿ-5ǩe{rjh*yGʱ{uK_X[uuOZ7 JDRRKYf&&l96@>iZeQekk|d?*Xk+,ڼy9Z_H*a"[|IsYbSl_d;Ֆ^rkŹ:.8c$lGM;-umgjʻ,;تVҤ浑߿u35̹lx_<d%u:謹e51e>t%V)tt} Y1sN6¿f~nNAqMъ.v]"Z`,BΠ0 ">XPF#,FKg{wYæ~ ~)ÞoP(ޠjV>0 ft11+2 `ľrլf>#-lz5G`0?2q#f5wfِ0c*k2+n8`,ug1SMog3zToE9'K63ގ>2lIm(K-rg93:>3:;FwP _1Sx8˞3 Kٍ2o~_5O 3:o\rfД"U"##|.|Qƿ~@=##|.|Qƿ~0!z=xWMh\U>of2$yQxv&t!b"6`mkIf} ޤ7EEE\EKAp!.RJRT00~}d~Ph77s9yۀo'Tq8#b_qЃ϶{E.D1&rs xW_k@»9+) QdSpRN@/+f|pcԲKG82ߍBWg v|N1e#ߙ[LqZeZ2ozRP nٜՏ3Y?PduY 1?+C2 Wfr#/̬.U#R*JSުS~!̈́_ J\[UЫz~##}M%OPǧJ9X%R♳=ض&83R؞EH&ђݥHCb2SCRl3cώ}3CqP~FqO<=^']EαgqIi_^GU<8?PolwyV@ĉ3jgKuB̢Wet>"P*a`Hݬx0)htK#F&yY' كm:?mMP-ʪWԫ{\)UƤL|ytU*s6RTOzUG_B|30@kZ{M{= !0y 2dv[;k=sC}ZkZwg0`K|xP3wE)B/Nuko:qO“]Lw'q.c塊zk]gy^qՓa"*Oqtaㅔȵ@=*Oqtaㅔȵ< ixxU;OSa~i)4R*F *LK/(k R3nb\t28L4110Ӂx&ys`l_^: K3ڭB:t@3 vwW GvPsF.03B:ƣt#"ĩ t;0`t'L1yp(f7Jš)mdXGv`N)RFp0YmwoJ_ w GmቻI3&y;=oM縪/.H#Qх6̍#r.Z*<3%]ң 罹5LT#O&bHSFsH"N^XԳI"N)b t)\EFB$ |ԃLٽ5,)6I\dkN%5c.*{W꧒>l iVQX֬XUvۇ}hV՚U6jͪE=ʳngU- ajfuCWRþᙔ_P=duk!]O#Vz ƧKuR,ov(I d2dUbB })o6?tjƖ9EPK.Z6c_k^aүA'_񇝿"ی]džo&H/2~VcV?LV}6{yd;Y !Oo]10osqno^9O㪆Äl@g4y}%)BG ū7+!Y;ngeꁩOQdH"GA\2z;@=GA\2z;P ixUKKTa~ΙqCNe$c 袕.k$+"n&12iΦ];wM;@EDp!TLU3<~=gKSڬB6t@Ջ)vw_ Ɓl:%%&1$. ^>OW1/A2IsԁzzvL+`iI.$gJtvf"bZi:#Ld4Iz:HKnB+}[d5?+E"~8mn_Է''M5ݟ㪾#DowGBzmn9w&G#XI^e~]-N_aar1Tg*@3ǹ1 ԈD>I)S,ꉊ$41M4au {E!2<j>DSH\buUs{ekT5dSnmRJjY^Uh-j O%}%Ҭ^YdyVmYWkVsҫ5Q)*U,Gj̪=RN;^I ^FgR~A4Uv=`[} &,QHӄ1!3ne2eMbB })o7?tz8v)+]վ lhG?[ݐa{oW ٞ7E&cɡ8RK92~;g:>-$yrmd/6m"{ ~{yH\\OHB!찷)5 !B{-_AH# YD>IB)Sw(Ƿ2M~Oho|riէ݈}vkegQVH"u)*մ;U@=u)*մ;U` ixUKTQ7SGJ3Hli"[Y[? d0ZZ*iSv"hs""fB(~^rtoTI6bԫ(.Whr]{je R*VƖ\^DїܫW岰s+ѫH1moV~'9컌'++_#Q|ƷrK? ,Ւ B͐Oy.WxU\7#'/*~'6.1Gmqڿ 7bKR}y~ yK?OC׌l /l%?޾h_yui(3 - Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss 4 - Bachelor'5 - Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 6 - Promotion1 - Unbefristet in Vollzeit2 - Unbefristet in Teilzeit3 - Befristet in Vollzeit4 - Befristet in Teilzeit0 - Kein Beitrag1 - Allgemeiner Beitrag3 - Ermigter Beitrag'4 - Beitrag zur landwirtschaftlichen KV 9 - Freiwillige KV, Firmenzahler5 - Geringfgig entlohnt"1 - Beitrag zur Rentenversicherung&3 - 1/2 Beitrag zur Rentenversicherung2 - Halber Beitrag zur BA1 - Voller Beitrag zur BA0 - Kein Beitrag zur BA&2 - Halber Beitrag zur gesetzlichen PV&1 - Voller Beitrag zur gesetzlichen PV$0 - Kein Beitrag zur gesetzlichen PV BeraternummerMandantennummer AllgemeinPersnliche Angaben Beschftigung BefristungSteuerSozialversicherungVWLVorbeschftigungszeitenArbeitnehmererklrungGewhlter FragebogenArbeitnehmer/in Arbeitslose/rBeamtin/BeamterHausfrau/Hausmann Schler/inSchulentlassene/rSelbststndige/r Student/inSozialhilfeempfnger/inStudienbewerber/inWehr-/Zivildienstleistender GesetzlichPrivat.Bescheinigung der privaten KrankenversicherungSchul-/Studienbescheinigunggeringfgig entlohntnicht geringfgig entlohntkurzfristig beschftigt Entlohnung 26Angaben zu steuerpflichtigen Vorbeschftigungszeiten 2%Name des Mitarbeiters, PersonalnummerVerzicht auf die RV-Option1Ausbung der RV-Option (Verzicht auf RV-Freiheit)/101 - Sozialversicherungspflichtig Beschftigte+102 - Auszubildende ohne besondere Merkmale$103 - Beschftigte in Altersteilzeit104 - Hausgewerbetreibende105 - Praktikanten106 - WerkstudentenU107 - Behinderte Menschen in anerkannten Werksttten oder gleichartigen Einrichtungen$108 - Bezieher von Vorruhestandsgeld(109 - Geringfgig entlohnte Beschftigte110 - Kurzfristig Beschftigte?111 - Personen in berufsfrdernden Manahmen zur Rehabilitation<112 - Mitarbeitende Familienangehrige in der Landwirtschaft113 - Nebenerwerbslandwirte2114 - Nebenerwerbslandwirte - saisonal beschftigt,116 - Ausgleichsgeldempfnger nach dem FELEG118 - Unstndig BeschftigteO119 - Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen AltersR190 - Beschftigte, die nur in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert sind'900 - Nicht meldepflichtig Beschftigte!Eintrittsdatum ErsteintrittsdatumArt der Beschftigung9Gesetzl. Krankenkasse (bei PKV: letzte ges. Krankenkasse)ElterneigenschaftKV RVAV PV%ben Sie weitere Beschftigungen aus? OBescheinigung ber LSt.-Abzug/Anzahl der Beschftigungstage bei Vorarbeitgebern&Finanzamtsnummer Identifikationsnummer(Wchentliche Arbeitszeit UrlaubsanspruchBescheinigung ber LSt.-AbzugKonfessionslosStrae, Hausnr. FamiliennameVorname GeburtsnameGeburtsdatum (TT.MM.JJJJ)Anschriftenzusatz,Versicherungsnummer gem. Sozialvers.-Ausweis0Geburtsort (nur bei fehlender Versicherungs-Nr.)1Geburtsland (nur bei fehlender Versicherungs-Nr.)StaatsangehrigkeitSchwerbehindertBankbezeichnungBetriebssttteBerufsbezeichnung9Ausgebte Ttigkeit (Kennziffer gem. BA oder Bezeichnung)Hchster SchulabschlussHchste Berufsausbildung Kostenstelle VertragsformKinderfreibetrag KonfessionUV-GefahrtarifSurname Given name Maiden nameDate of birth (DD.MM.YYYY)Additional information/Insurance number (as per social insurance card)Severely disabledName of bank instituteDescription of profession Job performedHighest level of education&Highest level of professional training Cost centremnnlichweiblichledig verheiratet geschieden verwitwetjaneinHauptbeschftigungNebenbeschftigung Eigenes Logo Company nameEmployee name, Personnel number1Place of birth (only if without insurance number)3Country of birth (only if without insurance number)Postcode, City Nationality,Employee number, pension fund - construction)Date employment contract begins First dayPlace of employmentDepartment number4Employed in construction industry since (DD.MM.YYYY) Person group,Employment contract fixed until (DD.MM.YYYY)-Employment contract concluded on (DD.MM.YYYY)Tax class, Factor!Number of exemptions for children!Tax office No. Identification No. RecipientAmount Employer sharesince (DD.MM.YYYY)Contract number2Information of taxable previous employment periods4Information of taxable previous employment periods 2#Health insureance Pension insurance(Retirement insurance Provision insurance Sprache PFBEmployment contractSeverely disabled ID=Income tax card/number of days employed at previous employersSocial insurance IDSchool/university certificate,Pension fund documents construction/paintingmalefemaleunwedmarrieddivorcedwidowedpermanently separatedyesno2Income tax card/written confirmation of income tax&State insurance membership certificateProof of parenthood Parenthood%Company retirement provision contract!1 - No school leaving certificateB2 - Haupt-/Volksschulabschluss (completion of secondary education)44 - Abitur/Fachabitur (equivalent of A levels in UK),3 - School leaving certificate or equivalent1 - No vocational training-2 - Officially recognised vocational training-3 - Master craftsman/technican/similar degree4 - Bachelor's degreeI5 - Diploma/graduate degree/master's degree/state examination certificate6 - PhDMilitary/social serviceUniversity applicantSocial welfare recipientStudent Self-employed Unqualified School pupilHousewife/house husband Civil servant UnemployedEmployeeEmployee on parental leaveArbeitnehmer/in in ElternzeitRefuse pension insurance optionFExcercise pension insurance option (waive pension insurance exemption)StatePrivateMini jobNon-mini job employmentShort-term employmentStreet, House No.IBANBICKontonummer BankleitzahlBank account number Sort codeType of employment Do you carry out any other jobs?(Weekly working hours Holiday entitlementType of contract(Religious) Denomination< 9 - Unknown'Antrag zur Befreiung von der RV-Pflicht.Application for exemption of pension insurance Probezeit;Handelt es sich hierbei um eine geringfgige Beschftigung?Geschlecht, FamilienstandGender, Marital statusdauernd getrenntBeaAusbildungsvertragWchentliche ArbeitszeitProbation periodWeekly working hours RemunerationRemuneration 2 1 - Permanent full-time contract 2 - Permanent part-time contract!3 - Fixed-term full-time contract!4 - Fixed-term part-time contract9101 - Employees subject to social insurance contributions,102 - Apprentices with no special attributes%103 - Employees in partial retirement104 - Self-employed persons 105 - Interns106 - Student traineesP107 - Handicapped people in accredited sheltered workshops or similar facilities!108 - Early retirement pensioners109 - Low income employees110 - Short-term employeesI111 - Persons participating in job-supporting measures for rehabilitation'112 - Family members working in farming113 - Part-time farmers ,114 - Part-time farmers working seasonallyj116 - Persons receiving compensation money according to FELEG (Law encouraging the cessation of farm work)!118 - Short-term contract workersl119 - Full pensioners exempted from insurance and persons qualifying for pension related benefits due to age>190 - Employees only insured with statutory accident insurance+900 - Employees not subject to registrationNon-denominationalrk - Roman-catholic church taxev - Protestant church taxlt - Protestant Lutheranrf - Protestant reformedak - Old Catholic church tax6is - Israelite / Jewish Kultussteuer (community tax)*fb - Non-denominational state parish Baden%ib - Israelite religious parish Baden-fo - Non-denominational parish Offenbach/Main/fp - Non-denominational state parish Palatinate$fm - Non-denominational parish Mainz j - Jewish+iw - Israelite religious parish Wrttemberg7if - Israelite Kultussteuer (community tax) Frankfurt3il - Israelite Kultussteuer (community tax) Statefr - French reformed$fa - Non-denominational parish Alzey/fg - Non-denominational state parish Palatinate-fs - Non-denominational parish Offenbach/Main*ih - Jewish Kultussteuer (community tax)*jd - Jewish Kultussteuer (community tax)*jh - Jewish Kultussteuer (community tax)0 - No contribution1 - General contribution3 - Reduced contribution"1 - Pension insurance contribution&3 - 1/2 pension insurance contribution5 - Low income+0 - No contribution to occupational pension-1 - Full contribution to occupational pension,2 - 1/2 contribution to occupational pension70 - No contribution to statutory nursing care insurance91 - Full contribution to statutory nursing care insurance82 - 1/2 contribution to statutory nursing care insurance Fixed-term Permanent-Fixed-term ending on completion of assignmentApprenticeship contractRegular employmentAdditional employment'Date apprenticeship begins (DD.MM.YYYY)-Planned date apprenticeship ends (DD.MM.YYYY)Type of fixed-term contractAccident insurance risk tariff*Does this concern a low income employment?JStatutory health insurance (HI) (in case of private HI: last statutory HI)'Capital-forming benefits (VWL) contract'Certificate of private health insurance/6 - Pauschalbetrag fr geringfgig Beschftigte25 - Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV9 - Paid by company0 - Private health insurance.4 - Contribution to agricultural sickness fund75 - Employer contribution to agricultural sickness fund16 - Flat-rate contribution for low-wage employeesNeue MAXDeutschPersonalfragebogen2Die mit diesem Balken gekennzeichneten Felder sindvom Arbeitgeber auszufllenVDie rot umrahmten Felder sind fr das Erzeugen einer Exportdatei zwingend erforderlich D17;D21;D25Name des MitarbeitersPersonalnummerD35;AN35D47AB47D56AB56StraeHausnr.D65;V65PLZOrt AB65;AF65D74AB74D83AB83 Geschlecht FamilienstandD92;P92 15,75;483AB92D101 15,75;524,25AB101D110AB110Eintrittsdatum (TT.MM.JJJJ)Ersteintrittsdatum (TT.MM.JJJJ) D122;P122AB122D131AB131D140 15,75;714,75Dauer der Probezeit AB140;AN140 348,75;714,75D149 15,75;756AB149 348,75;756D158 15,75;797,25AB158 348,75;797,25D167AB167Urlaubsanspruch (Kalenderjahr) D176;P176AB176 348,75;879,754Ggf. Verteilung der wchentlichen Arbeitszeit (Std.)MoDiMiDoFrSaSo%E185;Q185;AC185;AO185;E189;Q189;AC189D198AB198D207AB207 348,75;1027,5D219 15,75;1094,25AB219348,75;1094,25D228AB228FinanzamtsnummerIdentifikationsnummer D240;P240 SteuerklasseFaktor AB240;AN240D249AB249 348,75;1243,5D261AB261348,75;1310,25KVRV D270;P270 15,75;1351,5AVPV AB270;AN270 348,75;1351,5D279 BezeichnungBetraggltig ab (MM/JJJJ) StundenlohnD291;L291;T291;AB291;AN291D300;L300;T300;AB300;AN300*VWL - nur notwendig, wenn Vertrag vorliegtD312AG-Anteil (Hhe monatlich) AB312;AN312D321AB321D330AB330NAngaben zu steuerpflichtigen Vorbeschftigungszeiten im laufenden Kalenderjahrvon (TT.MM.JJJJ)bis (TT.MM.JJJJ)Anzahl der BeschftigungstageD342;L342;T342;AN342D351;L351;T351;AN351 AN364:AV364 cbx_Geschlecht;cbx_Familienstandcbx_Schwerbehindertcbx_Art_der_Beschaeftigung cbx_Probezeitcbx_Nebenbeschaeftigungcbx_Geringfuegigcbx_Schulabschlusscbx_Berufsausbildungcbx_Vertragsformcbx_Personengruppecbx_Art_der_Befristungcbx_Konfessioncbx_Elterneigenschaft cbx_KV;cbx_RV cbx_AV;cbx_PV;;;;;;;;;;;;;;;;Ƅ T^5{MDGcsx U ޏ$ q 0v ? A`k6|eoB~JGc2_Ty#H$IV{_v$'L W| +P>ǵ .W|ж1V<d'Lpȹ#H ccBOUj_ KU g2ɀ @c.nFP!1$BhQbdst dMbP?_*f+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?MVMicrosoft XPS Document Writerx 4dXXA4DINU"l r SMTJMicrosofSMTJ MXDW" dXX<~?<~?&~c>U } @} @} @} @} @} @} @} @} @} @} @} @} @} @} @} @} "@} ##@} $&@} ''@} (*@} ++@} ,.@} //@} 02@} 3@c1m@m@@m@,@,@m@@m@ m@ m@ m@ *@ @`*@1<@1@1<@1<@1<@1@1<@1<@1<@1@1<@1*@1m@1m@1*@1@ A}H G~H G I4 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK J Q0 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ4JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ U0VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ4JXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4J[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J4JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ U.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW0XYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZ0[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\] U.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW0XYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZ0[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK$&LKKKKKKKKKK0J QHRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ$&H 'Q(RRRRRRRRJ0D l8L88L888@44@44p 1`!1*@"1<@#1@$1<@%1*@&1m@'1m@(1,@)1m@*1*@+1@,1`-1*@.1<@/1@01<@11*@21m@31*@41@51`61*@71<@81@91<@:1*@;1m@<1*@=1@>1`?1*@L JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ$ &HSTTTTTTTTJ0L!JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ$!&HJJJJJJJJJJ0L"J^________________________________J$"&H "'`"(aaaaaaabJ0L#J_________________________________J$#&HcYYYYYYYdJ0L$J_________________________________J$$&HefffffffgJ0L%JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ$%&HJJJJJJJJJJ0d'JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0(J (MX`(JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0d)JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJNJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04*KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4*OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0+J +Q0+RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ+P +Q0+RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04,JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4,PSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4-PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0.J .`0.aaaaaaaaaaaaaaaaaaabJ.P .`0.aaaaaaaaaaaaaaaaaaabJ04/JcYYYYYYYYYYYYYYYYYYYdJ4/PcYYYYYYYYYYYYYYYYYYYdJ040JefffffffffffffffffffgJ40PefffffffffffffffffffgJ041JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ41PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ043KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK43OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK04J 4Q04RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ4P 4Q04RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ045JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ45PSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ046JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ46PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ07J 7U07VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ7P 7`07aaaaaaaaaaaaaaaaaaabJ048JXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ48PcYYYYYYYYYYYYYYYYYYYdJ049J[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J49PefffffffffffffffffffgJ04:JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4:PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04<KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4<OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0=J =Q(=RRRRRRRRRRRRRRRRJ =Q =RRJ=P =Q =RRJ =Q(= RRRRRRRRRRRRRRRRJ04>JSTTTTTTTTTTTTTTTTJSTTJ4>PSTTJSTTTTTTTTTTTTTTTTJ04?JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4?PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0D4lppppph|hpppppppppppppp@1<@A1@B1<@C1*@D1m@E1*@F1@G1`H1*@I1<@J1@K1<@L1*@M1m@N1*@O1@P1`Q1*@R1<@S1@T1<@U1*@V1m@W1*@X1@Y1`Z1*@[1<@\1@]1<@^1*@_1m@@J @`(@aaaaaaaaaaaaaaabJ @` @abJ@P @` @abJ @`(@ aaaaaaaaaaaaaaabJ04AJcYYYYYYYYYYYYYYYdJcYdJ4APcYdJcYYYYYYYYYYYYYYYdJ04BJefffffffffffffffgJefgJ4BPefgJefffffffffffffffgJ04CJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4CPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04EKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4EOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0FJ FQ0FRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJFP FQ0FRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04GJSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4GPSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0IJ IU0IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJIP IU0IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ04JJXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4JPXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ04KJ[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J4KP[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J04LJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4LPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04NKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4NOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OJ OQ0ORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJOP OQ0ORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04PJSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4PPSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04QJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4QPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0RJ RU0RVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJRP RU0RVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ04SJXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4SPXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ04TJ[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J4TP[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J04UJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4UPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0WKKKKKKKKKKK WOKKKKKKKKKK4WOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0XJ XQXRRRRRRRRJ XP XQXRRRRRRRRJXP XQ0XRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ0YJSTTTTTTTTJ YPSTTTTTTTTJ4YPSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ0ZJJJJJJJJJJJ ZPJJJJJJJJJJ4ZPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0[J^________J [P^________J[P [U0[VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ0\J_________J \P_________J4\PXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ0]J_________J ]P_________J4]P[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J0^JJJJJJJJJJJ ^PJJJJJJJJJJ4^PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0DDlpppppppppppppppxxxxxx`1*@a1@b1`c1*@d1<@e1@f1<@g1*@h1m@i1*@j1@k1`l1*@m1<@n1@o1<@p1*@q1m@r1m@s1,@t1m@u1*@v1@w1`x1*@y1<@z1@{1<@|1*@}1m@~1*@1@4`LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4`OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0aH aQ0aRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJaP aQ 0aRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04bHSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4bPSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04cHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4cPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04dH^____________________JdP dU0dVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ04eH_____________________J4ePXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ04fH_____________________J4fP[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J04gHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4gPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04iKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4iOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0jJ jQ0jRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJjP jQ0jRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04kJSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4kPSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04lJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4lPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0mJ mU0mVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJmP mU0mVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ04nJXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4nPXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ04oJ[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J4oP[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J04pJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4pPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0drJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0sJ sMY`sJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0dtJJJJJJJJJJJNJJJJJJJJJJJNJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0uKKKKKKKKKKK uLKKKKKKKKKK4uLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0vJ vQvRRRRRRRRJ vH vQvRRRRRRRRJvH vQ0vRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ0wJSTTTTTTTTJ wHSTTTTTTTTJ4wHSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ0xJJJJJJJJJJJ xHJJJJJJJJJJ4xHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0yJ y`yaaaaaaabJ yH yUyVVVVVVVWJyH yU0yVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ0zJcYYYYYYYdJ zHXYYYYYYYZJ4zHXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ0{JefffffffgJ {H[\\\\\\\]J4{H[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J0|JJJJJJJJJJJ |HJJJJJJJJJJ4|HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4~LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0J Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJH Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ0Dlpppppppppppph|hxxxxxxp1`1*@1<@1@1<@1*@1m@1*@1@1`1*@1<@1@1<@1*@1m@1*@1@1`1*@1<@1@1<@1*@1m@1*@1@1`1*@1<@1@1<@4JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4HSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0J U0VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJH U0VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ04JXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4HXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ04J[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J4H[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKK$&LKKKKKKKKKK0J Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJH QRRRRRRRRJ$&H 'Q(RRRRRRRRJ04JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJHSTTTTTTTTJ$&HSTTTTTTTTJ04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHJJJJJJJJJJ$&HJJJJJJJJJJ04J^____________________JH^________J$&HUVVVVVVVWJ04J_____________________JH_________J$&HXYYYYYYYZJ04J_____________________JH_________J$&H[\\\\\\\]J04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHJJJJJJJJJJ$&HJJJJJJJJJJ04KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0J Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJP Q 0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4PSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04J^____________________J4P^____________________J04J_____________________J4P_____________________J04J_____________________J4P_____________________J04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0J Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJP Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4PSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04J^____________________J4P^____________________J04J_____________________J4P_____________________J04J_____________________J4P_____________________J0D$lpppppxxxxxxxpppppppppppp1*@1m@1*@1@1`1*@1<@1@1<@1*@1m@1*@1@1`1*@1<@1@1<@1*@1m@1*@1@1`1*@1<@1@1<@1m@1<@1@1<@1*@4JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0J Q 0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJP Q 0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4PSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0J U0VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJP U0VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ04JXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4PXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ04J[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J4P[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0LKKKKKKKKKK LKKKKKKKKKK4LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0H Q&RRRRRRRRJ H QRRRRRRRRJH Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ0HSTTTTTTTTJ HSTTTTTTTTJ4HSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ0HJJJJJJJJJJ HJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0H UVVVVVVVWJ H UVVVVVVVWJ4H^____________________J0HXYYYYYYYZJ HXYYYYYYYZJ4H_____________________J0H[\\\\\\\]J H[\\\\\\\]J4H_____________________J0HJJJJJJJJJJ HJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0dLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0H Q`RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ0dHSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ0dHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0H Q UVVVVVVWJJP Q UVVVVVVWJJP Q UVVVVVVWJJP& 'Q (U)VVVVVVWJ0dHRXYYYYYYZJJPRXYYYYYYZJJPRXYYYYYYZJJPRXYYYYYYZJ0dHR[\\\\\\]JJPR[\\\\\\]JJPR[\\\\\\]JJPR[\\\\\\]J0dHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0H Q UVVVVVVWJJP Q UVVVVVVWJJP Q U.VVVVVVWJJJJJJJJJJJJJ0dHRXYYYYYYZJJPRXYYYYYYZJJPRXYYYYYYZJJJJJJJJJJJJJ0dHR[\\\\\\]JJPR[\\\\\\]JJPR[\\\\\\]JJJJJJJJJJJJJ0dHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0Dlpppppppxxxxxxh|hhhhhhh1m@1*@1@1`1*@1<@1@1<@1*@1m@1*@1@1`1*@1<@1@1<@1*@1m@1m@1,@1m@1*@1@1`1*@1<@1@1<@1*@1m@1*@4LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0H Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJH Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04HSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4HSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0H U0VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJH U0VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ04HXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4HXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ04H[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J4H[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J04HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0J Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJH Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4HSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0J U0VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ4H^____________________J04JXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4H_____________________J04J[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J4H_____________________J04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0dJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0J MZ`JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0dJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJNJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0H Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJH Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04HSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4HSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04H^____________________J4H^____________________J04H_____________________J4H_____________________J04H_____________________J4H_____________________J04HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0Dplpppppppppppph|hppppppp1@1`1*@1<@1@1<@1*@1m@1m@1,@1m@1*@1@1`1*@1<@1@1<@1*@1m@1*@1@1`1*@1<@1@1<@1*@1m@1m@1,@1m@H Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJH Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04HSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4HSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0H U0VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJH U0VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ04HXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4HXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ04H[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J4H[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J04HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0dJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0J M[`JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0dJJJJJJJJJJJNJJJJJJJJJJJNJJJJJJJJJJJNJJJJJJJJJJJ0KKKKKKKKKKK OKKKKKKKKKKOKKKKKKKKKK$&OKKKKKKKKKK0J QRRRRRRRRJ P QRRRRRRRRJP QRRRRRRRRJ$&P 'Q(RRRRRRRRJ0JSTTTTTTTTJ PSTTTTTTTTJPSTTTTTTTTJ$&PSTTTTTTTTJ0JJJJJJJJJJJ PJJJJJJJJJJPJJJJJJJJJJ$&PJJJJJJJJJJ0J UVVVVVVVWJ P UVVVVVVVWJP UVVVVVVVWJ$&P 'U(VVVVVVVWJ0JXYYYYYYYZJ PXYYYYYYYZJPXYYYYYYYZJ$&PXYYYYYYYZJ0J[\\\\\\\]J P[\\\\\\\]JP[\\\\\\\]J$&P[\\\\\\\]J0JJJJJJJJJJJ PJJJJJJJJJJPJJJJJJJJJJ$&PJJJJJJJJJJ04KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0J Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJP Q0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4PSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0J U0VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ4P^____________________J04JXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4P_____________________J04 !"#$%&'()*+,-./012356789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^_`bcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ailna @Verdana@2iw1`?1*@d HSTTTTJJJSTTTTJJJSTTTTJJHSTTTTTTTTJJJSTTTTTTTTJ0d!HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0"H "U"VVVWJJJ " U" VVVWJJJ "U"VVVWJJH "U"VVVVVVVWJJJ& "'U"(VVVVVVVWJ0d#HXYYYZJJJXYYYZJJJXYYYZJJHXYYYYYYYZJJJXYYYYYYYZJ0d$H[\\\]JJJ[\\\]JJJ[\\\]JJH[\\\\\\\]JJJ[\\\\\\\]J0d%HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0d'LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0(H (Q(RRRRJJJ ( Q( RRRRJJJ (Q(RRRRJJH (Q(RRRRRRRRJJJ& ('Q((RRRRRRRRJ0d)HSTTTTJJJSTTTTJJJSTTTTJJHSTTTTTTTTJJJSTTTTTTTTJ0d*HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0+H +U+VVVWJJJ + U+ VVVWJJJ +U+VVVWJJH +U+VVVVVVVWJJJ& +'U+(VVVVVVVWJ0d,HXYYYZJJJXYYYZJJJXYYYZJJHXYYYYYYYZJJJXYYYYYYYZJ0d-H[\\\]JJJ[\\\]JJJ[\\\]JJH[\\\\\\\]JJJ[\\\\\\\]J0d.HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0d0JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ01J 1M`1JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0d2JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJNJJJJJJJJJJJNJJJJJJJJJJJ043KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK3OKKKKKKKKKK$3&LKKKKKKKKKK04J 4Q04RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ4P 4Q4RRRRRRRRJ$4&H 4'Q4(RRRRRRRRJ045JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ5PSTTTTTTTTJ$5&HSTTTTTTTTJ046JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ6PJJJJJJJJJJ$6&HJJJJJJJJJJ07J 7U07VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ7P 7U7VVVVVVVWJ$7&H 7'U7(VVVVVVVWJ048JXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ8PXYYYYYYYZJ$8&HXYYYYYYYZJ049J[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J9P[\\\\\\\]J$9&H[\\\\\\\]J04:JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ:PJJJJJJJJJJ$:&HJJJJJJJJJJ04<KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4<OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0=J =Q0=RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ=P =Q0=RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04>JSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4>PSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04?JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4?PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0Dlhhhhhhhhhhhh|hxxxxxxpp@1<@A1@B1<@C1*@D1m@E1*@F1@G1`H1*@I1<@J1@K1<@L1*@M1m@N1m@O1,@P1m@Q1*@R1@S1`T1*@U1<@V1@W1<@X1*@Y1m@Z1*@[1@\1`]1*@^1<@_1@@J @U0@VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ@P @U0@VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ04AJXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4APXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ04BJ[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J4BP[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J04CJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4CPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ04EKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4EOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0FJ FQ0FRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJFP FQ0FRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJ04GJSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ4GPSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ04HJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4HPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0IJ IU0IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJIP IU0IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWJ04JJXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ4JPXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZJ04KJ[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J4KP[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]J04LJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ4LPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0dNJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0OJ OM`OJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0dPJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0dQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0RJ RQRRRRRJJJ R QR RRRRJJJ RQ,RRRRRRRRRRRRRRRRRJJJ& R'QR(RRRRRRRRJ0dSJSTTTTJJJSTTTTJJJSTTTTTTTTTTTTTTTTJJJSTTTTTTTTJ0dTJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0UJ UUUVVVWJJJ U UU VVVWJJJ UU,UVVVVVVVVVVVVVVVWJJJ& U'UU(VVVVVVVWJ0dVJXYYYZJJJXYYYZJJJXYYYYYYYYYYYYYYYZJJJXYYYYYYYZJ0dWJ[\\\]JJJ[\\\]JJJ[\\\\\\\\\\\\\\\]JJJ[\\\\\\\]J0dXJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0dZKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0[J [Q[RRRRJJJ [ Q[ RRRRJJJ [Q,[RRRRRRRRRRRRRRRRJJJ& ['Q[(RRRRRRRRJ0d\JSTTTTJJJSTTTTJJJSTTTTTTTTTTTTTTTTJJJSTTTTTTTTJ0d]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0^J ^U^VVVWJJJ ^ U^ VVVWJJJ ^U,^VVVVVVVVVVVVVVVWJJJ& ^'U^(VVVVVVVWJ0d_JXYYYZJJJXYYYZJJJXYYYYYYYYYYYYYYYZJJJXYYYYYYYZJ0Dlppppppppph|hhhhhhhhhh`1<@a1*@b1m@d`J[\\\]JJJ[\\\]JJJ[\\\\\\\\\\\\\\\]JJJ[\\\\\\\]J0daJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ0 (hhK(  3 TA AA@?img_Logo"+ 1]X3 1 . Forms.Image.1>= 4 bA ?AA@?cb_Speichern"$#]`4 1 6$Forms.CommandButton.1>=T 5 XA AA@?cb_Drucken"#$ ]`5 1 6$Forms.CommandButton.1=P 6 TA AA@?cb_Email" $]`6 1 6$Forms.CommandButton.1=P 7 VA AA@?cb_Export"$+]`7 1 6$Forms.CommandButton.12>t 8 `A AA@?cbx_Geschlecht"[ ^]\8 1 2 Forms.Combobox.1>P 9 fA AA@?$cbx_Familienstand"[^]\9 1 2 Forms.Combobox.1>P : jA AA@?(cbx_Schwerbehindert"dg]\: 1 2 Forms.Combobox.1F?P ; xA AA@?6cbx_Art_der_Beschaeftigung"]\; 1 2 Forms.Combobox.1?P < ^A AA@?cbx_Probezeit"$]\< 1 2 Forms.Combobox.1?P =+@Verdana0ҋB `QH,+@Verdana@ҋB `t@7+{0Schriftlicher Abschluss des befristeten ArbeitsvertragsPersonalfragebogenhl1Verdana@ҋB `@e+O0Befristete Beschftigung ist fr mindestens 2 Monate vorgesehen, mit Aussicht auf WeiterbeschftigungPersonalfragebogenti1Verdana0ҋB `$QH,4+@Verdana0ҋB `QH,+@Verdana0ҋB `$QH,;0@Verdana0ҋB `$QH,#'@Verdana0ҋB `$QH,@Verdana0ҋB `$QH,%@VerdanaAYL&i rA AA@?0cbx_Nebenbeschaeftigung"]\= 1 2 Forms.Combobox.16@P > dA AA@?"cbx_Geringfuegig"0]\> 1 2 Forms.Combobox.1@P ? hA AA@?&cbx_Schulabschluss"]\? 1 2 Forms.Combobox.1@X @ lA AA@?*cbx_Berufsausbildung"0]\@ 1 2 Forms.Combobox.1.AX A dA AA@?"cbx_Vertragsform"0]\A 1 2 Forms.Combobox.1AP B hA AA@?&cbx_Personengruppe"0]\B 1 2 Forms.Combobox.1AX C pA AA@?.cbx_Art_der_Befristung"]\C 1 2 Forms.Combobox.1.BP D zA AA@?8cbx_Schriftlicher_Abschluss"0]\D 1 2 Forms.Checkbox.1~B E tA AA@?2cbx_Weiterbeschaeftigung"0]\E 1 2 Forms.Checkbox.1C F `A AA@?cbx_Konfession"0]\F 1 2 Forms.Combobox.1CX G nA AA@?,cbx_Elterneigenschaft"0]\G 1 2 Forms.Combobox.1FDP H PA AA@?cbx_KV" ]\H 1 2 Forms.Combobox.1DX I PA AA@?cbx_RV" ]\I 1 2 Forms.Combobox.1DX J PA AA@?cbx_AV" $]\J 1 2 Forms.Combobox.1FEX K PA AA@?cbx_PV"' 0]\K 1 2 Forms.Combobox.1EX>@ # #"$#'/ '/"$'/++,,.0++/,,/.0/44557944/55/79/====/IK/>>@B==>>@B==>>@BOO/PP/RT/>>/@B/FFGGIKFF/GG/YY [] XXYY[]OOPPRTXX/YY/[]/aabbdfaa/bb/df/XX jjkkmojj/kk/mo////vv ww y{ vvwwy{###vv/ww/y{/'/'/'//////////  ///// #''(/ #////////////  ###'/'/'///////      # # # '/ '/ '/ "$  "$  "$# #"$#'/ '/"$'/(())+-(( )) +- (())+-((#))#+-#(('/))'/+-'/44557944#55#79#44'/55'/79'/==>>@B==/>>/@B/FFGGIKFF/GG/IK/RRSSUWRR SS UW RR#SS#UW#RR'/SS'/UW'/[[\\^`[[ \\ ^` [[#\\#^`#[['/\\'/^`'/7 Fragebogengg@ g2ɀ Y  dMbP?_*+%&   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghiklmnopqrstuvwxyz{|}~[4d2?'[4d2?(<~?)<~?M \\bk-printserver\161967 KONICA8 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C364_2PCLXL 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayManuald}WM_101DRINGENDDRINGENDArialH<b*"7NC܌<}6-}6 7ׇ ag#dNx#ʹ, bdfu#b ,ڷ>K15>鉡kҔıltr.XRPOmQBuw48uֶuIg v,̔ ៷.>hЍHa9]Q"d}{DA}w4~1}vK>+s(x䀞+dO2:b5e|oumt]Oy^4*0e:E|eC<5g3XLfvKcTqeCFjuMW<==bpv mm' 1U.3; ~r|;wR+A]ڦzǾPt?.CQ֋NUhLOvΉx4#VnV,">} eL/ _0 ~Efm?͔T){.dHr9EYjxMNEXQ<~N@t6ϰİJ(V((k"VZv#H53Dr,d)%>k^>C 1 lf,#nvXH@FIvqY-0' hS({nڇRůC|:&W2$nE#QQP;">J*!gg%IFc2|M%FI0+|3 %; β52^}Oh|smm_9mi>BY0Kߥ=du# i=BݚhmaLpmęWKJD$xyPoa}V_#[?`E<Іe<مzt|*+Se_jZU]pl^HacuZmTy%nEA:]nHM:¼3`)d^/<f!B8@βJ2WG[]9r%bn!b5`un3~o,X#|rRx֮=J G 5?c>W:;<Kۻ g`PȽRƒ!"5Q^8_`$ Oe2MUk!cMG> 0Ѥ0$oB4c/~EYRPθ:jhReOH0tq,AȜԶ,i-GMGaCRT}k[>rdec\5T!эG;LF20`a?3i=}tn+L2`.njOk1hiV3mѐ.e=LYñz*',*^w!o%vINR}!ԻOWZo܄dq1f!åU\$`yT 9Jnζ~ 8ALZ2~ۆ)z!h?UW:e𵷠Ƶ1pBK^|2,ɷ.kToF] Yq|.3FY@t.d%^UPr0 ]tW`rPER*'pnQ S?PaM{)Η[_7O{#AЛu%G"aLtk9mG[IxL$F&tأp)F ~ rwc#;ۆP(a?^Ov-Ix-F0Hҳ@a0=mWVdjش87%2ybVtpruV̍`O!띯&%Zsy8ܿpʒ[jAM(ʅ24|j6 Qns,;:A?UwO٨Q Rk#N8j5݋!-_/ÓuW6%~(L br ОҐa1\1"ݗ4f,d?ӦHy ]z6XQzm HD&rfŅEG1V79u^$|3rɎbehՎ)O}֣.`Shc־5e/_|>ؿ`F,,~EARi{UXEX.R#EjliJf) M.6E!3bI G߈N l.z\- j*2J%/`1kڷ>39X*N^oGr`J#vl2aDM7 ,ú<@6+)bW@5yI} bQ4.zL)ipCty"{@B଎;\Rn3q4Z`ϪQ䏏PkmF&3:)0Y.R'U/~LV„9fuz;O(6hRipsY:gKL.^Wqܖ@`y֗(iM|rX*,bX"E'P4gJ{$JV{gvb9,cTIY0D`HK׸S3-xol}vm&&TZaXkC<YlcDQg)"iX#bL$+V\a=UG|Eݧ)EzЃaOOI/Aˍ~5%.+: dH9bٟwUWfYn4U!T5PgAAl+dɆu"[.hnr *BysA_:abP0 1%pHw_fz4;YJhfq[SyX(_ÙkcN%=1㷉rk,NM`j{j|?Hݸ0nPV3kZJGSq2|":`ȰPvD]fUfc&'D!g7u=zJ/ cy( :.˕˄ Tkn?a#@el/ė&EĐa,Ki:.m7Zc~)M>Ɖ]A*4VN?ǧ!(!U/h{l`coZ!q}%nJӮK΢^-,#dX`4UX_ G/?&Rbzb?OD"/ƻ=;9M^svQ<N}jjع2䭼9~P4uqCU'oNAF:Gl pNX awIY{0p_zS :[ֱa$:Y-LP1:UU~~NTk(Zn57`FH cxQb3aGDZ08F(Zd'4p^ '22Ys, =И&ajZv' 4h >k)h\ O˾5f.`8*7v~4ʩAdT}[|`c}O}0VsnVPgဴⲨC׿IIR(%]QW2ZvP}`eM|.J +e֤ehl՟,>Q!m AI"?#iEhI/tMAs94i"飫7g@5?&o&װn=nunw |nsjRhIսXTQL.z:@k1rfR` edKid ,;}<T$qso9m:V^~աmN\9fH[en[",]68#}A9s4.WAuNh6=9ox"K=yj%MnaEFDֵfQmjlanMoKxFZ@vL#GRFWGXqPdd:wpHNja1Tƒ+/5.Ybv u3|Nl)9}f h$vz* j!FbqN:=쓴V2@`(D gYR.薶 O+knNZ9)I}cX*5s'9 $Jƪ ~wM*Z8|c6uV+X/m)S7lqj|HMriE i8:Y:ĜlT1@ܛ3=\27x|wݱh¯mRtazs1 b^iY}vG(dƿU 8ߞ$`2uN_5>^6{?'b+|\8r0bkL)hns\Tm؂ BTQUGz\m^룟`|&).6۶dLPFnD8U# =\CqRMfK } (Ak*PhXD_ZT`Ѩur'2PS֎~T=D@Xm]#*V|r&~^OD5+C^BQER~?F>~]L AoΜGJo9ӓc 7SȚh _ӒI-ffc4dx`W9c2, u p/u}%OK@vʎTg;@7JAr7/>LE.EȱLAkn 3P/ >XFK*8$!P!gfג4ZG &\﮳c'r}tH`9`QBpUK yK4&|L$[A- i䝌OHӇ#(/(՜ O+hpʟݗ9ƂRs%Ũ?-]lHZEq$މi*%, !󶂷Pѝv u!XBF7Ƀ.| r9%Bz[R濪L/HZ@Nt$(IAbrBQ+ WNVJ/,#RNB=H,q=S]Ce(RUzN6 ft#W햗" dXX<~?<~?&~U } TC} `>C} C} C} C} C} CY                 C C C C Cu C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C! C" C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C' C C C C C C C C C C C C C Co C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Ck C CBv X888888888888p8b8888F8Fbbbbbb ! " # $ % & ' ) * + , / 0 1 2 5 7 8 9 : > ? C Cl C C !C !C !C !C "C "C "C "C "C "C "C #C& #C( #C #C $C $C $C $C $C %C %C %C %C %C &C &C &C &C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C )C )Cm )C )C )C )C )C *C *C *C *C *C *C *C +C +C +C +C +C ,C ,C ,C ,C ,C /C /C /C /C 0C 0C 0C 0C 1C 1C 1C 1C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 5C 5Cp 5C 5C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 8C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C 9C :C :Cn :C :C :C >C >C) >C >C ?Cs ?C* ?C ?C288b8FF8bbbFF888b8bppF8FGHIJKLMNOX FC FC FC FC GC GC GC GC HC HC HC HC IC IC IC IC JC JC KC KC LC LC LC LC MC MC MC MC NC NC NC NC OCt OC OC OC XC$ XC$ XC~ XCV@ 88888888PH 0( >0@\\\7 ws_Assistentgg{ g2ɀ &2 dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?M \\bk-printserver\161967 KONICA8 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C364_2PCLXL؎ 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayManuald}WM_101DRINGENDDRINGENDArialH<bMВ ޝ+*Ӝ`ht5dKbp-̪ڎ05Ŷ/Cmh rV̤ MG$EQ77-.,[&x,v}FADW4Icaف,#RyVArd Ol MD4տQ{B *#s ޅ]zW[rѧȃ(F֛*ǢACkΏ6"w-w({햖&ZIE|꤮Cv2Aϧ0[rƂڶTTϩ54J}Ù&y?] zw@랤}y4ƨ|>!fm"eKͥB{Bpf?VUB}yKK]U{'٧!*d-52gU͹q4H|ώs؏tnZ*Ou( )2@3fie7NRZ%n)赼W$נQ Fxc^duʮy-_e{,Hp2(-5@^VWwO/Oȅ81lAŐdo>)h&Us8P%N .;vc 8gB1"IҦPBL$fpJ$im҂rtF 5Y܎77 3_skr@vԒ ul|X`ߣOqjG#d~ٷUY]IRkxj(\>FBiI&۝!K> W"B0=L]P)V&#Mb-}ԈfU!ؚ!Z7͔RUlA{\` kfһТ UP ϔ`56LR.,nohM$F3ɷ_,m~ .+y=/*PbĶN͝6ڽdd6^<e^>?j);cm)m_=_T4xڮfث N7nnK2,^; 9RRZ/8sEVot:,$de+j 'IW( beEXO6$p$ͪ(9tQQ-[&nv5lc˲zNq"9B*K*kW6qTsdcԵH'vnS4 "Mj~^\İ)Oj}G#[)O~% $&-ɓ碈wЭe#K -T{CoŧxO/r=FшfunX+ja RgaPGۖ"t Q!9ynG mJuKHf}+A5_eM'1%v,˻ze} tcBӀo|9S*Ë/C%az"@:̪h,hmNv^"x ť<jW`>ҿulB[{)#UhSBt&|}I*&5.F?'̝`H(Ye$R x?jy.3}ny)sYh1*m¶@,!*sv8j/ J @3cK]văvg34!dX@1@[rf* c8\H7~Z~78i.ȖMk165e3̡fb%W70.Az}A{'j iVO/v1VB1kCM28`{}Aiʙ)X=+RknNB?aLW&!K,mg(S+]J'h¥1ty4nDߟQTy" UXdu8HY48ja雓]>п'%%_;:h,2! @L]2 )DB$Rײ<)?!ېkܽf|( o!nSRQ`kO+p̡ƈd4Ӱ w]+4z2ugq 8pbNz&J@WiᙴK+l˼mԝ@ ,$g[w㐏e@t|j}_-~rhsOϖ> ([X e ␐,,oAҲvutX==7%25d Vs!MDt|{PF.2F%ʦL+!&;"͂'yL0"HeAʨ[Q&}@nՈ%ApKNC$x7S$`%, %F6ވ.p@qoD襽 oS-xI,Ӯvk&׻O5 pK_fMTLo6`/z0$Dm\e ÈM W74&S ] ¿@E`.PDRXSZf0 l GJ~[/M]:=e7Wm= 쀳n$ehKMAՆaP:|\ z_ګ3]޵Zsmwe3 i#okc4#?YZErK/LuE+ޗ^i}xQI<]U$O5X2i:E_:#1{Ԣ-\n;[d;ҡǝ l*(j \orw<[7}Ɉ ⩆t,)-X)Օ[G7t.HAH\H… (J6W83tp,. `s`rO7RhV %JPvXB׸Sz8z"KaLJ*iqn(^R]*UYzv{ԙR*mD2% {a?׾fvv>y%FxGIӚ} =XykCo!*{s]rId8I1PeU6J9evFI( %+:DTtΡ`nwfKnMhJKj`5uqN?] T%;,Mr uFǃiQD@VF3 zf!NAv哰᢬>|.O-c!ds2 @euo1TYA"-NIz!5? ;;G gtֻB0mDZMkhX@Ky Z z/D|&K/cI CS3Y95߽ח7wjG;2K9' =Pe=A(xZi~~>d4x8Mt:wLA[$$kP-3VI%!k S7b2$ M[άY=Uϯl34y8!~ ]ĪoF#It]Se?ҟΧ9XC C-gik 6iKʹG>a$MSuOyyED%Jb8eFr|9 =4=ũHK8Xj>٪5{_ 38`RtJV<& C4V᧩虜3ϋtK7ɴDWJ8ca <-9KGUF7 ?fBGF#3✕a:94t%&:ۙ7sEH0L3њ\oAcC95u'J:!Ƿ~}sYVjL"{-Db!룵$d57&vF9LYh<J&fhfKc`Cb阌6{9r6dj Xym%'j+ C!k+֘w ~9ӖB{ݤ|&qWBgSz̧_A7PMNvng䙃Pc";n?[?t,y+=ES{~mE,X*rAT]\Dl󆱐tFc4t %UPO "DuWwQeAr,`?,f8#Kxt՟>?ԟg5吠eB~!@k'66{3Fw7tV7D4dD:1N ]3qz2dCT(=Ѝq۴Y$ I7 e>¼&yϮ{dJ mJDrQ$4#ȧ,]:})X6WjɛCó 1s_}tVN N|%d&(R9 : aȃLK=] =A}ۢ3j&Eo4 =OG 84+Ѓ܁rHc y?x_6YI |b2߇״PHp6J(z1m%*(NFfU5?Z@UݴbLUltY2\298iwU|_R+Քx6qwPy 3`)2 Pl%:}xs Br$E׺Lp&/nur;)xD" dXX<~?<~?&~U } @)} G} } } @} @} } @} @} @} %} 3} } F} } @ } @.} B} @} @*} !} } } +} @ } `} @    %        8 = C x a ~ B@  G G Q T v l p         9 > D y  "~ B4@  H M P S w m q    : ? E z b ! # I N O R r n n  ; @ F { c $ J L  # < A | d % Ft o  B } e & Fs   < ~ f ' K   g (  h ) i + j * k , - . / 0 1 2 3 4 7 5 64L *ppT8***PH0 0(  >@7 ws_Listengg{ g2ɀ Vnjz dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?M \\bk-printserver\161967 KONICA8 4XXA4Courier NewTimes New Roman ++++0 XX8SPLX8C364_2PCLXLX- 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayManuald}WM_101DRINGENDDRINGENDArialH<bc9<} hĵ3n0/@ )i% [7ib" 8΂ b؈7S*-Dq?0-Bp;\ve,-t ng첏7B!Hإ]('3gI<0a*NPΊ絟gl1t4zWY=+8ZG 0a3ޙ@cCFqZsޚ+$UM!ٱ%jQ׉ 6h|1ԋKcܹVR;>'<ۤ27I9l-SGp;owP8rf2Z_$̭tEuiػF$J^yҥC< R\c\'~́aױTAs/ޥ[*6:8Bgj!/}},v T(sɷ3`y $U {H\Q( %e]Q0!o8 ʵUb5 1l q` 볶aaEIxhDɨiAE1HpN{! Jnt؇klEY`t?׉$Epӄ -Q pUb!p1YP^CBa=zk"(:횉*˯Ku$W g1Zhv4ҥ~A @=B4Q1K _FL-Et!9G^VL@E;a2+ΪoyC␦s_!oʝ5ʔ]&tu>f9U*爛]ziv_9d:1 3eW ol1lh[,XNe7"0{è+`KQ߬;lDy0t[-uI@ʙidWRU5$"~R5^żNޠ!b#ߌBV*ك^IXWZjQr8]/H-_`GVb(v z tMQ`(4?P UL$Jň1&JH[9[EBcϕ~z,I{oJPr e\~t2];V>`(t%:2.ިХWipzj*&m8"Mr67ͤOhifQuk PZ=n+X g, i\<9ZĐ\/?`bMO\џ:U)_TQPXgGd3P.o1O:kN~?B^P9^01% !ވ8ki 8% /u\V~XSFHCܗ_`|aWl3kKc_ )G}YL bKA/࿟kω"`w+F+@w:>&`6z# Qp_Qm}}v0j,ʩl6o߇#م0;Ď[6# ~XS=PӺ˜)ufZd˰7&P3#","bHۮS)vU.>jʠ#rCmy1wdbAW7솫L,ao{:6zEZRb8j+ilPE Q-8shcJ1UE˚ E(ħ|B>'w`+[ܘ*;f4[cr$*'5DT{)~q8E_x߉yS"[aj>wv}e!pή88ЩvHEf"g5{sC@qM?'h؟hJ,P/ ҠƨNKKw3{<S`I.q76VF)S mw/7JJ4Em(qOה~"ߦ2є뇀̨Sʚj#Eױ~}6i*3)}DO,B wpc"%̻d=&q'5lnxPjcF.9f#k? 0X9s(y9mYױLq2XE,_dTc) G +U,)C,`KK'gPwt=ZqԨKNM[!F.݅@{@A/Л)<)ԋ=ζhcc.*ODFPZM n6d`}Lhz7ɡ[XE^MDBA d7%r hGHmz2aAzn.pDRI%B '_ꋌ? Tf$d˾ANo7F0aT`+pByr8Ĺiqnu 9sRDr_~Qjڒ#+g6Wb,q!! r$o#c?>RuB4~[ѫ͌hD FM\,sO}7iuJNZ%:eTX)Y>?wv~&PX]w*,RޭHvCE4-"=Ȃ%.#{0ba.t*iH2R6Ƨ@CRFT,?e_e %6Z;GjZFF.r40HL`O6L$.JNƣ&<VF$ 4'3_rfl^} n"8ՈȊp)` 3S Bw{âqYË2'o 3nW3g{X QYڏQuZ7UZM7F!w4[pI*ttc""a j%jy˨lUaHBE xQ!ARmQ哠U7o+C c'x5՛\}7r%׃$ ij^eEcW4ZeqzzUν5/G.'ev#.?9 @W>Xʭ[҇ +.Q]"02|&_/k go,4 )Vcn6Z&=Ζ= ((̯q<+yddsk7#7ryp9;aY==;AmLE'*Mo7Y[ ^=KqY2S!^[uRn+`i4:Lc3-]/.. J[#vžD\+-#b0pW3v͵Ey-c( ,]a0.4 P0goau-v8Xͯƺ&"SHTƩUSe'! Ԃ<!Oh{̷)ʑ֐`]jm'ׅz&H R=q,_(;ŗ;{|c)]،=VGm}()r/ R72ђPq{S\ie & a+o˩]>~ a/x5Ujj\~ 拡$ӸrQ^9&0V+| *;Y,q=X \uY~%raƓ d@a?Ƭ:=C>}YMG-shNF@ ؐ4cHh?Sa]HiMX~ ӌR([L@au(]BZ/H@Y3VZiAe8rc?nP7ZoWmN~2X$qaRt(4RCk5\h[̬N}Y2# JͬꬴNИ_8l U~7h1b;Z4C xoH(*x==㿜~[ǥ/췍@P,*Ĭ#ե*g`ځs &J]*c{UjֵO~NAWד ''M{,%:RX_)yW ?Z{U2⌎@̅IhJsPh ?av=UI?eH"iyY @I̎T3|/LD.~ݥ LyD&6 4װ<(]"f0Pp#&>1/X$\rIܛux껧 ƸRm($T4q{Q!?trxW?EH}8L~;Q8 +8QЮZvҔÆcɴ6t8=;JZ`7)#>$ydR1 Pȣ*KۢQa>A))F?f/d~0uzXa>qYcPpg:I#PB_ Ld_x"tv8|$ SYH6HaмPʵW^2΄ZCڠ{HNEْHUE?)"?`ؿlWOQ:B;oTG׾YB.]0' 8ZV1۸1H=Xދ1w3mz1)qSY̞!eS*Z86;0-%mck`ɋ-{i"Ŀa56텗x~&?>w1 e!v'jpLј׈X<~}'zj^8ۮAx;B0:6 MKO ,rV(sSJ8iQ6S+ v"ڌPiu(y㝪\)%* ]ȢܸO[,b^@(7| %xXY*v1KyuR6f%xPO#uoufK^oLaVMkvVáݛb}:#9*_n~f$v-QtNpkMXI:T-G\S]I /kå-*[Li+)[2rƿA PN̰<@RoFtpHj^Y3CRz%"̩1t)m,,Ƭ.-v֍ZECKO=#Ύ粮ZhtAe+1+Gw?n"@j:dSৃbs+NWy^_qHK<_%_q@ςm=|ȜJ"\ˡ;D fqgLƛ{iyO &:lƋ~oSФZ {SzO-?uqY*i-(F(K7V6~D*@;Y}) ,D\GG/LڥO84?'O4W2;xrAY:Br&IyЪs4T!-nxi)Dd5lPZ,֢j3,I.'rsJ@'`GAy|!9\@Q ќ[um/xG;x3Li(d0" egbH Jbhllmg9v{uhsfx;YͺNf ސ,P݂BdQ&緢OC<J&֋Ԧ7@!YɖHv9"4o iLn&kNND5xe'7>Sf8qyFe~ԻgԄnQTc6$9 QjeTEdFԱ&E,pj=E1' C91Ұ7=b=RVB:[7F5ˇMwۿBD]p;͡" dXX<~?<~?&~U } -} 8} -} } } } } } } } @;} `@} `} F} } (} @.} B} } -} !} @&} 0} @>} } }     h    i    F  + / e B~ B@  Fv Y _ b        j    F  , 0  f C~ B4@  Z \ ` c      F  - 1 g D [ ] a d r r q  F  . 2 E Fw ^ q q    3 F Fx   4 G Fy   5 H Fu  6 I 7 J 8 EK 9 L : M ; N < O E= P > Q E? R @ S A T U V W X4L *ppT8***PH@ 0(  >@ ws_Listen_englischgg{ g2ɀ }| dMbP?_*+%& e. R KQltGIF89a`_Rj*<2CͲޒ $f7Z,xƸ |vdV֘0@"^OۡMNcFMR8۔ܟqP!,`_~SQ~¾źȶ˲ήѪԦפڰ ("4p!A8aŅf,Q`7_z'|]t/7\n7弶Zh?]6YbGӧPJJիX>#ׯ`ÊKٳhӂ۷pʝKݻx˷߿ [a zd x+&˘`&̆1cA Uc4 )c˶r2v-0vN\2l:8}\6}k߮]@t(}Up_.[sO}`W(WhG=XTXa{{i'E2 dm١,VvV0C#Be7r5`EvK]bUD*4 hEta%`|a90ƕWB['@nAƚ.Ёv|1#q1@%ٽA ]hEre%Y%F\41rV Zq@ & .-4j0!Afwr!QZ<J1ګΪ]w% E\xݺE٥!bp)sƥv'j[_Ps@V$ָrI+G;/Aµ/`[ kp!`.BWaQ_[@C?|*HLSoIDu 5nRjw@N[4OU'A[6%9GtdGEp](e!5rKcه EA [dL\B[]:zQGp qM[u@>!Š 5\IȮE m}P*uD4å{n]m^+)G;/W=V0`k\m'W ٻ?l AWZ& mD71[ ?%K3RZ\/p`jّBn.(Q}Q{&@5!.R;bv)/hmdx<H-0$Eˎ q;Vc{t.`hZp$FOJzj,;']3EVc ܹ3Ȏ=RC#)AN H;g 70":IWn1%'Y.n\d5)U-;AYL&i e. R KQlt<BM<6(HH<?uνƭ{sέƜΜ{Ɯ{޽ΥΥ罥ΥΥ・ΥΥƭΥΥεƥ{Υ{{csJ){R){R){R)sR)kJεƜ{Υ{ν{RsJZ!ZZ{Rk9JRRccckkckkkkkkccccccccccccccccccεƜ{֭{ƽccccccccckkkkkkkkkcccccccccccccccccccccccccccZZZcccZZZ{Z{Rc)ZZ!Zc)cks{εƜ{֭{ƵsssBBBcccsZ{R!c!c!c!Rk9εƜ{Υ{ƵRRR{Z{R!c)Z!Z!Zc9ֽƜ{ΥƽRRR{ZkBR!JR!{J{Z9εƜ{֥νRRRksk{c{ƭΜ֥RRR罜Υ֥RRRε{֭ΥRRRZccν֭Ɯ{εRRRRJJ・Ɯ֥{ƵRRRJJJֽsޭΜRRRJJJε{֭Ɯ{έRRRJJJֵƥΥ{RRRJJJƵ{έƜRRRJJJ罥ƥ{ֽRRRJJJε{ΥRRRJJJƵsΥ{εRRRJJJֵƜ{ΥƭRRRJJJƭΥέ{JJRJJJΜ{Υ{JJRJJJΥΥν{{ε眥JJJƭΥέ{ֽ{{Ɯ֭ΥƜ֭ƥs{ֽJJJεƜ{έ{ֽƵsƥέ֥ΜƜΥƥΥέέ{ƭJJJֽsΥ{ֽƵ{{֭Υ{ƭε{֭Υ{νJJJֽsΥƥε{Υ֭ƥƭsֵƥ{JJJƥΥέ{ƽƭƥ֭Υ{sֽ޽Υέ{έJJJƽ{έƥ{ֽƵ{Ƶέ{{νέ{ƥ֭{JJJ罥{έέ{{{ƥ֭Υ{Υƥƥέ{νJJJ޽{s֥֭ΥΥέƔ{Ɣέֽ{έ{ֽJJJƭ{{Ɯs{ֽεs֭{εJJJƽֵεƵƵֽs֭{ƵJJJޔksZ{c{csZkRƽֽ{֭{ƵJJJsJ){BRRR{J{ε{έ{νJJJsJ!Z!Zcc!kR޽{Υ{ƵJJJ΄R!ZZ!c1Z)RֵƜ{Υ{ֽJJJ΄Z!ZZZ!c)RƥƥΥJJJ{RRR{R!Z){J{εsέƥJJJ΄kBc1{Z1{Z9cB{R)Ƶ{ֽ֭JJJ޽ƥΥ{JJJν{έƥJJJֽƜΥ{JJJνs֭ƥ{RRRƵƥΥRRRƵέsεJJJν{ƜΥƭJRRRRRƵ{Μ޵{JRR)))ccckkkccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccckkRZZε{ΥޭkƥZcc!!ZcZν{ƥ{{{ƥ{{ޭΥ{ƽε֭ޭΔssƭֽƥs{֭֭Υ{Ɯ{ƵkƜ{֭֭{ƵΜ{֥Ɯ{{޵k{έεffffff?'ffffff?([4d2?)[4d2?"333333?333333?&<3U `PH(  s HA ?@img_Datev_Logo]]X 1 . Forms.Image.1E0 s LA ?@"img_Eigenes_Logo]]X 1 . Forms.Image.1&M>=>@ ws_LogoggD g2ɀ { dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?([4d2?)[4d2?MCanon iR3235/iR3245 PCL6F 4dXA4Canon9Canon iR3235/iR3245 PCL6ddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"edd !', )ddd   !"#$%&'()*-./089:1234567>?@ABd!!d   d !"#$%&'()*+,-/dA   Ad   d@8 4 <*p 1 4 <*p 1AXXd2 Arial\SRGBCO~1.ICM\SRGBCO~1.ICM\SRGBCO~1.ICM VERTRAULICHVERTRAULICHHArialStandardeinstellungen@ @ I " dX333333?333333?&<3U } }    ` z | { { { U V W X~ D@ Y~ \@ Z~ j@ [~ m@ \~ o@ ~ q@ ]~ s@ ^~ t@ $~ @ ~ @ _*XhPH`0( >@ ws_VerwaltungggD VBA i+u!+uPFBB>__SRP_19P__SRP_18*,0@XWenn das Workbook nicht mehr aktiv ist werden die Tastenumleitungen wieder zurckgesetzt (BD ^p ,B@.^v ,B@. +{Insert} ,B@.{TAB} ,B@. +{TAB} ,B@.^s ,B@.{F12} ,B@.%{F2} ,B@.^{F2} ,B@. +{F3} ,B@.%{F8} ,B@. +{F11} ,B@.o3Beginn Geschwindigkeitsoptimierung ****************] ,!J'H ,(J`3***************************************************BPrfen ob die Vorlage oder ein erzeugter Fragebogen geffnet wurde >! Vorlage.xls P L%N!RX T L%N!R VBXd8Z0 \B^ \B^ VB`kkk3Ende Geschwindigkeitsoptimierung ****************** H ,(J3***************************************************+`|HZ@ fUm korrekte Funktionsweise zu gewhrleisten, werden aktive Makros und ActiveX-Steuerelemente bentigt. d d % fm Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen zur Verwendung von Markos vor und ffnen Sie den Fragebogen erneut. hA@b >(@ |onAttribute VB_Name = "PFB" Bash0{00020819- 0C$0046} |@GlobalSpacFalse CreatablPredeHclaIdTru BExposeTemplateDeriv$ustomizD2Option /licit 0 P"& Sub Workbook_Activ () Call Mdl_Hilfsfunk#en.Ansichtso,enApp2a.OnKey "^p", "Druckaufbereitun g"1'Uml vVStrg + P zu eigener Y -FC7vEinfg_A,K;VB+{Insert}Y{TAB'Tab7 1'ZR@ IO+-KAOhift-m^sLcb_Speern_Color_Chang.eC5MÅS4m A-ButtFhighl`teRQ{F12b(@bf%{F Alt+F2u^enlSrgcnc{+{F3"*PF{nAbschal@3|AF+F3x&8 &8v ) 11 '311 EndA!h`NŧOpen(Bw As ing'PrfPt ob +n geffnet is$Dim wb COrror ResuNex$S5 = sc$If Is Noth Then10'Das n! offEhi'`$C GoTo 0CEBE E eB'A" 3 1IfCmmBeforeClv(CancelQBooleDaneDeabvi\ die A@bfragedpDokntsKt werd sorwentwgendqwu. pC#"Ass@ent.xls")CThis.|Sac})5S'ESĺ1xO7>'ESĺ1LI,NNv ME< @[LSS<66"(@ k8orU xIGK Y TGQTTT1UUUUVAViVyVVVK K +4 a1 0` ``` W $ :h%x! x Lx$ :h%x! x Lx$ :h%x! x Lx$ :h% x! x Lx$ :h % x! x Lx$ :h % x! x Lx$ :h %x! x Lx$ :h %x! x Lx$ :h%x! x Lx$ :h%x! x Lx$ :h%x! x Lx$ :h%x! x Lx$6 x0 @ 0  0 @ 0  44448rU @$`,A`0/(` #$` $$`$(nrU $ `$ `$A `$ `$ `$ `$A `4 Fragebogen& 8__SRP_b3__SRP_a62#Mdl_ExportR8003*#42$*\Rffff*2A59b5335c$*\Rffff*2D59b53364$*\Rffff*2L59b533728@H@PpX`hp0x P``P | " ^Ap r " ^ d " ^ Z " ^ \ " ^ A z0 " 8 ^@ P h , (8@ " H ^P ` x * 0 8 H P " X ^`  " ^ H ` " h p x  ^  2 8 H DX  *  , 0 H P h p x b * 8 P X ,` 4  6 0 " 8 ^@ "  ^PhxxXFalls der Sc?GW- Ycٝ8fA*PCu FلDE x img_Logo, 51, 50, MSForms, Image,cb_Speichern, 52, 51, MSForms, CommandButton*cb_Drucken, 53, 52, MSForms, CommandButton(cb_Email, 54, 53, MSForms, CommandButton)cb_Export, 55, 54, MSForms, CommandButton)cbx_Geschlecht, 56, 55, MSForms, ComboBox,cbx_Familienstand, 57, 56, MSForms, ComboBox.cbx_Schwerbehindert, 58, 57, MSForms, ComboBox5cbx_Art_der_Beschaeftigung, 59, 58, MSForms, ComboBox(cbx_Probezeit, 60, 59, MSForms, ComboBox2cbx_Nebenbeschaeftigung, 61, 60, MSForms, ComboBox+cbx_Geringfuegig, 62, 61, MSForms, ComboBox-cbx_Schulabschluss, 63, 62, MSForms, ComboBox/cbx_Berufsausbildung, 64, 63, MSForms, ComboBox+cbx_Vertragsform, 65, 64, MSForms, ComboBox-cbx_Personengruppe, 66, 65, MSForms, ComboBox1cbx_Art_der_Befristung, 67, 66, MSForms, ComboBox6cbx_Schriftlicher_Abschluss, 68, 67, MSForms, CheckBox3cbx_Weiterbeschaeftigung, 69, 68, MSForms, CheckBox)cbx_Konfession, 70, 69, MSForms, ComboBox0cbx_Elterneigenschaft, 71, 70, MSForms, ComboBox!cbx_KV, 72, 71, MSForms, ComboBox!cbx_RV, 73, 72, MSForms, ComboBox!cbx_AV, 74, 73, MSForms, ComboBox!cbx_PV, 75, 74, MSForms, ComboBoxلDE ٝ8fA*PCuME8SLSS01 ssss>" <<<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046} l@` Dk v`  |` ` @`H %* d @? %* 0l@@ %* `t(@A %* X@B%* @C%* ,@D %* |@E %* P@F %* H@G %* x@H %* @I %* @JP``p@8 H @0@P $%j@ $%p ( X jrn~hertir h@P @ P ( )H clm_@ x die @h h geh@ 8 ( ) !@d R @@ T dK@D !@p @ R@< @ X ( jrnV N@p x ezei@h "@d cbx_@ T KT@D 7N@ (`( `8 \3Y*\R1*#253*\R1*#253*\R8003*#5d*\R8003*#72*\R8003*#67*\R8003*#63$*\Rffff*2C59b53363*\peichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendert j!r!p j!n(pkDer Speichern-Button ruft die Methode Speichern_unter (vernderte Version zum normalen Speichern_unter) aufes("s VBt@o@XFalls der Speichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendert j!r!p j!n(p]Der Drucken-Button ruft die Druckvorschau (vernderte Version zur normalen Druckvorschau) auf xBzor_ChaoXFalls der Speichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendertor j!r!p j!n(pTDer Export-Button ruft die Methode Dialogwechsel auf um zum Exportdialog zu wechselnhange  ~BleitunoXFalls der Speichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendertSr j!r!p j!n(pUDer E-Mail-Button ruft die Methode Dialogwechsel auf um zum E-Mail-Dialog zu wechseln  ~B8oXFalls der Speichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendertst j!r!p j!n(ptDas Logo wechselt mit Hilfe des Dialogwechsels beim anclicken in den Dialog der es einem erlaub das Logo zu wechseln  ~Bo@XFalls der Speichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendertxl j!r!p j!n(pIm Abschnitt "Weitere Beschftigungen" wird fr die Checkboxen der 450-Option sichergestellt, dass nur jeweils ein Kstchen angekreuzt ist^p !!RB@.Um nach einer Auswahl die Mglichkeit zu haben beide Kstchen wieder unausgewhlt zu bekommen ist die erste Variante weggelassen&cbx_wB_Option_Nein.Object.Value = Trued !(R koXFalls der Speichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendertJ j!r!p j!n(pIm Abschnitt "Weitere Beschftigungen" wird fr die Checkboxen der 450-Option sichergestellt, dass nur jeweils ein Kstchen angekreuzt ist !!R Um nach einer Auswahl die Mglichkeit zu haben beide Kstchen wieder unausgewhlt zu bekommen ist die erste Variante weggelassen $cbx_wB_Option_Ja.Object.Value = True d !(R koXFalls der Speichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendert j!r!p j!n(po HXFalls der Speichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendert j!r!p j!n(po]]] XFalls der Speichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendert j!r!p j!n(p+Blattschutz und Eingabeprfung deaktivieren j (B ,( >Bei jeder nderung wird die passende Eingabeprfung aufgerufen X  L%N!R GfB/Minijob % B L%N!R Auszubildendee % Bd % Bkk[Der Name, Vorname und die Personalnummer werden in der Zeile am Dokumentenanfang bernommen  7N!R;$#' 7N!R' 7N!R' q j % % 7!R 7!R 7(R k0q(0Blattschutz und Eingabeprfung wieder aktivieren j (B ,( o8XFalls der Speichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendert j!r!p j!n(pRechtsklick deaktivieren '<oXFalls der Speichern-Button hervorgehoben ist wird dieser wieder auf Normalfarbe gendert j!r!p j!n(potAttribute VB_Name = "Fragebogen"D Bas0{00020820-C$ 0046} |GlobalSpacFalse dCreatablPredeclaIdTru BExposeTemplate`DerivBustomizD2Controlimg_Logo, 510, MSForms,8 Im cb_Speichetrn2!CommandButto #Druhcke"3$1"Email4Ӳ_rt5x_Geschlech6A boBoxUx_Familienst@P7Schwerb@ehinde68C-Art_@_B6aeftigung9Probezei5H65Nebenb6P '`cba6rin@gfuegi6@Y! -ulabs?ush6Pa Berufsausbild,6Q ? + V>@sf z, 6 Q! Personengrupp~e@Qa Hfrist#@[6_[$B_*x_`-riftl_A.Q6 heck_n^WQae7\6 S6 \ JKonfessio7 \#%%Elt eiفfe7[ _ K KV, 7ZkRa YkvAa`W7kPa V7qOpt s@ it P`qq Su$b i_C k(P) '@slTs L k-cj lvorgehIn @* wird dieser{r auf N!5alfaU g\eU7.9.BackColor`w;ot `~ At Methode_un# (ver;AAzum n en ) Call mdl_Main. End_ 1 qu Vr !8uon zurM.R`$ber`GPd,!w?,s?,n*?,#8, ,D@ialogwsel5*+sdu` $n*"e.z(kein_#,ABort?/,?B,,,BwiBbeB,,,DI-@;lOTBJs_"A_\OY_cX,,XOOrOOcOHas e(t mit Hil$fe s s beim ani@Win@nDr es *em Perlakdzu.l ?? /Gqx_wB_s_Ja....q qOEIm Abschnitt "Weitere Beftigungen" wird fr die Checkboxen der 450-Option sichergestellt, dass nur jeweils ein KDstLn akreuzt ist If cbx_wB_R_Ja.Object.Value = False` Then26'Um nach`AuswahlMglkۀ zu hab beidewieeunausg@ewhltbekommO%erl Variante weggelq E_Ny`True]Eeb}nd If ESub PrivaKB_ck()'%{Spemn-BuLttqpvoqhoJ?sWKauf Normalfarbe 0gen@qFr agebo@.cb_F.Back`ColorrDruckenG)Im AAC$xj??"l_T}s$STWorksheet_BeforeDoubleClick(By} Ta`P@t As RA, CancelBooleanY Y@ZYY]pYt Calculw}?tnz S7ic h!79Ex8.:D8Dim rng1;StringHu23gen B>t@utz4 uEpr faktivi@D`El Mdl_Hilfson' _?4he(g-Ap plaA.Ena`7Eventsuc ei{$] ` po@J gerufuqOn Err@_Resume Nex~Not>= ""LSVws_Verwalt.Cs(Gewae`zer_ , 2)f"GfB/MinijobM!6Pxqf ue _(H.Address(],)4!| E5 @zubildekp OlS py4 _A! ` ۇOO,_ GoTo 0&DXName, Vorn0APonalnur@mr` Ф)Ze am Dok%nanfG bern2sWith $Ass|0/c1 G= S1t(T&_des tAs_, clm_L', ";")(0!25d 3Familien!_Sf 1Ca)O-s-) OrX!oh[S]:(018G:& "& 3 /! )$ 3'SngSSSSsetzenSSS3A %q7qRightߎl$ߎߎ*d˟G#m1m'Recphtsk?lŜ= ooPSelPPC?V$7rG /a;;/w - a  1 E y   9 9 m A u  M   W  W  W PAx$ Pxah "iT%d$ 8d, )xd5h ]38P$6 xdh0 @ 0  0  `Ax$ Pxah "iT%d$ 8d, )xd5hY<Y@ BX@`$6 xdh0 @ 0  0  0 H 0  0 8 0     4 < D L T \ d l t   |     `i#$ ` , `$i4A `(i#, `,i 2@D 3@8 !4@P A5@h a6@ 7@\ 8@`4 9@t ):@l< i; @xD < @L = @T > @\ 9? @d q@@l A@t B@ C@ I iD@,I E@| F@ G@ !H@ 9I@ QJ@nrU~| #" @ Y!)Y# Y $Ay<)KJa{{A50 H rU 0 @ )Y Y)YY 89%)898 @9%a%:;: H9%%;<; P9%%<=< X9%)&=>= `9%Y&>?> h9%&?@? p9%&@A@ x9%&ABA 9%!'EFE 9%I'FGF 9%'GHG 9%'HIH 9%'IJI 9%'JKJ 9%BCB ' (CDC 'q(DED $ (343` (9!)232` $ $454` 9%)787 $ (565` 9%)9:9 $ i)676`I !`` ` ` `  I W  - a M  9 A u - a M 9 M  9  A u  - a M A u bernehmenau ' Name fr Ausgabedatei bernehmen %.txt 'dH .txt'CXk( \ 'n?Prfung ob bereits eine Datei mit dem gewhlten Namen existiert ~!! (% /Es existiert bereits eine Datei mit dem Namen ' $~X '. d d % f! Soll diese berschrieben werden? $b' ( (%GZjd Arg|kkk ~!! ~!B@dp ~!B@kX 0:00:01$ ,B@Neue *.txt Datei anlegenVBZ Prfen ob Datei angelegt wurde (%ZkDaten in Datei schreibenAExportdatei schlieenV3Vorschau der importierbaren Stammdaten zurcksetzen B |ZV    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>ABCDEOGHIJKLMN@PQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstvwxyz|  Fehler: d d;Es ist ein Fehler beim Anlegen der Exportdatei aufgetreten! d#Die Export wurde daher abgebrochen. d d % f$ Fhren Sie den Export erneut durch. hA@b |o] ]8]P]h]]]]]]]](]@]X]p]]]]]]]]0]H]`]x]]]]]]] ]8]P]h]]]]]]]](]@]X]p]]]]]]]]0]H]`]x]]]]]]] ]8]P]h]]]]]]] VB Z0  7N!R  7N!R; %#' k 7N!R 7N!R' k 7N!R 7N!R' kP 7N!R 7N!R' k 7N!R 7N!R' k 7N!R 7N!R;$#'  7N!R;$#' kH 7N!R 7N!R;$#'  7N!R;$#' k 7N!R 7N!R' k 7N!R 7N!R' k@ 7N!R 7N!R' k  7N!R Deutschland 7N!RD 7N!Rd D' 0' dh''kP 7N!R 7N!R;$#' weiblich female weiblich'1' dT [ kxME@ @EEi`i```` `t` (``````` ` `` ``!```:01``ei a` V`"`$`&i an`( (`*`,in D`.`0hlie`2`4`6`8 `: `< `> `@ `B `D `F `H `J `L `N `P `R `T `V `X `Z `\ `^ `` `b `d `f `h `j `l `n `p `r `t `v `x `z `| `~ ` ` ` ` ` ` ` ` (\3YA " ( &0X &` F8H X 08H PX` hx"  ( $0Xpx    : ( 08 @P(XHP "X`hpx (08@HPX`hpx (08@HPX`hpx  .( 0 Ph p   ( 0 *P *  * * 8 @ ` x     j p     * & ( 8 H P ` p *x ,     0 @ P h x     (    ( @ ` p x  * *  @X `   * 60 h  *  0 8 Xp x  $ $(P X x   *  *( 0 $Px * * * *0 *` * *   ( 8 @ P ` h x      ~   $0X ` 68P X` h  * *( 0 Ph p * * ( @ PXpx&."(0 X$x $$*>@220. 6P62800 ,` *  4 >(!@h!2!<!, "P"$p","."8"00#6`#2#2#"$20$"h$2$"$$$ %% % *0% `%p% % *% %% %% % *& H&X& p& *x& && && & '' ' *@' *p'' ' '' ' ( ( (( *H( *x(( ( (( ( )() 0) P)h) p) ) ) ) ) ) () () (* @* (`* ** &* &* &+ &0+ .X+ + + + 4@, lx, 6, - J0- "- - - - . "(. P. &h. . N. ". / F8/ / H/ "/ R0 h0 Hx0 *0 80 (1 H1 `1 Dp1 *1 1 Z1 "X2 2 Z2 "2 3 Z(3 23 3 L3 ( 4 H4 VX4 &4 $4 5 X5 h5 P6 \`6 &6 6 \6 TX7 7 \7 0 8 P8 Z`8 8 @8 9 j09 T9 9 @: FH: : @: r: X; @h; <; ; @; 8< P< Z`< < = Z= <> VP> $> (> > ? & ? H? X? Zx? ? `@ x@ tpA A(B 0B 8BHB hB pBB B BB B BB C C((C PC XC(xC C xC D0D PD XD(hD D DD D D(D E 8ERHE E E(E E *EDF `F hF(xF F FF F jF PG`GHHH HHH`I hI pI >I(I II I J 8J XJ *xJ (J *J 6K 68K &pK &K &K .K *L HL XL xL PM N FN HN J0O HO >O `P hP H Q HhQ jQ 8 R VXR HR R LS LT j`T NT N U pU VV XV hV V (W xW 0X X>Y @Y HY0XY Y Y0Y Y Y0Y Z Z00Z `Z hZ>Z Z ~Z P[0`[ [ [0[ [ 8[Z\ x\ \0\ \ *\L\ H] P]0`] ] `] j] h^x^_ __ __~_`` h` p`0` ` `0` ` a> a `a ha0xa a a0a a *a (b>b ccc c>0cpc xcc cc cc(cdddx]]]] Pfad fr Ausgabedatei mnnlich'0' k 7N!R;$#' verheiratet married verheiratet' 1' d0' unwedKT ledig' divorcedKT geschieden' widowedKT verwitwet' permanently separatedKT dauernd getrennt'n0k(k  7N!R$ 7N!R' d %1 7N!RDeutsch 7N!Rdeutsch 7N!R Deutschland 7N!RD 7N!Rd 0' d' kk 7N!R 7N!R'" "ja "yes 1'" d0'" kpkh 7N!R 7N!R;$#'$  7N!R;$#'&O@ptiok 7N!Ren_C 7N!R'( Ak 7N!Ril 7N!R'*ek` 7N!RMsgB 7N!R', k  7N!R187) 7N!R;$#'.rtdJ. . %/ . %'0AF . %'2. 01. . %'4 7N!R;$#'6%L`M 6NhJ .'6kk 7N!R5"O 7N!R'8o k 7N!R% 7N!R':tk 7N!R_d 7N!R'<gekH 7N!R\ / 7N!R %'>?k 7N!Rrst 7N!R %'@xfk 7N!Rechs 7N!R'Berkh 7N!R 7N!R'Dsk( Falls eine gesamt wchentliche Arbeitszeit angegeben wurde wird sie auf 5 Wochentage aufgeteilt und spter anstelle der einzelnen Wochentagsangaben eingetragena 7N!RAS 7N!R;$#'Fose(Ca F, F'H=k  7N!R;$#'Jrue k 7N!Rt_b 7N!R %'Lj Eak 7N!REx 7N!R;$#'N(H¬ 7N!R;$#'P7x8x 7N!R;$#'RRoPco 7N!R;$#'Tr" 7N!R;$#'V,4 7N!R;$#'Xo3?&  7N!R;$#'Z N 0'NU/k P4/0'P k RWs0'RA.k T60'Tkp VA/0'VttschPkH XProt0'Xword:k Zraw0'ZICk"+" N %6 P %6 R %6 T %6 V %6 X %6 Z %6 '\kp 7N!Rnl 7N!R'^k0 7N!Rrro 7N!R'`wsk 7N!REnd 7N!R %'b Ansk 7N!Rilen 7N!R'dri d Fixed-termKTeading Befristet'dse'B PermanentKT;Ȁbo Unbefristet'd h-Fixed-term ending on completion of assignmentKTuZweckbefristet'dmSnk 7N!Rffi 7N!R'feukX 7N!R) < 7N!R;$#'h04Ma 7N!R;$#'jIyy_k 7N!RG' 7N!R'lMk 7N!R2n 7N!R;$#'nol2@ 7N!R;$#'pe`"(jk 7N!RPa 7N!RKonfessionslos 'r~edId 7N!R'r rNon-denominationalKT2q?Konfessionslos'r "rk - Roman-catholic church taxKTkѶ&rk - Rmisch-Katholische Kirchensteuer'r%!ev - Protestant church taxKT"fsoev - Evangelische Kirchensteuer'rlt - Protestant LutheranKTlt - Evangelisch lutherisch'r4rf - Protestant reformedKTrf - Evangelisch reformiert'r!S#ak - Old Catholic church taxKT1!ak - Altkatholische Kirchensteuer'rL6is - Israelite / Jewish Kultussteuer (community tax)KTB *is - Israelitische / Jdische Kultussteuer'r*fb - Non-denominational state parish BadenKTMid(D'fb - Freireligise Landesgemeinde Baden'r%ib - Israelite religious parish BadenKTf.ib - Israelitische Religionsgemeinschaft Baden'rw -fo - Non-denominational parish Offenbach/MainKTe*fo - Freireligise Gemeinde Offenbach/Main'rp, ""/fp - Non-denominational state parish PalatinateKT'fp - Freireligise Landesgemeinde Pfalz'r$fm - Non-denominational parish MainzKT!fm - Freireligise Gemeinde Mainz'r j - JewishKT j - Jdisch'r+iw - Israelite religious parish WrttembergKT5iw - Israelitische Religionsgemeinschaft Wrttembergs'r7if - Israelite Kultussteuer (community tax) FrankfurtKT)if - Israelitische Kultussteuer Frankfurt'r3il - Israelite Kultussteuer (community tax) StateKT$il - Israelitische Kultussteuer Land'rfr - French reformedKTfr - Franzsisch reformiert'r$fa - Non-denominational parish AlzeyKT&fa - Freie Religionsgemeinschaft Alzey'r/fg - Non-denominational state parish PalatinateKT'fg - Freireligise Landesgemeinde Pfalz'r-fs - Non-denominational parish Offenbach/MainKT*fs - Freireligise Gemeinde Offenbach/Main'r*ih - Jewish Kultussteuer (community tax)KTih - Jdische Kultussteuer'r*jd - Jewish Kultussteuer (community tax)KTjd - Jdische Kultussteuer'r*jh - Jewish Kultussteuer (community tax)KTjh - Jdische Kultussteuer'rSnkk 7N!R 7N!R;$#'t t t %'tkp 7N!R;$#'v v v %'vkk 7N!R 7N!R;$#'x x x %'xk 7N!R;$#'z z z %'zk(k  7N!R 7N!R'|k 7N!R 7N!R;$#'~ 7N!R;$#'kX 7N!R 7N!R'k 7N!R 7N!R'k 7N!R 7N!R;$#' 7N!R;$#'kP 7N!R 7N!R'k 7N!R 7N!R'k 7N!R 7N!R'k ~!! !$18.2'dP !'k8 "********************************** " EXPORTDATEI FR LOHN UND GEHALT * "********************************** [Allgemein]Ziel = LuGVersionImportDatei = Kommentarzeichen = #Feldtrennzeichen = ;Zahlenkomma = ,Kombifeldbegrenzer = ( Datumsformat = TT/MM/JJJJ[Satzbeschreibung]z 1; MandantNeu; Betriebsstaettenname;Mandantennummer;Beraternummer;ErsteAbrechnung;Basiswaehrung;ErsteAbrechnungEuro% 2; MandantSel; Mandantennummer] 3; MitarbeiterNeu; Mitarbeiternummer;Name;Vorname;Eintrittsdatum;ErsterAbzurechnenderMonat' 4; MitarbeiterSel; Mitarbeiternummer; 100; Mitarbeiter|Stammdaten|Personaldaten|Adresse / Name \ ; Familienname\ ; Geburtsname\ ; Vorname\ ; Strae\ ; Hausnummer\ ; Postleitzahl\ ; Ort\ ; Anschriftenzusatz@ 101; Mitarbeiter|Stammdaten|Personaldaten|Persnliche Angaben \ ; Geburtsdatum\ ; Geburtsort\7 ; Geburtsland(Nationalitt Geburtsland;Staatsname)\ ; Geschlecht\: ; Versicherungsnummer(Gueltig_ab;Versicherungsnummer)\ ; Familienstand\D ; Staatsangehrigkeit(Nationenschlssel Staatsangeh.;Staatsname): 102; Mitarbeiter|Stammdaten|Personaldaten|Zahlungsweise \$ Print #1, " ; KtoNr\"1 Print #1, " ; Bank(Bankleitzahl)\" ; IBAN\ ; BIC5 200; Mitarbeiter|Stammdaten|Beschftigung|Zeitraum \ ; Datum erster EintrittL 201; Mitarbeiter|Stammdaten|Beschftigung|Zeitraum|Beschftigungszeitraum \ ; EintrittsdatumL 202; Mitarbeiter|Stammdaten|Beschftigung|Zeitraum|Beschftigungszeitraum \ ; AustrittsdatumL 203; Mitarbeiter|Stammdaten|Beschftigung|Zeitraum|Beschftigungszeitraum \# ; Befristetes Arbeitsverhltnis= 300; Mitarbeiter|Stammdaten|Beschftigung|Ttigkeit|Status \ ; PGS(Gueltig_ab;PGS)H 301; Mitarbeiter|Stammdaten|Beschftigung|Ttigkeit|Status|Ausbildung \ ; Ausbildungsbeginn\ ; AusbildungsendeJ 400; Mitarbeiter|Stammdaten|Beschftigung|Ttigkeit|Ttigkeitsschlssel \ ; Ttigkeitsmerkmal 2010(Gueltig_ab;Ausgebte Ttigkeit(Ausgebte Ttigkeit;Berufsbezeichnung;LfdNr BA);Hchster Schulabschluss;AHchster Ausbildungsabschluss;Leiharbeitsverhltnis;Vertragsform)M 500; Mitarbeiter|Stammdaten|Beschftigung|Ttigkeit|Organisationseinheiten \ ; BerufsbezeichnungM 501; Mitarbeiter|Stammdaten|Beschftigung|Ttigkeit|Organisationseinheiten \F ; Betriebssttte(Gueltig_ab;Betriebssttte(Betriebsstttennummer))M 502; Mitarbeiter|Stammdaten|Beschftigung|Ttigkeit|Organisationseinheiten \! ; Abteilung(Abteilungsnummer)L 503; Mitarbeiter|Stammdaten|Beschftigung|Ttigkeit|Kostenstellenrechnung \ ; Gltig ab\1 ; Stammkostenstelle(Stammkostenstellennummer)[ 600; Mitarbeiter|Stammdaten|Sozialversicherung|Allgemeine SV-Daten|Berechnungsgrundlagen \F ; Beitragsgruppenschlssel(Gueltig_ab;BGS KV;BGS RV;BGS AV;BGS PV)1 700; Mitarbeiter|Stammdaten|Steuer|Steuerkarte \7 ; Finanzamt(Gueltig_ab;Finanzamt(Finanzamtsnummer))1 701; Mitarbeiter|Stammdaten|Steuer|Steuerkarte \d ; St.Klasse/Anzahl Kinderfreib.(Gueltig_ab;Steuerklasse;Faktor_Faktorverfahren;Kinderfreibetrag)1 702; Mitarbeiter|Stammdaten|Steuer|Steuerkarte \- ; Konfession AN(Gueltig_ab;Konfession AN)1 703; Mitarbeiter|Stammdaten|Steuer|Steuerkarte \ ; IdNrL 800; Mitarbeiter|Stammdaten|Arbeitszeiten|Regelmige/Feste Arbeitszeiten \ ; Regelmige Arbeitszeit(Gueltig_ab;Wchentliche Arbeitszeit;Arbeitsstunden Mo;Arbeitsstunden Di;Arbeitsstunden Mi;Arbeitsstunden Do;Arbeitsstunden Fr;Arbeitsstunden Sa;Arbeitsstunden So;W. AZ Vollzeit)T Print #1, " 801; Mitarbeiter|Stammdaten|Arbeitszeiten|Urlaubsanspruch \"6 Print #1, " ; Urlaubsanspruch pro Jahr"H 801; Mitarbeiter|Stammdaten|Arbeitszeiten|Urlaubsanspruch|Grundurlaub \ ; Gltig ab Jahr\ ; Grundurlaubsanspruch [Mandant] 2; ~!!!R [Mitarbeiter] 3; ; ; ; .; 0 100; ; ; ; ; ; ; ;  101; ; ; ;; ; 0; ; ; ;r If Not str_Kontonummer = "" Or Not str_Bankleitzahl = "" Or Not str_IBAN = "" Or Not str_BIC = "" Thenn Print #1, " 102; " & str_Kontonummer & ";" & str_Bankleitzahl & ";" & str_IBAN & ";" & str_BIC * , 102; *; ,k= 6 200; 6k= . 201; .kX= f 202; fk = d 203; dk< b 300; 0; bk< B D 301; B; DkX< 400; 0; <;;; >; @;; L : 500; :k; 8 501; 0; 8kh; ` 502; `k0; ^ 503; 0; ^k: t v x z 600; 0; t; v; x; zkX: n 700; 0; nk: h j l 701; 0; h; j; lk9 r 702; 0; rkX9 p 703; pk 9 N P R T V X Z F 800; 0; F; N; P; R; T; V; X; Z;d7 800; 0; \; N; P; R; T; V; X; Z;kP7dH7 F 800; 0; F; H; H; H; H; H;;;k6k6 J8 Print #1, " 801; " & str_Urlaubsanspruch 801; 2; Jk6d6 ************************ EXPORTDATEI FR LODAS * ************************ [Allgemein]Ziel = LODASVersion_SST = 1.0Version_DB = 10.00BeraterNr = ~!!!RMandantenNr = ~!!!RKommentarzeichen = *Feldtrennzeichen = ;Zahlenkomma = , Datumsformat = TT/MM/JJJJStammdatenGueltigAb = 4[Satzbeschreibung] 100; u_lod_psd_mitarbeiter;pnr#psd;duevo_familienname#psd;duevo_vorname#psd;gebname#psd;adresse_strassenname#psd;adresse_strasse_nr#psd;adresse_plz#psd;adresse_ort#psd;adresse_anschriftenzusatz#psd; 101; u_lod_psd_mitarbeiter;pnr#psd;geburtsdatum_ttmmjj#psd;gebort#psd;geburtsland#psd;geschlecht#psd;sozialversicherung_nr#psd;familienstand#psd;staatsangehoerigkeit#psd; Print #1, " 102; u_lod_psd_ma_bank;pnr#psd;ma_bank_kto_nr#psd;ma_bank_blz#psd;ma_bank_bezeichnung#psd;ma_iban#psd;ma_bic#psd;"7 102; u_lod_psd_ma_bank;pnr#psd;ma_iban#psd;ma_bic#psd;9 103; u_lod_psd_mitarbeiter;pnr#psd;schwerbeschaedigt#psd; 200; u_lod_psd_mitarbeiter;pnr#psd;ersteintrittsdatum#psd;9 201; u_lod_psd_beschaeftigung;pnr#psd;eintrittdatum#psd;/ 300; u_lod_psd_taetigkeit;pnr#psd;persgrs#psd;R 301; u_lod_psd_taetigkeit;pnr#psd;ausbildungsbeginn#psd;vorr_ausbildungsende#psd; 400; u_lod_psd_taetigkeit;pnr#psd;berufsbezeichnung#psd;ausg_taetigkeit#psd;schulabschluss#psd;ausbildungsabschluss#psd;arbeitnehmerueberlassung#psd;vertragsform#psd;9 502; u_lod_psd_taetigkeit;pnr#psd;kst_abteilungs_nr#psd;9 503; u_lod_psd_taetigkeit;pnr#psd;stammkostenstelle#psd;[ 600; u_lod_psd_sozialversicherung;pnr#psd;kv_bgrs#psd;rv_bgrs#psd;av_bgrs#psd;pv_bgrs#psd;) 700; u_lod_psd_steuer;pnr#psd;fa_nr#psd;G 701; u_lod_psd_steuer;pnr#psd;st_klasse#psd;faktor#psd;kfb_anzahl#psd;9 702; u_lod_psd_steuer;pnr#psd;identifikationsnummer#psd; 800; u_lod_psd_arbeitszeit_regelm;pnr#psd;az_wtl_indiv#psd;regelm_az_mo#psd;regelm_az_di#psd;regelm_az_mi#psd;regelm_az_do#psd;regelm_az_fr#psd;regelm_az_sa#psd;regelm_az_so#psd;= 801; u_lod_psd_arbeitszeit_regelm;pnr#psd;url_tage_jhrl#psd;= 900; u_lod_psd_vermoegensbildung;pnr#psd;vwl_institut_1#psd;[ 901; u_lod_psd_vermoegensbildung;pnr#psd;vwl_1_netto_abz_1#psd;vwl_ag_anteil_betrag_1#psd;@ 902; u_lod_psd_vermoegensbildung;pnr#psd;vwl_1_beginn_mmjj#psd;? 903; u_lod_psd_vermoegensbildung;pnr#psd;vwl_vertrag_nr_1#psd; Print #1, " 904; u_lod_psd_vermoegensbildung;pnr#psd;vwl_bank_kto_nr_1#psd;vwl_bank_blz_1#psd;vwl_bank_bezeichnung_1#psd;"G 904; u_lod_psd_vermoegensbildung;pnr#psd;vwl_1_iban#psd;vwl_1_bic#psd; [Stammdaten] 100; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 101; ; ; ; ; ; ; ; ;r If Not str_Kontonummer = "" Or Not str_Bankleitzahl = "" Or Not str_IBAN = "" Or Not str_BIC = "" Then Print #1, " 102; " & str_Personalnummer & ";" & str_Kontonummer & ";" & str_Bankleitzahl & ";"; str_Bankbezeichnung & ";" & str_IBAN & ";" & str_BIC & ";" * , 102; ; *; ,;k& " 103; ; ";kp& 6 200; ; 6;k(& . 201; ; .;k% b 300; ; b;k% B D 301; ; B; D;k0% 400; ; :; <; >; @;; L; ` 502; ; `;kh$ ^ 503; ; ^;k $ t v x z 600; ; t; v; x; z;k# n 700; ; n;k8# h j l 701; ; h; j; l;k" p 702; ; p;kh" ZFalls bei einem oder mehreren Wochentagen ein Wert eingetragen ist werden diese bernommen N P R T V X Z F 800; ; F; N; P; R; T; V; X; Z;d 800; ; \; N; P; R; T; V; X; Z;k8 d0 F 800; ; F; H; H; H; H; H;kk J 801; ; J;kH | 900; ; |;k ~ 901; ; ~; ;k 902; ; ;kP 903; ; ;k  Print #1, " 904; " & str_Personalnummer & ";" & str_Kontonummer_VWL & ";" & str_Bankleitzahl_VWL & ";" & str_Bankbezeichnung_VWL & ";" 904; ; ; ;kkq ~!! 'Exportdatei wurde erfolgreich angelegt! A@bk|xZphVP  Fehler: d d<Es ist ein Fehler beim Befllen der Exportdatei aufgetreten! d#Die Export wurde daher abgebrochen. d d % f$ Fhren Sie den Export erneut durch. hA@b|XoPHȶAttribute VB_Name = "Mdl_Export" Option /@~=;0Else & ".nd I~f a \>"@ E_ C'Prfung ob Leits eine( mit dem gewhlten Hn exist8ier,CNot Dialoge..bln_EmailE Hilfs!ken.T_iB(/)Ć= MsgBoxx("E0'52']G_CCC@((Dir )`'. vbCrLfVBA.Chr`$(187 " Soll dieseªschriebWden?", vbYesNo )!"0%a:.eibgeuetzt / GoTo Fehlerbehandl`Gk'KY CacBwechsel(kL_C2,Sp`w_uM|rl Ex@RSub(aEh_d c_U [H\idwka_.(Appaab.WaNow + TimeValue("0:0@1"$'Ne0ue *ᄤxanl`DO`rro@r ResuNDexxCloQ#n1b>0AO&pXv F Outputy # anget wur,8Mޢ_vor_aTYF'n in*eżB\befu#( lie& 0Vorau0r imbar$Stammn zurck^s@;1( mP$er:.Mark_aufh1GS5 -:cO$O$a3O$PsZ ":T1UOA] giG{]0A- getre k! }DieG& da ha@Pbroc@|^B_^Q1" Fh2]Eq0durch._^d0ocal(rOt.&(@E5s0I#R5_L uG#Personalnumm3S ami=+n۠;+ %Geburts/. um asK/Haus !uPLZOrbKr_A"n`9rif&zusatz?3$7B#4lw?~cODASP lydGe_L'F!st J#YMats_hoperig? 4 SchpinodKonto YBankleitpzahlO C 1bepTocIBAfN$ICEin6ttsO/ ŕ"Er_M:qJahشcG0jtigAb O @ ng>BWPs et 99RBhfsiA ݰbte_TaNe@ ? 'Hoqter_ ulaba+us _aPBbildJB@eginn_&_ A`$db,l_(gDo@e Dim str_Urlaubsanspruch As St ring VertragsformArbeitsz_Mo!J,Di"K"%D"qFr!qSa8dbl_Woche'@Double K ostenllAbteilungsnumme`Personengrupp&rt_der_Befrist:G3v_zuրSteuerklass Fakt"o1Kin'fr0eibe'FinanzamtEIdentifi@kation Konfess TKVURVAVPVEmpfasj(VWLBHAGX_AnsAuwxann~;O&t oC_ankl! zahlbe1chnSYIBdANZ ICpCall mdl_@Main.W[e_auslesen#On Err VGoTo Fehle handrcWith ws_AGAzt!If Not .Cells(Nameps_Mi,tav_cwal(, clm_).Value = "" Th aK VBA.Split(_nV, ";")(1)End If'KFamilienn@_dA g0Vorodg @(AGebur`%gA? _ datum/) a. [&rAf_H ;nr z2J81>012y= ?se_ =_6 ,r @PLZ_Ort ž0Mo rQ_?a r! An@schrifzusatza DV(r@(DE@\iprj$ b$pvs ./ @/ # Bo/$f g rtk z ;luDe utP!" Or _Ga__Q^ y`Xxdox QX _LuG1"D" nODAS0ElsÑd_ |_L|D8Ge!echt_xst_8G RueDI U 1wl5female +1 mnn #Ad17 str_Familienstand = Split(.Cells(Gesch lecht , clm_Wert).Value, ";")(1)H If"verheiratet" Or$married" Then Wb X 2_LODASz"1" Else* 0 QSet Caseq."unw|}ledigB+divorc,&gbenwi do-witwDpermanently se4pad#HdauergetrenntEmS#KA IfGIsNumericStaatsangehogkeit)п@D]_ ahDeut}"z_g 1` d s(hl~2" = ".(b15a_[; @ENot ,ߗ!:V>sform?7`  KB H?_Mo0dqn LM Di_ \ :_ %2Le%] 3\ Fr%%4\ Sa_ /Ł2E5/BSS]cK6,E 11?L?/D2/"0"/Kَ_,s Q-_ _Dda0P$PwGR._ _ _ _ _._R/{)xfCDbl(-Mo) + 37,_Mi) _D l/Og$/(FrS>a/So(D͈ xKonI/ -p47 AbtPsnummer Ւ!W o<۟ PersoPgrupp0O20q ?P a,߿ , OIv rtBB@efristueO D AD ~g Select CaseS 1"Fixed-@mm!1 = "Befristet" Case "Permanen`str_Art _der_unDg UnbF@ixed-tc endi8on completi of assignm1ZwecBkElse~End Selecft IfIf Not .C`ells(beitsvertrag_zum,@ clm_W)@.Value" Then'$283%hSteuerklae_Faktor1@-Split(., ";")(0n)OHC#81CKinfreibeu*C .BonFinanzam@tsnummId@ifikaDR`!}M m/_NxUo Dl (NatiAMitt ;QaB)l/V@[ A?(Gueltig_ab;^@ndangehrigkJ% eBl`ml .i!D ( 10Dn|Z\swei ~a' ; KtoNrBank(h*IBAN BIC+"2BIfB!|Z3raume K e 2o=Y |jszO c;j E 2% ~g [/*, ; Aus@u? bY20|)SJ aBefrites Arsverhltnis 3o+sT+E tus+a; PGSP)? ? ? /+? ? 0 |bild" spinnB 4 ~s ] G`kmal`610 gebte (?t!uf00AdLfdNr BA);Hch*r Schulab uss;" & _ ɢH" @TsLeihﳲ8/u3g%&s 5 Orga7seinhQFț /#"@50  G6 "גnS)//# υU*|/@A.ilB(D 5`KtelleNnK KG1 ab? Print #1, "; Stammkosten lle(Dnnummer)" 2 600; Mitarbeite$r|^dao|Sozialversicherung|Allgemeine SV-D&Berechnsg$dla`gen \t;D Borag3ppnchlssel(Gueltig_ab;BGPS KVRA)PV3w7wteukartebFinanzamtZ sѵZ 1;ip-St.K$la[/A/hl Kinderfreib.I2Sk ;Fakto r_@fahren;ett828Konfession AN74 *3**IdNreh8YAzszezn|Regelmige/Fe ]'I)+Wntli;D stu!Ln Mo-DiKn.DFrSa.o;W. AZ Voll![>'4 80WpJ)|UrlaubsanspruchB+ "-pro >Jk:?#? |GMAub>G! ab^h 7[Mandant]W'" & Mdl_Doge._Export.tbx_$ e.Value @H[h`Astr_P@onal`";E@FamiliameVorn=E@rittspyum_ [DEr>r_Mt;Ն1D Ge`burts _ r_S`0f Hau'p_ _ W PL"ZOrtAn@schrifzusatz3 $zdl*_LuGl n}JV$5$sNt` at8gehoerigkPA ZIIf 0Not a+ rto4+= "" OrABankl0za`IBAN IC3ThenLH6 10D=m>& *IC[ H ;B  End If$[>r3T2y;o_~ P |F2?q4+?%efriAg_u@_z@O@2$Ber Art__9-ao__Vden` w3"`s@$,o o f BeginnAusbild C'e?E?.q [i?g { 4sgbte_TaeUv'ZHoaxSchulabAbuss &S ";" & str_Hoechste_Berufsausbildung|_ 6 0XVertragsform If Notnbezeichno= "" ThenuPrint #1, " 500;E ;End If triebsstaette %@1@Err_ MonatBe .*LAbteilsnummerL2L "@Ko5nllE3EI$VAOrRAPߖ6ɖVvKV z!& PV*9Finanzamtl~7b.M_eSteuer`klassDB(1F0aktoTKinderfrei2baagY|70_lr_*.I-_HKonfession(q7I Identifikat@?E 70t2 hArbeitst#@Di^M o FQSaS k$s"C s)38xHʐIMo@{Py3ji}D <#_p%0Else_ Q:dbl_Wochep_ Q ??PcP1? i:???$ 2C2dTi& 2D1URO`_V.ϰUrlaubsanspruch ' zL tJahr3 X &k'*l EXPORTDATEI FR LODAS *kX[Allgemein]"ODZiel==O`_SST= 1.0/-DB 0.0O0aterNr7"Mdl_Dialoge.s_Export.8tbxq.Valu\ZXMandantenX?9v_ XKontar@B]bn!= *Feldtrenn ;Zahlhenkpa,Datum$= TT/M8M/JStammdnGueltigAbd45tigAb Print # 1, ""[Satzbeschreibung]V 100; u_lod_psd_mitarbeiter;pnr#;duevo_familie nnamevo"rgeb adresse_stra6 _dplz]ort ankiftepnzustp1p[urtsdatum_ttmm20ae~fSb3q)tae@Apqgrs j a@usbild@sbeginnB wr_Hend{+4b``f KM g_':ulablus "nehm e` Nl@er@g`sform50*X%kst_abCl%ejZ jXP ~mmkos `tll,6,ofDkv_beDrhahph7teuHfa_! 7dI+k6fa@kfb_anzhahl777 identifikationsnumE] 8csWt_regelmf-az_wtl_`indiv _mo di- dMf! sa<s#? 8  url9ge_8jhroh 9;nmoneEVvwstitut_1 9 oua1_net1@nabzQag#:_beA@Oqu߻ @OKS_ ? @ nr' ?4ir䀤R.G sd;y1_ƀ [Stamrmuen?3"H & _Psonals@@";6F(VC:GebAzS:H l_L' PLZOrtAT°p1Q Bts ots_LODAS}ogV@\0utnd_p"> 5If NotA"KontoT=Q OrBl pi IBANNBIC3ThenLH1l?> & ; qb=B J ǻ$tr_|=oPo9 E`nd If Sch"hz_ C[ F%Er; Print #1, " 200;0& str_Personalnummer `& ";"hErstelrittsdatum< End If &If Not_E @= "" pThen 0P 1#=engruppe $O3. |Beginn_der_AusbildungROrndeZ30#Z"J!$<I~4VBerufsbezeichnAE #Kgeuebte_TaetigkeitC@AHoechr_Schulabschluss _Ca`& _O0VertragsforKӈA/il6sd502" 5S"HKo@(n`llgď503 Wj _NVdROAmOPDg6UbKVJ@!Q@0Finanzamt_E m>7?" _1StrrklassDE(Faktor6Kirfreibef37jBd2In44Identifikation_5_L5zI g 'Falls bei em og mehreren Woc{tag WL g@ist werp dieberno XArts\0t_Mo> DiYr fF/)SaS*1#?1#?1<8!! ""("0"8"$4@"$;h""2""""" 8"># #0#H#P#X#$4`#$;##7## # ## 0$#0$ @$ P$`$x]$]$]$ H 5 ( `HzG?@A:C,E:G,I:K,M:O,Q:S,U:W,Y:AA,AC:AE,AG:AI,AK:AM,AO:AQ,AS:AU,AW:AY7( qHo@ j : 7( L%N!RDeutsch_Englisch : 7(k : 7( : 7( : 7( : 7(@ : 7(qo !N!9 9qpohx j L%N!R GfB/Minijob@1:27(3@3:37(@4:47(5:57(@6:67(7:87(@9:97()@10:107(@11:147( L%N!RDeutschzePersonalfragebogenD37(R7fr geringfgig (Minijob) oder kurzfristig BeschftigteD57(R;dpPersonnel QuestionnaireD37(Rtret3for workers with mini jobs or short-term employmentD57(RkD37!$n ExVerdana99&9( 9qD57!$8Verdana9 9&9( 9q` L%N!RDeutsch2Die mit diesem Balken gekennzeichneten Felder sindD77(Rvom Arbeitgeber auszufllenD87(Rd3The fields marked with this bar are to be filled inD77(Rby the employerD87(Rk@D7:D87!$Verdana9 9&9( 9q ,C7:C87%* 09. 492 9q L%N!RDeutschVDie rot umrahmten Felder sind fr das Erzeugen einer Exportdatei zwingend erforderlichD107(R dUThe fields framed in red are stringently required in order to generate an export fileD107(R kD107!$Verdana99&9( 9qX L%N!R Auszubildendee @1:27( 3@3:37( @4:47( 5:57( @6:67($7:87(@9:97(')@10:107(!@11:147(N L%N!RDeutschPersonalfragebogenD37(R fr AuszubildendeD57(R dPersonnel QuestionnaireD37(Rfor apprenticesD57(R@k8D37!$ Verdana99&9( 9qD57!$utscVerdana9 9&9( 9q L%N!RDeutsch 2Die mit diesem Balken gekennzeichneten Felder sindD77(Rvom Arbeitgeber auszufllenD87(Rd3The fields marked with this bar are to be filled inD77(Rby the employerD87(R kD7:D87!$Verdana9 9&9( 9q@ ,C7:C87%*rh 09. 492 9q L%N!RDeutschweVDie rot umrahmten Felder sind fr das Erzeugen einer Exportdatei zwingend erforderlichD107(Rpermd`UThe fields framed in red are stringently required in order to generate an export fileD107(R!kD107!$Verdana99&9( 9qd@1:27(!R3@3:37(7N@4:47(!5:67('@7:77()@8:87(@9:127(" L%N!RDeutsch'PersonalfragebogenD37(RdhPersonnel QuestionnaireD37(R7Nk0D37!$ Verdana99&9( 9q L%N!RDeutsch_C2Die mit diesem Balken gekennzeichneten Felder sindD57(Rvom Arbeitgeber auszufllenD67(Rd@3The fields marked with this bar are to be filled inD57(Rby the employerD67(RdJ.kD5:D67!$Verdana9 9&9( 9q ,C5:C67%*4 09. 492 9q@ L%N!RDeutsch6VDie rot umrahmten Felder sind fr das Erzeugen einer Exportdatei zwingend erforderlichD87(R%d UThe fields framed in red are stringently required in order to generate an export fileD87(Rk( D87!$ Verdana99&9( 9q k q o ]8 >!'< j :@ <7( < 7(@ < 7( 8D < 7(RD < 7!$Verdana9 9&9( 9q C >!:AW >! 7enta @7*et 09. B92 9qh 59qP qH d@ @ <7( < : < 7(7N@ < 7( 8D < 7(RD < 7!$Verdana9 9&9( 9qh :D < 7(RD < 7!$Verdana9 9& L%N!RDeutsch_Englisch9(d 9(k 9q C >!:AW >! 7' @7* 09. B92 9qH 59q0 q( k q <'6i P j F759 9q J HWs ,7*. 09. H 492d B92kp 9q`kX L7* 09. B92 9q(q qo j F7" X9V \9Z9^ P9R5$Verdana99&9( 9qq R R7 X9V \9Z9^ T9R5$Verdana99&9(9` 9qqkqo j F7d X9V \9Z9^5$Verdana9 9&9( 9q d9h@9jd ,7*K 09. B92 f 9d( 9kq L7* h 09. B92 f 9d 9kq @7*m 09. B92 f 9d 9kxqp l7*eu 09. B92 f 9d8 9k(q d9hkqqoP]]]]]A+Blattschutz und Eingabeprfung deaktivierenN! j (B ,(7N ~!!*4B                  D$'pN!d(2>J                    D''pev -k r p - r$p 7N!R r$p x7N!Rrf - r$p edKT r$p 7N!R r$p 7N!R; %'t1d r$p 7N!R'tr'k taaeli t;teue t'F'td t t; %'Fltus t t; %'tatiok( F j%!(D9 9q r$p 7N!R r$p z7N!Reib - r$p z7N!R'tinsc tarw t;atio t'v'tdH t t; %'vnde t t; %'tk v j%|!(p!k r7Nq)Blattschutz und Eingebeprfung aktivieren j (B' ,(oP]H]`]x]+Blattschutz und Eingabeprfung deaktivieren j (B ,(#' r ~ !R r 7N!R r x7N!R r  r 7N!R r 7N!R; %'td r 7N!R'tn-k taq? t;r " t'F'td t t; %'Fholi t t; %'ttestkh F j%! -9 9q80 r 7N!R r z7N!Re r z7N!R't - tarefo t;ngel t'v'td t t; %'v1 t t; %'tr'kH v j%|!(pKul k rKTB q)Blattschutz und Eingebeprfung aktivieren j (Ben ,(l statoDAttribute VB_Name = "Mdl_Formatierung" Option Explicit Pub$ Const FontColorz1 6@Border :_PfQhtfel"dG9 ISub Spalte nbrei_anpassen(ws As Worksheet) WithX ws .umnsWid = 6Range("A:C,E:G,I:K,M:O,Q:S,U:W,Y:AA,AC:AE,AG:AI,AK:AM,AO:AQ,AS:AU,AW :AY")10.543End L jqZeilenhoehenpPosisIntegerrFragebogeneows(& ":" & ).RowHePight@Z2 I f NotN_Verw\@.Cells(Sprache_PFB, 2).ValuBDeutsch@_Engli"| T/B_#+l 2@#$ %0sKIf/3394436677i/8885.5C0ASHi Lrg@dfarbe_setz]mD.Triorh%AbIndexM.PatternxlSolid!Hea _f%' aZwsoZGewaehr_h[GfB/Minijob["1:>2~j-_G`"3d:3,192L4 :4 |"5:5Ǎ D=L 6:6_ B 7:8_ `"9:9_ B 10:10 2.7S11:1:}19!%.DDa4Personalf+F!1Ffr ingfgigD (DI) o@X kurzfrist@Be`f@te Elsei.nel Que onnairo- a4@|wt0 *wAtm/ /s short-@;m employment @nZF !? .%agdanab Stizqg1{qBoTru ayorHI[QEq ! q ҈5. \ p 2?}?}h2 7<.Die mit diesem B`alken/Pnzeichne Fer si! [2222 Eeo2rot umrahm1 cdas Erzeu erXdatei zwe`ee$erdl 6}&P 0 0nm0in r`q0spntly0qu0e0@alP2@ er an exp` Q3l aؿ; o/UUU8+_/a5/#Ty[VG##AQMbildPeWqWߦ/ߦܦ .Rows("4:4")Height = 5.5 Q5:5 1P6D:6$7:8#R9:9$R10:10 T2.711:1If ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2)@.Value"Deutsch"` Then .Range("D3SPersonalfragebogen"fr AuszubildendeElse+Cnel QuestionnairM1"or apprenticesM"nd If"0WithDFont+NamWb0dana$Siz16Bol"d@gTruCColorINx E@/A+K/C/26//[[d[7[Die mit diesem Balk en genzeichnetFeXr sind;g_vom ArbeitfeO!afll.hG` @w fis marked wTthis ba re to be@ d iu*by the employer,4{d7:D L3dLFad CLdC7:CaBord(xlEdgeLeft)P_LineSty"la{xlCinPuousPWxlThickPJBKeeeBFZerot umPrahm c das Erzeu e#r Exportdate`i zwi@erf",l@lL /; 0jm0in r`ap0strtly0qub0 Q2@ er an eb Q3nj /a2 o/.aa9.a8?!.U+_/./#r"_PftfB#/WGt1:2RИ3 3:!19ϚoooD5ޚo"7:R E '8o9:1̚_7 6.4`"ӜoO"//9/ /7. +.Z$eT yql?&9&5:DUaU"U U6&&'C5:C1 .# .W+ 2222D-߄؄(lder sind fr das Erzeug@en einExportdatei zwindd erforlich" aElse "8.Rar("D8").Value = "The fields framed in rare st"rmtlyquix to er aLle If With Fo4ntZNJTVe`rdana -lSize8BoldFaColorIndexFBk _Pftf*Ee] nSub Pub& Function Abschnittsueber rift_zfu*e@T(n?As Sb, OpAal Zusat@ztext )C'Dim pos= md(l_DpnA:er.PosiCjFragebog'^If!" nBgRow$s(@).@Height[5.5 + 1 1 2D" &CBKZ $=F12%dUTruwJUO e C>@$":AWZ+ 2)c #hs(xlEdgeBottom.L@Styl!wxlCinuo,uso WGxlThilL!$y S%CInterior 9 Ode `je76z!4jmg3gƧ sg ))h|hA9i.J6hhe GkE@7.n Xws_`rwaltung.Cells(Sprache_PFB,;!Deutg_Epngli['.I O,uw04oZN(nNe]p53K 3NN 0NtNNKN( N N _x`M ^ qՔ _Rahmen_@matieren(rng, ArbeitPpBoolean, Sp@4e!gerd 4!Np\#oQ7/ .Patin xlSolid0A[ A = 2 |Or.q -LeftL % --p@ o .0ckK_HOw*;6ae#Top __$ ϒ,= 783U_Bezenpis9Gθ8S5_Cwnt._<_<.HorizalAlxignE%1K).pxticCeaMergeCells = True .ValuehBezeichnung With .Fo nt ..Namx"VerdanDa"DSiz"8!BoldzFa ls \ColorIndex$ GEnd If Not rng_Zusatz("" T8hen9vRange() N HorizIalAlignment*xlLefQtic Cer.ڂ@܄n(5qr stItalicJϢ!~ S IfCE ASub Pub%@ Datenfeld_Eingabeforma@tieren @As Str, Optional ohne BooleanH Pf@htADiFragebo^gɦoƥ .'.Qa(a.Pc12U.IsD.C <N5/.LockeYNumberFC`Z"@0$Borders(xlExdge8i@neStylxlC`inuous$WeighcThi!a O+B._hE2 `vES;!Q-Top?-= ?-.?-`?-d?-?-( ?O4`geBottomR.Lo-o-A/ero-ڑo-VaQSQgeRQ?Bt/D-/dVqQ+W`h{ЅImporQbare_Stammd_markÆDim F@ŢiIntegYstrqӉ `2m!mCCall Ms0_aufheb53'BlattschuuZ$prf0 de`aktiv Ydl_Hilfs@onen.(dAppГon.EnableEv Hģ*BMDial.s_Ex!.ob_LuG3c|Array(_des_Mit@arbeitP|_P@Anummer, Familienn, VorGeburtsum,asse_Hautsn_Q2PLZ_Ort, DAn@rifzO0ers'e@%, la ndlechdt_ stP'atshoeri$gk, IBAN, BIxC, pЯ _Erstein(Epeebs`etterufsbg` usgeuebte_TaetRBHo Pr_S&lab uss, _B fsbildCP!ginnr_Ausf8eNW$%he_As t_Urlaub spruLch Ko n0llAragsa`ily#engruppArt Befr8ist vedrtP_z#rklB$Fp6oO$ b Kinderfreibetrag, Finanzamtsnummer_IdentifikationT, Kon0fess$V_RV, AV_P`V) Else &@Fel = Array(Name_des_Mitarbeiters_PonalamiliennA-, VorGpebur datum, Ssse_Haus`nr, _ PLZ_Ort`nschriftenzusatz1@icherung~1oland, Ge lecht_F Ust Staatsangeho`erigkpFSchweh̀JIBAN, BIC, Eintr ittsdn_Eprste Ufsbeze[nZ2Ausgeuebte_Taet$Ho/r_!ulab3ussd, E_BSbildBegidnn@or_E_W@lZ_ABs/t_U rlaubMspruch'nllegAsforzA3il@$iengrupp St>OO_Q8;61-B[ o,!o,o,7p 2``U ,,uq,r3-,,,U, 8,OLEObjecDtsQ2)..0Back+&HFF00&&]Next ic+3'Bl.utz 0gqgebeprf{ y ivierUaCall Mdl_Hilfs k!d8x_setzen(WXAppҫ.EnableEvs Tru q Sub Pub ` Mark@ _aufh0 n(tHDimsAspbtxegeD@QpSngd2 ^ Olofagdeon Fav 1_&UFirmaw _Ba^igen_55*Ji߅0ۅ4_`q0߄e߄ vE:tN CheTTx/=FSBoe0UqVVppt_9-=e VuqQ_VuoU!C16__me `Y2.?_  Loop  ElseIf Not .Cells(i, clm_Range).Value = "" AndNOO_Nama RThen skzDP%0%hd hA `1th6 lt =lt 9ltCl Ct4lt tMP@ `1l5;'lt tMP@ `1t62h'@%llFP%$ ha(h5(P%(,aP%(,_c(kzDP%0%hd hA : ]/kzD% %d |A\ :l ]/L<')h6|\>kzDP%0 %hd hA `1th6 lt =lt !ltCp Ct4lt tMP@ `1p5;'lt tMP@ `1t67@%h lpFP%$ ThWCh5 zd`ecd#V=hh lh=hh$ h hd(86 d(lpt8 h|\L< >rU ","`=("` &,"`=$"`,!"` 00I"`  9 0#&8q"` Q q 000"`  0$"`$" `nrU~| # Y W9WaWX XyAjjijk )kAkA3Y0  0  0  | xWf%f%f%f%f%f%f%f%%P \3Y*\R1*#384(*\Rffff*2A59b5335c\2$*\Rffff*2A59b5335c$*\Rffff*2@59b5335c*\R1*#24f*\R1*#125*\R1*#385*\R1*#382*\R1*#114*\R2*#8c*\R2*#4d*\R2*#4e*\R0*#10*\R2*#9e*\R2*#a3*\R2*#a2*\R1*#12e*\R2*#9f*\R2*#a0*\R1*#121*\R1*#121*\R1*#75 (08 B @H`hpx B    B  { 6  xME` @0<<( > *L*LLL*LLLLP*L` @leis % @  @ ( @‎ @`h( P P(px Be h ,@ x 8 t ` Ri%X @d @ T @D @P `$%8 @> @8 @4 PP H P h `xx P ,>h@@ p @l h `@% @X @0 T @P @L 0 x`[X% %@h Px` X%/@0h @HX '@`H r@x8 @( p@ !,@ $.@ $.@ @ @ li@8 ( @P @@h @ @x @HP( x$(08@HP Xh`hh0hhhhhh8hhhph@ FH " WX`h " px " 2 $@HPX $` / : &@ &X &   "  $  0 $8 ` :x & & ( 0 8 B @ H P h p x      B )   0) AP h p &    B    B   ( @ H B P X x   B     HD @ HP Xh " px   "  (0Hh "  0@HX ` hp x "  $( P Xh p "  x]@]@]@]@ ]@(]@P]@( $~'d'kix]h 7 ! 'z8k0 'i]]] ]8]P]h]]]]]]  !7N%% !7N%%$ %' !7N%% !7N%%$ %' ! 7N%% ! 7N%%$ %' !7N%% !7N%%$ %' !7N%% !7N%%$ %' !7N%% !7N%%$ %' !7N%% !7N%%$ %' ! 7N%% ! 7N%%$ %' !$7N%% !$7N%%$ %' !(7N%% !(7N%%$ %' !,7N%% !,7N%%$ %' !07N%% !07N%%$ %'q0       % ' ih < "&*.26: DATEVeGEB543C@ 9qox DATEVeGEB543C@qXPoH8 +Zeilen- und Spaltenberschriften ausblendened5'9Blattregisterkarten ausblenden fil5'9q ,Bearbeitungsleiste ausblenden95'9Statusleiste ausblendenN5'9Kontextmen deaktivieren1:cell7(3Falls Office Version 2007 oder neuer verwendet wird5$ Ribbons und Menzeile ausblendenSHOW.TOOLBAR("Ribbon",False)C@'kPqH@o8 ( ,Bearbeitungsleiste einblendenutsc 9Statusleiste einblenden 9Kontextmen wieder aktivierenR cell7(l Qu3Falls Office Version 2007 oder neuer verwendet wird75$ D3 Ribbons und Menzeile einblenden&SHOW.TOOLBAR("Ribbon",True)C@!kqo`] ,%L%N99 >!\9dies 95ichnet7'd@'k0q( 'i] ,%elds m99 Bilddateien*.bmp;*.gif;*.jpg5B@ >!\9 95D77'dh'kXqP 'i@]p. rh %' 9. i]. we %'ten Fe. i % d er'dx'khi`p] ' d ge 'z(k r fil '4AN[h r %< r %> r %? r %" r %: r %| r %\ r %/ r %*" "'zk r'i]0]Pp &B@*Pers &!,'tonna t d$.'tN t 0$.'t! t % 2(R.&oh]]A: 2%'82Die r hnet r$ 8D57 r 6  'rD67 r  6 eked wi'rd r 6 'rnk r$ j%!hb 6 dJ. r 'rD5d r 'rrdk<k r ,|p<h` r$ j% ,B@8o0]8' r ~ er sin r 7N!Rortd r 7N!R ; '(k rUThe q ;$'ingeop P] .@ an exlscht Zwischenablage( @B@B! @B@DVerd o ǴAttribute VB_Name = "Mdl_Hilfsfunktionen " Op( Explicit @ PrivarstrRange As Sng6 Array@VarianzDisplayHeadings#Boo0leanE#WorkbookTab'FormulaBarMStatusCommandsEna0bled%MubA Funcortdi_vorhen(File_Path) $ If (Dir) <> "") Th~e1T rue lsFaEnd` If 2 O7^sheet_bereitsY8wsC)#Dim wjF&C@j Each hIn s Gws.E(JH ExitoGCNext&DT]QLetz$te@(nuZe (H‡IntegerRSpalte1234x5x6x*7x8x9x10[9#1O#:isw M,=A.Mid(.Cells(RoPcoun@t, 4).=(xlUp).Ad@dress(ap, @), In`}r"$+ 1h!Q2YVB8 3\12,465208&6 /2///S3o3?& /7 + 8 3/ 9 + `\UU/ 4 UC&11?94/ _i/, qWsStSA.Max(t ,UD!23456, _!q?W7E891012wA/ Sub BlattschP_s0M A&.Protect Password:="DATEVeGEB543"DrawшObjs:=ICo nt Scen`o Allow Ҏ:=r}olumn4Insertq1s[Hyperl8ink De|le?uSpP ir"UsPivotleu /0MaS` = nlockedb9*ܽ+aufheben(ws As Worksheet) On Error Resume NextdWith ws0T.Unprotect ("DATEVeGEB543"End jdGoTo 0 Sub Public Ansichtsopti on#ActiveWindow'Zeilen- uSpaltenbers chrif ausbdenDisplayHeadings x= . False'Blattregisterkar;ȀbookTab = ? A hApp@[aW)earbeitu< le+GFormulaBarGO( HStatus_ PKontm deakier.Commands("cell").Enadyls Office V 2007 od@er neu@verwendet wirdG,If Not Val(.) < 102 Th$'R@ibbonsM/zkExe@cuteEx04Macro "SHOW.TOOL@BAR(""# "d",$)"GIfKIyy_zurueckset:z{ ?VeGei~nyEt*PzgG'FQ9 K F IMwieAMMT& MMMHM"MMaM M Fu2nono@bchnis_waeh()Str(Dim str_Fol2@c .FDialog(msoPickerb!Title`"(j.ButtonNa= *Init Thise.Pa & "\ dView aDetailè .ShoEY= .Sel~edItems(1 Ejn _Dth#N` cDateingv= __2q?? > ?1!$`s.Add "Bildd en", "*.bmp;*.gifPjpgul!kт!.! !!g@@!` !x)/!!j%!!ģ!)%exp}t(Xg RABooleac"fso!Sy@mObj00"S{=w ?ert .CE s 5Hxoth2K%o0n 0D(Oo a U4 o6aeibgeutO - .GetAc) Mod 2 1\P!S#+.$@ȱnansp@f 1Zuszt0_a,iLonPDF1w OKL) > 100 0zu_laa#1PtyQ i?"":|\,ʳ 1) = "/@" _ Or VBA.Mid(Dateiname, i,*" ThenlPnspruefungenthaelt_unerlaubte _Zeic|Exit FunctioYEnd IfiNext i ) Sub Einfg_$Ak=()/Di m obja As New @Object"strString On Error Resu4me x*.GetFromClipboardm(=<T\ Replace(, vbCrLfp, ""[TabAveCell.ValueTrim*$_GoTo 0E@ Set= Noth?VS\ CU@TRltt@RIntegefrYacPAi CCall 9RangeArray_b3= H9Address(Fals@Fhi@0 9UBound@) - 1If(io CA@@<~ ί ` E1V >Ew_< 'i + 2Ka?Em%Do While Fragebopgen."+K,`().Locked 1TF(w6*=heLoopkd?i"ŏAe :Applica. *L =uPub ~ uj urq7""With ws_Assist !nFirmaoweiter@e_Bescftigen_5O@ .asB( clm_"J)F"ˁhF+y + ";a)::EC ”#S 8t_`;1Zwi!enaDblg_le $n1Empty`?M!@ף'l t + cP >.` aӰg#Pu8tInlm>(__SRP_5al__SRP_4507mdl_Datenfelder "ws_Assistent;%f%f%f(%'x%c8%cH%cX%:h%x 8x cx|(6x l8K x :h%x cxK8(6x \Kx$ DQxttadV5dfT%t,tadV5dfT%t,ctx$ Qx@> @ k> @ > @ k> @ /8:T%x@ dx H8 )x8&4 @ dl4 /4Hd @ 5dc@KH\,6t@4x8d0  0 ` l )lp$ p TQlhp h 8 h @ )l'X% ph ( p < )plAT p $ p 0lT*#Ph X 2TPph P Lh h lL&Tph \ p 0>T1tp CtchltCxl0 06xhtTPpl0  0  0  0 p 0  0 h 0  0 P    rU $(`0(`0,`=,`=,!`=$I`$q`$`$`( `0( `0(9 `0(a `0$ `(`&$`$`n " \ h :  ( 8HPX "`h <p j H *8 @H P X P` .H &(2P 8 R ( H `8 N@ . h &( ZP Z  ,  , H P X ^ TX   L 0@P p$x ~"@L!S!xME8ʐJLPJP`P@ R`r ZpCC`r` r<<`r' x 88`r ~x<<`raten ==`rBloc (`r All `rR ==`r ~ 0 `raktu ++`rle w %%`rcEs+b __iP@erdeiT`Bic iH ie iid nd i`r re` Bez`in D`d`f %N+V11`hrif`einf`er G``utsc`Pers+X00`R`Pers` \``che `\`0` 77`lege` P`den `eing`jewe`sist`sitz 77`r ``en d` Spr`ersc`%N`glis ;;`!R`(R`R`5` ` h` `H ;;`(`~Fa` vor`rd d`Steu`t (v`e in`! ;;``;`N``lls `alte` ein`ir z ;;`Fr `ld w`n St`t `\(` auc`Posi` H ;;`t wi`ehal` `!` `!p` `H+`omme`t St`) ````B/Mi`'P`0` ` `%N`glis`igun` 6`"Ru`$R ;;`igun` L``Da``R`&`(%N ;;`7N`!R`(R`R`5` `* h`,  ;;`!`(` h`"`!j`r `.`0; ;;``\(`'J`r``!`2`4!p+gg`FBloc`6en d+}}``R`'N`&b`schn``utsc`Befr`mplo``:`<glis`>y em`@z`BX +p}}iDlege` P`!``utsc` 5`r `7N`!R`(R`R`F5`< `H h`@ `J p ;;`(` h`E`!j`r ``<;`LN+OO`\(`'J`r`9`!``!p``x`Nh au`Prsoe`R kei`Te (B+`````B/Mi`'P```hrif`einf`%N`glis` Tax`V L`N`Pglis`X%`Z(` Steu+SS`Flege`\ P+gg`Fa`^!ʐFLʐHLʐL(LNxP x( pp p 0 (x##xA(\3Y > TT`TT<hjjlH Pp x *   , .>8 &x. 2  ( H`.h&Z@Z 0,@ p,  ( 8HX x$ ~"HP Xx   , .F &@8h .  (.Hhx&ZhZp , 8,Hx   @$H px ~" @ H *P   , .2 &@*h *   .@hp&Z`Zh , 0,@px   8 $@ h p x ~ "!! !8! *@!p!x! !!! ! ! ,! .!J" &X"4" "6" " # # 0#H#.h#h#&$Z($$Z$$$ %,(% X%,h%%% %%%%%%&& & &0&@& `&$h& &&&& ~&"0'8' @'`' ,h' .'>' &(00( `(.h( ( ( ( (() )0)P) X) $h)))) ~)"(*0* 8*X* ,`* .*R* &+:@+ +8+ + + + +,(0,X,h,, , $,,,, ~,"`-h- p-- - - - ,- .-. &.j. H/NP/ / ./// 00 0  0 @08X0.0h0&(1ZP11Z12 2 @2,P2 2,222 22223 3(303 83 H3X3h3 3$3 3333 ~3"X4`4 h44 ,4 .4455 &5r66 6r67 7 (7 H7`77777 7 $7888 ~ 8"88 88 ,8 .9n899 &99:: ::P;`; x; ; ;;;;< <@< H< FX<<<<<0=8=P= X= $`==== ="(>0> 8>X> ,`> X> > T? @ @ @ hA A A pA B @B &PBxBB B.B B BC C&@ChC pCxCCC CBD(D0D8D@DHD jPDD|PEbE.8F hFxFHF FFNF 0G@GdHG GG2G HHhH HHDHHH>H 0I@I`HI IIBI JJF J hJxJ:JJJ@J K K(K 0KKKKL&L8L@L rHLL$PM*xM*M*M N&N,@N,pN,NN XN0OHOXOpOO OPPPP Q Q Q(Q 0Q8Q@Q 0HQBxQQQQQQQ $Q*Q*R,8R,hR,R R R0R , SPS,XS,S,S,S,T,HT,xT,T,T,U28UpU xUUU UU "UV ,0V`VhVxVV xVW BW W(W0W8W@WHWPWXW &`W,W,W&W,X,@X,pX,X X XYY8Y ,HYxY $YY >YZZ Z8ZPZpZ $ZZ &ZZ 8Z0[8[ NP[[ B [[[[[[[[ [$[* \*P\*\*\*\*] @]&P],x],],],^,8^,h^^ ^^ ^^^ _(_ 8_X_ &p___ ___ _` (`H` ,```` N`a B aaa a(a0a8a@a Ha$Xa*a*a*a*b*@b*pb b&b,b,c,8c,hc,c,cc dd (d8dXd hdd dd &dde e(eHe Xexe ee "eee NfXf B `fhfpfxffffff f$f*f*g$@g*hg*g*g*g (h&8h,`h,h&h,h,i,Hi,xii i iiij j8j Hjhj *jjj jjjk $(kPk $`kk 6kkk Nk@l B HlPlXl`lhlplxlll l$l*l*l$(m*Pm*m*m*m n& n,Hn,xn&n,n,o,0o,`oo o oooo "p0p *@ppp :ppp ppq0q "@qhq xqq 0qqq NqHr B PrXr`rhrprxrrrr r$r*r*s$0s*Xs*s*s*s t&(t,Pt,t&t,t,u,8u,huu u uuuv 2vHv .Xvv Nvvv w(w@w`w 6pww ,ww PxPxXx Nhxx B xxxxxxxxy y$y*@y*py$y*y*y*(z*Xz z&z,z,z& {,H{,x{,{,{| |  |0|H|h| x|| &|| 4| }(} 8}X}p}} *}} 2}~ J0~~~ N~~ B ~~ (0 8$H*p*$**(*X* &Ȁ,, &P,x,,؁,8 @ Pp . *( F@ Ѓ 48 0Hx R NP BX`hpxȅЅ؅ 08@ DH <&І,,(*X*,,**H,x**؈,,8*h*,ȉ zx 0 ,Њ,,8,h2,Ћ,,02` Ќ JP J` ȍP X` Ў 4P ` h px  ؏ 08 6H    0 H`h 6x ȑ Бؑ  8 H` x В  8PX 4h  ȓГ ؓ ( 8P h 6Д   0 @X h 8 ȕ x 0 B 8@HPX`hpx $**$*@*p**Й &,8,h&,,, ,P  ț " 0P 0h ؜ ( 8X &p N B (08@H P$`**$**@*p* П&,,8&h,,,, P X h &ȡ $( 8@x Ȣ ,( (8` Bxȣ Nأ( B 08@HPX`hp x$**$*8*h**ȥ &,0,`&,,,,Hx  Ч &0 ,Hx Ш (0 .Hx N B ( 0$@*h*$Ȫ** *P* &,,&H,p,,Ь,0 8 HPh * 08@ PXp ,Ȯ 2HP N` Bȯ &Я, ( 0,P,,2. 2H ,,,2 X p2 Ȳ в .زL &X( *  0( X ` h p &x (n0 ȵе ص. 0HPX`.h (0@HPX` hp x   ȷз ط .0PXx Bȸиظ **@*p**й*,0,`,,** *P,, * (08 @ HX`h px, ȼ м , 8HPX `hp x " " 28px Ⱦ &0X` p * *0 BH  " "(P 2h *8 *Hx B ( B (08@ *H*x****8,h,,,*(*X*,, (*0 `hp x ,  ( 08,@ p  .( .8h J (H Xx & * P *` B  @ "Px " 2 8X *h * B8@ (P B (08@HPX`h p$**$*0*`** &,(,X&,,,,@p x  0 &Hpx  0 6 X Tp N0 B8@HPX`hpx &***0*`,,,, *P*,, 8Pp & ( <8@ Ph & & :PX h , ( B8 $ 4( 08h R  B &(*P***,,@,p,,,*0*`,,, 0 H` & ( <HP `x & & : `h x " .0`h x ( " 88px  , "@ <X ( B &,  < DX H T L@ H D DP F P 8 DP 0 0 $ " PH P h ( (H p $ .  T Hx 4 4 (0 &X \ , $ (8 (` 2   " 0H 0x $ ( 8 "X .  .@`h B &, ,8,h,,. 2( ,` ,,,20 h 2  . &: V(  2   & >H X  (.0 0`.> (0@HPX` hp x    .@X`x x]$ <AAbstand der in Zeilen zhlt (unabhngig wie hoch die Zeilen sind)]$<AAbstand der in Zeilen zhlt (unabhngig wie hoch die Zeilen sind)]$<AAbstand der in Zeilen zhlt (unabhngig wie hoch die Zeilen sind) ]$ <AAbstand der in Zeilen zhlt (unabhngig wie hoch die Zeilen sind) ] ($-Die erste Freie Zeile am Ende des Fragebogens%]P$\Der Fragebogen hat eine linke und rechte Hlfte welche respektive Spalte 1 und Spalte 2 sind]$\Definiert das erste Datenfeld eines Blockes wenn der Block ohne ausgelassene Datenfelder ist]x$]Definiert das letzte Datenfeld eines Blockes wenn der Block ohne ausgelassene Datenfelder ist]UDie Zeile mit der, der Allgemeine Block beginnt wird aus dem ws_Verwaltung ausgelesen T L%N!R 4Datenfelder Firma und Personalnummer werden angelegt V ~ 7N(R ' X 7N(R "Die letzte Zeile wird aktualisiert L 'qko]X6Die Anfangszeile wird aus dem ws_Verwaltung ausgelesen \ L%N!R cEs wird festgelegt welche Datenfelder in den Block der Pershnlichen Angaben mit aufgenommen werden Familienname, Bic und Barzahlung sind Zahle   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}n die in Mdl_Enums definiert sind und im ws_Assistent in der respektiven Zeile eine Bezeichnung haben, die in Datenfeld geprft wird 'N L%N!R GfB/Minijob ^'Pd 'Pk'J Jberschrift fr den Abschnitt einfgen (abhngig von der Gewlten Sprache) L%N!RDeutsch_Englisch#Persnliche Angaben / Personal data %6 \ L%N(R L%N!REnglische Personal data %6 \ L%N(RdpPersnliche Angaben %6 \ L%N(Rk0 H 'D>Die aktuelle Zeilenzahl wird um die berschrift weiter gesetzt Datenfelder anlegen r N P Es werden nur die Datenfelder eingefgt bei denen die jeweilige Zeile in ws_Assistent einen Eintrag besitzt und die nicht Kontonummer oder Bakbezeichnung sind r `7N!R r r HEs wird zwischen den unterschiedlichen Spracheinstellungen unterschieden L%N!RDeutsch_Englisch 5 r `7N!R r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(R L%N!REnglische 5 r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(R dH5 r `7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(R k~Falls kein Eingabefeld vorhanden sein soll, wird die Position fr ein Steuerelement gespeichert (vermutlich eine Angabe in mm) r h7N!RTrue J \!j; \! r x7N(R Je \!l; \! r x7N(R kk J0Falls wir in die rechte Spalte ein neuer Datenfeld eingefgt haben gehen wir zur linken zurck und rcken ein paar Zeilen weiter 'J F 'LIFr ein normales Datenfeld wird Position um einen Standard_Abstand erhht \! \!n \(3genauso wird auch die Steuerelement.Position erhht dH'Jk8k0 r EWenn der Block alle Datenfelder besitzt wird passend Abstand gehalten J L ' \! \!p \( d \! \!p \!n \( kXqPkHo@whnlich aufgebaut wie Block_Persoenliche_Angaben daher keine genauen Kommentare (Block kann mit Strg+F gefunden werden) p] t L%N!R 'N L%N!R GfB/Minijob v'Pd@ 'Pk0'J &berschrift fr den Abschnitt einfgen L%N!RDeutsch_EnglischBeschftigung / Employment %6 t L%N(Ru L%N!REnglischeZ Employment %6 t L%N(Rd( Beschftigung %6 t L%N(Ri0k H ' Datenfelder anlegen r N PYR r `7N!Rr[ L%N!RDeutsch_Englisch 5 r `7N!R r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(R L%N!REnglische5 r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(R dX 5 r `7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(Rk r h7N!RTrue" Jr \!j; \! r x7N(R Jec \!l; \! r x7N(RlikH k@ J'J F ' \! \!n \(d 'Jk k rrie J L '0u \! \!p \(d \! \!p \!n \(`kP qH k@ o8 whnlich aufgebaut wie Block_Persoenliche_Angaben daher keine genauen Kommentare (Block kann mit Strg+F gefunden werden)t;] z L%N!R 'N |'P'J &berschrift fr den Abschnitt einfgen L%N!RDeutsch_Englisch<!Befristung / Temporary employment %6 z L%N(R5u L%N!REnglischeTemporary employment %6 z L%N(RdX Befristung %6 z L%N(Rk H ' Datenfelder anlegen r N PTS r `7N!RCh L%N!RDeutsch_Englischi 5 r `7N!R r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(R L%N!REnglischeu5 r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(Rd5 r `7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(Rk( r h7N!RTrueE J \!j; \! r x7N(Rd Je \!l; \! r x7N(Rkkx J 'J F ' \! \!n \(0d('Jkk r $; J9 L ' \! \!p \(d \! \!p \!n \(kqkxopwhnlich aufgebaut wie Block_Persoenliche_Angaben daher keine genauen Kommentare (Block kann mit Strg+F gefunden werden) ]` L%N!R 'N L%N!R GfB/Minijob 'Pdp 'Pk`'J &berschrift fr den Abschnitt einfgen L%N!RDeutsch_EnglischSteuer / Taxes %6 L%N(R  L%N!REnglischeTaxes %6 L%N(Rd`Steuer %6 L%N(RIk( H 'a Datenfelder anlegen r N PSe r `7N!R L%N!RDeutsch_Englischa 5 r `7N!R r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(R L%N!REnglische5 r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(Rd5 r `7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(Rm k0 r h7N!RTrue J \!j; \! r x7N(R Je \!l; \! r x7N(Rl<kk J'J F 'rk \! \!n \( rid0'Jk k r J L ' \! \!p \(d \! \!p \!n \(kqkoxwhnlich aufgebaut wie Block_Persoenliche_Angaben daher keine genauen Kommentare (Block kann mit Strg+F gefunden werden)x] L%N!R  L%N!R GfB/Minijob 'N 'Pdx 'N 'Pk`'J &berschrift fr den Abschnitt einfgen L%N!RDeutsch_Englisch%Sozialversicherung / Social insurance %6 L%N(R L%N!REnglischeSocial insurance %6 L%N(Rd@Sozialversicherung %6 L%N(Rk H ' Datenfelder anlegen r N P r `7N!R L%N!RDeutsch_Englisch 5 r `7N!R r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(R L%N!REnglische5 r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(Rdp5 r `7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(Rk r h7N!RTrue J \!j; \! r x7N(R Je \!l; \! r x7N(Rk`kX J'J F ' \! \!n \(d'Jkk r J L ' \! \!p \(d \! \!p \!n \(khq`kXoPwhnlich aufgebaut wie Block_Persoenliche_Angaben daher keine genauen Kommentare (Block kann mit Strg+F gefunden werden)] L%N!R &berschrift fr den Abschnitt einfgen L%N!RDeutsch_EnglischEntlohnung / Remuneration %6 L%N(R L%N!REnglische Remuneration %6 L%N(Rd Entlohnung %6 L%N(Rk` H ' Datenfelder anlegen r  r `7N!R r 7N(R F ' \! \!n \(k r \! \!p \!n \(qhk`oXwhnlich aufgebaut wie Block_Persoenliche_Angaben daher keine genauen Kommentare (Block kann mit Strg+F gefunden werden)(]h L%N!R &berschrift fr den Abschnitt einfgen L%N!RDeutsch_Englisch-Ausbildungsvergtung / Apprenticeship payment %6 L%N(R L%N!REnglischeApprenticeship payment %6 L%N(RdxAusbildungsvergtung %6 L%N(Rk8 H ' Datenfelder anlegen r  r `7N!R r  $ r 7N(R F ' \! \!n \(kp r \! \!p \!n \(q0k(o whnlich aufgebaut wie Block_Persoenliche_Angaben daher keine genauen Kommentare (Block kann mit Strg+F gefunden werden)] L%N!R 'N 'P'J &berschrift fr den Abschnitt einfgen L%N!RDeutsch_Englisch,VWL - nur notwendig, wenn Vertrag vorliegt /ECapital-forming benefits (VWL) - only required if contract is at hand %6 L%N(R L%N!REnglischeECapital-forming benefits (VWL) - only required if contract is at hand %6 L%N(Rd*VWL - nur notwendig, wenn Vertrag vorliegt %6 L%N(RkX L%N!RDeutsch_Englisch J ' \! \(d H 'k Datenfelder anlegen r N P r `7N!R r r  L%N!RDeutsch_Englisch 5 r `7N!R r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(R L%N!REnglische5 r d7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(RdH5 r `7N!R r f7N!R r h7N!R$b r 7N(Rk r h7N!RTrue J \!j; \! r x7N(R Je \!l; \! r x7N(Rk8 k0 J'J F ' \! \!n \(d 'Jk k r J L ' \! \!p \(dp \! \!p \!n \(k@ q8 k0 o( whnlich aufgebaut wie Block_Persoenliche_Angaben daher keine genauen Kommentare (Block kann mit Strg+F gefunden werden)] L%N!R &berschrift fr den Abschnitt einfgen L%N!RDeutsch_EnglischPAngaben zu steuerpflichtigen Vorbeschftigungszeiten im laufenden Kalenderjahr /NDetails of previous periods of taxable employment during current calendar year %6 L%N(R J ' \! \( L%N!REnglischeNDetails of previous periods of taxable employment during current calendar year %6 L%N(R H 'dh NAngaben zu steuerpflichtigen Vorbeschftigungszeiten im laufenden Kalenderjahr %6 L%N(R H 'k Datenfelder anlegen r  r `7N!R r 7N(R F ' \! \!n \(k0 r \! \!p \!n \(qkowhnlich aufgebaut wie Block_Persoenliche_Angaben daher keine genauen Kommentare (Block kann mit Strg+F gefunden werden)0]p L%N!R &berschrift fr den Abschnitt einfgen L%N!RDeutsch_EnglischJAngaben zu weiteren Beschftigungen / Information on additional employment %6 L%N(R H ' L%N!REnglischeX$Information on additional employmentF(for short-term employees, also on previous jobs from the year before) %6 L%N(R J ' \! \(dPX#Angaben zu weiteren BeschftigungenG(bei kurzfristig Beschftigten auch Vorbeschftigungen aus dem Vorjahr) %6 L%N(R J ' \! \(k Datenfelder anlegen r  r `7N!R r 7N(R \! r x7N(R F ' \! \!n \(k r `7N!R L%N!R GfB/Minijob  7N(R \! x7N(R F ' \! \!n \( L%N!RDeutsch_Englisch \! \(kk \! \!p \!n \(qpkho`}Block Bea ist inaktiv, heit das nicht sichtbares ausgegeben wird aber die Abstnde fr die folgenden Blcke angepasst werden] L%N!R &berschrift fr den Abschnitt einfgenR If ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Value = "Deutsch_Englisch" Then ws_Verwaltung.Cells(Blk_BEA, 2).Value = Mdl_Formatierung.Abschnittsueberschrift_einfuegen("Bescheinigungen elektronisch annehmen (Bea) / Electronical acceptance of certificates (Bea)")N ElseIf ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Value = "Englisch" Then ws_Verwaltung.Cells(Blk_BEA, 2).Value = Mdl_Formatierung.Abschnittsueberschrift_einfuegen("Electronical acceptance of certificates (Bea)") Else ws_Verwaltung.Cells(Blk_BEA, 2).Value = Mdl_Formatierung.Abschnittsueberschrift_einfuegen("Bescheinigungen elektronisch annehmen (Bea)") End If H ' Datenfelder anlegen  7N(R9TDie Datenfelder wie auch Steuerelemente sind nur Verschiebungen der Positions Angabe \! x7N(R F ' \! \!p @1@ \(q= L 7N!R L%N!RDeutsch_Englisch \!R 7N(R \! 7N(Rd< \!< 7N(R \!+@ 7N(Rk<k<q<kx<op<Ein Block (z.B. Pershnliche Angaben) besteht aus Datenfeldern welche im Allgemeinen ber die Funktion Datenfeld erstellt werden]]]]]cHier wird auf spezielle Bezeichnungen geprft, welche nicht nach dem Standdardmuster erzeugt werden PStrae, Hausnr. PStreet, House No.QPDie Bezeichnungen stehen in ws_Assistent in der Zeile mit dem dazugehrigen Enum$'b/kz.B. Strasse_Hausnr = 7 steht in Mdl_Enums dazu gehrt in ws_Assistent Zeile 7 in der Strae, Hausnr. stehtzZDie Funktion wird verlassen da das Datenfeld mit seiner speziellen Funktion erstellt wurde PPLZ, Ort PPostcode, Citye$'bz9 PGeschlecht, Familienstand PGender, Marital statuse$'bz 9 PKontonummer Bankleitzahl PBank account number Sort codee$'bz8 P!Eintrittsdatum Ersteintrittsdatum P)Date employment contract begins First daye$'bz88 P Probezeit PProbation periode$'bz7 P(Wchentliche Arbeitszeit Urlaubsanspruch P(Weekly working hours Holiday entitlemente$'bzh7 PWchentliche Arbeitszeit PWeekly working hourse 'bz7 PSteuerklasse, Faktor PTax class, Factore$'bz6 P&Finanzamtsnummer Identifikationsnummer P!Tax office No. Identification No.e$'bz@6 PKV RV P#Health insureance Pension insurancee$'bz5 PAV PV P(Retirement insurance Provision insurancee$'bz5 P RV-Option PPension insurance optione 'bz05 PBetrag, AG-Anteil PAmount Employer sharee$'bz4k4falls es keine spezielle Funnktion fr das Datenfeld gibt wird als erstes festgestellt ob es sich um ein Pflichfeld fr die Exportdatenerstellung handelt P Familienname'f PVornamee'f PGeburtsdatum (TT.MM.JJJJ)e'fk3kum ein Datenfeld zu erstellen muss erst festgelegt werden ob es auf die linke oder rechte Blatthlfte kommt JyDie Variable Spalte ist global und muss nach dem erstellen eines Datenfeldes von 1 auf 2 oder von 2 auf 1 gendert werdenC :Y 'D :X 'D :X 'D :X ' JeAA :AW 'AB :AV 'AB :AV 'AB :AV 'k(1QWenn eine Bezeichnung existiert dann wird hier tatschlich das Datenfeld erstellt P[leer] B H J BD P T BN d f Bbrng4 ist das Eingabefeld (da es ein Zellverbund ist hat es eine Range Abgabe, von der aber nur die erste Hlfte gespeichert wird, sprich die linke obere Ecke) :$#'b(oDatenfeld gibt hier das Eingabefeld zurck an die jeweilige Blockfunktion die in ws_Assistent den Wert vermerktd/ B j%!9 9q.'bk.i.)Die Datenfeld Funktion fr das Feld Firma]X]p]]]]C :Y 'D :X 'D :X 'D :X 'D :X 'D :X ' j : 7( L%N!RDeutsch_Englisch : 7(k, : 7( : 7( : 7( : 7( : 7( : 7( : 7( : 7( : 7( : 7(@ : 7(q* J BD L%N!RDeutschKT Firma BNEnglischKT Company name BNDeutsch_EnglischKT Firma Company name BNn) Bb Bb Bb : %#; : %#; : %#'Vi(](]@]X]p]]]]C :AK 'D :AJ 'D :AJ 'AM :AW 'AN :AV 'AN :AV 'D :AJ 'AN :AV ' BName des Mitarbeiters J BD L%N!RDeutschKT Name des Mitarbeiters BNEnglischKT Employee name BNDeutsch_EnglischKT Name des Mitarbeiters Employee name BNn% BbPersonalnummer BD L%N!RDeutschKT Personalnummer BNEnglischKT Personnel number BNDeutsch_EnglischKT Personalnummer Personnel number BNn$ Bb5 : %#; : %#'XiX$](]@]X]p]]] JC :Y 'D :T 'D :T 'V :X 'V :X 'D :T 'V :X ' JeAA :AW 'AB :AR 'AB :AR 'AT :AV 'AT :AV 'AB :AR 'AT :AV 'k`! B J BDStrae L%N!RDeutschKT Strae BNEnglischKT Street BNDeutsch_EnglischKT Strae Street BNn` BbHausnr. L%N!RDeutschKT Hausnr. BNEnglischKT House No. BNDeutsch_EnglischKT Hausnr. House No. BNnh Bb : %#; : %#'i] ]( ]@ ]X ]p ] ] JC :Y 'D :F 'D :F 'H :X 'H :X 'D :F 'H :X ' JeAA :AW 'AB :AD 'AB :AD 'AF :AV 'AF :AV 'AB :AD 'AF :AV 'k B J BDPLZ L%N!RDeutschKT PLZ BNEnglischKT Postcode BNDeutsch_EnglischKT PLZ Postcode BNn BbOrt L%N!RDeutschKT Ort BNEnglischKT City BNDeutsch_EnglischKT Ort City BNn Bb : %#; : %#'i ] ] ]( ]@ ]X ]p ] ] JC :M 'D :L 'D :L 'O :Y 'P :X 'P :X 'D :L 'P :X ' JeAA :AK 'AB :AJ 'AB :AJ 'AM :AW 'AN :AV 'AN :AV 'AB :AJ 'AN :AV 'kP B Geschlecht J BD L%N!RDeutschKT Geschlecht BNEnglischKT Gender BNDeutsch_EnglischKT Geschlecht Gender BNnH Bb Familienstand BD L%N!RDeutschKT Familienstand BNEnglischKT Marital status BNDeutsch_EnglischKT Familienstand Marital status BNn  Bb) : %#; : %#'i ] ] ]( ]@ ]X ]p ] ] JC :M 'D :L 'D :L 'O :Y 'P :X 'P :X 'D :L 'P :X ' JeAA :AK 'AB :AJ 'AB :AJ 'AM :AW 'AN :AV 'AN :AV 'AB :AJ 'AN :AV 'kh B Kontonummer J BD L%N!RDeutschKT Kontonummer BNEnglischKT Bank account number BNDeutsch_EnglischKT Kontonummer Bank account number BNn0 Bb Bankleitzahl BD L%N!RDeutschKT Bankleitzahl BNEnglischKT Sort code BNDeutsch_EnglischKT Bankleitzahl Sort code BNn Bb) : %#; : %#'i ] ] ]( ]@ ]X ]p ] ] JC :M 'D :L 'D :L 'O :Y 'P :X 'P :X 'D :L 'P :X ' JeAA :AK 'AB :AJ 'AB :AJ 'AM :AW 'AN :AV 'AN :AV 'AB :AJ 'AN :AV 'k` BEintrittsdatum J BD L%N!RDeutschKT Eintrittsdatum (TT.MM.JJJJ) BNEnglischKT Entry date (DD.MM.YYYY) BNDeutsch_EnglischKT Eintrittsdatum (TT.MM.JJJJ) Entry date (DD.MM.YYYY) BNn BbErsteintrittsdatum BD L%N!RDeutschKT Ersteintrittsdatum (TT.MM.JJJJ) BNEnglischKT First day (DD.MM.YYYY) BNDeutsch_EnglischKT Ersteintrittsdatum (TT.MM.JJJJ) First day (DD.MM.YYYY) BNn Bb2 : %#; : %#'i@ ] ] ]( ]@ ]X ]p ] ] JC :M 'D :L 'D :L 'O :Y 'P :X 'P :X 'D :L 'P :X ' JeAA :AK 'AB :AJ 'AB :AJ 'AM :AW 'AN :AV 'AN :AV 'AB :AJ 'AN :AV ' k B Probezeit J BD L%N!RDeutschKT Probezeit BNEnglischKT Probation period BNDeutsch_EnglischKT Probezeit Probation period BNn BbDauer der Probezeit BD L%N!RDeutschKT Dauer der Probezeit BNEnglischKT Duration of probation period BNDeutsch_EnglischKT Dauer der Probezeit Duration of probation period BNnx Bb : %#; : %#'i ] ]](]@]X]p]] JC :M 'D :L 'D :L 'O :Y 'P :X 'P :X 'D :L ' P :X ' JeAA :AK 'AB :AJ 'AB :AJ 'AM :AW 'AN :AV 'AN :AV 'AB :AJ ' AN :AV 'k} BWchentliche Arbeitszeit J BD L%N!RDeutschKT Wchentliche Arbeitszeit BNEnglischKT Weekly working hours BNDeutsch_EnglischKT Wchentliche Arbeitszeit Weekly working hours BNnp| BbUrlaubsanspruch BD L%N!RDeutschKT Urlaubsanspruch (Kalenderjahr) BNEnglischKT Holiday entitlement (p.a.) BNDeutsch_EnglischKT Urlaubsanspruch (Kalenderjahr) Holiday entitlement (p.a.) BNn{ Bb: : %#; : %#'iz]]](]@]X]p]]]]]]]]0]H]`]x J'J F ' \! \!n \(dy'Jky=rng4 - rng10 sind die Positionen der Wochentagsbeschriftungen5rng_Mo - rng_So sind die Positionen der EingabefelderC :AW 'D :AV 'D :AV 'D :D 'P :P 'AB :AB 'AN :AN 'D :D 'P :P 'AB :AB 'E :L 'Q :X 'AC :AJ 'AO :AV 'E :L ' Q :X '"AC :AJ '$sStatt "Call Mdl_Formatierung.Zeilenhoehen_anpassen(Position)" wird hier eine leicht modifizierte Variante verwendet j : 7( L%N!RDeutsch_Englisch : 7(kt : 7( : 7( : 7(@ : 7( : 7( : 7( : 7(@ : 7(q`s J BD berschrift L%N!RDeutschKT 4Ggf. Verteilung der wchentlichen Arbeitszeit (Std.) BNEnglischKT 3If applicable, distribution of weekly working hours BNDeutsch_EnglischKT 4Ggf. Verteilung der wchentlichen Arbeitszeit (Std.) 3If applicable, distribution of weekly working hours BNnqMo L%N!RDeutschKT Mo BNEnglischKT Mon BNDeutsch_EnglischKT Mo/Mon BNnp BbO :O  j% ,7* 09. B92 9qpqxpDi L%N!RDeutschKT Di BNEnglischKT Tue BNDeutsch_EnglischKT Di/Tue BNno BbAA :AA  j% ,7* 09. B92 9qPoqHoMi L%N!RDeutschKT Mi BNEnglischKT Wed BNDeutsch_EnglischKT Mi/Wed BNnn BbAM :AM  j% ,7* 09. B92 9q nqnDo L%N!RDeutschKT Do BNEnglischKT Thu BNDeutsch_EnglischKT Do/Thu BNnhm BbFr L%N!RDeutschKT Fr BNEnglischKT Fri BNDeutsch_EnglischKT Fr/Fri BNnl BbO :O  j% ,7* 09. B92 9q0lq(lSa L%N!RDeutschKT Sa BNEnglischKT Sat BNDeutsch_EnglischKT Sa/Sat BNnxk " BbAA :AA  j% ,7* 09. B92 9qkqjSo L%N!RDeutschKT So BNEnglischKT Sun BNDeutsch_EnglischKT So/Sun BNnHj $ Bb**,*:*H*V* : %#; : %#; : %#; : %#; : %#; ": %#; $: %#'fr die zustzlich verwendeten Zeilen fr die Wochentage Fr, Sa, So muss die Positionsangabe fr die Eingabemaske korrigiert werden 'durch die zustzlich verwendeten Zeilen fr die Wochentage Fr, Sa, So muss die Position der Steuerelemente nach unten korrigiert werden \! \(ig]]]]]0]H]`]x JC :M 'D :L 'D :L 'O :Y 'P :X 'P :X 'D :L '&P :X '( JeAA :AK 'AB :AJ 'AB :AJ 'AM :AW 'AN :AV 'AN :AV 'AB :AJ '&AN :AV '(kxd B Steuerklasse J BD L%N!RDeutschKT Steuerklasse BNEnglischKT Tax class BNDeutsch_EnglischKT Steuerklasse Tax class BNn`c & BbFaktor BD L%N!RDeutschKT Faktor BNEnglischKT Factor BNDeutsch_EnglischKT Faktor Factor BNn`b ( Bb$ &: %#; (: %#'ia]]]]]0]H]`]x JC :M 'D :L 'D :L 'O :Y 'P :X 'P :X 'D :L '*P :X ', JeAA :AK 'AB :AJ 'AB :AJ 'AM :AW 'AN :AV 'AN :AV 'AB :AJ '*AN :AV ',k^ BFinanzamtsnummer J BD L%N!RDeutschKT Finanzamtsnummer BNEnglischKT Tax office No. BNDeutsch_EnglischKT Finanzamtsnummer Tax office No. BNn] * BbIdentifikationsnummer BD L%N!RDeutschKT Identifikationsnummer BNEnglischKT Identification No. BNDeutsch_EnglischKT Identifikationsnummer Identification No. BNn8\ , Bb7 *: %#; ,: %#'i[]]]]]0]H]`]x JC :M 'D :L 'D :L 'O :Y 'P :X 'P :X 'D :L '.P :X '0 JeAA :AK 'AB :AJ 'AB :AJ 'AM :AW 'AN :AV 'AN :AV 'AB :AJ '.AN :AV '0kX BKV J BD L%N!RDeutschKT KV BNEnglischKT Health insurance BNDeutsch_EnglischKT KV Health insurance BNnW . BbRV BD L%N!RDeutschKT RV BNEnglischKT Pension insurance BNDeutsch_EnglischKT RV Pension insurance BNnV 0 Bb .: %#; 0: %#'iV]]]]]0]H]`]x JC :M 'D :L 'D :L 'O :Y 'P :X 'P :X 'D :L '2P :X '4 JeAA :AK 'AB :AJ 'AB :AJ 'AM :AW 'AN :AV 'AN :AV 'AB :AJ '2AN :AV '4kR BAV J BD L%N!RDeutschKT AV BNEnglischKT Retirement insurance BNDeutsch_EnglischKT AV Retirement insurance BNnQ 2 BbPV BD L%N!RDeutschKT PV BNEnglischKT Nursing care insurance BNDeutsch_EnglischKT PV Nursing care insurance BNnP 4 Bb 2: %#; 4: %#'iHP]]C :AW 'FAB :AV '6 j : 7( : 7( : 7( : 7(9@ : 7( L%N!RDeutsch_Englisch9@ : 7(dxN : 7(k@N : 7( : 7(@ : 7( F BDBeschreibungstextD :AV 7 X9V \9Z9^ L%N!RDeutsch_EnglischDNur bei geringfgig Beschftigten / For workers with mini jobs only:9R L%N!REnglische For workers with mini jobs only:9RdPL"Nur bei geringfgig Beschftigten:9RkL5$Verdana99&9( 9qKqKD :X 7 X9V \9Z9^98 L%N!REnglisch{Employee's option for the exemption from the accumulation of pension insurance (acc. to 6 sec. 1 b German Social Code VI)9RdJ?Arbeitnehmer-Option zur Befreiung von der Aufstockung in der RV d(gem. 6 Abs. 1 b SGB VI)9RkXJ5$Verdana99&9( 9q JqJ L%N!RDeutsch_EnglischD :X 7 X9V \9Z9^98 L%N!RDeutsch_Englisch{Employee's option for the exemption from the accumulation of pension insurance (acc. to 6 sec. 1 b German Social Code VI)9RkH5$Verdana99&9(9` 9qHqHkH 67 X9V \9Z9^9h5$Verdana9 9&9( 9q HqHqH ' L%N!RDeutsch_Englisch \!9@ \(dG \!)@ \(kG 6'ipG]@]X]p]]]]]]]]0]H]`]x]D :H 'D :H 'L :P 'L :P 'T :X 'T :X 'AB :AJ 'AB :AJ 'AN :AV 'AN :AV 'D :H ':L :P '<T :X '>AB :AJ '@AN :AV 'B B jC :Y 759 9qC ,7* 09. 492 9qCqCAA :AW 759 9q0C ,7* 09. 492 9qCqBC :AW 7 L7* 09. B92 9qBqBqB Bezeichnung L%N!RDeutschKT Bezeichnung BNEnglischKT Description BNDeutsch_EnglischKT Bezeichnung Description BNnA : BbBetrag L%N!RDeutschKT Betrag BNEnglischKT Amount BNDeutsch_EnglischKT Betrag Amount BNn@ < Bbgltig ab (MM/JJJJ) L%N!RDeutschKT gltig ab (MM/JJJJ) BNEnglischKT valid from (MM/YYYY) BNDeutsch_EnglischKT gltig ab (MM/JJJJ) valid from (MM/YYYY) BNnh? > Bb Stundenlohn L%N!RDeutschKT Stundenlohn BNEnglischKT Hourly wage BNDeutsch_EnglischKT Stundenlohn Hourly wage BNnX> @ Bbgltig ab (MM/JJJJ) L%N!RDeutschKT gltig ab (MM/JJJJ) BNEnglischKT valid from (MM/YYYY) BNDeutsch_EnglischKT gltig ab (MM/JJJJ) valid from (MM/YYYY) BNn = B Bb,: :: %#; <: %#; >: %#; @: %#; B: %#'i8<]] ]8]P]h]]]]]]]](]@]XD :H 'D :H 'L :P 'L :P 'T :X 'T :X 'AB :AJ 'AB :AJ 'AN :AV 'AN :AV 'D :H 'FL :P '<T :X 'HAB :AJ '@AN :AV 'J B jC :Y 759 9q8 ,7* 09. 492 9qP8qH8AA :AW 759 9q7 ,7* 09. 492 9q7q7C :AW 7 L7* 09. B92 9q`7qX7qP7Ausbildungsjahr L%N!RDeutschKT D. Ausbildungsjahr BNEnglischKT D. Year of training BNDeutsch_EnglischKT D. Ausbildungsjahr D. Year of training BNn(6 F BbBetrag L%N!RDeutschKT Betrag BNEnglischKT Amount BNDeutsch_EnglischKT Betrag Amount BNn@5 < Bbgltig ab (MM/JJJJ) L%N!RDeutschKT gltig ab (MM/JJJJ) BNEnglischKT valid from (MM/YYYY) BNDeutsch_EnglischKT gltig ab (MM/JJJJ) valid from (MM/YYYY) BNn4 H Bb Stundenlohn L%N!RDeutschKT Stundenlohn BNEnglischKT Hourly wage BNDeutsch_EnglischKT Stundenlohn Hourly wage BNn2 @ Bbgltig ab (MM/JJJJ) L%N!RDeutschKT gltig ab (MM/JJJJ) BNEnglischKT valid from (MM/YYYY) BNDeutsch_EnglischKT gltig ab (MM/JJJJ) valid from (MM/YYYY) BNn1 J Bb&&,&:& F: %#; <: %#; H: %#; @: %#; J: %#'i0p]]]]]](]@]X JC :M 'D :L 'D :L 'O :Y 'P :X 'P :X 'D :L '<P :X 'L JeAA :AK 'AB :AJ 'AB :AJ 'AM :AW 'AN :AV 'AN :AV 'AB :AJ '<AN :AV 'Lk- BBetrag J BD L%N!RDeutschKT Betrag BNEnglischKT Amount BNDeutsch_EnglischKT Betrag Amount BNn, < Bb AG-Anteil BD L%N!RDeutschKT AG-Anteil (Hhe monatlich) BNEnglischKT Employer share (monthly amount) BNDeutsch_EnglischKT AG-Anteil (Hhe monatlich) Employer share (monthly amount) BNn0+ L Bb! <: %#; L: %#'i*p]]]]]](]@]X]p]]]]C :AW 'D :H 'D :H 'L :P 'L :P 'T :AJ 'T :AJ 'AN :AV 'AN :AV 'D :H 'NL :P 'PT :AJ 'RAN :AV 'T B J BDvon (TT.MM.JJJJ) L%N!RDeutschKT von (TT.MM.JJJJ) BNEnglischKT from (DD.MM.YYYY) BNDeutsch_EnglischKT von (TT.MM.JJJJ) from (DD.MM.YYYY) BNn& N Bbbis (TT.MM.JJJJ) L%N!RDeutschKT bis (TT.MM.JJJJ) BNEnglischKT to (DD.MM.YYYY) BNDeutsch_EnglischKT bis (TT.MM.JJJJ) to (DD.MM.YYYY) BNn% P BbArt der Beschftigung L%N!RDeutschKT Art der Beschftigung BNEnglischKT Type of employment BNDeutsch_EnglischKT Art der Beschftigung Type of employment BNnx$ R BbAnzahl der Beschftigungstage L%N!RDeutschKT Anzahl der Beschftigungstage BNEnglischKT Number of employment days BNDeutsch_EnglischKT Anzahl der Beschftigungstage Number of employment days BNn # T Bb ((,( N: %#; P: %#; R: %#; T: %#'i`"](]@]X]p]]]]]]]]0]H]`]x]C :AW 'D :H 'D :H 'L :P 'L :P 'T :AB 'T :AB 'AF :AN 'AF :AN 'AR :AV 'AR :AV 'VD :H 'NL :P 'PT :AB 'XAF :AN 'ZAR :AV '  B J BDvon (TT.MM.JJJJ) L%N!RDeutschKT von (TT.MM.JJJJ) BNEnglischKT from (DD.MM.YYYY) BNDeutsch_EnglischKT von (TT.MM.JJJJ) from (DD.MM.YYYY) BNn N Bbbis (TT.MM.JJJJ) L%N!RDeutschKT bis (TT.MM.JJJJ) BNEnglischKT to (DD.MM.YYYY) BNDeutsch_EnglischKT bis (TT.MM.JJJJ) to (DD.MM.YYYY) BNn P Bb Arbeitgeber L%N!RDeutschKT Arbeitgeber BNEnglischKT Employer BNDeutsch_EnglischKT Arbeitgeber Employer BNn X BbArt der Ttigkeit L%N!RDeutschKT Art der Ttigkeit BNEnglischKT Type of work BNDeutsch_EnglischKT Art der Ttigkeit Type of work BNn Z BbWchentliche Arbeitszeit L%N!RDeutschKT Wchentl. Arbeitszeit V BNEnglischKT Weekly hours V BNDeutsch_EnglischKT Wchentl. Arbeitszeit V Weekly hours BNn` Bb)),):) N: %#; P: %#; X: %#; Z: %#; : %#'ix]]C :AW 'FAN :AV '\ With Fragebogen6 .Rows(Position & ":" & Position).RowHeight = 2> .Rows(Position + 1 & ":" & Position + 4).RowHeight = 0A .Rows(Position + 5 & ":" & Position + 5).RowHeight = 25.5N If ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Value = "Deutsch_Englisch" ThenE .Rows(Position + 6 & ":" & Position + 6).RowHeight = 25.5 ElseB .Rows(Position + 6 & ":" & Position + 6).RowHeight = 0 End If> .Rows(Position + 7 & ":" & Position + 7).RowHeight = 3> .Rows(Position + 8 & ":" & Position + 8).RowHeight = 2@ .Rows(Position + 9 & ":" & Position + 9).RowHeight = 5.5I Call Mdl_Formatierung.Datenfeld_Rahmen_formatieren(rng, False, 1)Beschreibungstext> With .Range("D" & Position + 5 & ":AJ" & Position + 5)) .HorizontalAlignment = xlLeft) .VerticalAlignment = xlCenter .MergeCells = True .WrapText = TrueJ If ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Value = "Englisch" Then .Value = "I object to my income statements (earned and additional) being forwarded electronically to the Bundesagentur fr Arbeit (Federal Employment Office)." Else .Value = "Ich widerspreche der elektronischen bermittlung von Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigungen an die Bundesagentur fr Arbeit." End If With .Font! .Name = "Verdana" .Size = 8 .Bold = False' .ColorIndex = FontColor End With End WithN If ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Value = "Deutsch_Englisch" ThenB With .Range("D" & Position + 6 & ":AJ" & Position + 6)- .HorizontalAlignment = xlLeft- .VerticalAlignment = xlCenter" .MergeCells = True .WrapText = TrueV If ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Value = "Deutsch_Englisch" Then .Value = "I object to my income statements (earned and additional) being forwarded electronically to the Bundesagentur fr Arbeit (Federal Employment Office)." End If With .Font% .Name = "Verdana" .Size = 8! .Bold = False" .Italic = True+ .ColorIndex = FontColor End With End With End If With .Range(rng_Bea)* .HorizontalAlignment = xlRight) .VerticalAlignment = xlCenter .MergeCells = True .Locked = True With .Font! .Name = "Verdana" .Size = 12 .Bold = True' .ColorIndex = FontColor End With End With End With ' L%N!RDeutsch_Englisch \!9@ \(d \!)@ \(kp \'i` ]X]pC :AW 'FAN :AV '^ j : 7( : 7( : 7( : 7( : 7( L%N!RDeutsch_Englisch9@ : 7( : 7(dh : 7(k0 : 7( : 7(@ : 7( F BDBeschreibungstextD :AV 7 X9V \9Z9^ L%N!RDeutsch_EnglischOErgibt die Zusammenrechnung der monatlichen Arbeitsentgelte mehr als EUR 450? / d1Do the monthly wages sum up to more than EUR 450?9R L%N!REnglische1Do the monthly wages sum up to more than EUR 450?9RdMErgibt die Zusammenrechnung der monatlichen Arbeitsentgelte mehr als EUR 450?9Rkx5$Verdana99&9( 9q@q8D :AM 7 X9V \9Z9^98 L%N!REnglisch6(Note for employer: verify social security evaluation)9RdpO(Hinweis fr den Arbeitgeber: Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung prfen)9Rk5$Verdana99&9( 9qq L%N!RDeutsch_EnglischD :X 7 X9V \9Z9^98 L%N!RDeutsch_Englisch6(Note for employer: verify social security evaluation)9Rk5$Verdana99&9(9` 9qqk ^7 X9V \9Z9^ .Locked = True5$Verdana9 9&9( 9qqq ' L%N!RDeutsch_Englisch \! \(d \! \(k ^'iph[Attribute VB_Name = "mdl_Datenfelder" Option Explicit Pub$ Const Standard_Absi9 'L in Zeilen zhlt (unabhngig wie hoch d%sind) O~chnittsueberschrhift3 l_ZusatztexE4 ?4!?PosiBAs Integer9Z'DmaFrep am Ende des Fragebogens Dim pSpal 'D@G hat eine linke und rechHlfwelchespektiveͅ1 2 Assist_Anfang # finiert das 8B#s Block8Pwenn@:r oh*ausge`lasse BJNC le `+bkSub#_Allgem]@-(oA15ih# "?v mi$er, e!beginnt }rd "m w@s_VerwAu/%e%c If No .Cel@ls(Blk, 1).ValuB" Then#With =G'2FirmaEP=onalnumm`%werd`DelegAed, clm_RgF _b k= F+ 18d _i_Mitarbeit_\_erkb<$OC=wi8ktualisc Shw`'_ 4#If `R 0TIenhe@wgabenUC}szAѿQQQqS SEsfestN DIV!S"oh#n AFn#saufWo=-n-G,'F`amilipLЁ, Bic0Bar0zahl:S Z0zMEP2sRbZ`^ >7s!re%Z$]Be@`}h1Dd@ gepr~( V\= EG5Gewa"eer_g, 2EGfB/M@ajobF@@,1I[Else!IC|o12q1m= 1'ܱؒfr@0"baf0" (v1zn@u|rapva%rZSBp_PFBkDeutP_Eng Dch__6Lenq)Fo\tI%.G/t_pnfuЌn("339v3/ ` ta"l$/E/g)n\O//]-an ) EY ine0wt*ug t na`meʳOsXum4wx}@Isq7A3jan@91* i?DToE{ͱ'b#nu@=PS9b0.ge=t !?[je lig?YRYintzt2a_niз Kont oToBBakb\` 03-i#_W"d_Bankleit"Ap !A9 5zwi7Hq0u1ied2FOi0!D[ϽAs(_Q_Q q_s(bSs(i, clm_Bezeichnung).Value, .Cell_englisch_ 1 Arbeitgeberfeldohne_Eingabe&)ElseIf ws_VerwaltuSprache_PFB, 26 = "Eo" Thenm^Range"DatenO( C"", eRCUN, ?AE?End IfA'Fa@ kein H vorhanden ssoll, wird die Position fr Steuerelement gespert (ve`rmutlA e A mmTm@K!_TrueS^ Spie1if'C= ǘdatz N.+ .? az>OXCA -o e>. 4D WithSqSub 'hnBl auf@aut wie Block_Perhsoee0n daher k eine au@en KomMare ( ka@nn mit3rHg+Ffun werdenhPub pBXefrЙ(tDimAs Int`rS S'_sk , 1XN @R @.Prt_de~r/S`Ad'chluss_Au sbildsvertrag_a&mJ ' rift f(r 2nitt pfpKs(r?1OxQ0matier`10pp sud _A u("W! / Temporary рloyA'""1;ϧsooootod nt s+~ͼBl0 f. _c]_^ndQ^t*'F`Gal t 0o= 8"''H"55enQl .Cells(i, clm_Arbeitgeberfeld).Value, ohne_Ei ngabeL) ElseIf ws_VerwaltungSprache_@PFB, 2m = "Englisch" ThenWh RangeEDaten( &Bezeicdhn_e4, "", _8n 3ե׆?A@C?AƝnd IfA ԪTrueSpe 1 Positi onVMdl_Steuerelemente.ComboBox_ Left_C_1 & ";"@P W܆.2. _%_2_oXzE;y)5"1W(,6F+ Standard_AbsA6@ p _F3@wBt0/N`ext i1 =G+ *+atz*k* ?t*s)??4 -7nAa 5With*qSub 'hnBlq auf@aut wie Block_Persoee_An daher keine genauen KomMare ( kann miBt3rg+Ffundwer`p^Pub p($`Dim i As ISger S&No EkV, 1GX"]_AAssis}@tB@f`f0;Finanz@amtsnur_Ip tifik>a_Tk Os(Gewaehlt@er_Fra`oGfB/MinijobkS 7 jAb`lzAannehm9c -Ko?[#xU 'rif@t fr C 0Pitt $f.PO(OluA"Deut0_ϤsOs#A?Form@er.6 suA$ _ $ue (", / Taxes"-!" t s adh n0 o PO$"kfo|n fc'*''ŰOanl0J=KECTo8:{Q L8Lop_%_%)2 5 ׯo ُ A(OO8;5o?ngTOo? Else (.Cells(i, clm_Range).Value = Datenfeld( LBezeic hnungX, "", _ ]Arbeitgpeber{a %ohne_Eing(abe&)End If If "-"True" Then%g'Spalt1 >Positi on{:Mdl_Steuerelemente.ComboBox_ Left_6_1 & ";"-.2. .~2.Xw\~Fj; 1PYm+ Standard_AbsmӁH _F3%t0/Next i)_O =G+ *+atz*k* t*s)??4 -nAa 5pWith*Sub 'hnl auf`aut wie Block_P ersoee_Abn daher keine genauen Kom!are (B kann mitgrg+F! fund@weFrPub Entl (Dim i As Iger'MNos_pVerw``İBlk_ , 1"-# ws_APssis@tO'@schrift fr 6! itt f @ Sprache_PFB, 2hDeut` `gliOsx*Formatierv \suya _A ueP ("W / Remuneron"&@1oro q t >? %? ? ? f.>XSon So))'/g1T^.+\e.\TuZQ5Ow _e NJ te.0Bxqi1 a gQgggcggkgefggAusbildRsverguethhhPB?0/i/i/i0]/i#ZZxL"/iӁ?[3[obRRRRL!pjAppr iceship payqkse__YEnkD$7:Cyn0k,einfuegen("Apprenticeshi@p paymp") Else D8ws_Verwaltung.Cells(Blk_Ausbild(svergue>, 2).Value = Mdl_Form atieronugr_BankleitzahlW ~bwO0s(%%?UExld(k,_jt, _oǟ ,Arb @er ohne_EZh}M-XX { Ähi eM2ӿAy''OIK%O% O@F^5& 5"Truesde[t4Nb.1_Le_1 & ";"Pe/?47 ڴ 2 Then .Cells(i, clm_Position).Value = Mdl_Steuerelemente.ComboBox_Left_Spalte_2 & "<;" bVEn0d IfIf 1CT'+ Standard_Abs~)+ <_@ElseMJT`_Next| ibWUWatzO'U TRs"a" -8kW8ith*Sub 'hnlich aufgebaut wie Block_Persoee_Angaben daher keine genau`KomAare (B kann mit!grg+F fuDnd@wer) Pub Vorbescha igungszeiten(Dim i As Iger'cONo@s_pVerwBlk_U , 1 ""L' ws_Assistc 'b#chrift fr Kchnitt $f$ Sprache_PFB, 2hDeut`"_Englim ; [Formatier!'sue%_Aue`("1Azu @# pf)Hti -fW 9 8lLeAKalrjahr /", "Details of previous periodbtaxable employM durin@g curr cB ar year"F%$>c7ZustK9 _&+ 15 CCB1o!'o!b(-o!d!//?///1/n + +yAd/|;]q4sLCUI4`@444P444. )EO 'DaQfeld0aanlA7pEP[=6A] ToC_2q2^Beb,\/pRangeF cL+a 1yD.te.t E ?  ;UvߏQ a Qٟn fw/g603qM3<3.HLAIf?K GESub 'Ein Block (z.B. Pershnli@ d) besteht aus Datenfeldern wel im Allginen ber die FXunk t@tr@ PXriv c (PBeze"n As String, _ZusIOpAal 9ge#+Boolea_Sn*ohne_#q- ) D rnTg1234Pf2tL'H wird 5f spezi `-e)&3geprPft,7n`,t n dem,dardmu>r 6zeug6$33ae, H`Dnr." Ora@eeHouse 'D@E @ SAssi ntN Zei@le mitdazugehrig Enum!N=Wrasse_c() 'b_A 7 !tA s 7 h" Ex @d^ Ff8verlAn@osemr=n'nlurd$a/7PLZ,5tQ6!tcod:City³+ _Or8t()4sGe!`lechDFamilienGenA, Ma rital+atus`_ _ _ un_ chIA/Kontop'mA`OBanklzzHahlO " accou,0RSort a V(__ fM9N`Uttsd!m Er /in(O " empploy actbgins Fi`*#^c =;_? Probd- afperiodubsans pruch "Weekly work0p hours Holiday itc d_Wo 6P__s q ? ? ? Ba:_ V<<kV, Faktor "Tax cQAcBF:-FFinanzamtsFItifAAJ,?AW3 1P?AB?AV1N N0 NC Ne D_c'Wz'ATH~exNieCdannh tatsch̓[Not͈@[leer]tCall Mdl_Format .Zeilenhoe_anpassen(R)G(a_Rahme8n_f <, Arbeiber, B_ a!_s 2,) , 3J_Zu0satz_FEi ngabe 4,@ ohne_H,$ ' 4 `<Â8 (daȁZverbAhatDe Ra@nge Aba, r nug B H`pWAJa,r H0e Ecke8`}Split (!,")(0~) %#Tizurck anQ jew@KiBlockfu$!@ws_Assent Wa merk[PW`With Fragebogen.B1).Interior.ColorI\xAPpgernxlSohlidEP@ 7""sqrqc`1jIkFeFi< PrivP7_() As0 Str-SDim21r2r3rc_?3_ (rhrr +pzAfߏrEOr@OrnQ t= ("yor67P t 8Ov10a 1 14 0Cr-pRows` v).Height;11i>Verw afC@Ns(Sprache_PFB, 2).Value"Deutsch_Englik> A}{ 0 563+ 3+ L43+ 6@̀@& 810} 70,1pY&?3/&R^1o!@3.?85 5{/Xd? 175.5$-Yf!8fdno, F e Select Case (O=O=B=$F!>n@ 륐"m"SnEH Call Mdl_Formatierung.Datenfeld_BezePichnTs@fen(rng2, "Company name"$, *3)Case "Deutsch_Engli"OFi End Se0lect?~Eingabe|_7+#_2$pW = VBA.SplitoC1@K:")(0) & ";"@_CI[P_3 AhFunction PrTiv 4N_des_Mitarbeiters_Ponalnummer() As StrSrDimA12U3456_MA_45M 61x"CAp0PosiQt:AK+ 7&2!jD1J3U224AM N:AW 5BNV& 60= 46fLO2-C Zeilenhoehen_anpass <'I c )cÙ jRahm 1, False, Spalte C "(ws_0Verw!Cells(Sprache_PFB, 2).Valuj_?"'!U_?A0Employee__?g6!@Xk D?s?s@#5, T>rr *M*d_*l4&c/*/*/*/*Cqϓhϓr50)6)2B7<ߛCۛnel sber/Z:@@e{6( )?9E[N*14@`d~@ _V&Вe_HausntDsssss_P ]a_HNr3 Ifj`1 Tssϒ"~YĈDQ + T1/RXA/ Ӌ ċD}}VE210"fXA1, False, Sp0alteLR'S trae Select Case (ws_Ve rwOCells(Sprache_PFB, 2).Valu'"Deutsc|h"**{^Bezeichn6sf c2, "Vh", k3c;EngliVCB$@Ao\ӘZEingabeY_X Trw'Hausnr.CARM4@ID+m5?l=U"ouhNo.uFeer~!FhFqF7GAx`_C3 VBA.Split(O":")(0);_M%O@ cFunc PPriv@ e PLZ_Ort"(#Dim!1 xAs f2U345_UMcIfļ@+1 T&,1"Cj& "D:Y*+ 72ՁDL1F 322 4H2X:5# +-}m } y23AA AWc<"AB<A?n/"A ޑ1ZBTo!> > m O"EOOOOr7IORO{ c'Cza!CQ3_ r rߔb?__qqRostcode''jpyb?;`qMy #'K""" a"g.P Pkь "_[okQCityo_"Ǐ==GP"""V""@""'+Rۖp /2O 3Geht_Familienstandϛϛ %ϛÞJ3 As Str@ing Dim rng4 5\6._GeschlechtBFamilien`stand $If Spalte = 1 The.n1"C" & Position ":MQ + 7 424D "1L 322 4O-`& ":Y6 S5mP SX 66S )l= "ՍH4R:6_t@M0C "DElsee|2|AAJ@SAfK E}ABSAJ4}T~6A+WL~ANM%_AV ++?.#7.@E@@If Call Mdl_Formatierung.Zeilenhoe_anpasshen(E)C'ǐ3 Datenfeld_Rahmen_f , FaS,đd Set Case (ws_Ve rwaCells(Sprache_PFB, 2).Valuea""Deut>"#cq'Be@zeichn sCBl2, "" ,3nEngli/er&nder_(? BЄ"" EM8CCEabe-, Tvr< ' WQ4FQ2PPe^_(`(2-_( 506 .3" 5_0g.Marital tusZ8)rHt ))R;ky) g C|VBA.Split(Q.":")(0)j;i_._[" 0Func1aPr4iv0[ 5 Kontonummer_Bankleitzahl(t턮1t2s_x /" =#qlM<ޠ" + "c 1Jf ) )*+DՒ?Ґ :JR>>]n":~A "o2 *;A 6J d"Q17 /{0iM;passen(Position) ('KontonummerDCall Mdl_Formatierung.Datenfeld_Rahmen _f:rng1, False, SpalteSelect Case (ws_0VerwQCells(Sprache_PFB, 2).Valu<9"Deutsch"Bezeichn ms]Y2, "", d3\0["Engli>Bank acc ount berB_FBH(aHEnd xcE@ingabeb_@'lei`tzahl4}2.Aҥ5]>6.?bSort codeuQ]sT #'!P痹P N N U_ = VBA.Split()Z:")(0) & ";"_ a9~ i Func Priv@ e trittsdatum_ErsteinEH(DDim!1 As Sng!23456_ 8g-IfD 81 Then28r1"Ca68:M*+ 72jDL1L 3U22 4Oj `M:Y k 5AP,c X]6<+ c k = "m4 + 6O+m + mEЊ2AfAQAK"AB<sAJm "A{) W? "AN] BAVm R  9

2>AA3*!*AK0?ABlc*AJ*b?N*N?AkRW,?AN0AV"@NMy@7@aR. -@,IfCZeilenhoe_anpass; 'ƍ 'Ra hmen_1, True,D$ c (ws_Verw Cells(Sprache_PFB, 2).ValueA }}s}2g|3?a ??h?ron period/bot4 /E/eDU#c('bS p **A4*2d))))_!!16N_*A7<Durc of p:!c?Do o ++A? U6 ,,~itT,,_ 7[?2#KFWo"epYntle_Arbeitspt_Urlaubsanspruchqssss_ m?s۱1}?M~"?a?? + _"????nQJ? c ]?Ѵitszeit = "D" & Position + 4p":L! T6 rng_Urlaubsanspruc*hPXElseIf Spalte=2 Then c1TAA ?@& ":AK R7U 626B #1AVJ 322 4M /VW8 V5NVV =86V V_Woec[tli_ArbƃANN_A 6DM'DEnd If9CCall Mdl_Formatierung.Zeilenhoe0_anpassen(E) 'W : :Datenfeld_Rahmen_fE1, True,DSelect Case (ws_Verw,Cells(Spra[PFB, 2).ValueAB"Deutsch"(D@B*Be@chn @sB.,2, "QB", 3.Epngli_c2_er'Beekly working hours"_HDDDa'$&V?JJE@xabe4sd # '׬Y4Y2D X}XeXz555#`1M(Kade@rjahr)c66jGG( kHoliday e@ntitle t (p.a.ZО$$$ 4-Hg. -p[?m+io VBA.Spliy() As StrpCiim![1r2r3r4r5r6r7mr8r9r10_MoD Fr SaSS'fr die zustz"4 vevP Z@eilen UWNo$ , 1 So mussBUsfT+maske korrig`+t we`M~=Ɉ4d durch rw R SteuilementHe n un K. + 2 A?Func Priv0 5 ;cklasse_F@aktor(mDim L As nr t23r4r5r6r_) ?3 If SpA1 The= "C{& ":M+ 70@2"D,1L]30p24Ka Yk 5AP X]6e k D,sition + 4 & ":L"0Po6 rng_Faktor = "P |X|ElseIf Spaltez2 Then 1TAA ?TAK R7 626Be #1AJ :3U:22 4M[ /VW8 V5NیVV 86V V_Steue@rklass"A nK~A0!End If3CCall Mdl_Formatierung.ZeilenhoBe_anp+nj() '4Datenfeld_Rahmen_"fEen(@1,h Fa@,DSelect Ca@L(ws_VerwA)Cells(Sprache_PFB, 2).ValueB"Deutsc|h"C(@Q?G*Bezeichn@s.,2, "?(", @23NEn8gliM&Tax cJu$_@_ er6T #'!O9DDEingabe/_. ] '? 7Q4&Q2D PPe P?0݌P5`-C@6__?cOOeO."!d _N'YNc, KQgVBA.SplitjV :")(0);_C I+3 Func PrivW 5 ' Finanzamtsnummer_Identifikp`onT"(DimM1 As Str9$ms23r4r5r6r_] s # 1C:;$+ ߑ"DJ+ 󆍞1Sdᆍӆ"On Y<c k Rc < S\m %@:?O ΢o "A)PǏ "ޥ ݥ  :IO = L? !????=S'=/cCp[t/^ Q3 ktA=3ϋ2//e!office No.*WNzamtsnummer", rng3, "Tax office No.") End Selects!`A"{M{tion + 1 & ":L"`Posi rng3 = T"D 2p2 p4pO pY 7 454P "X 868 8 _AV+p4p69_P W:ElseIf Spalte<2 Then +1GAA wAK 2BAJ JxAgCOPyAM+WLyAN+V +Bz+zN:Cl?N:R{NM{nd If0CCall Mdl_Formatierung.Zeilenhoe@_anpassen(E") 'AVYDatenfeld_Rahmen_f1, True,dPD Select Case (ws_Verw@TACells(Sprache_PFB, 2).Value""Deutsc|h" QBezeichn s"L2, "A0V", nEn8gli,er$Retire(t insuranceD_>f !Rd#EN:EEEingabeQ/ED \'P_P SP4EP2 OOeԿOn?/%/5-PO6'^==a0L^Nurs 3 careOOЎ_?80Z 1(@g._(pQPv( AVsxVBA.Sp0lit(PBb+":")(0)|;!e_+UIwPV Func PrivV 5RV_Opq() As0 Str#DimKob_ }CjqOvDv7o5Dp5SWith Fragebog9.Rowsi )Height` x|+ C{j @03}03{43S55.TQuuu_1N=1n 6o+ 6o QO`OAKq3u7O + 7W8+ 8'9+ 9ߛSLoH, Fba, 1Q'BepreibQW0text7.R`ange(׏oWBHorizontalAlign= xl8LefticCenterW MergeR *?.?.;?.a #g b ei ge!Vfgig ftDig / е workers wLmini jobs only:,0 "C8q Xȡ With .Font .Name = "Verdana"SizD84BoldzTrue:ColorIndex# (End Range("D" & Position + 5Q":X ) f. HorizalAlignmentJxlLef .tic Cer*Merge`Cells&.WrapTex5If ws_6waltung.$(Sprache_PFB, 2@).ValuEnglisch" ThenDmployee's opIfor the exe"mDromac@cumula o@f pensVinsurance (. to 6 sec. 1 b German Social Code VI) ElsQ4Arbeitnehmer-OC&zur Befr$eiE v@yder AufstoDckin RVA}vbCrLfAA(gem.)Abs)SGBQ%IfKPFD:0/Eingab>eQ/i3 Gtra?G?G!D?G?GI2G3"G64$$555AmountElf"x?e4 !d DtD1"gltig ab (MM/JDFFF"qFg.F"sF50 )6N#6{NFQva fromYoZ5WG@OO$erOD Y)"?&?&bs_gueaA%_ab1&Spjdenloht_&_&_&Up?IQu9870 8%"1wcHourly wageO%BO%}??T $?$?$?$l`_x#/?o$o$o$o$o i ;oBkB9 TB10^$$$$$a@@BJS@of@ JctS JJab3hEnt1K VBA.Sppliti :")(0);!_%|y??i;Wb1, ":")(0) & ";B"(_ VBA.Split(rng_Stundenlohn;gueltig_ab2H End Function P@rivate D nfeld_AusbildungsverNg(jahr As Integer) StringwDim i1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INHE_Betrago_UP \ih= "DPosBi + 1:HM 2 2 2 3 LRPV^4 C G5 TRXV6 C G7 ABAJv ^8 9Nݳ V U5A Y>4>6>%]@M?C8H`-:3..Sb^(D(D Call Mdl_Formatier.Zeilenhoehen_anpassen(p)CWith Feboge%.Ran`ge("C @::YLB7 ariorc e.ColorIx'C PatternxlSolidAaBorders(xlEdgeLeft"LineStyleB Conti`nuous+ BW eightThickPBKO/c$/AAN/AW . ? acs .1 .W$_ 3 _/onH ?geTop//',H:t+'SSelect Case (ws_@Verwal.Cells(Sprache_PFB, 2).Value"Deutsch"C MMgBezeichnPsrfPN, =`K.M",2N Engli_ _ _ _ aY_ gsRR Year of ino _ r  %## Eabe 3'ï))) )RB 3 4~?111AmountO&?0>/g.30 4""p4"g ab (MM/JD""""B/"?Lrc 5B, "gltig ab (MM/J)", rng6) Case "Englisch"`>Call Mdl_Formatierung.Datenfeld_Bezeich*n*s fNen (h5vali@d fromYCDeut_XUEnd SelectEingabe_gue_ab _1Ń*'Stundenlohn 9 (ws_@Verwalg.Cells(Sprache_PFB, 2).Value*@qCxVw?xx7MH,8sAHourly wageU@F&D?^_]@HH7H9%s10'`ߕߕrו?K""10&_%Mg2 JgAusbildAver A = VBA.SPplit_jahr@:")(0) & ";"=_ a={ Betrag v bv b 2 a?Functio`d PrivP{ 5 9|_AG_Anteil(Dim1 As Stnrls23r4r5r6r_f If Spse)1 TheDvK1`"Ca(Posiq):MX+ 7D2AD,1L]3h+ 2 P4́O3:Yk 5AP,c X]n6e 2= "4_P6? El4se2AA3AAK"AB<cAJm ߮Ak( W/"AN] AVm B oXQ#SH?2 4M`If[ SCO@ZNenhoe0@_anppasspe?:n'#G/d_Rahmen_1, Fa@),GaGQ3~d3D so_PXAmount @oohoru 4׿EeTRÄ'AG-0O'(mrng4, True, 2) Select Case (ws_Verwaltung.Cells(Sprac@he_PFB.Valuexr"Deutsch".6ll Mdl_FormatierWDatenfeld_Bezeichnsf'en(5, "AG-Anteil (Hhe monatl5)", #6EngliSEmployer` sharFthly amountH_LÝ^DREnd CsCa[qEingabep_AG_CoCItrag = VBA.SplitA/:")(0) & ";"@_CEOK" :Function Priv@ G*Vorbe@ftig() As StrA7im12345678B9_vonUbisUArt_der9`(ae( nzahlstage.`1G"CCPosi:E:AWJ+ 7U&2!D1H3224L2 P6 5W# ' 6T2 AzJV 7C g 8AN V 9 bO= " 64r/6f/_S/-)V@ +C .%i {Z` ( " Zenhoehen_anpa|ss@U1XpM.a'ORahmLy1@, Fals0S.p'A(TT.MM.JTq]^/ w+ 2`m s3{r//OrC!from (DDY?R}l3_ 4g%!>P%q;%%%% %~ %%"m %5%r___W!to$g$$ngyJ-= $$_P$\ 0 By/%/%/% A/%B67 0s%7n%ذc۳9qType of eatOOϲ6B OG0 "/&/&/&/&!&@gU'r''OOO"_I]End SelectEingabe_I__anpassZ;uG^Rah_1, False, Spalte'v (TT.MM.JTC –(ws_VerwpCells(SpraI_PFB, 2).ValuQUyc{_l_' _[2 pm Ù3 QO _[//from (DDY)?Z@OOhOr!^J_ 4oiEbAP%1q%%%% %%Ȼ/$4m 5%b%%{/(to$gу$$$5`= $O$,cP$h`$$$d IA{A6 3$7?$@/b@EBerH/// eeren(rng6, "Arbeitgeber", 7EmployD) End SelectaM@@"C:AWJ+ 7 =NL5#FV# '&With Fra8ogeR.Rows(Z)@Height 2 + 1l4 0+ E 55.58I?ppq!^J T.h 6 + 6 Elseoo@(Ak *I~fX" @3'8+ 8 O #+ 9@ #h`RRahmen_, FraP, p.a'!Vreib@stex.r0.Range("D& AJ( HorizontalA0lign 1xlL ^0tic@CenterMerge* WrapT q 0OE"֡O0 I obj to my income stRs (earned aadd"Mal) ng wardRron!0the BundesIntur fr4 (Fbeal #ʒOffice).v /7R H ch Dwispr| kt zy܀mittl#& `yŗ- Npneinkomsbq}igan di  = #*F%q.Nap```%dana=2Siz e@8 .Bold3 .ColorIxQ@Ha h/ (((YY elronicallythe BundesagJur fr Ar9t (Federal Employk Office)."E~IfWith .Font1}.NahuVe`rdana.Siz8#BoldFalse@ItalicTruColorIx'\)zo  Range(rng _Bea)L.Horiz@ alAligna= xlRigh T.Ptw Cver MergeCellsC.Locky= PJC.ts.yr12%zrh.?g`A.G qAPosD+ 1If ws_Ywaltung.O(Sprache_PFB, 2)Deutsch_Engli" TBMdl_Steuer`s!;e.@+ 25.5E] n`{ 12.^7 y DnpfeldT@ V B (Func Priv` e 'weit !aeftig(en_Op() As Strim _wB$ ! C" & +& ":AWJ+ 7h @AN 5@ =VcFr9`boઃ).Rows(*)He{+ca?_l O 0+ 334f4Ck+ (51ooA**z11nE l:+t 66w; /onA+9fw/ A67/ 03#Q+ 8@+U+ 9@+MwCp LFormatier1XERah@T_$enQu, , F1u'Be0Hreib@stext<.sy"Dl*}c"A@q{ntP=xlL`Ogo{~e{!5._{bk2~jalåjjvErgibt die ZusamrechJnP mtnsgelte mehr EUR 450? /vbCrLf0!_{u0"Do ! thwVs sum upұoreanI69|{ ~ ~h @n~S0Fo/j( ׺u.K1N W oo<@#o<.WrapT0IC9 /,s/,/,ch5'&(LNo`:T eBer: verif@y socisecurity ev0D@Xon)_6 HHinweisdendBgebSozp@si0^sQ.#E BeurteilFprfe, ,r a9p,$,,D End Wipth If ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Value = "Deutsch_Engli" T8hen .Range("D" & Position + 6":X ) BF.HorizontalAlignmentxlLeft.tic% ,CerMergev*TrueWrapTe~x;Q}(Note for employer: verify social securitPy eva)f"4IfClFZ"NamX0dana Si z 8TBolda[FalsP[BI@{icVdColorIndex-OOAIEGIrng_wB_OpWK..'.LockeTOY:.9.D912+08Sb.3 0a cz=1qMdl_Steuerele!e.+ 15cE\? + 0"UC Datenfel@d_weit_Bea igenV e X FuncY <jx#<E ,Aߜi FXX|) OWU'xXX|) OWU'E ,AߜiME(SLSS6"N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}(%` % %`h8@``0\3Y$*\Rffff*2N59b533724xAttribute VB_Name = "ws_Assistent" Bas0{00020820-C$0046} |@GlobalSpacFalse dCreatablPredeHclaIdTru BExposeTemplateDerivBustomizD2rU % s tY4!`rU $@n__SRP_24__SRP_25Bmdl_Main,__SRP_20-zrU~| ! "# Y o $Y1tAy<J)K@ 0 d Od%tx$ x tD@@)xt@5D6<d$6 xt@Dvieren j (B ,( L%N!RDeutsch_Englisch L%N!RNeue MA; \( >(dt@ \( >(k6 \(nS@ \(pd L%N!RNeue MALq@ \( >(d`) \( >(k8D@ \(nP@ \(pkTabelle formatieren)@ j!N( j B B"<Gewhlete Datenblcke einfgen L%N!R GfB/Minijob= >BRr >BZBloc >Br >B~ >B >B >B >B >Bd >BR >BZ >Br >Bx >B~ >B >B= >Br >B ~ >B(R >B'kSteuerelemente hinzufgen \B^aktuX T L%N(RErstes Eingabefeld auswhlenr jB@Hle w ~ %N!R;$# j%B@HA`)Blattschutz und Eingebeprfung aktivieren j (B ,(o@A BT d ,%bB@Bic o]]]] Zuvor gespeicherte Werte lschen 7 B@h j7 B@hComboBoxen auslesend \Bl Datenfelder auslesen r ~ 3 r 7N!R r x7N!R r 7N!R r r n r p r r r Pers r 7N!R't'f ta t; t'F'td t t; %'F \ t t; %'tk` f F j%!R;'f0 f f % r 7N(Rk r qo ]`]x]]]+Blattschutz und Eingabeprfung deaktivieren j (Bwe ,( r ~ sitz3 r 7N!R r x7N!R r 7N!R r r n r p r r r Spr r 7N!R'tsc r 7N!R'fN ta t; t'F't f'td t t; %'F!R t t; %'t f f f; %'t f f; %'fd`'tkPkH t F j%(R(k r;qErstes Eingabefeld auswhlen jB@H ~ %N!R;$# j%B@HSteu)Blattschutz und Eingebeprfung aktivieren j (B ,( o8]  !Start ,(v B@x ,(vyk o81ndert die Hintergrundfarbe des Speichern-Buttons | j!n(poPH޵Attribute VB_Name = "mdl_Main" Option Explicit @ Pub, Sub Fragebogen_erzeu()F 'Blattschutz und Eingabeprfung deaktivieren 1Call M|`Hilfs$onen.I_aufheben(|Sr>Apa.EnableEventsFal sedIf ws_VerwaltF.Cells(Sprache_PFB, 2) .ValuDeue_Englii" Th[='Gewaehlter_W,Ne0MA (*St relemee.Posi= 3<15eDatenfeldT ( }"RxME<> L "LL " X@` JJ t`@kL `xk##R`rz >`tt`Fp`fl \ ``pJ//u`rzL`tt >`Fp \`fl`th\( `8`  0j!% z` 8@V%pd,~x@x B@t @d @T @D @@ G P (j\~x6h`%@Hd @8T @D @h4 @$ @" 8Z @  @ @ @` @0 @ @8 @x @ @ @ @| @Pl @\ @ L @< @8 6@h( @ @ g @ 6@ @@ @ @ @X npr j@ @p @x `8 x\3Y$*\Rffff*2L59b53372*\R1*#121$*\Rffff*2A59b5335c$*\Rffff*2N59b53372*\R1*#27d*\R1*#27c*\R1*#114*\R1*#125*\R1*#385*\R1*#a6$*\Rffff*2M59b53372*\R1*#253$*\Rffff*2I59b5336e*\R0*#f$*\Rffff*2C59b53363 " 2H X .h&   (@&H p   8 H $X*     0@ H X h x      0 "P x: 0  "(0 8OH` "hpx  &11   0 H> 08@$4H$;p$H,V  " (08@HP 2X#  >p >    $4 $; 8 $4H $;p   -    "  :0 0p #  "     0 8 @ P " X 8`  x+Blattschutz und Eingabeprfung deaktier13Ea35.2 E@}IfStandard_Abs_ComboBox@m54E atz 79.?D! ;i}AP[O27x6.7DA ?j297K$4.441C!56# 'Tlle formzgiv.RowHeigdhtF12.F%A}Sp`~enbreie_anpassHeak_@~hle bqblcke einfg%PGfB/Minijob-MKBlock_AllgiaCPersoen Ab Be aeftig,!| Û_Sozialvi@r? cEntlohncVWLwqGre_kI8,Bea ˓8?8c?8 E eBefris1t_h0$ z Ausbild!s%gue R5" q Vorb1szG %"t ' hin|zuXFBX\)_Dt5issX$tX@1#$ Erstes auswR4Eu\S c0hRangelit( Ass&А4Fia, clm_T, ";")(0)).yBlrtsA_lou;T !~setzOf _VTruFq #SpeRPn_3 4 5)tCW+/%R=1tDo Until c <_j= :a!m= @H,@zC#!nDdS`aKC0 ca"+!fuGu= _!k=gg 'Er Rs [feld auswhlu[ Select˓ SYt(YW=VstR(0)).yt e|eee!esetze ceeTruD{zr ivatezStartsQd_lo'Ad ywsuWorkshee$ahEachj: 6sQ 5ws.Name!5"OT Display|Alq1 D}ty]EExit t ''w ASލcb_Sn_Colo0r_Ch'nd die BHpergr`farbe des -ButtonDh)9.BackrpvbRedX Vh1T%dh d$ d5$1T%dh d$ d5$ zXc JkzDT%%dh d4A$ : ]/kzD%%h |A\ :l ]/L'>kzDT%%dh d4A$ `1td64$ Cl lt =lt(ltCp Ct4lttMT@4 4`1p54;'4lttMT@$ $`1t64$HllFd'D%lpFT%$ da4$:`1ld64$VllJlMT@4 4kzDD%%dh d$C d64$ zd chhtX46hlptPd84$|\L<x0  0  0 8 RrU $ `$ `$ `$ `$! `$I `n__SRP_21 ws_Listen_englisch&WMdl_Steuerelemente&1__SRP_f <C#V~}nH<&z Fx@zOtxME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}(%` %~ %`h8@``0\3YxAttribute VB_Name = "ws_Listen_englisch"D Bas0{00020820-C$ 0046} |GlobalSpacIFalse dCreatablPredeclaIdTru BExposeTemplate`DerivBustomizD2rU $`$`,`=$`(!`0$I`$q`$`$#121$*\Rffff*2K59b5336e$*\Rffff*2A59b5335c*\R8003*#4f$*\Rffff*2J59b5336e*\R1*#119*\R1*#125*\R1*#385*\R5*#27IJ 8 P` x \ (08@HPX`hpx (08@HPX`hpx:<E$xME @>0<0P<6 <\""L" "LL<` `lJR 0 `Jf p `lJv `hJ XX`rz @th @~X `T @D `< @ , @( @ @ @  % `\J --`rz `tt `l `d H ` % ` \ % X % ` --`r `t ` `  %  %  %  `\J --=`rz `tt `l `d H` % `\ % X % $ `XJ //j`rz`tt;X`l`d!`~`N H\cbx_ % `X % Tchal % (`\J--`rz!`ttR`lchaf`d F ``cbx_ % x\7N % 0X % ,`\J--`rz7N`ttT`l;`d ``cbx_ % x\! % 0Xcbx_ % .`\J//`rzR`ttere_`l`d7N ``ere_ % x\! % 0Xcbx_ % 0`\J//"`rzngen`tt r`lcbx_`dngen `` % x\KT % 0XR % 2`\J--Q`rzptio`tt!`lN `dp `` % x\HDa % 0X ang % 4`\J//~`rz@`ttH`l.`d ``9 % x\9b % 0Xft % 6` --`roll.`tR`9h`9h X % as L % mit % 8`\J..`rz(h`tt(`l`dper ``d, w % x\Logo % 0X$v % <0`J0ff) PX %`rz`tt"`lehlg`d`\itte XSpez % Tldda % XP( % >0`\J//n`rzn is`ttlten`lj`dComm `X % \4@ % pX(cb_S % B0` --`r`tSt`Verd`( % ucke % ( sei % D0` --`rutto`t`4@`. % %N % (Druc % H0`\J--`rzx`tt`lton `dsein `ngi % \ % pX(Comm % J`JUU$`rz `tt`l$`~h9& d % `[De % p\(stel %`Xngi T`ilen % PFo % L8 % L !`JUUy`rz`tt``l`~h d` % ` % \ `; %`X T % P % 0 L!p< % N "` --`r<`t<`<`< !(= % ! % " % P`#` `"==)">%`r`t`2` `2 # % 8# % X#@ % R`$` 8`r8@``th@`~ $@ % 8$ % X$ % $ ` &&`r` %!` !<<@ @\ `t p% %@ ` &"` "S`r`t``\ `& %@ ` '#` #9`r`t``\ P' %@ ` x($` $( `r`t``\ @( %@ ` T%` (%PP )(%`rH`tH`I @)I % `) % ) %ʐj)Eʐl(Eʘ(>BʘxIBn@ @*(` @*,@*0@+4 @@+8 @h+< @+@ @+D@ @+H`@,L@0,P@X,T@,X@,\@,` @,d@@ -h`@H-l@p-p@-t @-x!@-|"@. #@8.@$@`.`%@.&@.' @.(!@/)"@(/*#@P/ +$@x/@,%@/`-&@/.'@//(@00)@@01*@h02+@0 3,@0@4-@0`5.@16/@0170@X181@192@1:3@1 ;4@1@<5@ 2`=6@H2>7@p2?8@2@9@2A:@2B;@3 C<@83@D=@`3`E>@ F?@p h 0(**p-&1H2p20x0 0`./0/,101@02`#p `$10.))0,83@+(-2x(P%*0 "+,. 0h+' 2X, -2*)0$,P*H-.(/P/x//X1 13-* `3 + +-, !x*+.,h0/018.\HP (H hH((x&&G)x(`363\3Y*\R1*#387*\R1*#384$*\Rffff*2I59b5336e*\R1*#2a3$*\Rffff*2C59b53363$*\Rffff*2N59b53372*\R0*#17*\R0*#1*\R0*#f*\R0*#e*\R1*#253*\R1*   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ " 2#@ P 6`   f bP f d  #O O O @HOP pxO O O O 08O@ `hOp O O O (O0 #P`hOp O O 8 8 @ H OP p x O # O  O ( O0 #P ` h 0p #  "  b @ bX *  M ( :H M M " M( H M`  M M M8MXxMM"M8MX$x"<< ",|0`,|hMM&M@`MM: M0P:` M"<(<0H$PMx&M&M&(MP&pMM"<08"X<p  "  N `px    H 0 OH4h x4  " `0Hh " p Zx.a0`@<Hh p\x08 " @ dH hp 8 &GHp     " b `hph &G 08 H PXh p x " b bix    " b hhpp &G .( X `        "  !&! `8! "!?!C!E" Z " f" f" *P# j# \# P$ fp$ f$ &@%?h%C%E%%,V%&"(&,V@&p& &`u&&P' 0' @' H' P' X'`'p' x' ' &G'2z'I' ( (2z (IX( x( ( R(.( ( ( `y(P)>p) ) ) ) ) ))) ) * &G*2z0*Ih* * **2z*I* + + R +.@+ p+ x+++ " ++++++++ C+>+>, C0,!P,,^h,&, ,`y, -P8- X- h- p- x- --- - - &G-2z-I. 0. @.2zH.I. . . G. ... " ..//// /(/ 0/P/p/ //,// 0`0x00 0 0 0 0 0001 1 &1281p1 1 1211 2 2 282@2H2 " P2X2`2h2p2x222 C2>2>2 C2!3,^(3&X3 p3`yx3&3P4 4 04 84 @4 H4P4`4 h4 p4 &Gx42z4I4 4 52z5IH5 h5 x5 G5 555 " 555555555 C6> 6>@6 C`6>6!6,^6&6 7`y7h7P7 7 7 7 7 777 7 7 &G82z(8I`8 8 82z8I8 8 9 G9 (90989 " @9H9P9X9`9h9p9x9 C9>9>9 C9!:,^:&H: `:`yh:$:P: ; ; (; 0; 8;@;P; X; `; &Gh;2z;I; ; ;2z<I8< X< h< Gp< <<< " <<<<<<<< C<>=>(= CH=!h=,^=&= =`y=0>PP> p> > > > >>> > > &G>2z>I(? H? X?2z`?I? ? ? G? ??@ " @@@ @(@0@8@@@ CH@>h@>@ C@!@,^@&A (A`y0AAPA A A A A ABB B B &G(BPB2z`BIB B BB2zBIC 8C HC GPC pCxCC " CCCCCCCC CC>C>D C(D!HD,^`D&D D`yD EP0E PE `E hE pE xEEE E E &GEE2zEIF 8F HFPF2zXFIF F F GF FFF " GGGG G(G0G8G C@G>`G>G CG!G,^G&H H`y(HHPH H H H H HHI I I &G I2zHIII I I2zIII J J G(J HJPJXJ " `JhJpJxJJJJJ CJ>J>J CK! K,^8K&hK K`yKKPL (L 8L @L HL PLXLhL pL xL &GLL2zLIL M M(M2z0MIhM M M GM MMM " MMMMMNNN N8NXN xNN,NN N`O&`OO O O O O OOOO O &P2(P`P P P2PP P Q Q(Q0Q8Q " @QHQPQXQ`QhQpQxQ CQ>Q>Q CQ!R,^R&HR `R`yhR"RPR S S (S 0S 8S@SPS XS `S &GhS2zSIS S ST2zTIHT hT xT GT TTT " TTTTTTTTT CU> U.G@U.YpUU.YUU CU!V,^V&HV.G`VVVVV VdV(0W XW ,GhW&GWDWXFXXX `X&GhX@XX>XY Y (Y 0Y8YHYPYXY `Y hY RpY4Y YYYY YY Y ZZ ^r Z$Z Z ,GZ&GZh[x[^[[ [&G[n\\f\\ ] ] ]](]0]8] @] H] RP]4p] ]]]] ]] ] ]]] " ]^^^^ ^(^0^ C8^>X^>x^ C^!^,^^&_ _`y __P_ _ _ _ _ __` ` ` &G`@`2zP`I` ` ``2z`Ia (a 8a G@a `ahapa " xaaaaaaaa aaa b8b,Pbb b`bc c @c Pc Xc `c hcpccc c &c2c2c 0d @d2Hd2d d d ddde " eee e(e0e8e@e Hehee ee,ef (f`0f*ff f f f g gg g(g 0g &8g2`gg g g2gh (h 8h @h`hhhph " xhhhhhhhh Ch>h>h Ci!8i,^Pi&i i`yi"jP(j Hj Xj `j hj pjxjj j j &Gj2zjIk k 0k2z8kIpk k k Gk kkk " kkkkllll l(l0l8l C@l>`l Cl>l>l!l,^l&(m!@m,^Xm&m m`ymnP n @n Pn Xn `n hnpnn n n &Gnn2znIo o 0o8o2zHoIo o o Ro.o p p `ypxp>p p p p p pqq q q &G(qPq2z`qIq q qq2zqIr 8r Hr RPr.pr r rrr " rrrrrrrrssss C s>@s C`s>s>s!s,^s&t! t,^8t&ht t`yttPu u 0u 8u @u HuPu`u hu pu &Gxuu2zuIu v v v2z0vIhv v v Rv.v v v `yw`w>xw w w w w www x x &Gx8x2z@xIxx x xx2zxIx y y R(y.Hy xy yyy " yyyyyyyy yyz 8zXz,pzz z`z$ {H{ h{ x{ { { {{{{ { &{2{ | @| P|2X|| | | |||| " }}}} }(}0}8}@} H}h}p} .}}}}} ~ ~,8~h~.~~~~~ ~d~X x .| &8>` 8    ( Hhpx  " ȁЁ؁ 8X,p `( H h x   &ȃ2( H X2` Ȅ Є  @`,ȅ ` *H x Ȇ؆&2 X x2ȇ  (0 8Xx,Ј ` * Љ (&02X 2Ȋ 08 X`h pЋ,8P `X *  (08HPX`&h2ȍ 28 Xhp  Ȏ(,@p ` *  @PX`hp&2Ȑ 028p ȑБؑ "4 ( .0&` V0 P ` h p x &2Г ( 82@x  Дؔ <" ( 0HP `& ؕ  (HH . & 0 8 H P X`px  N .@ &P x   ȘИ ؘ " (0 @&` ؙ . 8HP`x V ( .8(h & țЛ   (08 VH  .М( &(P `h   ȝН V8 X .h( &   (0@H P X`h Vx*П .(@ &h  Ƞ Рؠ  V $x .( &0 @H ` h px  \ 8 .H(x &ȣ أ  ( 0 8@H \X* .(( &Px  Хإ  \(h .(Ц & 08 P X `hx  \( 8 .H(x &Ȩ ب  ( 0 8@H \X& .( &Hp  ȪЪ ت " (0 @&` ث . 8HP`x V" 0 .@(p & Эح   ( 08.@ p V" 0 .@(p & Яد   ( 08.@ p V ( .8(h & ȱб   (0.8 hx V  . (P &x г س  . P` hx V&ش .(@ &h  ȵ еص  \x .(ض &( 8@ X ` hp . ط \(x .( &0 @H ` h px .  \ , .( &@ PX p x  .  \ * .( &@ PX p x  Ƚ " нؽ &0X p . 0HPX `Vؿ .(8 &`    V p .( & 08 P X `hx  V ( .8(h &    (08 VH* .( &8` px   VH h .x( & ( 0 8@PX ` hpx \* . (P &x    \0( .( & H X` x   \(8 ` .p( &  ( 08HP X `hp \& .(H &p    " (08@HPX ` . 0,Hx d .0` &p     (HPX` hp xj .(X &h     @HPX `h px x]$/@)]$u@)]$3@"]$>)]$b@(]$Px]$I*] x8NY-Achsen-Position (Sprich Zeile) der Steuerelemente, angabe in mm (vermutlich)] (*] ] ]P*]]x*]*]*]*]+]@+]h+]+]+]+],]0,]X,],],],],] -]H-]p-]-]-]-].]8.]`.].].].]/](/]P/]x/]/]/]/]0]@0]h0]0]0]0]1]01]X1]1]1]1]1] 2]H2]p2]2]2]2]3]83]`3]]+Blattschutz und Eingabeprfung deaktivierenN j (B ,( %/die alten Button und OLEObjects werden gelscht` j 5 B@x% q `Es werden die verschiedenen Funktionen aufgerufen, welche Button und ActiveX-Elemente erstellen.\Welche Objecte erstellt werden mssen wird abgeprft anhand der Namen die im ws_Assistent in`der ersten Spalte noch vorhanden sind. Welche absoluten Werte sich hinter "clm_Bezeichnung" oder^dergleichen verbergen ist ber Rechtsklick au5f die Variable und auswahl der QuickInfo mglich.% jA ZuAAAA `7N!RhAk `7N!RAk ^ `7N!R Ak `7N!RA k " `7N!RA$kP & `7N!RA(k * `7N!RtA,k `7N!RA.k `7N!R A0k `7N!RA2k` `7N!R;A4k0 v `7N!RA6k `7N!R A8k : `7N!R jA< kA> @ `7N!R ABk` `7N!R ADk0 F `7N!R AHk `7N!R `7N!RAJALk `7N!R ANk `7N!R jAP kH `7N!R ARk `7N!R Call ComboBox_Bea_erzeugenk `7N!R jAT kq)Blattschutz und Eingebeprfung aktivieren j (B ,( o8 ]H \Falls das Dokument gespeichert wird, werden die Werte aller ActiveX-Elemente in ws_Assistent gespeichert. \clm_Wert oder clm_Wert_2 sind hierbei die Spalten in denen sich gespeicherte Werte befinden.  j!| ! cbx_GeschlechtKT !!R 7N(R cbx_FamilienstandKT 7N!R; !!R 7N(R cbx_SchwerbehindertKT !!R 7N(R cbx_BarzahlungKT !!R ^ 7N(R cbx_Art_der_BeschaeftigungKT !!R 7N(R cbx_ProbezeitKT !!R " 7N(R cbx_NebenbeschaeftigungKT !!R & 7N(R cbx_GeringfuegigKT !!R * 7N(R cbx_SchulabschlussKT !!R 7N(R cbx_BerufsausbildungKT !!R 7N(R cbx_VertragsformKT !!R 7N(R cbx_PersonengruppeKT !!R 7N(R cbx_Status_BeschaeftigungKT !!R v 7N(R cbx_Art_der_BefristungKT !!R 7N(R cbx_Schriftlicher_AbschlussKT !!R X : 7N(Rd( : 7N(R kcbx_WeiterbeschaeftigungKT !!R : 7N!R;X : 7N(Rd : 7N!R; : 7N(RTak`cbx_KonfessionKT !!R 7N(Rcbx_PauschalierungKT !!R @ 7N(Rcbx_Abwaelzung_an_ArbeitnehmerKT !!R 7N(Rcbx_ElterneigenschaftKT !!R F 7N(Rcbx_KVKTr !!R 7N(Rcbx_RVKT 7N!R; !!R 7N(Rcbx_AVKTn !!R 7N(Rcbx_PVKT 7N!R; !!R 7N(Rcbx_KrankenversicherungKT !!R 7N(R cbx_RV_OptionKT$ !!RX 7N(Rd 7N(Rk cbx_weitere_BeschaeftigungenKT !!R j7N(Rycbx_weitere_Beschaeftigungen_2KT !!R n j7N(Rcbx_weitere_Beschaeftigungen_3KT !!R p j7N(Rcbx_weitere_Beschaeftigungen_4KTi !!R r j7N(Rcbx_weitere_Beschaeftigungen_5KT !!R j7N(Rcbx_BeaKT !!R 7N(Rcbx_wB_Option_JaKT !!R J j7N(Rk cbx_wB_Option_NeinKTa !!RN j7N(Rkp nh qP oH h HDas Logo wird abhngig von dem angegebenen Worksheet in dieses eingefgt Forms.Image.1VX@&@ZHH\5|%.img_Logo ( !9p 09^9`9b9d Ahier wird geprft ob ein eigenes Logo angegeben wurde oder ob das *Standard DATEV Logo verwendet werden soll. f L%N!R j!l!h9hd j!n!h9hkhq`qXoP ZWenn das Logo zurckgesetzt wird, wird mit dieser Funktion das Logo direkt wieder gendert j!n!hPersonalfragebogen$!r(h f L%N(R+o SWenn das Logo per Dialog verndert wird, wird mit dieser Funktion das Logo gendertpZ $vPersonalfragebogen$!r(hJPersonalfragebogen$!r!h j!l(hX f L%N(R|Z "Einfgen des Logos fehlgeschlagen. d d % fZ Bitte berprfen Sie die Spezifikationen der gewhlten Bilddatei und versuchen es erneut. xA@b|op ^Der Speichern-Button wird hier erstellt, seine Position ist unabhngig von Spalten und Zeilen.al j Forms.CommandButton.1VXz@%@Z@4@\N5|%. cb_Speichern ( ! L%N!RDeutsch Speichern9zdpSave9zStkX5$Verdana9 9&9(q(q qo \Der Drucken-Button wird hier erstellt, seine Position ist unabhngig von Spalten und Zeilen. j Forms.CommandButton.1VXz@>@Z@4@\N5|%. cb_Drucken ( !x L%N!RDeutschiDrucken9zdPrint9zk5$Verdana9 9&9(qqxqpoh [Der E-Mail-Button wird hier erstellt, seine Position ist unabhngig von Spalten und Zeilen. j Forms.CommandButton.1VXz@3Z@4@\N5|%.alcb_Email ( !Email9zi5$Verdana9 9&9(q qqo0 [Der Export-Button wird hier erstellt, seine Position ist unabhngig von Spalten und Zeilen.Re j Forms.CommandButton.1V8@%@Z`N@\N5|%. cb_Export ( ! L%N!RDeutschp%Exportdatei fr Lohnsoftware erzeugen9z!dGenerate export file9zkx9|5$Verdana9 9&9(q@q8q0o(p ] ]  n we] ( ]@ X p  ZAlte Positionsbestimmung: Hier wird die absolut Position unabhngig von Spalten und Zeilenaus ws_Assistent ausgelesen.fr de x %N!R't t;$#'glis t;$#'ng /TNeue Positionsbestimmung: Bei der absoluten Positionierung wird mit Koordinaten bere_das gesamte Dokument gearbeitet, die fr die Anzeige im letzten Schritt einmal gerundet werden.`Die Zeilenhhen knnen genau wie alles nur Pixelgenau angezeigt werden, weswegen jede Zeilenhhe`$wie auch Zeilenbreite gerundet wird.!RcBei mehreren hundert Zeilen (also im Verlauf des Dukomentes) kann es vorkommen, dass ein merklicherb VUnterschied zwischen der einmal gerundeten AbsolutPosition und der mehrfach gerundetenf7Zeilenposition entsteht.`Um diesen Unterschied zu vermeiden werden hier die Zeilenpositionen genutzt um sich deren linken`wie auch rechten Rand ausgeben zu lassen. Anhand von dieser Position werden die ActiveX-Elementeim Absatz passend ausgerichtet.  %N!R't r t;$#'~X t;$#' F ~ j%.!n ! ! j%N.  j%. j%. ! ! j%N.!  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Geschlecht (ck kan ! z %N(R !999`5$Verdana9 9&9(qx L%N!RDeutsch r ! %N%!ion r %N!RC@R rL%Nd r ! ~%N%! L% r ~%N!RC@ng rkp  %N!R  %N!R;$#9Rkq Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Familienstand ( z %N!R; ! z %N(Rh !aut 999`5$Verdana9 9&9(q L%N!RDeutsch r ! %N%! &b r %N!RC@einf rd`8f@9sc r ! ~%N%!iceshi r ~%N!RC@ L rk  %N!R  %N!R;$#9RLkqqxop ] ]0 ]H ]` ]x ] ] x %N!R'tanlege t;$#' t;$#'  %N!R't 7 t j%. ! ! j%N.r  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Schwerbehindert ( ! z %N(Rwe !999`5$Verdana9 9&9(qP L%N!RDeutschnf r ! %N%! r %N!RC@n Ve riegt /d r ! ~%N%!ract i r ~%N!RC@ L rkH  %N!R9Req qo ]]0]H]`]x]] ^ x %N!R't t;$#'n Ve t;$#' ^ %N!R't t j%.utsc ! ! j%N.  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Barzahlung ( ! ^ z %N(Ris ! 5999`5$Verdana9 9&9(q L%N!RDeutschN r ! %N%! r %N!RC@! rr dX r ! ~%N%! f7 r ~%N!RC@b rN(k ^ %N!R9RTrq q o ]]0]H]`]x]] x %N!R't r t;$#'0 t;$#' F  %N!R't \( t j%.'J ! ! j%N.  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Art_der_Beschaeftigung (oe ! z %N(Rau !e (B999`5$Verdana9 9&9(q L%N!RDeutschif r ! %N%!!R r %N!RC@Anga ruerpfld r ! ~%N%! /N r ~%N!RC@of t rloymenk  %N!R9R%6qX qP oH ]]0]H]`]x]]] " x %N!R'tvious t;$#'t du t;$#'% " %N!R't t;$#'~Anga ~ j%.igen ! ! j%N.erja  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%. cbx_Probezeit ( r ! " z %N(R !!n999`5$Verdana9 9&9(q L%N!RDeutschh r ! %N%!er kei r %N!RC@ kan r+F gefdh r ! ~%N%! r ~%N!RC@r de rt einfk " %N!R9RDeutscqqo]0]H]`]x]]] & x %N!R'tL%N t;$#' t;$#'e & %N!R't addit t j%.(for ! ! j%N. fro  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Nebenbeschaeftigung (zfri ! & z %N(Rch !us d999`5$Verdana9 9&9(q L%N!RDeutschde r ! %N%!N! r %N!RC@7N r\!d r ! ~%N%! \( r ~%N!RC@ rN!k & %N!R9R GfB/qhq`oX]0]H]`]x]]] * x %N!R't t;$#'utsc t;$#' * %N!R't\! t j%. \ ! ! j%N.Bea  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Geringfuegig (R ! * z %N(Rif !schn999`5$Verdana9 9&9(q8 L%N!RDeutsch r ! %N%!e = Md r %N!RC@ersc ruegen(d r ! ~%N%!l acce r ~%N!RC@") r k0 * %N!R9Rhe_PFBqqo?]0]H]`]x]]] x %N!R'tchnitt t;$#'ctro t;$#'ates  %N!R'tElse t j%. ws ! ! j%N.rmat  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Schulabschluss ( ! z %N(Re !wie 999`5$Verdana9 9&9(q= L%N!RDeutscht@9p r ! %N%!N! r %N!RC@%N rDeutscd0=}@9 r ! ~%N%!(R r ~%N!RC@7 r\!k<  %N!R9R<q<q<ox<]0]H]`]x]]] x %N!R'tgemein t;$#'ld e t;$#'  %N!R't t j%.ird ! ! j%N.nich  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Berufsausbildung ( ! z %N(Rum !/k999`5$Verdana9 9&9(qX: L%N!RDeutsch{@9nk r ! %N%!eziell r %N!RC@ rZ, Ortd99 r ! ~%N%!schlec r ~%N!RC@Gend rl statk89  %N!R9RPq9q9o9]0]H]`]x]]] x %N!R'tatum E t;$#'Date t;$#'Firs  %N!R't t j%.ezei ! ! j%N.'  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Vertragsform (entl ! z %N(Rly !rs999`5$Verdana9 9&9(q6 L%N!RDeutsch r ! %N%!P! r %N!RC@n No r'dH6 r ! ~%N%!Pensio r ~%N!RC@' r5k5  %N!R9R insurq5q5o5]0]H]`]x]]] x %N!R't t;$#'ag, t;$#'mplo  %N!R't t j%.fa ! ! j%N.enfe  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Personengruppe ( ! z %N(RTT !e999`5$Verdana9 9&9(q3 L%N!RDeutsche @9mm r ! %N%!global r %N!RC@ ein rldes vd29 r ! ~%N%! r ~%N!RC@ r k`2  %N!R9R:Xq82q02o(2]0]H]`]x]]] v x %N!R't t;$#':A t;$#'AB v %N!R't t j%. ! ! j%N.QWe  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Status_Beschaeftigung (N ! v z %N(R !st d999`5$Verdana9 9&9(q0 L%N!RDeutscher r ! %N%!:$ r %N!RC@gibt rEingabdh/ r ! ~%N%!stent r ~%N!RC@/ rk. v %N!R9R 9q.q.o.]0]H]`]x]]] x %N!R't t;$#' t;$#'D  %N!R't ' t j%. ! ! j%N.  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Art_der_Befristung (( ! z %N(Rsc !999`5$Verdana9 9&9(q, L%N!RDeutsch r ! %N%! r %N!RC@ r d,t@9 r ! ~%N%! r ~%N!RC@ rk+  %N!R9R7qX+qP+oH+]X]p]]]]]] : x %N!R't: t;$#' L%N!RDeutsch_Englisch t;$# ? 'NdX* t;$# ? 'Bk * : %N!R'tmpany t j%. ! ! j%N. Co  j%. L%N!RDeutsch_Englisch@7@'dX),@'k@) Forms.Checkbox.1V ! !Z Z\s@5|%.@cbx_Schriftlicher_Abschluss ( !C L%N!R Auszubildende L%N!RDeutsch ;Schriftlicher Abschluss des befristeten Ausbildungsvertrags9z d'=Written conclusion of fixed-term vocational training contract9z:Ak'd' L%N!RDeutsch7Schriftlicher Abschluss des befristeten Arbeitsvertrags9zd('6Written conclusion of a fixed-term employment contract9zk&k&95$Verdana99&9(9`q&9 : %N!R : %N!R;$#XKT9Rd(&9Rk&d&9Rk&q% ,@ 'b Forms.Checkbox.1V ! !ZZ\s@5|%.Tcbx_Weiterbeschaeftigung ( !KT L%N!R AuszubildendeDeut L%N!RDeutsch `Ausbildung ist mit Aussicht auf Weiterbeschftigung nach erfolgreich abgelegter Abschlussprfung9zd$VApprenticeship with prospect of further employment after passing the final examination9zk$d$ L%N!RDeutscheBefristete Beschftigung ist fr mindestens 2 Monate vorgesehen, mit Aussicht auf Weiterbeschftigung9z dp#^Fixed-term employment is planned for at least two months, with prospects of further employment9z:Tk#k"95$Verdana99&9(9`q"9 : %N!R : %N!R;$#X9RdH"9Rk8"d0"9Rk "q"q"o"0]p]]]]]] x %N!R't t;$#' t;$#'  %N!R't t j%.St ! ! j%N.Deut  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Konfession (` ! z %N(RHa !999`5$Verdana9 9&9(q L%N!RDeutsch w@9ut r ! %N%! B r %N!RC@Bb rd@w@9 r ! ~%N%! r ~%N!RC@@ rp k  %N!R9RC qqo0]p]]]]]] @ x %N!R't ' t;$#':X t;$#'H @ %N!R't ' t j%. ! ! j%N.  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Pauschalierung (:A ! @ z %N(R !:A999`5$Verdana9 9&9(qh L%N!RDeutsch r ! %N%! r %N!RPercent %C@PL rd r ! ~%N%!BN r ~%N!RPercent %C@N rh_Englk0 @ %N!R9Rde qqo0]p]]]]]] x %N!R'tt t;$#'KT t;$#'  %N!R't t j%.BN ! ! j%N.  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Abwaelzung_an_Arbeitnehmer (C ! z %N(R ! 999`5$Verdana9 9&9(q L%N!RDeutsch r ! %N%! r %N!RC@ rd0 r ! ~%N%! r ~%N!RC@ rek  %N!R9R'qqo0]p]]]]]] F x %N!R'tW t;$#' t;$#' F %N!R't t j%.AB ! ! j%N.AN  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_Elterneigenschaft (schlec ! F z %N(RT !er 999`5$Verdana9 9&9(q` L%N!RDeutsch r ! %N%! r %N!RC@Deut r d r ! ~%N%!rital r ~%N!RC@Deut rchKTkX F %N!R9Rtal stq0q(o 0]p]]]]]]]0]H]h] x %N!R't t;$#'p  %N!R't t;$#'~ t;$#':L ~ j%. ! ! j%N.  j%. j%.P ! ! j%N.P  j%. j Forms.Combobox.1V ! !ZZ !\\ !5|%.cbx_KV (e ! z %N(R !AB 999`5$Verdana9 9&9(qh L%N!RDeutsch ^9 r ! %N%! r %N!RC@ rd@ 'not used anymore{ L%N!R't t'} ' Druckansicht$Forms.Checkbox.1V Z\K5|%. cbx_Bea_Yes ( ! L%N!RDeutsch_EnglischJa/Yes9z L%N!REnglischeYes9zdhJa9zkh95$Verdana99&9(qxh9qhhForms.Checkbox.1V K Z\K5|%. cbx_Bea_No ( ! L%N!RDeutsch_EnglischNein/No9z L%N!REnglischeNo9zdpgNein9zkXg95$Verdana99&9(q g9qgqgog%]%]&]&]0&]H&]h&& L%N!R'tT t %6 j%. !,@ 'not used anymore{ L%N!R't t'} L%N!RDeutsch_Englisch' !Z I@ ';@'\de@1@' !ZR@ ''\kxe ' Druckansicht$ Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_Arbeitsvertrag ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd0d liegt vor9zkd95$Verdana99&9(qc9qc  ' Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_Lohnsteuerkarte ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdb liegt vor9zkxb95$Verdana99&9(q@b9q0b  ' Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_SV_Ausweis ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zda liegt vor9zk`95$Verdana99&9(q`9q`  ' Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_Mitgliedsbescheinigung_KK ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdX_ liegt vor9zk8_95$Verdana99&9(q_9q^  ' Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_Bescheinigung_pr_KV ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd] liegt vor9zk]95$Verdana99&9(q`]9qP] ' Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_VWL_Vertrag ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd \ liegt vor9zk\95$Verdana99&9(q[9q[  ' Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_Nachweis_Elterneigenschaft ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdpZ liegt vor9zkPZ95$Verdana99&9(qZ9qZ  ' Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_Vertrag_Altersversorgung ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdX liegt vor9zkX95$Verdana99&9(qpX9q`X  ' Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_Schwerbehindertenausweis ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd W liegt vor9zkW95$Verdana99&9(qV9qV  ' Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_Unterlagen_Sozialkasse ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdxU liegt vor9zkXU95$Verdana99&9(q U9qUqUoU&]&]&]'] ']8']X'p' L%N!R'tT t %6 j%. !,@ 'not used anymore{ L%N!R't t'} L%N!RDeutsch_Englisch' !Z I@ ';@'\dS@1@' !ZR@ ''\kxS ' Druckansicht$ Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_Arbeitsvertrag_MJ ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd(R liegt vor9zkR95$Verdana99&9(qQ9qQ L%N!RDeutsch_Englisch `E@ 'dpQ 6@ 'kPQ Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_Lohnsteuerkarte_MJ ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd(P liegt vor9zkP95$Verdana99&9(qO9qO L%N!RDeutsch_Englisch `E@ 'dpO 8@ 'kPO Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_SV_Ausweis_MJ ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd0N liegt vor9zkN95$Verdana99&9(qM9qM L%N!RDeutsch_Englisch  'dM  'khM Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_Befreiung_RV_MJ ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdHL liegt vor9zk(L95$Verdana99&9(qK9qK L%N!RDeutsch_Englisch  'dK  'kK Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_Krankenversicherung_MJ ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdXJ liegt vor9zk8J95$Verdana99&9(qJ9qI ' Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_VWL_Vertrag_MJ ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdH liegt vor9zkH95$Verdana99&9(qhH9qXH L%N!RDeutsch_Englisch `E@ 'dH 6@ 'kG Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_Studienbescheinigung_MJ ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdF liegt vor9zkF95$Verdana99&9(q`F9qPF L%N!RDeutsch_Englisch `E@ 'dF 8@ 'kE Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_Schwerbehindertenausweis_MJ ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdD liegt vor9zkD95$Verdana99&9(qPD9q@D L%N!RDeutsch_Englisch  'dC  'kC Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_Unterlagen_Sozialkasse_MJ ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdB liegt vor9zkB95$Verdana99&9(qPB9q@Bq8Bo0B']']']'](]((]H(`( L%N!R'tT t %6 j%. !,@ 'not used anymore{ L%N!R't t'} L%N!RDeutsch_Englisch' !Z I@ ';@'\d@@1@' !ZR@ ''\k@ ' Druckansicht$ Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_Arbeitsvertrag ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd`? liegt vor9zk@?95$Verdana99&9(q?9q>  ' Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_Lohnsteuerkarte ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd= liegt vor9zk=95$Verdana99&9(qp=9q`=  ' Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_SV_Ausweis ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd0< liegt vor9zk<95$Verdana99&9(q;9q;  ' Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_Mitgliedsbescheinigung_KK ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd: liegt vor9zkh:95$Verdana99&9(q0:9q :  ' Forms.Checkbox.1V Z \\V@5|%.cbx_VWL_Vertrag ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd8 liegt vor9zk895$Verdana99&9(q89q8 ' Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_Nachweis_Elterneigenschaft ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdH7 liegt vor9zk(795$Verdana99&9(q69q6  ' Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_Vertrag_Altersversorgung ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd5 liegt vor9zk595$Verdana99&9(qH59q85  ' Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_Schwerbehindertenausweis ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zd3 liegt vor9zk395$Verdana99&9(q39q3  ' Forms.Checkbox.1V M Z \\V@5|%.cbx_Unterlagen_Sozialkasse ( ! L%N!RDeutsch_Englisch liegt vor / dat hand9z L%N!REnglischeat hand9zdP2 liegt vor9zk0295$Verdana99&9(q19q1q1o1x(](](])]()]H)]h) x %N!R't t;$#' L%N!RDeutsch_Englisch 9@ 'd1 #@ 'k0  %N!R't t j%. ! ! j%N.  j%. Forms.Checkbox.1V ! !Z Z\K5|%.cbx_wB_Option_Ja ( ! L%N!RDeutsch_EnglischJa/Yes9z L%N!REnglischeYes9zdP/Ja9zk8/95$Verdana99&9(q/9 j %N!R j %N!RJ9Rd.9Rk.d.9Rk.qx. Forms.Checkbox.1V ! K !Z Z\K5|%.cbx_wB_Option_Nein ( ! L%N!RDeutsch_EnglischNein/No9z L%N!REnglischeNo9zdX-Nein9zk@-95$Verdana99&9(q-9 j %N!R j %N!RN9Rd,9Rk,d,9Rk,q,qx,op,h,]Attribute VB_Name = "Mdl_Steuerelemente" Option Explici@t Pub$ Const mboBox_Left_Spalte_115.75E!X2,348-H eightS9.ARWidthJ18uSmall_(151&heckf252*e58QPosi As Doe 'Y-Achsen-(Sprich Zeile) der , angabe in mm (@vermuth)YStanda@rd_Abs_Com F& atzb rbei@tspapi_CFenIDim Image_LogoAOLEOpbjec$m@)Button2e@=erZ Dr8uck @ortEmailS CGeschlecOC Fampilie4SchwePhinv'Barza hlungArt_@_B)aig\ Probez@8 Nebenb J_Geringfuegi@>#Q_Ho +ster_#ulabq-ussYe@rufsausbildVertragsform Personengruppe9lXtus.eo_'5fpristi!rif{#sP#E>W`:aK`(AKo`nfessX[PQ,cha[r|,A@bwaelz_ annehm` E`rng fzbKVY2RAPE+RV_$8Kran@ s%w5e,HUcu_2"3_7~_Een_4_7_;@P5_WBea e$sAgStudp{&-?wBtT_J?3wN0Swubܱ_5t`#isn(0! shpqShape Uo@@'Blatt7utz und ECPprfa]deaktivB C !Hilf.s@._aHufh(Fe bogen Apa.EnabPleEv s0Fals לn s dpdgel OPrror ResuNexyWi C!FEB In :.sA.D}t4 1AE1vGoTo 0CS'E !3< ie FuJn$ `geen,lcheAceX-ET tellen.dWe2etum0Gn wird abgeAt`h n ! -ws_A@@nt@$arDn c no`v,orQ s. Ӕpolng P "clFm0chn'"L oggln ber % Х pskloick auf die Variable undswahl d er QuInfo mgli@ch. With ws_Assistent,4Call Image_Logo_erzeug en(Fr&bo) ZCommandButton_Spehern:.DruckeA$,Email#WE xportIf Not .Cells(Geschlecht_Familienstf, clm_Bezfnung).Value = "" ThenjboBo.xg+HEIf' PSchwerbehintK_ .#BarzC! AuBfnaeftig#&ProbQ?Qw1ereZe ᪀D Bea5v'# a??:E UR450chXXX_C enSXS@'Blatt`Du4tzbE@prf. aktivid-Mdl_Hilfs q.x_setz AppliDca+.EnE v@sTrue Sub Pub Steuleme_blesdDim oo As OLEObjecdFs das Doku ment gespeichert wird, werden die WTe aller ActiveX-Elee in ws_@Assist T '.$clm_ od_2 sind hierbeioSpalKZs bef ;enbWithFor Each oo In Fragebog:OLEObjpectsSSel Case (oo.Name) "cbx_Geschht".Cells(_Familienst an).Value =V.N?%@.-& ";" &.Sch@behsrO ,{MBarzahplungL <AHrt__BAaeftig <"Probezei[ eSNebenb $N_ZGering`fuegi=)eL5WulabAussNHoechr__ZBerufsausbildO 7Vʠsfxorm )PersonengruppekStatusLIR'fr?J_j"o5Gr,riftl_A0i Ifmd 0qTrqThenF$DCheckBoxen gv"XElsUJop= "s_Snd gWpZ`C?c???Be?7QOOsS){ _E_rWKonfeon/w__!33!"P@[cha r;@DAbwaelz@_an_AtnehmerrDit/  Ernei11f_b%:KVyKV_RV???6R?: ?DôGw.AAV_P`G`ˣS7P?#$?#WuJrKrankenvRj6 g_OptiE?^?^E yRVb _Wert).Value = " X" El sedX.Cells(RV_Option, clm nd If[Case "cbx_weitere_BeschaeftigunxgenP5_2oo.Object1G_23H_2WI34I3$m_4$4$$5$5$Bea%B_JIf& _@Tr Thenoa$mEUR450Nk"JENeiu~?e?&N?f Sel'Next,With Bub Public Sub Image_Logo_erzeu(ws As Work@sheet)# 'Das wird abhngig von dem a ge beneng iieses `*gefgt wsSetCB.OLECs.Add(ClassType:="Forms..1", _a DisplayAsIcon:=F"a, L := 599.2jTo p:=11bWi@dth:=7heighta !$.Namim~g&5BH+.BackColobr &HFPS(tyl 0morderPictureAlignment` 1 DSizeModA 3+'hierc<@geprfIb?7`C 9@= w u@ ` r ob dah:a''Standa@FDATEV#$verwe$nd wen `soll.6N$ot0"_Val6txe4i, u"" DQ.twsr.E?%[DatevLH9A9:_4(fue@(9Wen6%:zurcdkg7tz ;,A#mit d9r Funk1!Sdireke0& ger:@s("Perso nalfrCbo`")T6qLQiLStringO p. DialoLerC??[On Err=GoTo Fehlerbeh0l+U<0+Loadt(2 ,-G/+ dHs(s8%Ex@'@ m:MsgBox "Ein`bPddFs f,chl'n." & vbCrLfVBA.Chr$(187);a" Bitte 0berQMSie0 Spezifika0rr/ whltBilddp=i u;QKsuc e@rneut.gvbExclam 7+rivxComm`"ButPton_ iPrnWy+D*-=[9t0t, s@Be Posi1R>ist j{SpPU Zeilen$XlF=# !JAz P*{{{ 4z421.&z0ey20 {8T r {cbg]{/| 0?i0SprBa@_PFBk0D0"iA .Ca"v QOhQaveMf!.FonT]15Xdan? a 9!BoldѼ/Wi th Enpd Wih$Sub Pr@ivate 8 CommandButton_Drucken_erzeugen()A'Der 8-V wird hi0erstellt, seine Position ist unabhngig vSpaltend Ze`ilen.b Frageboy#Set = .OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.o.1", _- Left:=421.5, Top:=30.7heigBh 20.2Width:=78.NameрO"cb";ufPIf ws _Verwung.Cs(Sprache_PFB, 2).ValuDeutsch" ThenC,.CapBg= "t&AElsfe @ntM If B:.FontH@6danaQ*Siz49PBold@XTru*KGAEmailE-MÂ(`!aNa@^a51, _at a<`c`V aIf>Nota(?m)mWert@@qSplit(z z , ";")(0Xj ʆ`S2 2.2.2.j*ߦCߦ`"4&a5 &Gԏ3Ÿ&+a@c.Sg".OXOXAOXu/KBXXF_KJXJ X.Ad2*177.75$@?1ZhOhs/[߄So _P_[ _[>m__[o{ _[a'"ojT[1_[@ W[qSub\Private wESchwe@rbehin=t@_erzeu(DimAs Integer!Qstr pSt0ringgalftDoubl#topm 12Rang<13|S 2=ys(Position*%A = cw s zw= .(p tv3@=xC + 2,lumn!Ef[S3c"hgC(i<0@ڿ2W 1ڃ SeEr / /Wwr/ Ͼ . /M/Sȴprache_PFB, 2).Value = "Deutsch" Then A For i1 To ws_Listen.Cells(Rows.count, Lst_Schwerbehindert).End(xlUp).T\k.AddIttem\iSKN ext i El se)i_engUPositionV5= S plit(, ";")(0I6O1D!; H 0Set !@K= Fragebo@r.(B" 3 .Row + 2,.Column8D4F 3@ ?A'ϣ@.OLEObjects(ClassType:="Forms&box.1", _ERL:=.a,0 Top@, heightE, Width o.Name"cb(j" -|OOO_>` g )#&A.Styl!2pecialEff,0Bor 1".Font"E"Verpdana!BS4iza1bBoldTr-GeIf` waltĨSprache_PFB, 2+"Deut" ThenK`= 1E Ä cs.count&9).(xlUp)Ah ͨ ElsF'0#'r@zSr66NebenbJ_s_s@ 1paht_n_sqK_s uqNqm\.Sty l2peci`alEff50Border1".Font"%)Verdana'BSiz a1bBold9TrzaEndls\/$A'-= 8-23&OZ14Wd#"owsQU+_Schriftp>hAbRluss~AA4 {#& 718317@ ao rr_f h h}?<߉ Gewapehltg*:Auszubildende|$R.Cap+H" Gdes betenN dsv0drhagsO K)( !9Writ1co nc``Q of @fixed-m voca al@ traina ct_ qjq 4rbeitg naemploym@ndp,wA_ .SW ?"9?%.48.$ Fa.Ita?K-!=[.TpAlignPp"Not?~s(%Bڏj"=q B~oFaXsQ&_&Q1"! ?bBV End With pos_top =$+ 14.25 Set CheckBox_Weiterbeschaeftigung|.OLEObjects.Add(ClassType:="@Forms.Abox.1", _K]LM:=1. , Top , heigh@t:=24,dth:=317)M.NameV"cbd"$z.wdIf ws_Verwalt.Cells(Gewaehl_Fragebogen, 2@).ValuIAuszubildende" Th en -/Sprache_PFB *pDeut'.CaptionE A tist mit sich@t auf ~n@ erfolgre@ ab geleg: Ablusspr!Aa՟T` " 13 ?VPosition,_r="xgex_= h{xxzxZr (1|xh11x(yyy?s7SyyyythN4g4jz?5/{ٙu#+{E? 2t o} o}C.So}o}" o}fo}.o} .o}Sπo}Ro}luo} n_nb}/%oko}Z`F} }}wO }}Qӏ^ 1CV 6.StylA2pecialEff@c@80Border E1KB".FontBLVerd8anaISiz$1 %BolBd#True E$ndqthKIf ^waltung_Sprache_PFB, 2["Deut" Theni@ i1Lts.count, Lst).)(xlUp)ߏB8@Ite:miVONext iEls&_engli!@x !{? ahAIf7fjqf`8qWe|rtCg KM!Sub Pr@ivate eren_KV_RV_erzeu"(DimJAs IntegerC# str S`tringtopADoublD:!b112!B 132v z2u 2u Ca=`-(Posi0tionJ4#= @Split( , ";")(1.9 RV B% 11` #23F3K_A8|2- ' 2܆_ֆ- /Ć22}φ 7A1pKV߅߅߅F߅߅ig߅߅H KVX0?U|KV2gK_ _#.S____E._._Y__l"_aB`&35urKVt tsas . 71.75$@ woGEuofb p!Not?gs(6(" Ɔsb/? jd -wO~RO՟uuO2I2.2._2.22Ox@@ROӿO$zR&q && SRV.SSES1pKroSoS .Bold = True End With TIf ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2)@.Value"Deutsch"` Then .ListWidth,284.25A$For i1 To}3enyRows.count, Lst_RV).(xlpUp).Oir ;If#@@NotSAs"s@uent/KV@e, clm_W8ertHŏSp0lit(@, ";")(1)Lg+GASub Private ComboBoxen_AV_PV_erzeugen(DimAs IntegerCAstr Stringpos_topDoubNlĎA 11 1B2ARang 32v 2u 2u w a=A(APositiondB#= ? ; |PV B% , 09#Set 1= FrageboA.b ("%PF3H + 2, .Column@8$ 3,`9T2M;JG22KV2U2D2Ec8!h(aaon .OLEObj ects.(ClassType:="@ms'ubox.1", _g aLeftT:=..a,pTop, heighf,, .Namcbx`"'0`OO_!T@m %#"A.PStyl2pecialEff Pp0Bord4er1.Fxont{d8ana"Siz1 1L _a0Yb____4Z187z OstODAOja,OTyaO"O O 310 O_ r @_O% \}OE6OFO?ajda 1,9-4JOPV:OOOOOO5qGO2MO2.NO2.OO_2.OO@ АJOPVOOq2__NO?R(& &GRPV.R R.SRRRRE.Rڥ$RRRR4D273R3PRuyDtRaRϏCR{R87 /`-_R[R?_R?_R?RR P]R If Not ws_Assistent.Cells(AV_PV, clm_Wert).Value = "" Then BSplit(&, ";")(1) REnd IfWith Sub Private ComboBox_Krankenversicherung_erzeugen(9Dim i As IntegeFr1 str S tring po s_lft Double top 12 Rangy13 5L=ܐwPosit8ion2= Cmc0FA3OEl5$AJ#Set I= Frageboi.B (&{$ 3 C.Row + 2,D.Column6KCCD3:'.OLEObjects.Add(ClassType:="For ms)@box.`1", _ELeft:='.`, Top, heighC, Width .Nam"cbi"g~QOO_ @@#~ "0c,'.Styl!2pecialEff2 0Border 1b.Font"E'Verd8anaH%BSiza1bBoldTrua?% 0` wa ltdSpra@_PFB, 2."Deutsch5Q= 1 LAL"Ą ks.count, Lst).(xlxUp)q#a`Item i @Next iElsl'S_engli "e o- Asq>K'0w"xpicxheckxRV_Opg wwwsAmWorksheetHox oxaAPox oxkorrektu}{s_?zW?zme8zj;/(_ylU>u =g^_Spp=e_BQy_A_A0 UA_E0Aw- 25.56- 9.7*o8E$c2zL|20 trD&v翃` 12e(SooY>hoA10g,Z0 '-?-RlwsqqC.<aP,?06 ׌276317.25a J67w. piuu#tuǯ 8.CaQP"sfreipln R; /" & v bCrLf"Insuce exemSin the statutory pens i;o*o*i*_BK9O nO O 8 FޯǮM?t .S( th ?"(w?#487r@.y$Fa~xq.T@AlignP%´ssistent.Cells(RV_Option, clm_Wert).Value = "" T@hen I@f ws_A*X[rTrueoEls 8Fa#End If Q&A$"With+Sub Private ComboBoxen_weitere_Beschaeft igung erHzeu()*Dim i As Integer pos_top `Doublstr StrinRg11 2ARa! 3 %=ц=PosiC4p3'A= Split(, ";")(3D\Set 2Fragebod.( 3 .Row + 2,.Column8M(DA (A0ŚV .OLEObjects.Add(ClassType:="Forms` Vbox.1", ._' aL W:=.a, Top@, heig htE, Widthd! ^.Namcbx"pPOO_A F %_'B3/.Styl2pecialEff6`0@Border1.Font"a "Verd8ana('BSiza1bBol>dOe.L b>19, C 0walt@Sprache_PFB, 23"Denu|&R.Cells(i, Lst_weitere_Beschaeftigungen).Value Next i6End If. = ws_Assistent_2, clm_Wert_2nWithp #If Not*C3CBezei8chnEg"" Then?po`s_topt1P@ositiostr(Ra)11@Split(@, ";")(3)G2Set 2 Fragebo.( 3 Ú.Row + uColumn8Q{+ )1A2ComboBox_A..OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.box.1", _ERL:=9.,0 Top, heightC, WidthE 1.NameN"cb:"+r_UOO_A {a3+7_3.2a".Sty l!2qpeci`alEff@:"0pBorder1/B.Fonto"E.Verdanal+ASiz 1Boldy`TrѮ+e.L੢E19 <walt$Sprache_`PFB, %`"Deuta< i @[aen |s.count}̠(xlUp)a+aqItefm. al 0 Elsޓ_engli%,"M K`|r?C(wτ&en5C|VO|||o3_4|||_m%||d#O K |Bf|||ge|q||+ |s_ 8| b kA|ϫn_4)||0|c||||th|_4||?OA*|ߒN |@4|$|`.S|.|,| &|.|z|N|F|ܿ|po@0| omlP |lOl|s|sO|wO8 z|zo w .Value = ws_Assistent.Cells(weitere_Beschaeftigungen_4, clm_We rt_2) End With* " IfIf Not*5Bezeichn"" 0Then[po`s_top,1Positionustr(Ra' R11(Split(., ";")(3)dSet 2Fragebo.)(!3 x.Ro@w + 2,.@Column8Q+ )1Ae2ComboB(ox_֛5.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms,box.1",\ _L@: ==., Top, heiXghtC,dthWiE! 1.NamA"c:b:"K.DOO_DN%'+7_5.2a".Styl!2qpecialEff@:`0pBorder 1/B.Fonto"E.Verd8anal+ASiz1Bold`True +se.L੢E19 <walt$Sprache_PFB, %`"Deut獛a i @[aen |s.count, LstVn).(xlxUp)a+aqItem. i @Next ioEls/_engli% ܿa`M alJ ep4C|-qSub Pr@ivate DBea_erzeuj() 'n@{t geaenP>t da aktu nut"z=Dim`-As Integer!Q\}Doubl$"66P6_E#oo# - 25.5 K, ucPov *vPttt!st515.2$6t`tH"uFtvSmall_t *s[q(p% ?23 r:l lqol/lkk.ok ./ka#'22hhhSXoXBh@WsZV?DVroe2T d dwt? B@? cG r Oa a 2?_K"4^'Suchbegriff restla\er A\e$n : _nur_Drucka Zicaheck Angabpzua(p^5F, |_t\1 p"l1bΰJ2?cAX~Blk_BEA7!V\X"AN" & VBA.CDbl()ÿ Y 102 =A1.@V030.7d'not used anymore{ sO g2Blk_BEA, 3).Value pos_top = strH'}$R1 0With Worksheets("Druckansicht")HSet CheckBox_Bea_Yeso.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.4box.1", Lef(t:=l1,0 Top, heigh15, Width:=75 .NaDmeB"cbI"?YmVnIf ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 27Deutsch_Engli" Then)+.CaptionJa/OElse->)S* )nd If .SpecialEff~70^.FontBEÅm\dana(SizAv8PBodldFaNE*K.TextAligagG NNo: + 7xNoNo&b-\ \\\c)\Nein/b-\l\k@ ,O!B] /]r]i.]K]G ^!SubA Public Ƽen_Angabzu_drbeitspapiererz@eugen(Dim i As IntegeDѡString @Do A-1Rang am!=ҽ'A 1Arag(ebo!.b("T" & VBA@.CDbl(@)$$ . `14.25 'not used anymore{_i/q/q/q-Abs@tand_A*$_ueKeY3Hd2= rS - 50fq$"= 27.7u_+[17J71UgC2- 1 ver~t`&p#h/p%_ 1__:=91. j߫Vkk ;# "k aliegt vor /;vbCrLf`<"at h+ u}/m7_q-o ` (*v_m _E._mjqm78+ @|@5:AJLohnsteuerkart1777 S777173)Ѽ ! 8|.88///ҿH+88r888CS818Qo 8*58ٳ .Name = "Verda`na" (.(Siz8hBoldzFalse Else-):$cAWnd If.SpecialE,ff0With .Fon 1Namdana 7Siz8*BoldFaQE*K.TextAligj1O pos0_topE+ Abstp_Arbeitspapiere_CaSet Et rag_Asversorg@.OLEs.Add(ClassType:="F orms.Bbox.1", _GA@Left:=)l1 + 333, TopA1, hh@ , Width:=91.5)G+.kcbx5p~_?u%u& u?dugu gZu J"6urug#.uKuE Et= %u uS@|hindertenausw̟uu uujuu u??cu: uo :d:AQ[,Qo :uu :3uE.u:r:::u :"Unla_SozPkse_Bau:uuS V:uuu  ;oa:擄V; &2 .u2;;; ;;Qo ;-u5;;>;u/8;Sub 8Pub0lic V-en@_Angabpzu_dJn_Minijob_ePrzeu:(tDim i As bIQstrqStrinNggC Doe_8A@1qRang`B,2=33{Onsa=D Febo.2 ("TVBA@.CDbl( )oE M.1IP104.25sS'not used anymore{s 3s$#'}sSh(0eckBoxen = 30 postop1$1.Top - 50.25@heightD27.7.ElseBAbstand_Arbeitspapiere_dCh17 Tx7 4x1und Ifw@_With Worksheets("Druckansicht")Set S_vertrag_MJ..OLEObjects.Add(ClassType:="F orms.box.1", _- Left:=Wl1, I^, :=, Width:=091.5SQ.NameS"cbx}`"GD9/If ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Valu Deutsch_Engli" ThenE.Captio"liegt vor /" & vbCrLf"at h0%#W1+/.SpecialEffoj.Font{a@edanai zc8PBoldFawE.TextAliga51g2EmEj|}+ 4222.DEňʁLohnsteuerkaxrte h_o EL&0 ___a" _& _?$_'_CltagO_h _r_9./AO>/A/AcccS=/A/AosC= + 24{D|Z?A6SV_Ausweis@gE @p_ @ߚO@? ///7s3/?/oIcU?QQo ` ?V?61Z?v/@.S/? =?????S?+ w_C Befrei _RVCCoC'oC1CC CCC=CC/o/7CC1!***CUsC1(Qo C6/5WԳith .Font .Name = "Ve@rdana"SizD84BoldzFalse <`End W *.TextAlign51-If ws_waltung.Cells(Sprache_PFB, 2@).ValuDeutsch_Engli" Then }pos_top=+ Abstand_Arbeitspapiere_Ch@eckBox !Egr=(IfQSet A_Krankenversi}r_MJb.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.!box.10", _ELePft:=1l1`, TopI, heigh,sdth:=9p1.5))Fcbx2]>.<K3ϋAI.Captio"liegt vor /" & vbCrLf"at h %#WF1QSpecialEffL`N0k 5/KavG JpVWLatrag_o_oKo + 333pp oK?? n,m! m& merm~mCm .mO| .6 oy"O|OO|?O|O|D;|+ 42.75;zO+ 22.9x@Studienbe einigxxxxAA/yA t nLA?w2?B_3B   f_6_yB_y?LͥBB!/)Qo ` B`-rBs_yQ3BE.B?_y""""S?B_ox 24FBdBchwehindertenausweis?; CCCCC/ % [CuCC?CC??pY?eo7CCCCC/qCC}C If .SpecialEffect = 0 |With .Fo nt \.Named"Verdana"DSizDB84Bold=False End x .TextAlign51-If ws_waltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Valu_Deutsch_Engli" Then>pos_top=+ Abstand_Arbeitspapiere_CheckBtox !Er=(ICRSet =_Unterlag@en_Sozkasse_MJ`.OLEObj{s.Add(ClType:="@Forms.box.1", _ BA~Left:=@0l1 + 333, TopI, heigh @ ,tdth:=91.5)G,Fcbx5Ȟ@ 7OCaptioA"liegt vor /" & vbCrLf"at hA%K#Se g! Sub !Public &qp Angabzu _dn_Au@szubil`de_erzeuv(dDim i As I zger#2strStpring@Dod!Cq-1Rang"|, bi!=R[! 1`Fr`bo!".b("TeVBA.CDbl(@.)$$ Ð=1.@14.25 'not used anymo8re{7, ~3d$ C'}xi(>3b8tZ -8 50f1$"= 27.7k_LoP17J71UxD6Q^Worksheets("Druckansicxht""qzvert`& qq0}q2qppp6k pW[on ~ (OOO&.nnOgnntd_A-d o {(*v r.Ujq78ϯϯ q 7Lohnsteuerkart777q7:=M7A7 8` _|.88o`oʳe S+ϦϦ888_ӃS818Qo 8*Q5Ϧ+88;./8 ?588888cճkBox_SV_Ausweis = .OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.Checkbox.1", _ Left:=posl1, Top_top, heigh>, Width:=918.5)Kc .Name"cb "4With 9(If ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2@).Valu:Deutsch_Engli" Then)+.Ca ptionTliegt vor /" & vbCrLf"at 0hand]El|se-K)G:1+nd If.SpecialEffA0h.Fofs6._u_u_uAI _u& _u?$_u'_uClgaZ_uV B6_ur_u i._uK_u G_u_u_VWLAtrags_ s_hqpi/7 `]qqq?.y/7q/7q@M{z/7Q(Q/7@~/7qq/736qE.q/7n/7*70to Nw`_EltHernen paft5 V5 + 33366 *7oe8/99<,?pB999߳ 99Qo 9+?p599<9?p/69?p= O;Fo_A1;sversor/;/;/;3 V/;/;8 ;OC::T:::::_.::::۴lls(Sprache_PFB, 2).Value = "Englisch" T@hen .CaptionVat hand"! JElsenliegt vor 9 nd If ;.SpecialEfPfectu0 With .Font .NamԀVerdana nQSiz8BHold8FahET< .TextAlig1 pos_top.+ Abst_Arbeitspapiere_CheckBoxC)Set _ Schwehindertena@usweis/.@OLEObjs.Add(ClassType:="Forms.Bbox.1", _GGLeft:=)l1 + 333, TopA1, hei gh@ , Width:=91.5)G+kcbx?5p~_?K6If ws_waltung.CeZDeut_iF /" & vbCrLf"ͭ%?uuEE uuN"uuG u uuux_Unterlagen_(Sozk re_Bauuu uu'k7 vu vvvvAgv'h/!`{R"Vu;@.uu;?uSub Public Gsr87ep]amigp`P9O_erzeuP:(ws As WorksheetmDim iŁIj*M) 6SpecialEff @80a.Fontq\danaSizAz8PBxoldT .TextAlig1_NotAssistentDEUR450, clm_Wert_ ~tqNU "Trup3 p&-bl1!Sub 2 6@ p$6 < hdP@ 0 p 0 0 0 0 0 p 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  rU~| &&Bql# m)m77H max YAm! p $ $@ 4Q=>< @qti@@1AAAYBBCtyCDyAJ9uASYuuSOAOqOOIvvw xx)yyIzyzzzI{0  < Vt*` 'd%$ TQ`[\xX.xaHn`1D5H lD0MxaHA%d %$%`t `C`6H lD0Nd %$%`t `HA:xaA% %%t PC)`6HP lD0MxaHA%d%$%`t `C`6H lD0MxaHA%d%$%`t `C`6H lD 0eMxaHA%d%$%`t `C`6H lD!0MxaHA%d%$%`t `C`6H lD"0MxaHA%d%$%`t `C`6H lD#0|MxaHA%d%$%`t `C`6H lD$0MxaHA%d%$%`t `C`6H lD%06MxaHA%d%$%`t `C`6H lD&0MxaHA%d#%$%`t `C`6H lD'0MxaHA%d(%$%`t `C`6H lD(0MMxaHA%d)%$%`t `C`6H lD)0MxaHA%d*%$%`t `C`6H lD*0["xaHAcd]36H<: %d+%$%`t `HC`5HV<:+%d+%$%`t `HC`5H lD,0"xaHAcd]36H |d+%$%`t `HA:-%+%%t C)`6H|d+%$%`t `HA:%+%%t C)`6H lD.0MxaHA%d3%$%`t `C`6H lD/0FMxaHA%d4%$%`t `C`6H lD00MxaHA%d5%$%`t `C`6H lD10 MxaHA%d8%$%`t `C`6H lD20] MxaHA%d9%$%`t `C`6H lD30 d9%$%`t `HA:xaA%9%%t PC)`6HP lD40` MxaHA%d:%$%`t `C`6H lD50 d:%$%`t `HA:xaA%:%%t PC)`6HP lD60c MxaHA%d<%$%`t `C`6H lD70 "xaHAcd]36H <: %d>%$%`t `HC`5H <:+%d>%$%`t `HC`5H lD80q MxaHA%dT%$%`t `C`6H lD90 MxaHA%dU%$%`t `C`6H lD:0+ MxaHA%dV%$%`t `C`6H lD;0 MxaHA%dW%$%`t `C`6H lD<0 MxaHA%dX%$%`t `C`6H lD=0BMxaHA%dY%$%`t `C`6H lD>0"xaHAcd]36H<:?%dZ%$%`t `HC`5H lD@0"xaHAcd]36H<:A%dZ%$%`t `HC`5H xX8ct,<8h6 Dt\Xx0 `HP0 h  0 pK ah Fl% Qho@%P:T%d$ d dPW C)dP6@ `d:l%h$ h ddW@A o%P $ ` P,)hdP6@ K<: %l%(0%h $ h@Ch5@\ 1''' 0*#*#>#*#*F@ 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 ! 0 " 0 `# 0 `$ 0 $ 0 % 0 & 0 ' 0 x(    !"#$%/__SRP_euf_Export#~__SRP_15 __SRP_14):Q`$ `$ `$9 `$a `$ `$`$`$`$)`$Q`$y`$`$`, `=$1`$Y`$`$`$`$`$!`,I`=$q`$ `$!`$"`$#`$9$`,a%`=GnrU /# `1`78Y``   !#%&'()*+,-./01234578:;<=>?@ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\]^_abcdefghijklmnopqrtuvxz|}~i27P\V n``+u+ufoUW4CompObjp4-854A-4A843DB7C3CD}{048F923E-744B-444C-9DFB-A6C0DDB96578} dGlobalSpaco False Cr@eatablPredeclaIdTru B se0TemplateDerivCustomizDOption 0licit Pub bln_Email As Boolean 15 Sub cb_Vorschau_Ck() Call Mdl_Formatierung.,Imbu_S tammd%n_mark e0@Me.HidELnd3;ZuHcksetzen_cM!_aufheb(WeiterK8Dim rng_PersonalnummerJS@ngAA str_FiQCIf Not DAfuzrt_vorhanden Th*GExitEB@HIf Pob_LuG ADODASMsgBox "Es wurde kein Progrh fr !o ausgewhlt." & @vbCrLf VBA.Chr$(187)_&+" Bit!@8Sie .", vbExf}Ko$G $`- t@bx_Ber.rA6.Valuas""#ine xgegJ!! ! ?!?!a$'!M`L`anten!De !C C!P !!!FgnP}= Split(ws_Assis`(t.Cells(_des_MiPtarb‡sL, clm_Range)#P, ";")(1`'f#5Dyk@ANF~_raDialoXge.._& "?_l0Dg&s` Fra9tn.B(* ".tx$ EBqnQM {?/x2CW rEo]ub.c!di_ht0(en(Environ("TEMP"), E4zmpz~.R({f{&wechshel(S ,Й_Speichern_uFr4qSub~_Abb~r@~ `1: b ~ e &t,Br_ o@b User_ActivgՒ cB Me.@F.Ca> ckc ٘.EnQHOF QCo#!AQWith WVerwal>tМRa$X:z, 2E6]~ Qu/er'Du0! 8 My?_ yT |DZ= t  Meb s =0Q yClose(CanceI Bg1Mo T6= %;;; *2F59b533648<@DHLPT<Y``@` a D$y^`H^ ^0`0`aLY^Y^ P$y_`!TY^YaXY^Ya\Y^Yb `$y1b`dY^YabhY`b l$yb`a(V +xMI j?@e:GwFJJ=>KtLDݹexiAB<ÒxiAB<ÒMI j?@eMEPSPSSS6"<<<0{77473AD0-CD7F-4604-854A-4A843DB7C3CD}{048F923E-744B-444C-9DFB-A6C0DDB96578}%% X` ` ` %% `` H` 2 ` : ` Qi<Hi80%`8 %j4 @HXh hh8| \3Y$*\Rffff*2F59b533648<@DHLPTX\`dhlpU "  (8 " @ H Xh " px X`h 8 .  j l 0@H`h " px "  8 HX `h   " (08P`x] h BnL B@o@X BL B@o]] |hk` ! !1Es wurde kein Programm fr den Import ausgewhlt. d d % f. Bitte whlen Sie ein Programm fr den Import. xA@b`|k !!R(Es wurde keine Beraternummer eingegeben. d d % f( Bitte geben Sie eine Beraternummer ein. xA@b|k !!R*Es wurde keine Mandantennummer eingegeben. d d % f* Bitte geben Sie eine Mandantennummer ein. xA@b|0k(  %N!R;$#'Bl !und EiANF_LuG_ ~!!!R_ ~!!!R_ j%!R.txt'en geldh ANF_LODAS_ ~!!!R_ ~!!!R_ j%!R.txt'kTEMP$ Bon u Bmed  ~Bhe Objko  ~Bder Nad`  ~Bk@o8H Zurck !(zso (e sich (lm_Bezd Abbrechen !(zverber (er Rec (uf diek L 7N!R% 7N!R !(R !(k@ 7N!Rh 7N!R !(R! !(kqo'<  ~BoAttribute VB_Name = "uf_Export" " Bas0{77473AD0-CD7F-460p`bk/o/o0  0 X 0  0  0 H 0  4 l`DPHH%rU |$Y`$`$`$`$Y`,` &&9 @4nMdl_Enums$]W__SRP_1b J__SRP_1a="Bws_Listen$L(*\Rffff*2A59b5335c\5(*\Rffff*2A59b5335c\6(*\Rffff*2A59b5335c\7߾ (08Ph  (08@HPX`hpx (@<$x>MaxRRRRR0RRHRR`RRxRRRRRME$ H HHHHbH<H>HJ6 <(<,<0<4<8<<<8 0(H`@ bx[<x+ >,J1jCjCjCj`CjCjCjCjCj (Cj"CjxCjCjCjCjCj @Cj~hCjCjCjCjCj0CjXCjCj Cj Cj Cj CjH CjpCjCj"CjCjCj8Cj`Cj^CjCjCjCj(CjPCj"xCj&Cj*CjCjCj@ Cjh!Cj"Cj#Cj$Cj %Cj0 &Cj$X 'Cj (Cjv )Cj *Cj: +Cj ,Cj&H -Cj(p .Cj| /Cj 0Cj 1Cj 2Cj8 3Cj@` 4Cj 5Cj 6Cj* 7CjF 8Cj( 9CjP :Cjx ;Cj <Cj, =Cj >Cj ?Cj.@ @Cj0h ACj2 BCj CCj DCj4ECj0FCjXGCjHCjICjJCjKCj LCjHMCjpNCjOCj6PCj8QCj:RCj8SCj`TCjnUCjpVCjrWCjXCj(YCjZCj`xCjdCjfCjhCjCjx@CjhCjjCjz Cj@CjBCjD0CjXCjCjCjCjCj CjH Cjp Cj Cj CjCjCj8Cj`CjCjCjCjCj(CjPCjxCjCjFCjCjCj@CjHCjCjCjfCjPCjT0CjXCj CjT Cj\ Cjt Cjz CjHCjpCjCjCjCjCj8Cj`CjCjLCjCjCjCjPCjxCjCjCjCj Cj"CjhCjCjCjCjCj 0Cj~XCjCjCjCjCj CjHCjpCj Cj C %j CjH Cjp CjCjCj"Cj Cj8 Cj` Cj Cj^ Cj Cj!Cj(!CjP!Cjx!Cj"!Cj&!Cj*!Cj"Cj@"Cjh" Cj"!Cj""Cj"#Cj#$Cj0#%CjX#&Cj$#'Cj#(Cjv#)Cj#*Cj: $+CjH$,Cj&p$-Cj($.Cj|$/Cj$0Cj%1Cj8%2Cj`%3Cj@%4Cj%5Cj%6Cj*&7CjF(&8CjP&9Cjx&:Cj&;Cj&<Cj,&=Cj'>Cj@'?Cj.h'@Cj0'ACj2'BCj'CCj(DCj40(ECjX(FCj(GCj(HCj(ICj(JCj )KCjH)LCjp)MCj)NCj)OCj6)PCj8*QCj:8*RCj`*SCj*TCjn*UCjp*VCjr+WCj(+XCjP+YCjZCj`+Cjd+Cjf+Cjh,Cj@,Cjxh,Cj,Cjj,Cjz Cj@-CjB0-CjDX-Cj-Cj-Cj-Cj-Cj .CjH. Cjp. Cj. Cj. Cj. Cj/Cj8/Cj`/Cj/Cj/Cj/Cj0Cj(0CjP0Cjx0Cj0Cj0CjF0Cj1Cj@1Cjh1CjHCj1Cj1Cjf2CjP02CjTX2Cj2Cj2 CjT2 Cj\2 Cjt 3 CjzH3Cjp3Cj3Cj3Cj3Cj4Cj84Cj`4Cj4Cj4CjLCP0(0&30.$! "h,H.P!0x&@,-8/,-/1($ !#(8%%` (!H@"(21+`4.,@1#h1 )2X2`*8 $02P&P+ %#24))(*8*-X#p$ 02(&H3p3h"484p)',3X("'X-p.`% .x0x-+0@'h'''+x 3(0(p $!((+0-0`/2%/HpH$&1,/x+ &H)0&-!/"3#P0#h1X4@"%***+x!#)`H. 4\3Y$*\Rffff*2A59b5335c(*\Rffff*2A59b5335c\0(*\Rffff*2A59b5335c\1(*\Rffff*2A59b5335c\2(*\Rffff*2A59b5335c\3(*\Rffff*2A59b5335c\408@HPX`hpx (08@HPX`hpx  (08@HPX`hpx (08@HPX`hpx A@A@A@X '' 32 bit' 64 bit' 64 bitx 0A@A@ A@"P HA@A@A@A@A@ `' '~''''''' ' ' ' ' ''''"'''''^''''''"'&'*'' '!'"'#'$'%'&'''$(')'v*'+':,'-'&.'(/'|0'1'2'3'4'@5'6'7'*8'F9':';'<'=',>'?'@'.A'0B'2C'D'E'4F'G'H'I'J'K'L'M'N'O'P'6Q'8R':S'T'U'nV'pW'rX'Y'Z'0 x'`'d'f'h''x''j 'z '@'B'D''''' ' ' ' ' ''''''''''''''F''''H '''f'P'T' ' 'T '\ 't'z''''''''''L Attribute VB_Name = "Mdl_Enums" Public @ Fragebogen_A rt Ne ue_MAMi nijobAuszubildende End OSArchitectur'T_Unkno4wn0Ox8 61# ' 302 bi642 Itanium!3;KZusd_D`ateinBKzu_langenthaelt_unerlaubte_Zeichen{DiaTlo k1_ Email.ExpFo_Sp.r"n8terLo go6cnfel>d8 DXFihrma1 _des_Mitarbe@irs_Personal(mer@ 2C FamilienAK@3CVor4Geburts5 datBh6CStrasse_HausnA7PLZ_Ort8Anschriftenzusatz9V@+Abrungs,1<#@X@ 1=x&dA7Gelecht_E::@StaatsehoerigY)1D>SchweQhi@Ă/1?AW8nehT(DAKontoC_BanklazahlDbezn9ADFIBANDC(BIC@2D?Bar #2Eintts1_Ers!`Hd"BeHebs!et= 2D!Berufsk2 gdPTaet$2!tNr_B!.aef D$"Pro" +2D Nebenb . G1ngfu`egige #H&o;r_`5ulDabA>uss@3d&E! Sa3D(B nnb`&eD'W`Yhe ns`;t _ULspruF +Fʐnzamum~_Itifikation.4.DSt@frklFPakto4-KABfreib@rag`05D-fes.s +PVchhali`:nAbwlz_aa~'sIPetzl_KrHenk1 tmEljLne8Zaf;5KV_RV!'V_PUV_@Gefahrphif#sU^6l_Pri:vpo_iatRV8_Op1$EntlohtU6$G_2h3a&_!6T5#gue/6k(cT 7AEmpfa9er_VWL7!]ag_AG_A6n_Qf7=_wtanA7tGVk7E _ktfB$Xbk%l{_ReR /TC8$ODq8ODq8O+DQ8wRerhb 84/gpe ODb ODb ODb Be8EUR450739/Spa@cld_*lix*d`erP;e_EingabeRt!Posi?WWcpTq7D1OO%԰?3LlDLst 6 npinVspappY T'%k_p ?>`B'ڐ׮pDq'q~1t'al_pchl1ߟם1eQ>E?181\0@ 19 Lst_Abwaelzung_an_Arbeitnehmer = 20ElterneigenscPhaft>1>KV 2 R 3 A 4 P5RV_Optio nJ6Krankenversicher!7!were_BeAeftig$eH8&Bea8@EUR450;3yEnd Enum Public Ver0walt,(Geh_Frag8ebo/SpraV_PFB:Ees_Lo go Init@ialisin_durchgefpuehr2_erzeug BeraumzMandanteng ~Blk_AllgemeZiI1D-PZoen>he_AngabBR1Dw Z @212frisJD|SteuB1D4oz> w15)Entlo0 HXpxlf` vh&(@Xp4x6 ( @Phpx$$ $ $ 8 @ H P (X      J( x  *  0 *@ p x ,      > @ H .P        ( @ X x       :  : (X  (HP X h x  (   8 H&` D  @ P ` 8  :8 *P 0  * ( "0 X h:x * 0 0 @ "HP Xh   " * @ ,` . |& N L` h   "2  (0 8 @PX` hp x &2 8 @ H P X &h 08   . 2@x.x   @H "PXp * ,0H` . V& 40h >p     0 0P , , , 0! ,H!x!,!,!0! ,"@",H",x"0" ,"#,#,@#0p# ,##,#,$ ,8$ h$p$x$ $ $$$$ $ $$$$ $$ $"$ . %P%p% &%% %% & & *(& X&h&.p&&&&&&&&&&&&''' ' '0'.8'h'p'x'''''''''''' ' ' ' "( .0(`(( &(( (( ) ) ,8) h)x).))))))))))**** * (* 0*@*.H*x************** * * ++ + "(+0+8+@+H+P+X+`+ *h++ + ,+, ,8, .X, V,&, D-P- >X-- - - - - --- . .08. ,h..,.,.0/ 20/ ,h// 2//,/,00@0 ,p00,0,001 ,81h1,p1,101 ,202,82,h2 ,2 222 2 2233 3 3(30383 @3H3 P3"X3 .333 &34 84@4 `4 h4 *4 44.45555 5(50585@5P5X5`5h5p5 x5 55.55555555666 6(60686 @6 H6 X6 "h6 .666 &7(7 H7P7 p7 x7 ,7 77.788 8(80888@8H8P8`8h8p8x88 8 88.8888889999(90989@9H9 P9 X9 h9x99 "99999999 *99 : ,8:h::: .: V:&@; 4h;; >;; ; < < (< 0<8<@< P< h<0< ,<<,<, =0P= ,==,=,=0> ,H>x>,>,>0> ,?@?,H?,x?0? ,?@,@,@@ ,p@ @@@ @ @@@@ @ @AAA A A (A"0A .XAAA &AA BB 8B @B *`B BB.BBBBBBCCCC(C0C8C@CHC PC XChC.pCCCCCCCCCCCCDDD D D 0D "@D .hDDD &DE E(E HE PE ,pE EE.EEEEFFFF F(F8F@FHFPFXF `F hFxF.FFFFFFFFFFGGGG G (G 0G @GPGXG "`GhG *pGG GG2G0H &HH <pHH <HH I I 0I 8I @IHI &PI xI 8JJ J rKL4L @L PL XL `LhLpLxL "LL *L LLL &M 2@MxM 2MM M M M M NN&N :8NxN 2NN N N N N OO &O 28OpO 2xOO O O O O OP&P 80PhP 2pPP P P P P PP ^Q `Q xQ &Q2Q Q2R 8R @R`RpRxRR R &R\R SL S pS xSSSSS S :STTT T(T :0T pT xT TT<T T T TTTTUx]11/2015|]X]x]]]]]]] ]8]P]h3Beginn Geschwindigkeitsoptimierung **en fr Bea_nur_Druck hinzufgenAh \B)Angaben zu den Arbeitspapieren hinzufgen L%N!R L%N!R GfB/MinijobAj \B L%N!R AuszubildendeeAl \Btd(An \B kk7Arbeitnehmererklrung und Unterschriftszeile hinzufgen ApAr(Seite einrichten und Fuzeile hinzufgen Druckansicht$ ,(t @5vffffff? ,%z9xffffff? ,%z9|? ,%z9~? ,%z9333333? ,%z9333333? ,%z9 f L%N!RX9dx9khD9qX ,(t83Ende Geschwindigkeitsoptimierung ****************** H ,(J3*************************************************** Druckansicht$ (% ( ( r5! r7!!'V T \ L % T L%N!R V yd T L%N!R T L%N!R'X kk TAZ X'Z Z$5B@ Z$5B@ Druckansicht$ (% ( ( r #If VBA7 Then/2 Application.PrintCommunication = False #End If L%N!RDeutsch %f' DATEV eG 2015, alle Rechte vorbehalten5v(%Stand N5v(Seite &P von &N5v(d %f# DATEV eG 2015, all rights reserved5v( N5v(R Page &P of &N5v(kx #If VBA7 Thencbx_1 Application.PrintCommunication = True #End If3Falls Office Version 2007 oder neuer verwendet wirdr ,!$ SHOW.TOOLBAR("Ribbon",True) ,B@Ribbon$%!\d MinimizeRibbon B@%k( C@SHOW.TOOLBAR("Ribbon",False) ,B@d C@k q Erstes Eingabefeld auswhlen j( jB@H ~ %N!R;$# j%B@H$Temporres Durckblatt wieder lschencbx_A\)Blattschutz und Eingebeprfung aktivieren j (B ,(o ]  ! Druckansicht ,(v B@x ,(vy@ k8 o ]8 Druckansicht$ (% '< < L%N(R Druckansicht$!&berschrift fr den Abschnitt einfgenp @ <7( < 7(@ < 7( L%N!RDeutsch_Englisch[Bescheinigungen elektronisch annehmen (Bea) / Electronical acceptance of certificates (Bea)D < 7(R L%N!REnglische-Electronical acceptance of certificates (Bea)D < 7(Rd+Bescheinigungen elektronisch annehmen (Bea)D < 7(RRkD < 7!$Verdana9 9&9(9qHStrich unter der berschriftC < :AW < 7959 9q L7* 09. B929qq < 7( < 7( < 7( < 7( Textzeile unterhalb des StrichesD < :AJ < 7 X9V \9Z9^989@9 L%N!REnglischI object to my income statements (earned and additional) being forwarded electronically to the Bundesagentur fr Arbeit (Federal Employment Office).9R%dIch widerspreche der elektronischen bermittlung von Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigungen an die Bundesagentur fr Arbeit.9Rk05$Verdana99&9( 9qq L%N!RDeutsch_EnglischD < :AJ < 7r X9V \9Z9^989@9 L%N!RDeutsch_EnglischI object to my income statements (earned and additional) being forwarded electronically to the Bundesagentur fr Arbeit (Federal Employment Office).9Rk5$Verdana99&9(9` 9q@q8d0 < 7(k < 7( < 7(@ < 7(qoP]] t Druckansicht$ (% '< < L%N(R Druckansicht$&berschrift fr den Abschnitt einfgen%@ <7( < 7(@ < 7( L%N!RDeutsch_Englisch5Angaben zu den Arbeitspapieren / Employment documentsD < 7(RDe L%N!REnglischeEmployment documentsD < 7(R%dAngaben zu den ArbeitspapierenD < 7(RkHD < 7!$Verdana9 9&9(9q < H '<Datenfeld anlegen <: <7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(kH < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(k < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(k < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(k < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(k( < : < 7( < : < 7(C <:AW < 759 9qx ,7* 09. 4929qH L7* 09. B929qq'R r < <  L%N!RDeutsch_Englisch R @ %N!R't R @ ~%N!R'v L%N!REnglische R @ ~%N!R'td R @ %N!R'tkD r:S r'FD r :S r ' F7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9ZdP \9Zk@989^ t9R5$Verdana99&9(9`9qq 7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9Zd \9Zkx989^ v9R5$Verdana99&9(9`9q q R 'R r r < <  L%N!RDeutsch_Englisch R @ %N!R't R @ ~%N!R'v L%N!REnglische R @ ~%N!R'td R @ %N!R'tkAB r:AQ r'FAB r :AQ r ' F7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9Zd@ \9Zk0989^ t9R5$Verdana99&9(9`9qq 7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9Zdx \9Zkh989^ v9R5$Verdana99&9(9`9qq R 'R rqo8]x]]]]]] Druckansicht$ (% '< < L%N(R Druckansicht$&berschrift fr den Abschnitt einfgen@ <7( < 7(@ < 7( L%N!RDeutsch_Englisch5Angaben zu den Arbeitspapieren / Employment documentsD < 7(R L%N!REnglische#Information on employment documentsD < 7(RdAngaben zu den ArbeitspapierenD < 7(Rk`D < 7!$Verdana9 9&9(9q < H '<Datenfeld anlegen <: <7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(k` < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch9@ < : < 7( < : < 7(d`9@ < : < 7(k < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(kX < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(k < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(k < : < 7( < : < 7(C <:AW < 759 9q ,7* 09. 4929q L7* 09. B929q q 'R r < <  L%N!RDeutsch_Englisch R B %N!R't R B ~%N!R'v L%N!REnglische R B ~%N!R'td R B %N!R'tk D r:S r'FD r :S r ' F7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9Zd \9Zk 989^ t9R5$Verdana99&9(9`9q q 7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9Zd( \9Zk 989^ v9R5$Verdana99&9(9`9q q R 'R r r < <  L%N!RDeutsch_Englisch R B %N!R't R B ~%N!R'v L%N!REnglische R B ~%N!R'td R B %N!R'tkAB r:AQ r'FAB r :AQ r ' F7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9Zd \9Zk989^ t9R5$Verdana99&9(9`9qxqp 7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9Zd \9Zk989^ v9R5$Verdana99&9(9`9qq R 'R rqox ]`]x]]]]] Druckansicht$ (% '< < L%N(R Druckansicht$&berschrift fr den Abschnitt einfgen@ <7( < 7(@ < 7( L%N!RDeutsch_Englisch5Angaben zu den Arbeitspapieren / Employment documentsD < 7(R L%N!REnglischeEmployment documentsD < 7(RdXAngaben zu den ArbeitspapierenD < 7(RkD < 7!$Verdana9 9&9(9q < H '<Datenfeld anlegen <: <7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(k < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(kH < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(k < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(k < : < 7( < : < 7( L%N!RDeutsch_Englisch < : < 7(?k? < : < 7( < : < 7(C <:AW < 759 9q@? ,7* 09. 4929q? L7* 09. B929q>q>'R r < <  L%N!RDeutsch_Englisch R D %N!R't R D ~%N!R'v L%N!REnglische R D ~%N!R'td= R D %N!R'tk=D r:S r'FD r :S r ' F7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9Zd= \9Zk=989^ t9R5$Verdana99&9(9`9q<q< 7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9ZdP< \9Zk@<989^ v9R5$Verdana99&9(9`9q;q; R 'R r r < <  L%N!RDeutsch_Englisch R D %N!R't R D ~%N!R'v L%N!REnglische R D ~%N!R'td: R D %N!R'tk:AB r:AQ r'FAB r :AQ r ' F7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9Zd: \9Zk9989^ t9R5$Verdana99&9(9`9q9q9 7 X9V L%N!RDeutsch_Englisch 9Zd@9 \9Zk09989^ v9R5$Verdana99&9(9`9q8q8 R 'R rq8o8]H Druckansicht$ (% '< < L L%N(R Druckansicht$ <7()@ < : < 7( < 7( L%N!RDeutschErklrung des Arbeitnehmers:D < 7(RdH7Declaration by the employee:D < 7(Rk7D < 7!$Verdana99&9(9q6 L%N!RDeutsch*GIch versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen.G Ich verpflichte mich, meinem Arbeitgeber alle nderungen, insbesondereD < 7(R*Jin Bezug auf weitere Beschftigungen (in Bezug auf Art, Dauer und Entgelt) unverzglich mitzuteilen.D < 7(Rd(5*/I affirm that the above information is correct.N I undertake to inform my employer without delay of any changes, in particularD < 7(RRwith regard to further employment (in respect of type, duration and remuneration).D < 7(Rk3D < :D < 7!$Verdana99&9(9q3q3o3`] Druckansicht$ (% '< Druckansicht$ <7()@ < 7( L%N!RDeutschDatum (TT.MM.JJJJ)D < 7(Rd2Date (DD.MM.YYYY)D < 7(Rk@2D < 7!$Verdana99&9(9q1 L%N!RDeutschUnterschrift ArbeitnehmerL < 7(Rd1Employee signatureL < 7(Rk@1L < 7!$Verdana99&9(9q0 L%N!RDeutschDatum (TT.MM.JJJJ)AB < 7(Rd0Date (DD.MM.YYYY)AB < 7(RkH0AB < 7!$Verdana99&9(9q/ L%N!RDeutschUnterschrift ArbeitgeberAJ < 7(Rd/Employer signatureAJ < 7(RkP/AJ < 7!$Verdana99&9(9q/ L%N!R GfB/Minijob L%N!R Auszubildende( < 7()@ < 7( L%N!RDeutschDatum (TT.MM.JJJJ)D < 7(Rd.Date (DD.MM.YYYY)D < 7(Rk-D < 7!$Verdana99&9(9qp- L%N!RDeutsch;Bei Minderjhrigen Unterschrift des gesetzlichen VertretersL < 7(Rd,,For minors signature of legal representativeL < 7(Rk,L < 7!$Verdana99&9(9q8, LC < :Y < 7%* 9. B929q+k+ LC < :Y < 7%* 9. B929qp+ LAA < :AW < 7%* 9. B929q+q+o+*Attribute VB_Name = "Mdl_Druck" Option Explicit Const Monat_Stand As S ngv11/2015r Sub aufbereitung() Dim shp=hapbeadrS,trw-datQDvaliI@nteger#j k tmp_br ^='Beginn Geschwindigksoɐmier * upteMode6+.Copy After:&=%Ac@DeS`heet.ECnsicht+J WorksA s(" )'D"WerauslesJ2mMain." 0)Alle ComboBox`$>m#But t derD 4fer<O@rror ResuNex`aWith W FEachAIn .Ss .Delet]aa #E VaGoTo 01Steuleme.ImS_Logo_erzeuU(_1bIf ws_V erwala.Cells(GewPaehl G_G, 2).ValuBGfB/Minijob" Th8w.RangbeC10"h ME Auszubilde d_\)_/8<If 'RaBh6 frTnTpasac\neAT7AssistA'= d9Rows.count, clm_Beze |n ).`O(xlUp).Add@s(True, v! j@VBA.Mid(a , InPg"$") + 1K12i1 ,j/wA4 i Po sid! Or Prob t>= wmP0 Oaeftig0 AbAi <_5+1sD "+ Do @Until "?-93`, ";0= 0 z!=ou_!6qL( M -'diHktuCe (`}E!XeineB " Ang@y dar*llt"uC ''=+t``H mitchpunk02 Trenn20IKqY;9'Es muze E !1Exit p O15s(= nu !5 Rk{_brk = "AZ" & tmp .HPageBreaks.Add Before:=Range(rng_brk) hV$h lActiveWindow.Scr@ollRowMdl_Hilfsfunktionen.Letzt@e_benuZeile(Worksheets("Druckansicht") k1INext "i '#If VBA7 Then ApplicaS.PrintCommun gFalse &End If4.ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Value'"Deutpsch"FR.ASetupftFooter^.Chr(169)@~" DATEV eG 2015, alle ReNe vorbeh"en"c)LCen@"Sta@5AMonat_VRigh'"Seite &Pn &N=HENx8 rs reserxvedf74aA4o.f 4~nuTruV_'@ls Office Ls`j?07 odQCneuvOendet wirdSNot O(I]) < 120QiExecuteExcel4Ma@} "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",A),37@(lNBar).Cont@s(1).hFe>!00)%0! ( .dMso "Minimi|ze xCPreviewK?"3"I"b a0Withc'Erstes Eingabefeld auswh&lA#Frbog@Displa~y![ *b (S`electcS t(Assi ntFirma, clm_"$, ";")(00)). 'T@empor@z Durckblat!Xe[l%C` b_love B u@u!#ebeprb`g a;r'j _s@en(#dAnableEvs*z/ 7Sub!\va 1( Dim ws As For Ee1In7sQ 6ws.Nam7fu/4 D"Alert "1zD"tK%q_yVExit ߐ 7 qUu|w A.n_zu_Bea_nur_!_einfue.poIo8gerS=  + 6Cs(Blk_BEAzS= C'ber0.rift fr den dAbni3!K.`s()HCU= 5.5?sp Wv1o+!i"(OOK_Engli# ߑ .H"Dq vBep\ig@0@*kdn annehmP(#) / E 1Nrol accep uc/iv:s m[ O u0O L o o 1`o AgЪsh@VR, 0%F}! JadanaxS{T12lBon = _EЃlorIPxqgqD QX1'Strpb1f5 C'3q:AW[6< S!Irio4Iuq PrerQxlSoli(5cBors(xlEdgeTop .Li neStyp= xlainuouXfE.W%ExlThi֕Co AL+4 M0_L5_6__ 7^7xtzq#% bYts s&ecL83%J7%8C.HorizontalAlignment = xlLeft .Vertic% Cber TMergeCells!True >Wr`apTexRowHeigh25.5 _>9 66p[7\7[8\8[?!a?!C10~11}`>)~12}\)%2 T.Rows(pos + 14 & ":"()Height = 0 End If< 5 5 3n6 76 727If Not ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Value"Deutsch_Engli" Thenׇ)mc8G8G9#9#2020bWith .Range("CAW% | InteriorFColorIndexRGHPatn@xlSolid AKBorders(xlEdgeLeft) LineStylsxlContinuous WxlThic6k31 *Top*Cׂ*=k*. 6jg:For i@} To D7 Step 4"nnnas tr@ Listenxj, Lst_Angabe@n_zu_dArbeitspapieren d 2 _e~ Else?!KY0 _! #..C aNrng "D!išSB6@H!| Ç@ QqHoriz`alAlignmenAxl ;mʋ a.@tic BottomOS7u C@eP3W@rapTexTrue/.Mergebu?uP<;FNamydana"obSiza8!Bold Fa9/"ItalicO5.V4`! ;_x)2) .))); ) iop)_R))s.)V)o ) )5n.).)i.).)6)t?(_QajT1Na@i7OOUqO*O*O*O*?9@$OOn_O1J7 !Iws&!2Ou s PM_S__ R7(O PR"ABWAQoqbu >X o.o.(_T`xlXX End If 0.WrapText = TrueMergeCellsF Value;;;;;7.1*1*u9!9{&2)2)!*pCՆ& ":AWpY0crioO m$.PatternPxlSolid γ End W0ith D .Borders(xlEdgeLeft) .LineStyle = xlCont@inuousTW eightNThick"Colo@rIndex&1 'TopJnT ])j uFor i pos + 1 To 7 @Step 4FIf ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2).Valu"Deutsch_Engli" TheP8str@!Listenj, Lst_Angaben_zu_dArbeitsp apierMinijobD+A2 _e#ElsemFlD?-ueF-K?bL`IfkrngA "D" &@R& ":SB9gaVGAX ËR`ange(@ QuHoriz`alAlignmen ==_`Q`a . ktic BottomOS8 C@er 3WrapTex!Tr-H"Merge7tŁ qo4F/o1" Namb`#dana"SizB8Bold Fa`uTItali~cdzlS2SS#S?S6) }Cݑ.)V.)zj1b_ ).) .)i)q .)6.)K?(_QajT1Na@iGOOUqTOO*O?9@;OOn_OO"x__7!3O9 O O O O K ulߜߜO@ABAQ~ pσ .σ.σσ//σ+xlσ#/Z/Zσ/ZW/Z$)ZZ;Z>`ZjZZ/ZXq_Q)σ`c))3)))) .VerticalAlignment = xlTop pElseT8C ernd If.WrapTDexTrul.MergeCel ls#ValuBestr2dWith .FonFt eNam"Adana"Siz8BoldAFaIta8liccFColorIndex15Eh Bj!j + #N[i ASub Private Angaben_zu_dArbeitspapieruszubilde_einfuegen()Dim pos As Int@@jString prng2ijN(= Mdl_Hilfsfunktionen.L@etzte_@uZeile(Worksheets("Druckansicht"))Z6ws_waltung .¯(S, 2).E$C 'berschrift fDr f Ab@nitt a4@4@.Rows( )A!Heighq5.5pAI1@G If $Sprache_PFB""Deut@_Engli" Then h Range 3" .&O_*"d0 zuC#KZ / Employdocus(Al.Y,"P /.;.$1.D.G_a?a@Y+_tand_`sue'cFG'Dnfeanl!gdyJ":DKKaDN|ot[~[+ 2)s,n0ga$Y3\3; 3s4\40wP_>lB|_> 9 66vY:7\7[m+ :8\8[?!Ns(N9 10<1011]}1{1M)1\)Eq!!!z1*1*5M5 1)1)p {*1*9M9 2)2/)GgCe}& ":AWP0dGcQrio? ;e.PatterndxlSolid7 1gQcBord(xlEdgeLeft .LineStylaxlCinuous{Whick/??r4 gek t . 1 R For i!1 To%7 Step 4{i7777( =Listj, Lst_o_UՔ[ (_e$ ƽu_den_Arbeitspapierxuszubilde).Value ElseIf ws_Verwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2z = "Englisch"` Then Zs tr&RList e/Wj, Lst_Angabz9|9nd If:rng@D" & i",:S2+ J1 With .Ranhge(1).HorizontalAlignmentxlLe ft -}Deut|_"tic "Bottom"OC6erPgWrapTe2xCTrBMerge½LπwhF_BN(ame"Fdana" Siz B8Bold@FaI @icColorIndex1/ E@)A+CfS2SS?/)SA0c.STo~p ,?S!.?S?S 9 S23_S_S_S= _S3l""?Sd !3Sj@ jéa aNFi'For = posA ToE7 Step ~4g! ?T 8?Va")_zzυυυυυυυ oυeP?ik& +'ąABׅAQ pⅅ1CBa3`?\_K"1ߥ?\0!xl*o\o\W.o\zi\w_\1.y..- .o\K[_Q)߯߯3[/h߯')))e_R)ɑ)W)Ͽ')x .)E)/)r.)))t?(_Q GSubaPrivate nehmrklaer_einfuegen(DimˆAs ISiz8L BoldvTru4Colo@rIndex1 E@)A&GGj*=ȵ"Ich ver, dass die @vorste@~den Anga@sr Wahrh entspren._/F" Dpfle m, meinemČgeber alle (!Jen, i@nsbeso!e3߆ ۆF>aOa5!Sub Pri vate Unt{chrif(tszN_@lfu@egen()#ODim aAs Iger!?C " ttv2hpwv1{soVqlB^"qQ2oV qDatum (TT.MM.J)(oLe (DDY0/o-_,.o._,f.o_, ._, w+ {~LG;)1ډ? pOE signriOD OO OOOO2AB0"2 A2 2eKKKUJ20_&XO2r2@oioooo3 _Lo3 3Gewaehl@y_Fra oxGfB/Minijob"0 Or Os(_^AuszubildeOt#t40w xvv +++ = "Deutsch" Then .Range("D" & pos + 3).Valueatum (T@T.MM.J)B" Else1e (DDTYT nd If VWith FontNamaVer0dana \.Siz8BoldFapColorIndex:1E_W If ws_Fwaltung.Cells(Sprache_PFB, 2 #LBei Mi'rjhrigen Unterrift des ges etzlin q&treAjxFor minor@s sign@re of legal reprntative?i…?hKKʲCp":Y!JtBordm(xlEdgeTop)+LineStylxlDasWeightUxlThiq}Zt \t1Q1)..}..utAA0AW(!Sub A\'  %N!R7!Re A'  %N!R7!Re A' 7!Re A':' 7!Re A' 7!Re Ar' 7!Re At' 7!Re AF'  %N!R7!ReA'd'kqi  7N!R 7N!R; %kans A|k  7N!R A |k  7N!R A |k  7N!R A |PkH  7N!R A |k  7N!R 7N!R; % !A |k  7N!R 7N!R;CompObjpi17amg n``P+uP+ufofh4 % A |@k8  7N!R 7N!R; % A |k  7N!R 7N!R; % "A |pkh  7N!R (A |0k(  7N!R A |k  7N!R "A |k  7N!R HA |pkh  7N!R keine Prfung |(k " 7N!R keine Prfung |k If Ziel = VBA.Left(.Cells(Kontonummer_Bankleitzahl, clm_Range).Value, InStr(.Cells(Kontonummer_Bankleitzahl, clm_Range).Value, ";") - 1) Then ) Call AlphaNumerisch(Ziel, 10) Exit Subf f End If If Ziel = VBA.Mid(.Cells(Kontonummer_Bankleitzahl, clm_Range).Value, InStr(.Cells(Kontonummer_Bankleitzahl, clm_Range).Value, ";") + 1) Thennsicht# Call Numerisch(Ziel, 8) Exit SubBP End If `? If Ziel = .Cells(Bankbezeichnung, clm_Range).Value Thenuc) Call AlphaNumerisch(Ziel, 27) Exit Subnzufg End IfB  7N!Ren Arb "Ain|k  7N!R A|k  7N!R 7N!txME(6 << <8+` 33`{`Cali`x``` 0`i' `pIIi `EEi `0iP':ie`t 8`%%iiA`t `!R 8`x77i i!Rikans`t``` `x,,i `tP (`00iR `t; `h 33i!Ri `@80(8(% (\3Y$*\Rffff*2O59b53379K B (08 @*H*x****8h px ( (  ( @ PX p    ( @ PX `hpx " D  (08 X hpx  D @ PXD` D  (D0 x   8 HPX x    ( 0  0 *  F8 0     ( H X ` Dh   D  ( 0 8 X h p x      D @ P X x     D  8@DH 6 6 P hp6x 6 (068 p 6 6 0 HPX x    8 HPX x   D ` pxD D 0 @HDP   ( @HP p    @( h : > 0 @H@P >  @ P hp:x > (0@8 x >   (0D8 D  8 HPX x    88 p 8  J8  R 0@ HP X 8x  8 0@ HPX Jx  R p    8 ! !!! 88! p!! !!! @! !" " "(" JH""" "" " 8" #0# 8#@#H# 8h# ## ### @# ($@$ H$P$X$ Jx$$$ $$$% " %%D% `% p%x%% % %%% % %%& & 0&8&@& `& p&x&D& & &&D& 0' @'H'DP' ' ''D' ( (( ( @( P(X(`( ( ((( ( ((( ) )) ) @) X)`)h) ) ))) ) ))) * *(* D0* x* **D* * **+ + 0+8+@+ `+ p+x++ + ++D+ ,, , @, P,X,`, , ,,D, , --D- X- p-x-6- - --6- . 0.8.6@. x. ..6. . ..6/ 8/ P/X/6`/ / //6/ / 00 0 @0 P0X0`0 0 000 0 00 0 1 11 1 @1 P1X1`1 1 111 1 11 D1 (2 82@2DH2 2 22D2 2 33D3 `3 x333 3 33 3 3 444 84 P4X4`4 4 444 4 44 @4 05 H5P5:X5 5 55>5 5 66@6 X6 h6p6>x6 6 66 @6 7 0787:@7 7 77>7 7 77@8 @8 P8X8>`8 8 88 8 8 88D9 H9 `9h9Dp9 9 999 : :: : @: P:X:`: : ::: : :: : 8; 8;H; P;X;`; 8; ;; ;;; @< @<X< `<h<p< J<<< == = 80= h=x= === 8= == >>> @0> p>> >>> J>?(? 0?8?@?H? " P?X?D`? ? ??? ? ?@@ (@ 8@@@H@ h@ x@@@ @ @@D@ A A(AD0A xA AADA A AADB HB XB`BhB B BBB B BBB C C C(C HC XC`ChC C CCC C CCC D (D0D8D XD hDpD DxD D DDDD (E 8E@EHE hE xEEE E EEE E EFDF PF`FhF F FFF F FFDF 0G HGPGDXG G GG G G GHH (H 8H@HHH hH xHH H H HHH H HII (I 8I@IHI hI xII DI I IIDI 8J HJPJDXJ J JJDJ K K(K0K PK hKpK xK K KKK K KLL (L @LHLPL pL LL DL L LM:M HM XM`M>hM M MM@M N N N>(N hN xNN DN N NN:N 8O HOPO>XO O OO@O O PP>P XP hPpP DxP P PP:P (Q 8Q@Q>HQ Q QQ@Q Q QR>R HR XR`R hR R RRDR R SSDS `S xSSS S SSS S STT (T 8T@THT hT xTT T 8T TT TUU 8(U `UpU xUUU JU UV V V(V RHV VV VV V 8V W0W 8W@WHW 8hW WW WWW JW 8XPX XX`XhX RX XX XYYY " Y Y (Y0Y HY XY`YhYpY xYYYYYYYY " YYY YY Z Z0Z8Z @ZHZhZpZxZ ZZ Z ZZZZ ZZ Z ZZ Z[[ [0[8[@[ " H[P[X[`[h[ p[[ [[[[ [[ [ [\\ \.\ .H\x\\.\\\\\\ \\ ] ]] ]0]8] @]H]P] X] x] ]]]]]]] " ]] ^^D ^ h^_ _ _ "(_RP_r_ ` (``H`"``PaXa`aha paxa aa a aa aaaa aa abb(b0b8b " @bHb PbXb"pb Dbb bb "b@ cN`cc "c@cN dpd "xd@dNd0e "8e4`eBee ee ef f f0f 8f@fHfPf Xf`f hfxfffff " ff ffjf HgtPg gbg 8hl@h hvh 0ir8i iri 0jr8j jj HkPk kk xll m mm $m mZmPn Xnhnpnnx]@]X]p]]]  7N!R;$#'% 7N!R;$#'itsopt 7N!R;$#',!J 7N!R;$#' 7N!R;$#'' 7N!R;$#''q j 7!RR; %nde Al|8k0  7N!R 7N!R; %klr Atersch|k  7N!R(Se <A u|k  7N!R$ A|PkH  7N!R ,% Aff|k " 7N!R " 7N!R; %9 A ,%k  7N!RX Ax|pkh  7N!R ,( A8|0k(  7N!R 7N!R; %3** A******|k  7N!R 7N!R; % A|PkH  7N!R;$#YMo A|k  7N!R;$#YDi A|k  7N!R;$#YMiuc A%|0k(  7N!R;$#YDo AApplic|k  7N!R;$#YFrN A|pkh  7N!R;$#YSa Av(|k  7N!R;$#YSo15 Aved|k  7N!R5v( A|pkh  7N!R APr|0k( $ 7N!R If As Offi| k  7N!Rr A| k & 7N!R,B@ A|p kh ( 7N!RMini A B@|0 k( | 7N!RRibbon A,B@| k  7N!R 7N!R; %j( AH| k  7N!R 7N!R; %res Aed| k  7N!R 7N!R; % A| k  7N!R 7N!R; % A ,(|H k@  7N!R A Druc| k  7N!R< keine Prfung| k * 7N!Rschrif keine Prfungeinf|p kh  7N!R 7 keine Prfung<|( k , 7N!RDeutsc keine PrfungBesc| k  7N!R;$#J Bezeichnung keine Prfung |x kp  7N!R;$#JBetragccepta Aca| k  7N!R;$#J gltig abch A(Bea)|k  7N!R;$#J Stundenlohn A&|XkP  7N!R;$#J gltig ab AW |k . 7N!R;$#L Bezeichnung keine Prfung9|k . 7N!R;$#LBetrag 7 A<|0k( . 7N!R;$#L gltig ab A |k . 7N!R;$#L Stundenlohn Ais|pkh . 7N!R;$#L gltig abwa Aronica|k  7N!Ral Emp A).|k  7N!R 7N!R; %d Ne Aeinigu|`kX  7N!R 7N!R; %9& A|k  7N!REnglis AD|k  7N!Rr AZ|pkh  7N!RL%N "Asc|0k(  7N!Rstatem And|k 7N!Rto t  7N!R;$#\von A|xkpkh 7N!R9  7N!R;$#\bis A 7|kk 7N!R7  7N!R;$#\Art der Beschftigung keine Prfungicht|XkPkH 7N!R(  7N!R;$#\Anzahl der Beschftigungstageen% A <7|kk 6 7N!R7 6 7N!R;$#^von An zu d|8k0k( 6 7N!R 6 7N!R;$#^bis Ament d|kk 6 7N!RAnga 6 7N!R;$#^Art der Beschftigung< keine PrfungVerd|kk 6 7N!R< 6 7N!R;$#^Anzahl der BeschftigungstageDeutsc A|xkpkh 7N!RH  7N!R;$#\von A: |kk 7N!Rutsc  7N!R;$#\bis A|xkpkh 7N!R <  7N!R;$#\ Arbeitgeber keine Prfung|kk 7N!R  7N!R;$#\Wchentl. Arbeitszeit A|Hk@k8 n 7N!R n 7N!R;$#^von A |kk n 7N!R n 7N!R;$#^bis A |Hk@k8 n 7N!R n 7N!R;$#^ Arbeitgeber keine PrfungC|kk n 7N!R9 n 7N!R;$#^Wchentl. Arbeitszeit A9|kkqo0  7N!R 7N!R; %%N A|k  7N!RL%N Ais|Hk@  7N!R AN|k  7N!R r A |k  7N!R F7 AX9V|k  7N!R 7N!R; %8 !AR| k  7N!R 7N!R; % A|k  7N!R 7N!R; %^ A|PkH  7N!R 7N!R; %r "A|k  7N!RL%N (Asc|k  7N!R AN|hk`  7N!REnglis "A@|(k  7N!R%N HA|k  7N!RAB keine Prfung r|k " 7N!R keine Prfungutsc|XkP  7N!R0 "A|k  7N!R9( A|k  7N!R 7N!R; % Ax|pkh  7N!R 7N!R; %` A|k  7N!R <A|k  7N!R Auc|k  7N!R< A(|Hk@ " 7N!R " 7N!R; % A <7k  7N!R A 7|k  7N!REnglis A5Anga|hk`  7N!R 7N!R; % AEnglis|k  7N!R 7N!R; % A Arbei|k  7N!R;$#YMo Aa9|(k  7N!R;$#YDin A<7|k  7N!R;$#YMi A7|hk`  7N!R;$#YDo< A |k  7N!R;$#YFr A <|k  7N!R;$#YSa A <|Hk@  7N!R;$#YSo A|k  7N!R AN|k  7N!R A |hk` $ 7N!R: A7|(k  7N!R7 A|k & 7N!R < A: |k ( 7N!R A |hk` | 7N!R A|(k  7N!R 7N!R; % A| k  7N!R 7N!R; % AC|X kP  7N!R 7N!R; % A2| k  7N!R 7N!R; %r A | kx  7N!REnglis A%N|8 k0  7N!R keine PrfungR| k * 7N!R keine Prfung%N| k  7N!R r keine Prfung |` kX , 7N!R keine Prfung%N| k  7N!R;$#J Bezeichnung keine PrfungVerd| k  7N!R;$#JBetragX9V AN|P kH  7N!R;$#J gltig ab A5$| k  7N!R;$#J Stundenlohn A| k  7N!R;$#J gltig abis AR B|0 k( . 7N!R;$#L Bezeichnung keine Prfung B|k . 7N!R;$#LBetragAB A |hk` . 7N!R;$#L gltig abV AL%N|k . 7N!R;$#L Stundenlohn A|k . 7N!R;$#L gltig ab A|Hk@  7N!R9Z AZ|k  7N!R 7N!R; %9 AR|k  7N!R 7N!R; % A Druc|(k  7N!R< AN(|k  7N!R&b Ade|k  7N!R( "A7|hk`  7N!R A|(k  7N!Rrbei  7N!R;$#\von A|kk 7N!Rents  7N!R;$#\bis Apapier|0k(k  7N!R  7N!R;$#\ Arbeitgeber keine PrfungDa|kk 7N!R  7N!R;$#\Wchentl. Arbeitszeit7 A <|kk n 7N!R n 7N!R;$#^von AEnglis|kxkp n 7N!R n 7N!R;$#^bis A |kk n 7N!RR n 7N!R;$#^ Arbeitgeber keine Prfung <|pkhk` n 7N!R n 7N!R;$#^Wchentl. Arbeitszeit A: |kkqo  7N!R 7N!R; % AN|@k8  7N!R A|k?  7N!R A|?k?  7N!R A|?kx?  7N!R A|@?k8?  7N!R 7N!R; % !A|>k>  7N!R 7N!R; % A|p>kh>  7N!R 7N!R; % A|>k>  7N!R 7N!R; % "A|=k=  7N!R (A|`=kX=  7N!R A| =k=  7N!R "A|<k<  7N!R HA|<k<  7N!R keine Prfung|X<kP< " 7N!R keine Prfung|<k<  7N!R "A|;k;  7N!R A|;k;  7N!R 7N!R; % A|(;k ;  7N!R 7N!R; % A|:k:  7N!R <A|:kx:  7N!R A|@:k8:  7N!R A|:k9 " 7N!R " 7N!R; % Ak9  7N!R A|`9kX9  7N!R A| 9k9  7N!R 7N!R; % A|8k8  7N!R 7N!R; % A|@8k88  7N!R A|8k7  7N!R A|7k7 $ 7N!R A|7kx7  7N!R A|@7k87 & 7N!R A|7k6 ( 7N!R A|6k6 | 7N!R A|6kx6  7N!R 7N!R; % A|6k6  7N!R 7N!R; % A|5k5  7N!R 7N!R; % A|H5k@5  7N!R 7N!R; % A|4k4  7N!R A|4k4  7N!R keine Prfung|H4k@4 * 7N!R keine Prfung|4k3  7N!R keine Prfung|3k3 , 7N!R keine Prfung|p3kh3  7N!R;$#UAusbildungsjahr keine Prfung|3k2  7N!R;$#UBetrag A|2k2  7N!R;$#U gltig ab A|@2k82  7N!R;$#U Stundenlohn A|1k1  7N!R;$#U gltig ab A|1kx1 4 7N!R;$#WAusbildungsjahr keine Prfung|1k1 4 7N!R;$#WBetrag A|0k0 4 7N!R;$#W gltig ab A|P0kH0 4 7N!R;$#W Stundenlohn A|/k/ 4 7N!R;$#W gltig ab A|/k/  7N!R;$#WAusbildungsjahr keine Prfung| /k/  7N!R;$#WBetrag A|.k.  7N!R;$#W gltig ab A|`.kX.  7N!R;$#W Stundenlohn A|.k-  7N!R;$#W gltig ab A|-k-  7N!R A|`-kX-  7N!R 7N!R; % A|,k,  7N!R 7N!R; % A|,kx,  7N!R A|@,k8,  7N!R A|,k+  7N!R "A|+k+  7N!R A|+kx+ 7N!R  7N!R;$#\von A|+k+k* 7N!R  7N!R;$#\bis A|*k*kx* 7N!R  7N!R;$#\Art der Beschftigung keine Prfung|)k)k) 7N!R  7N!R;$#\Anzahl der Beschftigungstage A|H)k@)k8) 6 7N!R 6 7N!R;$#^von A|(k(k( 6 7N!R 6 7N!R;$#^bis A|H(k@(k8( 6 7N!R 6 7N!R;$#^Art der Beschftigung keine Prfung|'k'k' 6 7N!R 6 7N!R;$#^Anzahl der Beschftigungstage A|'k'k&q&o&]p j 7!R't t Z&k&q&|&Z& j A 7(R 7B@Hq8&|0&o(&]] j 7!R't t$ t 'Z%d% t 'Z%k%kx%dp%'Z`%kX%qP%|H%Z@% j  Ad% Ak$ 7(R 7B@Hq$|$o$8]]]] 0.' ' b 0' '@$ j 7!R't t$ t 'Z#d# t,G t %'tj t,$# 'Zx# t,$# e'Z8#d0# t %'tk#k#d#'Z"k" t 7(Rq"|"Z" j KTF AKTF ASF AnP" 7(R 7B@Hq "|"o"8] j 7!R't t. t %. t t.$#$ t.$# t.$#$ t.$# t.$#$Z k d t. t t %$ t %$ t %$ t %00 %. t %00 %. t %'tk t.$e t.$#$ t.$#$ t.$#$ t.$# t.$#00 %. t.$#00 %. t.$#'tdZkkdZkxkp t$ t 7(Rd@Z8k0q(| Z jA 7(R 7B@Hq|o] j 7!R't t/ t t/$#$ t/$#$Zkd t. t t.$#$ t.$#$ t.$#00 %/ t.$#'tkH t. te t.$#$ t.$#$ t.$#00 %/ t.$#'tk t/ te t/$#$ t/$#$ t/$#00 %/ t/$#'tk t/ te t %$ t %$ t %00 %/ t %'tkdZkk t$ t 7(RdZkq|Z jA 7(R 7B@HqX|PoH(] KT!Der eingegebene Wert ist zu lang. dZulssig sind maximal  Zeichen.'KT!Der eingegebene Wert ist zu kurz. dBitte geben sie mindestens  Zeichen ein.'KT"Der eingegebene Wert ist ungltig. d#Zulssig sind nur numerische Werte.'KT"Der eingegebene Wert ist ungltig. d-Zulssig sind nur Werte grer oder gleich 0.'KT#Das eingegebene Datum ist ungltig. d5Bitte geben Sie ein Datum im Format 'TT.MM.JJJJ' ein.'KT#Das eingegebene Datum ist ungltig. d2Bitte geben Sie ein Datum im Format 'MM/JJJJ' ein.'KT"Der eingegebene Wert ist ungltig. dZulssig sind maximal  Nachkommastellen.'KT"Der eingegebene Wert ist ungltig. dZulssig sind maximal  Vorkommastellen.' KTCFr den erfassten Mitarbeiter wurde keine Personalnummer angegeben. d0Bitte geben Sie eine gltige Personalnummer ein.' KTFFr den erfassten Mitarbeiter wurde kein vollstndiger Name angegeben. d.Bitte geben Sie einen vollstndigen Namen ein.' KTBFr den erfassten Mitarbeiter wurde kein Eintrittsdatum angegeben. d0Bitte geben Sie ein gltiges Eintrittsdatum ein.' KTKFr den erfassten Mitarbeiter wurde keine vollstndige Anschrift angegeben. d0Bitte geben Sie eine vollstndige Anschrift ein.'KT@Fr den erfassten Mitarbeiter wurde kein Geburtsdatum angegeben. d.Bitte geben Sie ein gltiges Geburtsdatum ein.'nHHinweismeldung zusammensetzen  d d % f Korrigieren Sie Ihre Eingabe. xA@bd xA@bkoAttribute VB_Name = "Mdl_Pruefungen" Option Explicit Pub, Func6Daten@_fuer_Lort_vorhanden() As Boolean Dim rng_Personalnum(mer&SngC %asseHaus@PLZϹ08um""" "l>VBA.Lef泀.av,0") -o/b/&l, 3o__U1 X?? = / se<""6___OsLY_K aO O r ?IdO F h ? ? >/U %uU3p%%;AnpZrifzusatzic.Value T@hen Call AlphaNumerisch(Ziel, 40) Exi t Sub*End IfIf v = .Cells(Versicherungsnuma, clm_Range) 012?Gebu@rtsort93o ?/8eebsstaette /6p巊BPfsA{a3? ? ? : Ausgeuebte_Tpix ;5*ooel*Pro/ )D6`` o&n&ginn_der_bild__= /e?oFDIWoentl!_#sqt_Urlaubpspruch9Uit??V R_VK_NK2, 3,,,,s( Ԍ."!0h1***SpliO _ (0 'Mo B  P  $ 'Di &&   η2? 26 l Pd,  Exit Sub nd IfxIf Ziel = Split(.Cells(Woechentli _Ar@beitsz, clm_Range).Value, ";")(3) Tb 'DouCall Numerisch_VK_NK(s, 2, 3) -h4XFrX5XSaXb,6F,DKostenll ªP`Alpha8D#Abteilungsnum$GIm_Ba ugewe{_be`saeftigt_s|Dat|um"%$0B4eft &Lvertrag_zum'⎟? f8`$luss-ai$usbildL$^$%A% 71K`VBA.L@\eFinanzamtdr_Id ifi@kation6u, InStr - 1c2 4?lMid_ IoJ~??O9@ +211ύύSteuerklasse_FaktorOE??Ԑ_R-c-  v X/ / *??e r :f *3, 5 WKinderfreibeA`iZ 1_ _ Z E=eOGesetzl_Krankenk% 'keine pPrf[k@E>غ2CUV_Gefahrtarif/CiNamej_Private_Versr #bEPohn 0UBe0c{"?$ ??O@ ^ߴk 'Br9K oA77?A2A? > 2gl aQb _kurz ////SЮl P_L Xb End IfxIf Ziel = Split(.Cells(Entlohnung, clm_Range).Value, ";")(4) Then 'gltig aCall Datum_kurz(f)x"Exipt Su%(_ 20WBeze icmF'keine Prf{/ TM1Mtr ag =Numerisch_VK_NK, 2}y)2E)?|G8Q3(StundenARΘ*? >>{mpfae`zr_VWLfB{p'AlphaQPPigvs`xte#e""HPV`)von@fb_*Wq23 ޖS']ojbis?;Wn= !b6Art der B1+f>q?Q733"/9/Anzahlstage_$R$[|ERRnP?%>%OuG0x?G?Gp_6@*$$$$}$o ?)(G5qR"i ?"?"o?"?0)(GGDbG4 End If xIf Not .Cells(Vorbeschaeftigungszeiten_2, clm_Range).Value = "" ThenZiel@Split(0Z, ";")(3)^ 'Anzahl der Btage }Call Numerie(F)Exit Sub/ wre_Oen',20voLfFDatumEɕCaQnC1ECbisKC['-nC2!A|itgeber"'keine Prf@?ga+"ee"Ee4e"Wctxl. #b_ VK_NKbi, 3?#`#'j jhӾ b$?"?"+:?"?"? ?"?"?"j{{!15?"a ;4"FF FsFq3{P x "(Ga 'GP[GGq7??7With b( @Publica Eingabeprueaa_MinijobO Asp StrO ws_Assis tW %VBA.MidName_destai ers_P@on`alnum, InOiOO㴬+ + D<;^5^/,$$Familien.n Alphaۭ, 30wܭ axOht~Geburts?2/ odAooc^?]2L-.asse_Hausnr0+d/-o/ _V]__U\?? = =/ ")</ % >633{LYPLZ_OrtHR O L z Exit Sub nd If4R{>mpfaer_VWL£NAlphaxVBA0.Lef̃_AG_AnteilInStrE! qA - 5, 5xAMidǁ? +?-? WHseit_wannHF+6Versnume X0IBANiA!R34_1]BIC?>11?,kNot 5w`Eere_B escha~igeQG= ""/* 0evonK2TWR|3 .?obis?;9!/=GO'6Arb+geber_'keine Prf0,??U0 """2B????WcPtl. ysz 2#ue| 3E~R5OFenue$ _P_5S56_FS5?$R?21a3s(|WVΟFWF~_5^5?"5x56"FF Fsqoyy S3vGGUq#GGF??7With End Sub @Publich Eingabepruefung_Azubi(Ziel As StBr|) W ws_Assistent,4If d= VBA.Mid(.Cells(Name_des_Mitarbeiters_Ponalnummer, clm_Range).Valu`e, Inz=D";") + 1)` ThenVXC@all Nu?ischx, 5tExitIf|xFamilienn|lADAlphaF3b0?GVorDBG@eburts# Es(D#datuzmiD ŠxfALeftEasse_Hausn۟ -M3_~{>yR6?:4PLZ_OrtoE,k2s2}YsKN4?161Anrifzusatzv¼r4+dVicher s(12?%=%doU /p&3opd 'l = $landy7Staatshoerigk'o o 'ne PrQ_#TAneh#C__.%__\IBANO?F/"/*BIC___V11_3*aoy_t@rittsd_dErin( ,atebu s u a "oI&&eebsstaettƽǏ'''^6Od?I?I:IBcfsbezednd%? ? 6 /9_[Ausgeuebte_TpR/Jdգ***ProH'D `r 8F 5M eginnr_bild/ Oe_der_Ausbildung, clm_Range).Value Then Call Datum(Ziel) :Exit Sub*End IfIf n = VBA.Left(.Cells(Woecntli_Arb eitsz_Urlaubsan@spruch,@ InStrBI";") - 1)~Numerisch_VK_NK, 2, 35r$EKin`freibeA`%3DV$2_ _ Z E= 4 Gesetzl_Krankenk% 'keine Prfn N1.߹bD(((UV_Gefahrtarif Namej_Private_Versr "= Spliwa{gue 7(0 'hj+#7 ߋ ޿(t 'B: ;P?9?9BB t2ugltig a( b_kurzx  )@ 3 S"vlohl OOepfODlls(Ausbildungsv@erguetP, clm_Range).Value, ";")(4) Then 'gltig ab Call Datum_kurz(Ziel) DExit SupEnd If% If A = Split(.Ce_20jahrha'keine Prf ZDU1UBetragBNumerisch_VK_NbK, 2DX2,;M*B3*SdenlohnX--_3nnn$,؃Wnn!++n`n? ?,?,&$Empfaer_VWLlPAlph>aUeßß5wVB`A.Lefwsi_AG_Anteil , InStrzY - k8 8e5o߅څ Mido E g] + !-/|, {^$seit_wannO$ r#elD,Ver1snu~m ??3O,0  IBANO4᭯ch434BIC?OO@115"NotB orbePaI>igsz#e#e""PϺ=V9ֺvoܙF3_*CObqNO hKS?8oƉbisQq?;WDnArt@ der B1+f>ۑ?U3"" 3?/9AnzahlstageW$p Call Numerisch(Ziel) Exit Sub dEnd If& 2If Not .Cells(Vorbemaeftigungszeiten_2, clm_Range).Value = "" ThenMQSplit(0Z, ";")(0)/ 'vo13Datum/ˍ[DD1EDbisK]DMDDD2EDArt der B䄯H'keine PrfHH5$3&$nzahl$stage/!aN%葡KWith !B !Private@ Alpha As String, int_lenAIntegerDDim sϠGoTo@ Fehle@handlMa%a#"b%* m:c6meld1f&hbg Select5$:99Optional?:?#=er=$@#?=1 =IsCc=A < 00a= 4 aC!8Els9p}<>pA5)2# 1/ o j+@ q= 3YG22[?uD44@ 4 8 !994J9QU6D9w_VK_NKGS nk5, :v WҪ:FormatcS7cT 0."S= 1nkDo While 2C& "0'A@- 2Loop3S?Fa0 PcA?F_(0!?F1c5?F 5aqT -_ `U _ 1S 8_ _ _ p1@ _r_$Fa=S /[]O1@ q]]]]Q Cas@/Not IsNumeric(Split&6(0) ) Or >X 31 11)122[.GoTo FehlerbehandlungN qIfElseK?W0WN8PNAFNbLefO-ij3, \5>AFor0mat(M00& & " F5D VWDUBound͑2aQџQ-!L;!-sH`A= = 4ta0n0!r511-21/[e_e1;߁5>i! Ӈ 3Ise8r2GO#<ai :ֽCallDmeldk?٠S4_kurz#aa&9/7nfjpjOIBO$ O!dAwd4 z 6b?xoN ( qh`h`/"0c1G_<7p2u6 ,@>[ "#/ u%/?!RDΖ?! :!q,ϖg7#RN-ME1WiqOGOGMGGrU q'_  rrrѿrr6HofFrm).__ r{S_NInteger, Optional int_lenD !Mess`oQ3 CaseD@r150`Der e@ bene Wert ist zu l@.a]vbCrtLf]_5q"Zulssig si@'maxim !5 Zeicp.Y-r 2 gu Wert ist zu kurz." & vbCrLf@_ "Bitte geben sie mindes tens in(t_l4&Zeichein."Case 3wMessage = "De$r ?geqe ungltig+Zulssig]nd nurmerisT݂-eT^4^r߀odgl 0c51asJaDatuma S@x m Format 'TT.MM.J',46?4t4MM/u37[3} ?ɥ]"dmaximal{Nachkommal@~3B}8in_}@" Vo&r10Fr drfas Mitarbeit3wurde k4e Personalnum@ a%?%4PhBN 3 1n vollstndig Name(Gj̧i n n4 2n E r`sdb8Q1 esM 8S)i Anqprift_8 ine"( {w 88 GeburtoAO/_ing 8ESelect S'Hinweismeldu zusapBns etzen3If Fehler_Nr < 10 TpMsgBoxxl VBA.Chr$(187)o_Korrigier1q8IhreQ)gabp, OpExc$la|io ElTse , B If ub >rU &$&`(&` 0(&` 0(&` 0,!&` ) 0&,I&` ) 00q&` A Y 0&(&` 0(&` 0,& `q ) &nrU c d1dYdc4Y^Yd8Y^Y^<Y`duf_Export_Speichern_unter4'__SRP_13B __SRP_128[ ws_VerwaltungA`r$(187:)_GA" Biten Sie zum F Asrtd!J.", vbdExmaAgGExiteCEGNot Mdl_Hilfsfunk AFHKexis@tiert(R)QDas DK@ nfR R Leres*7_*g&%5_* EYIf`?'Oa|_MKMa angegeb1_L\L%L`M n fr dNhJJoHeJ'|=rL}nspOg%LC&D!*Selecxt C$ +5"OK!ˆC OGoTo ŗ_l3E8e a h %:maximal 100 Znt9atZAa:bent haelterlaubte_d!B! lt unzulssxige#!"(N si@p< > ? ]: | \ / *)3ZZiuE04EnnvD.SE E):Call5C<.ct_ersteln{[\p,urG17ub}_W#t}avf`xfy`S cb_ZuBckfDialoge.swechsel(T,u2UserForm_ActivP9rng_P onalnumm_#Split(ws_Ap/!Pnt.Cs(_des_Mi@tarbeis|, clm_Rb)sR, ";")(1 a"/Environ("USERPRO FILE"d"\Desktop`l`.obp_LuG=V0"ANF_9 Berrc{#@"M5p9a`nFraH"n.(qh72F ODAS o eo +o teo o )k 5>k/QueryClose(@CancelqIAger, M>oT(= /:/:0],_" h`H\3Y$*\Rffff*2G59b53364 48<@DHLPT= " (@ @Y^Yd D$yd` HY`e L$yQe`I P$yqe`T^Y ^0`0` eW0  0  0  0  0 h DLPTT8rU `$`$A`$`$`,` &&n}n\6-SB7@@WRCme;H!ӡjHf,l}5c|?J1I#o|1vxc|?J1I#o|1vº6-SB7@MEPSPSSS<6"<<0{9FF75740-7FE6-4352-A99F-6D651EFB3B06}{A1D32148-6AE3-48B7-85BB-662C6C7D1B35} ` ## X%`*` ` % ` ) h` -`I ` 9i<Ei%@ %h%%0hh`H\3Y$*\Rffff*2G59b53364 48<@DHLPT= " (@ x ` h p8@H P"X " " " .4P``b08 " @HPhxx]@]`]x !!R%Es wurde kein Verzeichnis ausgewhlt. d d % f@ Bitte whlen Sie ein Verzeichnis zum Speichern der Exportdatei. xA@b] |8 !!R (% e)Das gewhlte Verzeichnis existiert nicht. d d % fH Bitte whlen Sie ein anderes Verzeichnis zum Speichern der Exportdatei. xA@b|k !!R Es wurde kein Name angegeben. d d % f4 Bitte geben Sie einen Namen fr die Exportdatei an. xA@b| d !!R (%' KT !!R' KT Der angegebene Name ist zu lang. d d % f) Bitte geben Sie maximal 100 Zeichen ein. xA@b|8 "KT 0Der angegebene Name enthlt unzulssige Zeichen. d&(Nicht erlaubt sind < > ? " : | \ / *) d d % f& Bitte whlen Sie einen anderen Namen. xA@b|`nXkPH !!R !!R Bo (! !(Ro  ~B15Coh]P  %N!R;$#'# USERPROFILE %\Desktop !(Roc ~!!\ANF_LuG_ ~!!!R_ ~!!!R_ j%!R !(Rdx ANF_LODAS_ ~!!!R_ ~!!!R_ j%!R !(R\G{koh'<  ~B0A0oAttribute VB_Name = "uf_Export_Speichern_unter" " Bas`0{9FF75740-7FE6-4352-A99F-6D651EFB3B06}{A1D32148-6AE3-48B7-85BB-662C6C7D1B35} dGlobalSpaco False Cr@eatablPredeclaIdTru By se0TemplateDerivCustomizDOption 0licit` P"& Sub cb_Erzeugen_Ck() ADim z(and As Zd_Dinևstr_FoldeJrSngi802M'READ>2001"9#IfA7 Then Declare PtrSafe` FuncOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" AliaXs _EI" 1A" (ByVal h As L ong, lpSub S $)ulssamDesired phkResult %:)UC{Quer]ue(} ]?EueF@lp4erv9lpType4, lpData!Any,clp cbrACloseivHY #pElse Z?"Ex? ?TJpiJiJ EJJ?OjI #E`nd IfA Vers Import\ei_LuG_lesen(B)dNim v_ sl@itΓS'6!#Gre bpimmuB ər B, *p 0R` #/ 1r;'Je nach Bdjetz`)ie $9 U Sҋ1: ' 56D2TmpSNumC# * 255ue &.Chr(0)1w, A) yP(q KVBA. Left()In P (IvbNullChar) - 1|3: ' Bi`nr Dim bytData()LAs Byte lngReturn = RegQueryValueEx(6Handle , var*, 0&, 3, %Buffer Size) ]Re ) - 1) CJx0), JIf{0 Then~Read fCase 4DWORD z@ uLong ) & VBA.Chr(rb4:A;=+'G 32bit00 ' e,>= 5.1 (XP, Server2k3, ...)? -> GetNativeSystemInfo vorhanden ^ A@6 C)Prozessorarchitektur des OS unterscheiden ^ ! < KTx64 (AMD Or Intel) ' > KT$Intel Itanium Processor Family (IPF) ' @ KTx86 ' B KTunknown ' S0 ' n kS ' ni˵Attribute VB_Name = "Mdl_OS_Architektur" PrivaType SYSTEM_INFO wPro@cessorjcje As In tegerLRe@served2dwPageSiz!4Long1lpMinimumApplicationAddrkC (ax!(dwActiveMask%dwNumberOfs tE0lloUGranularity Level 0Rev is{End ; #IfA7 Then#Dec 032biSA_x8Ya O.NT, XP, Sar2k3, ...Lsko mpone7 z u A:psammensetzen;1einfac ht divr=@1) '5.1 ( '@ މvorhan0gqo ?'zag de~s >n7i)8._q2o'x(Ѝ"lpF}3364a/ _'R Ita`nium `s Family (IPF? R? 0 x o'fFy_2 !? 7 t'uYWUy ZOQ ל!=ъ5qe_ %E f*2A59b5335c(*\Rffff*2Q59b53379\0(*\Rffff*2Q59b53379\1h (08@HPX` h( p@x(   ws_LogoC__SRP_3 __SRP_24mdl_Email 0 Bt: VrGetNativeSystemInfo; < GetNativeSystemInfo: d(GetVersionExA; PGetVersionExAixRR((R RMEtP@ @H 6 <<<H h 0h" Hh$ `h& xh( h* h, @h. h0 KTh2 h4 $$\Ver 6 p` )8 A% 6 P( )8 ion%@ BV 0C %+D PpP )F WAREA%+D t )F $ %H 8hJ P\DAThL h0000hN onalhP ellehR (T 0Z Cl C+ `X<<`% \ x6Li% ^ D-Da%`< B> BB BX CP0  @  X\3Y(*\Rffff*2A59b5335c\1$*\Rffff*2Q59b53379$*\Rffff*2A59b5335c(*\Rffff*2Q59b53379\0(*\Rffff*2Q59b53379\1h (08@HPX` h( p@x(   H @H  2(` h x B (   0 $8 ` h p  J "( Ph 2p & 0  (@ H *P     ^^0^H^`^x^^^^^^p p]D ]D]D@]D P ^8^P^h^^^! Maintenance string for PSS usage p]D]D0%]D]`]]!OS Plattform und Version auslesen \ \ (J \ AD Plattform unterscheiden32 \ !R B Z KT win32 layer on win16, veraltet ' X KT Win9x -> 32bit ' V KT NT, XP, Server2k3, ...% CVersionskomponenT 8g>cL@֛wH:B^k? Fy $cND7*H6Kx&img_Datev_Logo, 197, 0, MSForms, Image(img_Eigenes_Logo, 208, 1, MSForms, Imagey $cND7*H6K@֛wH:B^k?MEPSLSSs6"<<<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}(% %*oh@l0@ %*m4``@8h%j%8hPx`\3Y*\R8003*#72$*\Rffff*2J59b5336eh8<8DxAttribute VB_Name = "ws_Logo" Basx0{00020820- C$0046} |GlobaBlSpacFalse dCre atablPr@edeclaI"dTru BExposeTemplateDer iv$BustomizD2Controlimg_D)v, 197, 0, MSForms, `Image E igene, #!rU 8 YmmY 8(96<! D(971Ey@ 4 2rU P Y@l@ @`4n xME @..i`` `b p`d `r@@f L@h L\3Y0 " ( 0 @ P$X hpx ( * (08 @H P,` $  x]`]x]]]](Outlook.Application$j .` f ` %l .b Dw !n H  Hinweis: d d:Ihr Email-Client wird von der Anwendung nicht untersttzt. d7Die Generierung der Email ist daher nicht durchfhrbar. xA@b|kZx b 5p ~!r !t >!\ >! h 'C@k( ~!r !v TEMP$\ h 'C@terschkqC@x q.` .b TEMP$\ $~ ' TEMP$\ A@z %k@k8|0Z(  Hinweis: d dVIhr Email-Client ist fr die automatische Mail-Generierung nicht korrekt konfiguriert. dLDie Generierung der Email ist daher nicht durchfhrbar und wird abgebrochen. xA@bem|8o0(wAttribute VB_Name = "mdl_Email" Option Explicit Pub, Sub _erstellen(Zal str_File As Sng) Dim olApp2ObjecSbjMv(FSOiIn tegercConsteKIte m0 ByValu1 Otrror Res"uNexNSe([= Create]("Out`look. a]"ui=z.cJ(olPIf Not err.Number\ ThenOMsgBox "Hinweis:" & vbCrtLf _"Ihr-Client wirdT vvdA@ndung nic0ht uS@utzt.PDie GenerieNrA iad ahCdurchfhrbar.", vbE`xclamQ1ExitCEnd IflGoT o yFehlerbehandl)With ^ohCKB.achmJsiMDialog e.C.cbxp_PFBLmA .AddisWoHrkbPa & "\AYThHA,@Ī, 9 " B'@ortd@i)Environ("TEMP")KC{?F4!!*&splay#:bjlqehing#mJ# &", @LDir(@)) > 00(Kill cE#Y e CK_ X~:nufr dyautopsche -)|ykorrekt konfigu"rd d#abgebronLp&!* uf_Email?__SRP_17__SRP_1692Mdl_Dialoge .w66 Tt !%KGwr>=8E#$_ԇ0.G1ctQz6/@:a)xz6/@:a)t !%KGwrMEPSPSSS6"<<<0{3D3E1C9D-B638-4596-AF86-898423D4245F}{E387D403-2E30-4789-910E-1031CD637451} X` ((` ` * ` .i<us5it.H@%pH %Xb %| %HXx\3Y$*\Rffff*2E59b5336448<@DHL2 " 0 ( 8 H X `p x     8 @P X` h " 0 " 8   !"#$%&'()*+,-./01345789:;<=>?@ABCDEGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnpqrsuvwxyz{|}~@HP`x]@ t >!@ 1Der Fragebogen enthlt ungespeicherte nderungen, d4die vor dem Email Versand gespeichert werden mssen. d d % f. Soll der Fragebogen jetzt gespeichert werden? $b'y  VB B >B@~ d t (R_`|XkPkH v  ~Breld v (Rdl_|kd B@259 Bakd v  ~B359d v (Rdl_|xkpdh2Es wurden keine Dateien fr den Anhang ausgewhlt. d d % f Bitte treffen Sie eine Auswahl. xA@bkkoX  ~Boh'<A@oH@Attribute VB_Name = "uf_Email" Bas|0{3D3E1C9D-B638-4596-AF86-898423D4245F}{E387D403-2E30-4789-910E-1031CD637451} dGlobaBlSpacoFalse Cre atablPr@edeclaI"dTru BEx0pose0TemplateDerivCustomizDOption 0licit P"& Sub cb_Weiter_Ck() Dim answer As I@nteger Ifx_PFB pThen Not isWorkbook.SaW-= Ms@gBox("m Fragebogen enthlt ungespeicher ndern," & vbCrtLf_G!A"die vor dem Ve@rsand 9dmsse n.JVBA.Chr$(187) Sollr3jetzt?", /vbYesNoDd4@YO'BLa Ca@!mdl_Main.WO_ausle8 OKB M@ FormatiBY.Markfheb{Th{KE cbB.ValuExitTL 7IfgE'G$! jrtd`]i $D@n_fu_c_EhCAVC%Dial@U.wechsel(bL,mort,7O7!?"?" O Me.HidI,+aD._ctellI=,aK -`-a a-il- B--- "Es wur@keine AMi Jfn An Lg @rgewhlt" Bittreff SAuswahl.vbEx`Ӂ~o0J>kaC`PAbbr `en8a8#_h3COrjUserI_"Q:yClr(C ancelj, ModeXd8<= w!o rU `\!]I]q]\4'9]8'91^<Y^Y^ @$y^` D^^0`HY^Y_ L$y_`IcW0  0 X 0 @LDHrU X$`$A`,`&&nrU~| !I fi.r k` KT B@n@ r ! B@ r B@o KT .k ( KT .k r B@ ( KT B@nX ! B@ B@o0@ KT .k B@n ! B@ B@o KT . kpnh ! B@ B@o@8Attribute VB_Name = "Mdl_Dialoge" Option Explicit Pub$ _Email As uf@xportBD_Speichern_unter 2 BLogo0 Subwechsel(v, zuC) Select Case x ll _zeigen5)Ca (?0PAke inDHe_entlad HEnd ] ubRq lwGUl{C.Hide +SetsNothingPs\zJ amBd; ! >rivav4hNu?VRDIf LL<8<<<% %@x %  %@ x % `hk) a%) a% p`\kPI  ` &) a% @` 3) 8a% ` G) a% `Tk S) a%r 8@`8@X@ x@`p8@~ `@h 0p@x p `%a@t @d @T %P@l @\ r \3Y$*\Rffff*2E59b53364$*\Rffff*2F59b53364$*\Rffff*2G59b53364$*\Rffff*2H59b53364(*\Rffff*2A59b5335c\3$*\Rffff*2D59b53364$*\Rffff*2A59b5335c*\G{AC2DE821-36A2-11CF-8053-00AA006009FA}#2.0#0#..\..\..\Windows\SysWOW64\FM20.DLL\2#Microsoft Forms 2.0 Object Library*#26] " (08 @P Xh p  "      (0 8 HPX " `hp x   "    (8 @ P ` h x  "    ( 8H " PX` h x x] ] 8] `] KT A KT A ook.Ap KT A ` KT A KT A nHo@ KT r B@%.r KT B@. KT B@. KT B@. nop KT r osuCompObjpi05rzx n``+u+uf"" BitÁ=Sie @ldd7i.",B vbEx{ma^KExit^GEnd IfGVEikesLW>(QrDi0aloglwe@chsel(A,}U_PWmˏ#Hil@fsfunkGe&n~ Abbr MUoa/^_ChangebbZ0A?UserFormD_Q kyCl (Cancel As Ilger, Mo`>|= CA[~(. 0{2E53F95F-117C-4953-AE42-9E71E794A82E}{10CBE075-00BB-4CBD-BCC6-12829672E7F3} @` 8$y_` <$yg` @'9g`DY` h H$yQe`ILY^Y9hPY^YihTY^YhXY`h\^y ^0` gWXx! Qxoh5h& ,hx x h:X]3x5h\ 1'''H0*#D*#@>#<*#8*Fh 2 D@<86hH.hx x h`D /Dx5hYY $6 4 D@<8xhH`(# Fhx x x5h($6 xh0  0  0  <H8@\8.\Windows\SyrU h$__SRP_10o _VBA_PROJECT6wdirtN__SRP_0DE s d`s'J?_S.|SIBq用.uLr,D$\[@`j@x,D$\[@`j@`s'J?MESPSSS6" LL 0{2E53F95F-117C-4953-AE42-9E71E794A82E}{10CBE075-00BB-4CBD-BCC6-12829672E7F3} @`Hk ``hk `  ` ` @i<` i% %@(% X%0( ```@x @h p`0P8 \ d fxb@x =@Hh @@X B@H HE@xD G@@ (J@< @ 8 @( @ @ @ @ ~@h @ x0h\3Y$*\Rffff*2H59b53364$*\Rffff*2@59b5335c*\G{AC2DE821-36A2-11CF-8053-00AA006009FA}#2.0#0#..\..\..\Windows\SysWOW64\FM20.DLL\2#Microsoft Forms 2.0 Object Library*#55*\G{AC2DE821-36A2-11CF-8053-00AA006009FA}#2.0#0#..\..\..\Windows\SysWOW64\FM20.DLL\2#Microsoft Forms 2.0 Object Library*#44$*\Rffff*2I59b5336e*\R0*#e*\R0*#f*\R0*#1*\R0*#17$*\Rffff*2A59b5335c$*\Rffff*2D59b53364 48<@DHLPTX\# " (,0 |\H . "# 0 " 8@X " `hp " x \BpdP ! !R Es wurde keine Datei ausgewhlt. d d % f Bitte whlen Sie ein Bilddatei. xA@b|0k( ! \Bt.r k  ~B.o@ (! ( o  ~Bo ! (Rkxop'<A@oPHAttribute VB_Name = "uf_Logo" Basx0{2E53F95F-117C-4953-AE42-9E71E794A82E}{10CBE075-00BB-4CBD-BCC6-12829672E7F3} dGlobal!SpacoFalse CreatablPre declaIdTru BExpose0TemplateDerivCustomizDOption 0licit P"& Sub cb_Einfuegen_Ck() $ Ifx_Wi^rherstellen ThenCall Mdl_Steuerelem@ente.D0v_e/E2Me.tbx_i_waehA@.ValuS"" MsgBox "Es wu rde ke B ausgewhlt." & vbCrLf VBA.Chr$(187)_G3`$A`$`$`,`&&n\0* pHdPersonalfragebogenT@ j = \3Y J< 9Office>Ofice %*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044 2}#2.0#0#C:\Program Files (x86)\Common\Microsoft Shared\OFFICE14\MSO.Do_ei04c n``@+u@+ufobdhektur2Q59b53379 $Mdl_OS_ArchitekturtHws_Logo2J59b5336ekws_Logo>mdl_Email2;59b5335cmdl_Email uf_Email2E59b53364} uf_Email Mdl_Dialoge2D59b53364~Mdl_Dialoge Sh(Fuf_Logo2H59b53364 uf_Logo`@(!`0PHh(`@ 88mzdJ2g[*Mr9y SE.F"B_JnQuJ٦OFaoޮeB)ġ)$MhyھOޣC+Bgnu$.PIۏ+׹lMʘ݌ pOdICH8M]c)H1 EOrV\{TuEE }*UPM6چEaKC/'(9S(.Hyk¶@o&&}x}45F>Lƨ@%=Ŀ Y u.LOlhke!MIsqփukO֜D+l $ Excel+ VBAWin16~Win32Win64xMacVBA6#VBA7# Personalfragebogen9OfficeuMSFormsC Scriptingstdole` PFBv _EvaluateWorkbook_Activateg Mdl_Hilfsfunktionen_(Ansichtsoptionenv Application*OnKeyP WorkbookOpenwbook wb_Workbookk WorkbooksBWorkbook_BeforeCloseCancel ThisWorkbook|SaveddWorkbook_Deactivate4(Ansichtsoptionen_zuruecksetzen Workbook_Open updateMode2ScreenUpdating! ws_VerwaltungCells Initialisierung_durchgefuehrtlValueK Fragebogen_erzeugt mdl_Main(Fragebogen_erzeugenk<FehlerbehandlungK Mdl_SteuerelementeR( Steuerelemente_initialisierenj<(Gespeicherte_Werte_eintragenMsgBoxRvbCrLfChrK~ vbCritical+} Fragebogen9cb_Speichern_Clickm cb_Speichern,e BackColorރ cb_Druckend(Speichern_unter۴cb_Drucken_Clickr Mdl_Druck( DruckaufbereitungMcb_Export_ClickA Mdl_Dialoge&" (Dialogwechsel* kein_Dialog Exportcb_Email_Clickq Emailimg_Logo_clickr Logocbx_wB_Option_Ja_clickcbx_wB_Option_Jacbx_wB_Option_Nein[+cbx_wB_Optiona *\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.1#9#C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA7\VBE7.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.7#0#D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE#Microsoft Excel 14.0 Object Library4*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.5#0#C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSO.DLL#Microsoft Office 11.0 Object Library*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library*\G{EF0722F2-4273-4ED7-995F-749488872AC7}#2.0#0#C:\Users\mpenning\AppData\Local\Temp\Excel8.0\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Library.E .`M *\G{420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228}#1.0#0#C:\Windows\SysWOW64\scrrun.dll#Microsoft Scripting Runtime*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\stdole2.tlb#OLE Automation \3Y  PFB2?59b5335c#PFBj`3Fragebogen2C59b53363kFragebogenY]-Mdl_Export1m59b5335cMdl_Export0q Mdl_Formatierung2M59b53372 Mdl_FormatierungS`HJ&Mdl_Hilfsfunktionen2@59b5335c(&Mdl_Hilfsfunktionen `6mdl_Datenfelder1q59b5335c>mdl_Datenfelderx%ws_Assistent2N59b53372ws_Assistentmdl_Main2L59b53372Vmdl_MainRH@"$ws_Listen_englisch1v59b5335c$ws_Listen_englisch$Mdl_Steuerelemente2I59b5336e\$Mdl_Steuerelemente@Kuf_Export2F59b53364uf_Export+Mdl_Enums2A59b5335c Mdl_EnumsaMws_Listen2159b5335cws_Listen? Mdl_Druck2259b5335cxMdl_DruckS8[Mdl_Pruefungen2O59b53379Mdl_PruefungenP2uf_Export_Speichern_unter2G59b533642uf_Export_Speichern_unternh#ws_Verwaltung2K59b5336eMws_Verwaltung"Mdl_Registry2P59b53379Mdl_Registry P$Mdl_OS_Archit_Nein_click޷Worksheet_BeforeDoubleClickftTargetFRange Worksheet_CalculateteWorksheet_ChangeSrng1Mrng2Mrng3M(Blattschutz_aufheben EnableEvents Gewaehlter_Fragebogen Mdl_Pruefungen(Eingabepruefung_MinijobwAddress(Eingabepruefung_AzubiS(Eingabepruefung ws_AssistentdSplit)$ Name_des_Mitarbeiters_PersonalnummerqB clm_RangeaP Vorname Familienname>A(Blattschutz_setzenWorksheet_BeforeRightClick3Worksheet_SelectionChange4 Mdl_Export.(Export_Datei_erstellen Verzeichnis{ DateinameO str_Folderq str_File_Nameastr_Fileanswer,Right (Dialog_Exportr bln_Email.D(Datei_exisitiertvbYesNovbYesa?(Datei_schreibgeschuetztX+ Export_Speichern_unterwHide9z(Dialog_Export_Speichern_unterrWaitNow% TimeValue(Exportdatei_vorhandenM(Exportdatei_befuellen: Mdl_FormatierungI(Markierung_aufheben2str_VersionImportDatei_LuGstr_Personalnummerstr_Familienname{ str_Vorname+str_Geburtsname6lstr_Geburtsdatum str_Strassee+str_Hausnummer%str_PLZstr_Ort str_Anschriftenzusatz9=str_Versicherungsnummer7str_Geburtsort_str_Geburtsland_LuG+str_Geburtsland_LODAS—str_Geschlecht{str_Geschlecht_LODAS str_Familienstandstr_Familienstand_LODAS=str_Staatsangehoerigkeitstr_Schwerbehindertstr_KontonummerZustr_BankleitzahlRstr_Bankbezeichnungstr_IBANstr_BIC(str_Eintrittsdatum2str_Erster_Monat;str_Jahrstr_StammdatenGueltigAbstr_Ersteintrittsdatumstr_Betriebsstaette,str_Berufsbezeichnungstr_Ausgeuebte_Taetigkeit str_Hoechster_Schulabschluss str_Hoechste_Berufsausbildunglstr_Beginn_der_AusbildungRstr_Ende_der_Ausbildungstr_Arbeitszeitdbl_Arbeitszeit_Tag̉str_Urlaubsanspruchstr_Vertragsform ?str_Arbeitszeit_Mo=str_Arbeitszeit_Di<str_Arbeitszeit_Mi=str_Arbeitszeit_Do<str_Arbeitszeit_Fr<str_Arbeitszeit_Sa>str_Arbeitszeit_So>dbl_Arbeitszeit_Wochevstr_KostenstelleBstr_Abteilungsnummer$"str_Personengruppe2str_Art_der_Befristung'!str_Befristung_Arbeitsvertrag_zumڞstr_Steuerklasse6^ str_Faktorstr_Kinderfreibetragastr_Finanzamtsnummer+str_Identifikationsnummerstr_Konfessionkestr_KVpstr_RVsstr_AVstr_PV)str_Empfaenger_VWL str_BetragT str_AG_Anteil str_seit_wann str_Vertragsnummer&str_Kontonummer_VWListr_Bankleitzahl_VWL]str_Bankbezeichnung_VWL str_IBAN_VWL str_BIC_VWLi(Werte_auslesen clm_Wertդ Geburtsname GeburtsdatumX Strasse_Hausnr7X PLZ_OrtU Anschriftenzusatzk  Versicherungsnummer Geburtsort1 Geburtsland[d Geschlecht_Familienstand? IsNumeric$* Staatsangehoerigkeit Schwerbehindert Kontonummer_BankleitzahlI Bankbezeichnungy IBAN BICy! Eintrittsdatum_Ersteintrittsdatum Betriebsstaette Berufsbezeichnungܟ Ausgeuebte_TaetigkeitS. Hoechster_Schulabschluss_ Hoechste_Berufsausbildung{ Beginn_der_Ausbildungت Ende_der_Ausbildung/) Woechentliche_Arbeitszeit_Urlaubsanspruchb Vertragsform Woechentliche_Arbeitszeit Kostenstelle Abteilungsnummer; Personengruppem Art_der_BefristungO Befristung_Arbeitsvertrag_zum Steuerklasse_FaktorS Kinderfreibetrag9"& Finanzamtsnummer_Identifikationsnummer' Konfession@ KV_RV= AV_PV Empfaenger_VWLZ Betrag_AG_AnteilFq seit_wann Vertragsnummera Kontonummer_Bankleitzahl_VWL Bankbezeichnung_VWL} IBAN_VWLp BIC_VWL Bob_LuGTrim@ Mdl_Registry(VersionImportDatei_LuG_lesenF$tbx_Mandantennummertbx_Beraternummer\ vbInformationn (FontColor{h (BorderColor(BorderColor_Pflichtfeldi(Spaltenbreiten_anpassen$ws_ WorksheetColumnsp9 ColumnWidth(Zeilenhoehen_anpassenzhPositionRowsU RowHeight Sprache_PFB!(Hintergrundfarbe_setzenInterior; ColorIndexPatternixlSolid7n(Header_formatierenFontUSizeBoldBordersC" xlEdgeLeftL LineStylew xlContinuous[Weight1xlThick (Abschnittsueberschrift_einfuegenAbschnittsname@ Zusatztext+~pos mdl_Datenfelder: xlEdgeBottomxlThinw(Datenfeld_Rahmen_formatieren$rngUArbeitgeberfeldSpalte xlEdgeToph&(Datenfeld_Bezeichnungsfeld_formatieren Bezeichnung\ rng_Zusatz%Bezeichnung_ZusatzHorizontalAlignmentS@xlLeft9VerticalAlignmentʡxlCenter MergeCellsکItalic!!(Datenfeld_Eingabefeld_formatierenohne_Eingabefeld/ Pflichtfeld(Locked NumberFormatR xlEdgeRight%v"(Importierbare_Stammdaten_markierenhFelderi`strstr2G5 clm_Positionfc clm_OO_NameF OLEObjects3 Firmay weitere_Beschaeftigungen_5PstrRangeA strRangeArrayB DisplayHeadings/~DisplayWorkbookTabs˝DisplayFormulaBarDisplayStatusBarCommandBarsEnabledO File_Path5!(Worksheet_bereits_vorhandenws_Named Worksheets(Letzte_benutzte_ZeileSpalte1(Spalte2(Spalte3(Spalte4(Spalte5(Spalte6(Spalte7(Spalte8(Spalte9(Spalte10gSpalte11hSpalte12icount0vxlUpWorksheetFunction&MaxȲProtectfPasswordDrawingObjectsߺContents= ScenarioskAllowFormattingCellshAllowFormattingColumns<AllowFormattingRowsAllowInsertingColumns}AllowInsertingRowsHwAllowInsertingHyperlinks 9AllowDeletingColumns"AllowDeletingRows0 AllowSortingK_AllowFiltering8AllowUsingPivotTablesfEnableSelectionahxlUnlockedCells Unprotect? ActiveWindow+ CommandBars Enabled۪ValVersionExecuteExcel4MacroO(Verzeichnis_waehlenO FileDialogmsoFileDialogFolderPicker?'Title~ ButtonNameTInitialFileName&Path2 InitialView msoFileDialogViewDetails Show SelectedItems (Datei_waehlenmsoFileDialogFilePickerFiltersAddr(Verzeichnis_existiertDfsoFileSystemObjectNU FolderExists Datei1 FileExists FileSystemTGetAttr(Dateinamenspruefung>( Zustand_Dateiname/ OK^ zu_langp enthaelt_unerlaubte_Zeichen>g (Einfg_Aktion6objData| DataObjectGetFromClipboardGetTextReplacefvbTabc9 ActiveCell (Tab_AktionfRichtungآac}\(strRangeArray_befuellen .AktionI(Zwischenablage_leeren^EmptyDatSetTextPutInClipboard(Standard_Abstand-{(Abstand_Abschnittsueberschrift)(Abstand_Abschnittsueberschrift_Zusatztext5\(Abstand_AbsatzAssistent_AnfangWAssistent_Endep-(Block_Allgemein Blk_Allgemein4)Datenfeld_Firma.Datenfeld_Name_des_Mitarbeiters_Personalnummer(Block_Persoenliche_Angabend Blk_Persoenliche_Angaben[ BarzahlungA clm_BezeichnungЮ ( Datenfeld[ clm_Bezeichnung_englischW clm_Arbeitgeberfeld  clm_ohne_Eingabefeld( ComboBox_Left_Spalte_1( ComboBox_Left_Spalte_2( Standard_Abstand_ComboBox( Abstand_Absatz_ComboBox0(Block_Beschaeftigung Blk_Beschaeftigung^ Status_BeschaeftigungT(Block_Befristung* Blk_Befristung Abschluss_Ausbildungsvertrag_amD (Block_Steuerb Blk_Steuer6 Abwaelzung_an_Arbeitnehmer(Block_Sozialversicherung Blk_Sozialversicherungb Krankenversicherung RV_Option Gesetzl_KrankenkasseƧ UV_GefahrtarifD(Block_Entlohnung Blk_Entlohnung- Entlohnung Entlohnung_5Datenfeld_EntlohnungB(Block_Ausbildungsverguetung Blk_Ausbildungsverguetung Ausbildungsverguetung Ausbildungsverguetung_3TDatenfeld_Ausbildungsverguetung?\ (Block_VWL, Blk_VWL\(Block_Vorbeschaeftigungszeiten Blk_VorbeschaeftigungszeitenK{ VorbeschaeftigungszeitenX Vorbeschaeftigungszeiten_5Ļ!Datenfeld_Vorbeschftigungszeiten(Block_weitere_Beschaeftigungeni Blk_weitere_Beschaeftigungen weitere_BeschaeftigungenH"Datenfeld_weitere_Beschaeftigungen EUR450_Option )Datenfeld_weitere_Beschaeftigungen_Option (Block_Beaf Blk_BEA' Bearx Datenfeld_Bea^ Angaben_zu_den_ArbeitspapierenvYrng4MDatenfeld_Strasse_HausnrDatenfeld_PLZ_Ortr"Datenfeld_Geschlecht_Familienstand~E"Datenfeld_Kontonummer_Bankleitzahl&+Datenfeld_Eintrittsdatum_ErsteintrittsdatumDatenfeld_Probezeit&3Datenfeld_Woechentliche_Arbeitszeit_Urlaubsanspruch)#Datenfeld_Woechentliche_Arbeitszeit Datenfeld_Steuerklasse_FaktorA0Datenfeld_Finanzamtsnummer_IdentifikationsnummerDatenfeld_KV_RVUDatenfeld_AV_PV?Datenfeld_RV_Optionv-Datenfeld_Betrag_AG_Anteil rng_Firma8 rng_Firma_2 rng_Firma_3rng5Mrng6N rng_MA_Namerng_PersonalnummerZrng_Str rng_HNr[rng_PLZrng_Ort`rng_Geschlechtbrng_FamilienstandZrng_Kontonummerdrng_Bankleitzahlxrng_Eintrittsdatumrng_ErsteintrittsdatumI rng_Probezeit rng_Dauer_der_Probezeit3rng_Woechentliche_Arbeitszeitrng_Urlaubsanspruchuvrng7Nrng8Nrng9Nrng10*rng_Mo$rng_Diуrng_Mirng_Do׃rng_Fr$rng_Sarng_Sorng_Steuerklasse rng_Faktorrng_Finanzamtsnummerd8rng_IdentifikationsnummerYorng_KVrng_RVrng_AVorng_PV rng_RV_Option/WrapText}rng_Bezeichnung rng_Betragrng_gueltig_ab10Krng_Stundenlohn`rng_gueltig_ab21KAusbildungsjahr>rng_Ausbildungsjahrrng_gueltig_ab_1rng_gueltig_ab_2 rng_AG_Anteilprng_vonZrng_biskrng_Art_der_Beschaeftigung3"rng_Anzahl_der_Beschaeftigungstage{rng11+rng_Arbeitgeberͦrng_Art_der_Taetigkeit+6rng_Beaj rng_wB_Option Startseite_loeschenDialogsxlDialogSaveAsdat ClearContents{ clm_Wert_2( Steuerelemente_auslesen weitere_Beschaeftigungen_2P weitere_Beschaeftigungen_3P weitere_Beschaeftigungen_4Pvaldat DisplayAlertsDeletex(cb_Speichern_Color_Change^IvbRedG/ ws_Listen_englisch]( ComboBox_Heightȃ( ComboBox_Width&( ComboBox_Small_Width4( CheckBox_Left_Spalte_1=( CheckBox_Left_Spalte_2=!( Abstand_Arbeitspapiere_CheckBoxen Image_Logo% OLEObjectwCommandButton_SpeicherneCommandButton_DruckenRCommandButton_ExportCommandButton_EmailWComboBox_Geschlecht%ComboBox_FamilienstandkComboBox_SchwerbehindertSrComboBox_BarzahlungComboBox_Art_der_BeschaeftigungComboBox_ProbezeitComboBox_NebenbeschaeftigungG%ComboBox_Geringfuegige_Beschaeftigung8&!ComboBox_Hoechster_Schulabschlussφ"ComboBox_Hoechste_BerufsausbildungComboBox_Vertragsform(ComboBox_PersonengruppeComboBox_Status_Beschaeftigung$ComboBox_Art_der_Befristung6S CheckBox_Schriftlicher_AbschlussOCheckBox_Weiterbeschaeftigung*ComboBox_KonfessionComboBox_Pauschalierung&#ComboBox_Abwaelzung_an_ArbeitnehmerC(ComboBox_Elterneigenschaft! ComboBox_KVFb ComboBox_RVIc ComboBox_AV` ComboBox_PVbCheckBox_RV_OptioniComboBox_Krankenversicherung!ComboBox_weitere_BeschaeftigungenG#ComboBox_weitere_Beschaeftigungen_2#ComboBox_weitere_Beschaeftigungen_3#ComboBox_weitere_Beschaeftigungen_4#ComboBox_weitere_Beschaeftigungen_5 ComboBox_BeakCheckBox_ArbeitsvertragCheckBox_Bea_YesxCheckBox_Bea_NoXCheckBox_LohnsteuerkarteCheckBox_SV_Ausweis@v"CheckBox_Mitgliedsbescheinigung_KKtCheckBox_Bescheinigung_pr_KVICheckBox_VWL_Vertrag=#CheckBox_Nachweis_Elterneigenschaft!CheckBox_Vertrag_Altersversorgungg !CheckBox_SchwerbehindertenausweisJ#CheckBox_Unterlagen_Sozialkasse_BauCheckBox_Arbeitsvertrag_MJCheckBox_Lohnsteuerkarte_MJѴCheckBox_SV_Ausweis_MJ8FCheckBox_Befreiung_RV_MJCheckBox_Krankenversicherung_MJCheckBox_VWL_Vertrag_MJ7 CheckBox_Studienbescheinigung_MJ$CheckBox_Schwerbehindertenausweis_MJ"CheckBox_Unterlagen_Sozialkasse_MJ#CheckBox_wB_Option_Ja]CheckBox_wB_Option_NeinshpShapeoo^Shapes<( Image_Logo_erzeugent CommandButton_Speichern_erzeugenNCommandButton_Drucken_erzeugen CommandButton_Email_erzeugenwCommandButton_Export_erzeugen,ComboBoxen_Geschlecht_Familienstand_erzeugend!ComboBox_Schwerbehindert_erzeugen\ComboBox_Barzahlung_erzeugen Art_der_Beschaeftigung(ComboBox_Art_der_Beschaeftigung_erzeugen Probezeit+ComboBox_Probezeit_erzeugens Nebenbeschaeftigung-%ComboBox_Nebenbeschaeftigung_erzeugen Geringfuegige_Beschaeftigung.ComboBox_Geringfuegige_Beschaeftigung_erzeugen,*ComboBox_Hoechster_Schulabschluss_erzeugen+ComboBox_Hoechste_Berufsausbildung_erzeugenComboBox_Vertragsform_erzeugen% ComboBox_Personengruppe_erzeugen5R'ComboBox_Status_Beschaeftigung_erzeugen$ComboBox_Art_der_Befristung_erzeugenWy CheckBoxen_Befristung( CheckBoxen_Befristung_erzeugenComboBox_Konfession_erzeugen Pauschalierungb ComboBox_Pauschalierung_erzeugen,ComboBox_Abwaelzung_an_Arbeitnehmer_erzeugen Elterneigenschaft#ComboBox_Elterneigenschaft_erzeugen~uComboBoxen_KV_RV_erzeugen/ComboBoxen_AV_PV_erzeugenB%ComboBox_Krankenversicherung_erzeugenc6( CheckBox_RV_Option_erzeugen|,ComboBoxen_weitere_Beschaeftigungen_erzeugen1( CheckBox_weitere_Beschaeftigungen_Option_erzeugen` ClassType DisplayAsIconTop5height| BackStyleq BorderStyleSPictureAlignmentYPictureSizeMode Eigenes_LogooPicture* ws_Logo&#img_Eigenes_Logoimg_Datev_Logo|k( Datev_Logo_einfuegen߬img_Logo( Eigenes_Logo_einfuegen/ LoadPictureH vbExclamationCaptionxWordWrappos_11)pos_21)pos_lftpos_top#Jpos_12)pos_13)pos_1pos_22)pos_23)pos_2RowColumniStylep SpecialEffectN ws_Listen`I Lst_GeschlechtAddItem  Lst_Familienstand%d ListWidth Lst_Schwerbehindert& Lst_Barzahlung > Lst_Art_der_BeschaeftigungR Lst_ProbezeitKJ Lst_Nebenbeschaeftigungm Lst_Geringfuegige_Beschaeftigung Lst_Hoechster_Schulabschlussz? Lst_Hoechste_Berufsausbildung Lst_VertragsformS Lst_Personengruppem Lst_Status_BeschaeftigungS  Lst_Art_der_Befristung{ korrekturo TextAlign x Lst_Konfession Lst_Pauschalierung Lst_Abwaelzung_an_Arbeitnehmer Lst_Elterneigenschaftb Lst_KV# Lst_RV& Lst_AV Lst_PV Lst_Krankenversicherungm Lst_weitere_BeschaeftigungencComboBox_Bea_erzeugenXp Lst_BeaB#( CheckBoxen_Angaben_zu_Bea_nur_Druckpos1posleft1Vpostop1$2( CheckBoxen_Angaben_zu_den_Arbeitspapieren_erzeugenw.:( CheckBoxen_Angaben_zu_den_Arbeitspapieren_Minijob_erzeugenv@( CheckBoxen_Angaben_zu_den_Arbeitspapieren_Auszubildende_erzeugen uf_Exportx cb_Vorschau_Clickcb_Zuruecksetzen_clickIcb_Weiter_Click/=(Daten_fuer_Export_vorhanden>ob_LODAS9tEnviron, mdl_Email:O(Email_erstellenUcb_Abbrechen_Click?UserForm_ActivateZs cb_AbbrechenM cb_VorschauD:cb_Zuruecksetzen[| BeraternummerT MandantennummerUserForm_QueryClose CloseMode؟ Mdl_Enumsg( Fragebogen_Art$ Neue_MAt2 MinijobP Auszubildende( OSArchitecture! OSA_Unknown OSA_x86, OSA_x64, OSA_Itanium/( Dialogf kein_Datenfeld Arbeitnehmernummer Im_Baugewerbe_beschaeftigt_seit Abschluss_Arbeitsvertrag_amy! Befristung_Ausbildungsvertrag_zum`~ Krankenkasse7*& Name_Krankenkasse_Private_Versicherung, Entlohnung_2 Entlohnung_3 Entlohnung_4 Ausbildungsverguetung_2S Vorbeschaeftigungszeiten_2 Vorbeschaeftigungszeiten_3» Vorbeschaeftigungszeiten_4û( Spalte_Datenfeld( Liste" Lst_Angaben_zu_den_Arbeitspapieren|I* Lst_Angaben_zu_den_Arbeitspapieren_Minijob0 Lst_Angaben_zu_den_Arbeitspapieren_Auszubildende Lst_RV_Option[ Lst_EUR450_Option ( Verwaltung Arbeitnehmererklaerungu Monat_Standhadrsjakbtmp_brktmprng_brklDruckblatt_loeschencCopyƿAfterX ActiveSheet%N SelectionZxlNone"Angaben_zu_Bea_nur_Druck_einfuegenQ0Angaben_zu_den_Arbeitspapieren_Minijob_einfuegen 6Angaben_zu_den_Arbeitspapieren_Auszubildende_einfuegenp(Angaben_zu_den_Arbeitspapieren_einfuegen6 Arbeitnehmererklaerung_einfuegenUnterschriftszeile_einfuegenPrintCommunicationnG PageSetup LeftMargin]InchesToPointsI RightMargin[ TopMargini BottomMarginu HeaderMargin8 FooterMargin BlackAndWhiteZoom ScrollRow" HPageBreaks`vLocation-Before VPageBreaks" LeftFooter CenterFooter RightFooter|SControlsK ExecuteMso PrintPreviewDisplayPageBreaksixlBottom?xlTopxlDash rng_StrasseJrng_HausnummerFehlermeldungenZiel}` NumerischQAlphaNumerischnDatum@4Numerisch_VK_NK6 Datum_kurz#Wint_lenerroint_nkint_vk strFormatVnkf^IsDate2 Fehler_Nr'Message uf_Export_Speichern_unterQcb_Erzeugen_ClickrzustandLtbx_Verzeichnis_waehlen!tbx_Name Erzeugencb_Waehlen_ClickE%cb_Zurueck_ClickdREG_OPTION_NON_VOLATILE&HKEY_LOCAL_MACHINEKEY_READT (RegOpenKeyEx2|hKey lpSubKey ulOptions[ samDesired( phkResult4 advapi32.dll}0(RegQueryValueExT lpValueName) lpReservedPlpTypelpDatah0lpcbData4 (RegCloseKeylvers_nr:(GetOsArchitecture;(RegReadwlngHKeyi strSectionvarValue+ lngReturn lngHandle1 lngDataType?9 lngBufferSizeGoOutӞ strTmpSNum- vbNullCharYbytData6lngDatar Mdl_OS_Architektur SYSTEM_INFOwProcessorArchitectureS wReserved֙ dwPageSizeBlpMinimumApplicationAddress`lpMaximumApplicationAddress-dwActiveProcessorMaskdwNumberOfProcessorsdwProcessorTypedwAllocationGranularitywProcessorLevelwProcessorRevisionGetNativeSystemInfof$ lpSystemInfo&Z kernel32.dll]PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64PROCESSOR_ARCHITECTURE_IA64PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL->PROCESSOR_ARCHITECTURE_UNKNOWNߌ GetVersionExlpVersionInformationIT OSVERSIONINFOqddwOSVersionInfoSizedwMajorVersionFdwMinorVersion_ dwBuildNumbero dwPlatformId szCSDVersionVER_PLATFORM_WIN32_NTXVER_PLATFORM_WIN32_WINDOWSVER_PLATFORM_WIN32sJOSInfoJSInfo:olAppobjMailnobjFSOe6 olMailItem olByValuea CreateObject CreateItem~Number- Attachments_ (Dialog_EmailWcbx_PFBcbx_ExportdateixDisplayKill uf_Email&Save (Dialog_Logo uf_LogoVvonzu,`Dialog_Email_zeigenDialog_Export_zeigen@$Dialog_Export_Speichern_unter_zeigen|Dialog_Logo_zeigen(Dialoge_entladen cb_WeiterSetFocus cb_ErzeugenΡ cb_Einfuegen|=cb_Einfuegen_Click3cbx_Wiederherstellen67tbx_Datei_waehlen,'cbx_Wiederherstellen_Changecb_Email cb_Exportcbx_Geschlecht]cbx_Familienstand#cbx_Schwerbehindertcbx_Art_der_BeschaeftigungO cbx_Probezeit cbx_Nebenbeschaeftigungi8cbx_Geringfuegig!cbx_Schulabschluss:cbx_BerufsausbildungGcbx_VertragsformA1cbx_Personengruppecbx_Art_der_Befristungcbx_Schriftlicher_Abschluss}cbx_WeiterbeschaeftigungLcbx_Konfession9cbx_Elterneigenschaft cbx_KV zcbx_RV{cbx_AVxcbx_PVzActivate| BeforeClose~; Deactivatej_Defaultj _B_str_Chrm#ClickBeforeDoubleClickB CalculateChangeBeforeRightClicknSelectionChangenImage1_CommandButton1| ComboBox1' CheckBox1 _B_var_LeftQ _B_var_MidpItemzUserFormN frm_Anhangfrm_NavigationS QueryCloseT frm_Software̿frm_Mandantennummer~frm_BeraternummerY frm_VorschauT tbx_Vorschauؑfrm_Verzeichnis_waehlen4 cb_Waehlenfrm_NameV cb_Zurueck;frm_Datei_waehlen);frm_Wiederherstellen_ frm_Hinweis tbx_Hinweisty $2 k& # )0} + = 3 %M?6. W] 6k/'>@@ @@ \(D4 ! H(DA _w @ @ @LL#P 11.0 Object Li`braryNMSFor ms>SForms3c0D452EE1 -E08FcA-8-02608C4D0BB4cWindows\SysWOW64`\FM20N: |M/;D1<000 0}#0O# ў50 AEF0722F2-4273-4ED7-995F-749488872AC76Us\mpenning\AppData\Local\Temp\Exc`el8.0@d8.xexdHe=#.E .`M A @ScriTpt>Sr@ipt@ngt j5420B2830-E718-11CF-893DPA0C90542p28}#Nlscrrun.dll. Runt8imestdols@%d@lh^%m204%AotC7B6YC2.tlb#OLE Automati,on @BP(FBGvP[B*2 H1B3"," j"E"+ FƋGga 2eb` g` n@M+26]-YMdl_ExportMdl_ExDzt'1Dq! z! \2eHgG Ja"We`%uW:q2 -oJ)oSkdHilfsfunkHenG&HkZls`ko@e`Mm2`CnbCR6 m >enfeldherGU@>DA,f l/-T2% c ws_Assisten Sw_Ans+tS26? >=;Í2MaiQ'm)M ib9n2)=`.RaL_englischGT$VL_!gl2ch2 ?8;Qa.Steuerelem-es CS1eZupr0_mpnRRks dK'suvffQa u"p+( mdl_EmailG8dl_Emai* L2LxjH 1 , !! ufe f ~ #2F#{ ~(2@MDialogeGM Daoge 2IFI S>LogoGL@o@62:!LMaOBUrU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M gen %ComboBox_Nebenbeschaeftigung_erzeugen .ComboBox_Geringfuegige_Beschaeftigung_erzeugen *ComboBox_Hoechster_Schulabschluss_erzeugen +ComboBox_Hoechste_Berufsausbildung_erzeugenComboBox_Vertragsform_erzeugen ComboBox_Personengruppe_erzeugen 'ComboBox_Status_Beschaeftigung_erzeugen $ComboBox_Art_der_Befristung_erzeugen CheckBoxen_Befristung_erzeugenComboBox_Konfession_erzeugen ComboBox_Pauschalierung_erzeugen ,ComboBox_Abwaelzung_an_Arbeitnehmer_erzeugen #ComboBox_Elterneigenschaft_erzeugenComboBoxen_KV_RV_erzeugenComboBoxen_AV_PV_erzeugen %ComboBox_Krankenversicherung_erzeugenCheckBox_RV_Option_erzeugen ,ComboBoxen_weitere_Beschaeftigungen_erzeugenComboBox_Bea_erzeugen #CheckBoxen_Angaben_zu_Bea_nur_Druck 2CheckBoxen_Angaben_zu_den_Arbeitspapieren_erzeugencbx_Art_der_Befristung:CheckBoxen_Angaben_zu_den_Arbeitspapieren_Minijob_erzeugen@CheckBoxen_Angaben_zu_den_Arbeitspapieren_Auszubildende_erzeugen 1CheckBox_weitere_Beschaeftigungen_Option_erzeugen? < $(,048<@DHLPTX\`dhlptx| # p5 Um korrekte Funktionsweise zu gewhrleisten, werden aktive Makros und ActiveX-Steuerelemente bentigt. 8 Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen zur Verwendung von Markos vor und ffnen Sie den Fragebogen erneut. `VBE7.DLL:GwFJJ= #S *%JFs-WK@V絞{lFWJO cb_DruckenkG1P7a2ҋB `cbx_Art_der_Beschaeftigung~l-(GKA1. cbx_Probezeitcbx_Nebenbeschaeftigungcbx_Geringfuegigcbx_Schulabschlusscbx_Berufsausbildungcbx_Vertragsformcbx_Personengruppecbx_Konfessioncbx_Elterneigenschaftcbx_KVcbx_RVcbx_AVcbx_PVBҋB `cbx_Schriftlicher_AbschlussrqNVυZcbx_Weiterbeschaeftigung cb_Speicherncb_EmailYL&i eimg_Logo<]I`rlx cb_Exportcbx_Geschlechtcbx_Familienstandcbx_SchwerbehindertCYL&i eďYl|3ҋB `CҋB `cb_Speichern_Clickcb_Drucken_Clickcb_Export_Clickcb_Email_Clickimg_Logo_clickcbx_wB_Option_Ja_clickcbx_wB_Option_Nein_clickWorksheet_BeforeDoubleClickFFWorksheet_CalculateWorksheet_ChangeK*0rU~~~~~~~~~~~~E~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ E~~~~~~~~~~~~~~~ 9)_DZP7 )Iy Iy ! a )Ii)YiQ 1 PersonalfragebogenPFB Fragebogen Mdl_ExportMdl_FormatierungMdl_Hilfsfunktionenmdl_Datenfelder ws_Assistentmdl_Mainws_Listen_englischMdl_Steuerelemente uf_Export Mdl_Enums ws_Listen Mdl_DruckMdl_Pruefungenuf_Export_Speichern_unter ws_Verwaltung Mdl_RegistryMdl_OS_Architekturws_LogoVBA mdl_Emailuf_Email Mdl_Dialogeuf_LogoF /C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA7\VBE7.DLL `F:D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXEExcel ipL-[DREC:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSO.DLLOffice A.E .`M LHMʛC:\Windows\SysWOW64\FM20.DLLMSForms Q"sBN_t*9C:\Users\mpenning\AppData\Local\Temp\Excel8.0\MSForms.exd Q0( B=B(C:\Windows\SysWOW64\scrrun.dll Scripting 1 0FC:\Windows\SysWOW64\stdole2.tlbstdole  F@ H+*G](6"FDFWorkbookWorkbook_Activate WorkbookOpenWorkbook_BeforeCloseWorkbook_Deactivate Workbook_Open @FFF Vorlage.xls F%q0{xItr#$, FuF@:XDF Worksheet Value X Fragebogen_erzeugenSpeichern_unterWerte_auslesenGespeicherte_Werte_eintragenStartseite_loeschencb_Speichern_Color_ChangeSteuerelemente_initialisierenSteuerelemente_auslesenImage_Logo_erzeugenDatev_Logo_einfuegenEigenes_Logo_einfuegen CommandButton_Speichern_erzeugenCommandButton_Drucken_erzeugenCommandButton_Email_erzeugenCommandButton_Export_erzeugen ,ComboBoxen_Geschlecht_Familienstand_erzeugen !ComboBox_Schwerbehindert_erzeugenComboBox_Barzahlung_erzeugen (ComboBox_Art_der_Beschaeftigung_erzeugenComboBox_Probezeit_erzeuWorksheet_BeforeRightClickWorksheet_SelectionChange5 24<DLT\dlt|4<DLT\dlt|Exportdatei_vorhandenWorksheet_bereits_vorhandenLetzte_benutzte_ZeileBlattschutz_setzenMI j?@eBlattschutz_aufhebenAnsichtsoptionenAnsichtsoptionen_zuruecksetzenVerzeichnis_waehlen Datei_waehlenVerzeichnis_existiertDatei_exisitiertDatei_schreibgeschuetztDateinamenspruefung Einfg_Aktion Tab_AktionstrRangeArray_befuellenZwischenablage_leeren $9DFZI"sM؝銛 DATEVeGEB543 Forms.Image.1ClassTypeDisplayAsIconLeftTop Width heightAddF img_LogoBackColorBackStyleBorderStyle PictureAlignmentPictureSizeMode)=UImLK}PH@u&l|img_Eigenes_LogoAYL&i eimg_Datev_Logo P@44@ {20 Picture/VCQy!z *Forms.CommandButton.1 cb_Speichern Deutsch SpeichernCaption SaveFont VerdanaNameSizeBold cb_Drucken Drucken Print cb_Email Email cb_Export JExportdatei fr Lohnsoftware erzeugen (Generate export fileWordWrap ;Row Column Forms.Combobox.1 cbx_Geschlecht StyleSpecialEffect:)GKa%i]֯I*HPEndAddItemV~}nH<&zx@zOt "cbx_FamilienstandListWidth # UserForm_QueryClose &cbx_Schwerbehindert 4cbx_Art_der_Beschaeftigung cbx_Probezeit .cbx_Nebenbeschaeftigung cbx_Geringfuegig $cbx_Schulabschluss (cbx_Berufsausbildung cbx_Vertragsform $cbx_Personengruppe ,cbx_Art_der_Befristung Deutsch_Englisch Forms.Checkbox.1 6cbx_Schriftlicher_Abschluss Auszubildende vSchriftlicher Abschluss des befristeten Ausbildungsvertrags zWritten conclusion of fixed-term vocational training contract "Druckaufbereitung ^v nSchriftlicher Abschluss des befristeten Arbeitsvertrags lWritten conclusion of a fixed-term employment contract ItalicTextAlign 0cbx_Weiterbeschaeftigung #i 8 #x XLI,NNv O7>'ESĺ1 ^p2 Ausbildung ist mit Aussicht auf Weiterbeschftigung nach erfolgreich abgelegter Abschlussprfung- Apprenticeship with prospect of further employment after passing the final examination cbx_KV cbx_RV cbx_AV cbx_PVcb_Abbrechen_Click4 Befristete Beschftigung ist fr mindestens 2 Monate vorgesehen, mit Aussicht auf Weiterbeschftigung1 Fixed-term employment is planned for at least two months, with prospects of further employment cbx_Konfession *cbx_Elterneigenschaft Einfg_Aktion +{Insert} {TAB} 'Tab_Aktion 1' +{TAB} 'Tab_Aktion -1' ^s 2cb_Speichern_Color_Change {F12} %{F2} ^{F2} +{F3} %{F8} +{F11} cell F FDialog_Export_zeigencb_Weiter_Click X 8SHOW.TOOLBAR("Ribbon",False) #E ٝ8fA*PCuلDE 0ҋB `@ҋB `@2iw=8E#$_ԇ0.G1ctQz6/@:a)cbx_PFB!-6S` ]QPcbx_Exportdatei?F`frm_Navigation cb_Weiterȏ[qJ eUserForms5>G F3Dynamic _9_` frm_Anhang cb_Abbrechen>KtLDݹexiAB<ÒҋB `tbx_Mandantennummertbx_BeraternummerRҋB `ob_LODAS\nOh8 )a9_p frm_Softwarefrm_Mandantennummerfrm_Beraternummercb_Zuruecksetzen frm_Vorschau tbx_Vorschau cb_Vorschauob_LuGcb_Vorschau_Clickcb_Zuruecksetzen_clickUserForm_Activate |&9 D6-SB7@@WRCme;H!ӡjHf,l}5c|?J1I#o|1vfrm_Nametbx_Namefrm_Verzeichnis_waehlen cb_Erzeugentbx_Verzeichnis_waehlen cb_Waehlen cb_Zuruecka}8YI_s= e9_cb_Erzeugen_Clickcb_Waehlen_Clickcb_Zurueck_Click `{y>3B-`s'J?_S.|SIBq用.uLr,D$\[@`j@ cb_Einfuegencbx_Wiederherstellentbx_Datei_waehlenfrm_Datei_waehlenfrm_Wiederherstellen frm_Hinweis tbx_HinweisH#\ h9_cb_Einfuegen_Clickcbx_Wiederherstellen_Change hƏYl|ҋB `b F Bilddateien "*.bmp;*.gif;*.jpge F \c F @Es wurde keine Datei ausgewhlt. @ Bitte whlen Sie ein Bilddatei. $PersonalfragebogenFimg_Logo@֛wH:B^k?y $cND7*H6K.ZLlxX\aTI[f] DEinfgen des Logos fehlgeschlagen. &Datenfeld_Bezeichnungsfeld_formatieren !Datenfeld_Eingabefeld_formatieren "Importierbare_Stammdaten_markierenMarkierung_aufhebenzF/ Bitte berprfen Sie die Spezifikationen der gewhlten Bilddatei und versuchen es erneut. oleaut32.dllOleLoadPictureFileEx qq Spaltenbreiten_anpassenZeilenhoehen_anpassenHintergrundfarbe_setzenHeader_formatieren Abschnittsueberschrift_einfuegenDatenfeld_Rahmen_formatierenE ,AߜiXX|) OWU'ClearContents cbx_Barzahlung 2cbx_Status_Beschaeftigung ;X $cbx_Pauschalierung <cbx_Abwaelzung_an_Arbeitnehmer .cbx_Krankenversicherung cbx_RV_Option 8cbx_weitere_BeschaeftigungenEingabepruefungEingabepruefung_Minijob (( <cbx_weitere_Beschaeftigungen_2 <cbx_weitere_Beschaeftigungen_3 <cbx_weitere_Beschaeftigungen_4 <cbx_weitere_Beschaeftigungen_5 cbx_Bea cbx_wB_Option_Ja J $cbx_wB_Option_Nein NpF ObjectDaten_fuer_Export_vorhandenEingabepruefung_AzubiAlphaNumerisch NumerischNumerisch_VK_NKDatum Datum_kurzFehlermeldungen RegOpenKeyEx advapi32.dll RegOpenKeyExA A}q}0 RegQueryValueEx RegQueryValueExA A}9~P RegCloseKey RegCloseKey A}p VersionImportDatei_LuG_lesenRegRead 4 GetNativeSystemInfo kernel32.dll GetNativeSystemInfo y GetVersionEx GetVersionExA yy GetOsArchitecture8__SRP_1 uf_Export|^L!+u@+uf[oFH ) wbookCancel ) )Y(wsDatei i %8 i %H i I(X i A)himg_Logo i *x cb_Speichern i 9* cb_Druckencb_Email cb_Exportcbx_Geschlecht i a*cbx_Familienstandcbx_Schwerbehindertcbx_Art_der_Beschaeftigung cbx_Probezeitcbx_Nebenbeschaeftigungcbx_Geringfuegigvoncbx_Schulabschlusscbx_Berufsausbildungcbx_Vertragsformcbx_Personengruppecbx_Art_der_Befristungcbx_Schriftlicher_Abschluss i *cbx_Weiterbeschaeftigungcbx_Konfessioncbx_Elterneigenschaftcbx_KVcbx_RVcbx_AVcbx_PV )I,Target File_Pathws_Name Verzeichnis DateinameRichtung i 6img_Datev_Logoimg_Eigenes_Logo i QY i yY i Yzu ]' ]Y^ ]$( Y_^8 CloseMode ]Y`H ]`X Qa^h bln_Email e^x i^PositionAbschnittsname ZusatztextrngArbeitgeberfeldSpalte Bezeichnung rng_ZusatzBezeichnung_Zusatzohne_Eingabefeld PflichtfeldZielint_lenint_nkint_vk Fehler_NrhKeylpSubKey ulOptions samDesired phkResult lpValueName lpResCompObjpi19k n``+u+ufojlp   ?B4 !"#$%&'()*+,-./012356789:;<=>@A DFGHfJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeCghijklmnopqrstuvwxyz{|}~i15J n``!+u!+ufoIKCompObjpi23R n``+u+ufoQStCompObjpi32Z n`` +u +uf!oY[4CompObjp Efopvi01t n``k+uk+ufedded Object9q VERSION 5.00 Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} uf_Email Caption = "Personalfragebogen - Email Versand" ClientHeight = 2040 ClientLeft = 45 ClientTop = 330 ClientWidth = 5985 StartUpPosition = 1 'Fenstermitte TypeInfoVer = 11 End $ '}=)R KQDBTahomao,#frm_Navigationenԁ   $3"#%&0()*+,-./!124GHh789:;<>?@ABCDEF6NXJKLMcPQRSTUVWIYZ[\]^_`abdsefgijklmnotqruvxyz{|}~puf_Logo+u+uf.o}i02 n``+u+uervedlpTypelpDatalpcbDatalngHKey strSectionvarValue lpSystemInfolpVersionInformationR(H ,@P}=)'R KQDBTahomam( #frm_Software n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19qDF{1 Lohn und GehaltwhlenR KQDBTahomaho44tbx_Verzeichnis_waehlen( 4cb_Waehlen# n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19qH,5%{5Tahomaau4H }'NameR KQDBTahoma,ho$4tbx  ( !"#+$%&')*,Software5Tahoma<F{0 LODASSoftware5TahomaXH & }'Software in die importiert werden soll}R KQDBTahomaTo$dob_LuGre$\ob_LODASB n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19qowy tCompObjpCompObj{'aVBFrame)=H,5%{5Tahoma@H }'Mandantennummer R KQDBTahoma8ho04tbx_Mandantennummer n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19q( Abbrechenne. uTahoma(Weiter uTahoma0!#frm_Datei_waehlenen0$#frm_Wiederherstellen( &#frm_HinweisiE<H  }'NavigationtiR KQDBTahoma\o( <cb_Abbrechen( 8cb_Einfuegeng ( Abbrechennti uTahoma<H ) }'Navigatione.R KQDBTahoma\o( <cb_Abbrechen( 8cb_Weiterheng  n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19qH,5%{5Tahoma@H  }'Beraternummerr R KQDBTahoma8ho04tbx_Beraternummer n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19q@H5%Fr eine Vorschau, welche Stammdaten bernommen werden knnen, whlen Sie das gewnschte Lohnprogramm und klicken auf "Vorschau".s;5Tahoma(Vorschau uTahomaau( Zurcksetzen uTahomaauTH ,"}' Vorschau der importierbaren FelderR KQDBTahomao, (2tbx_Vorschau( )8cb_Vorschauug ,,<cb_Zuruecksetzen 0#frm_Mandantennummer,#frm_Navigation? 0#CompObjpCompObjin aVBFrame Xuf_Emailqk+u+u &!#$%(*+,-/0124568:<=>@BDEGIKLNOQSUVWXY[\]^_`abcdefghjklmnopqrstuvwxyz{|}~ = 1 'Fenstermitte TypeInfoVer = 80 End (H @ }=)'R KQDBTahomao4#frm_Verzeichn n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19qH,!{5Tahomaau(...o{uTahomaauDH }'Verzeichnis  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`[ps`uWorkbookm_VBA_PROJECT_CUR"EW+up+uCtls d_Name n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19q(Zurckau uTahomaau(Erzeugen uTahomaen<H  }'Navigatione.R KQDBTahoma\o( 8cb_Zuruecke.( 8cb_Erzeugen.g f3o7tCompObj9pi33~ n``+u+u is_waehlen$#frm_NameE,#frm_Navigationen Microsoft Forms 2.0 FormEmbedded Object9qVERSION 5.00 Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} uf_Export_Speichern_unter Caption = "Personalfragebogen - Export - Speichern unter" ClientHeight = 3360 C(Einfgen uTahomaen n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19q<H # }'Datei whlenR KQDBTahomado0"4tbx_Datei_waehlen( #4cb_Waehlen#H,!{5Tahomaen(lientLeft = 45 ClientTop = 330 ClientWidth = 5985 StartUpPosition = 1 'Fenstermitte TypeInfoVer = 9 End $  }=)R KQDBTahoma`o( #frm_Anhange. n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19q<F{0m_Personalfragebogenf;o?hCompObjApi36 n``+u+u5Tahoma4F {0m_Exportdateii5Tahoma8H }'AnhangenR KQDBTahoma\o$\cbx_PFBe,Tcbx_ExportdateinB n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19q( Abbrechenne. uTahoma(Weiter uTahoma<H  }'Navigatione.R KQDBTahoma\o( <cb_Abbrechen( 8cb_Weiterheng ,#frm_Navigationin Microsoft Forms 2.0 FormEmb...o{uTahomaen n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19qLH %}'DATEV Logo wiederherstellenR KQDBTahoma8ho0%Xcbx_Wiederherstellen8F{0x_Wiederherstellen5TahomafCoFXCompObjHpi38 n``+u+u n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19q8H '}'HinweisR KQDBTahoma0ho( 'tbx_Hinweis.@Hj5%Die Gre des Logos im Fragebogen betrgt 72 x 72 Pixel. Eingefgte Bilder werden in der Gre angepasst.5TahomasfJoMCompObjPpCompObjRa n``Microsoft Forms 2.0 FrameEmbedded ObjectForms.Frame.19q Microsoft Forms 2.0 FormEmbedded Object9qVERSION 5.00 Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} uf_Logo Caption = "Personalfragebogen - Eigenes Logo einfgen" ClientHeight = 4080 ClientLeft = 45 ClientTop = 330 ClientWidth = 5985 StVBFrameTDPROJECTwmZPROJECTiVPROJECTlko artUpPosition = 1 'Fenstermitte TypeInfoVer = 17 End PFBPFBMdl_ExportMdl_ExportMdl_FormatierungMdl_FormatierungMdl_HilfsfunktionenMdl_Hilfsfunktionenws_Assistentws_AssistentMdl_MainMdl_MainMdl_DatenfelderMdl_DatenfelderFragebogenFragebogenMdl_SteuerelementeMdl_Steuerelementeuf_Exportuf_ExportMdl_EnumsMdl_Enumsws_Listenws_ListenMdl_DruckMdl_DruckMdl_PruefungenMdl_Pruefungenuf_Export_Speichern_unteruf_Export_Speichern_unterws_Verwaltungws_VerwaltungMdl_RegistryMdl_RegistryMdl_OS_ArchitekturMdl_OS_Architekturws_Logows_LogoMdl_EmailMdl_Emailuf_Emailuf_EmailMdl_DialogeMdl_Dialogeuf_Logouf_Logows_Listen_englischws_Listen_englischID="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" Document=PFB/&H00000000 Module=Mdl_Export Module=Mdl_Formatierung Module=Mdl_Hilfsfunktionen Document=ws_Assistent/&H00000000 Module=Mdl_Main Module=Mdl_Datenfelder Document=Fragebogen/&H00000000 Module=Mdl_Steuerelemente BaseClass=uf_Export Module=Mdl_Enums Document=ws_Listen/&H00000000 Module=Mdl_Druck Module=Mdl_Pruefungen Package={AC9F2F90-E877-11CE-9F68-00AA00574A4F} BaseClass=uf_Export_Speichern_unter Document=ws_Verwaltung/&H00000000 Module=Mdl_Registry Module=Mdl_OS_Architektur Document=ws_Logo/&H00000000 Module=Mdl_Email BaseClass=uf_Email Module=Mdl_Dialoge BaseClass=uf_Logo Document=ws_Listen_englisch/&H00000000 HelpFile="" Name="Personalfragebogen" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="0103ADABB1ABB1AEB6AEB6" DPB="0200AEADB2CAB2CA4D36B3CA5E5DBABF9B363DA3231BEAB8AFB815AB16808E17EDE30AFC14" GC="0301AFACB1ADB1ADB1" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 &H00000002={00020818-0000-0000-C000-000000000046};Excel8.0;&H00000000 [Workspace] PFB=0, 0, 0, 0, C Mdl_Export=0, 0, 0, 0, C Mdl_Formatierung=0, 0, 0, 0, C Mdl_Hilfsfunktionen=0, 0, 0, 0, C ws_Assistent=0, 0, 0, 0, C Mdl_Main=0, 0, 0, 0, C Mdl_Datenfelder=0, 0, 0, 0, C Fragebogen=0, 0, 0, 0, C Mdl_Steuerelemente=0, 0, 0, 0, C uf_Export=0, 0, 0, 0, C, 25, 25, 1568, 793, C Mdl_Enums=0, 0, 0, 0, C ws_Listen=0, 0, 0, 0, C Mdl_Druck=125, 125, 1418, 857, Z Mdl_Pruefungen=0, 0, 0, 0, C uf_Export_Speichern_unter=0, 0, 0, 0, C, 50, 50, 1593, 818, C ws_Verwaltung=0, 0, 0, 0, C Mdl_Registry=0, 0, 0, 0, C Mdl_OS_Architektur=0, 0, 0, 0, C ws_Logo=0, 0, 0, 0, C Mdl_Email=0, 0, 0, 0, C uf_Email=0, 0, 0, 0, C, 75, 75, 1618, 843, C Mdl_Dialoge=0, 0, 0, 0, C uf_Logo=0, 0, 0, 0, C, 100, 100, 1643, 868, C ws_Listen_englisch=0, 0, 0, 0, C g0 F%qqL|H9368265E-85FE-11d1-8BE3-0000F8754DA1":5j(6( B*. qhj ZtuQha;jdfn[iaetr &aWFൕū. qhj ZtuQha;jdfn[iaetr Oh+'0HPh Carsten EbertPenning, MoritzMicrosoft Excel@a̗@_8@*uSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8TCompObjn՜.+,0$ PXl t| DATEV eG Personalfragebogen AssistentListenListen (englisch)Logo Verwaltung Arbeitsbltter F"Microsoft Excel 2003-ArbeitsblattBiff8Excel.Sheet.89q